Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Dünya’da ve Türkiye’de Anadili Eğitiminde Güncel Yönelimlerin Öğretim Üyelerinin Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi

Yıl 2019, Cilt: 7 Sayı: 2, 181 - 190, 20.03.2019
https://doi.org/10.18506/anemon.459985

Öz

Bu
araştırmanın amacı Dünya’da ve Türkiye’de anadili eğitiminde güncel
yönelimlerin öğretim üyelerinin görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesidir.
Araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilim türündedir. Verilerin
toplanması amacıyla, Türkiye’de görev yapan beş öğretim üyesiyle yarı
yapılandırılmış görüşme formu ile görüşmeler yapılmıştır. Yurt dışındaki iki
öğretim üyesiyle, elektronik posta ile iletişim kurulmuştur Verilerin
analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda akıcı
okuma ve konuşma konusunun anadili eğitiminde ağırlık kazandığı tespit
edilmiştir. Kalem yerine klavye kullanımı güncel yönelimlerden bir diğeridir. Üst
düzey bilişsel becerileri geliştirme güncel yönelimler arasındadır.

Kaynakça

 • Amerika Ortak Temel Standartlar (2010). Common core state standards for english language arts & literacy in history/social studies, science, and technical subjects. Common Core State Standards Initiative.
 • Ata, A. (2004). Dil. Türk dili (2. Baskı) (Editör: Yard.Doç.Dr. Hülya Pilancı). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını.
 • Batur, Z. (2010). Ana dili öğretiminde gösterge biliminin yeri: ana dili ders kitaplarındaki sözel metinlerle görsel metinleri bütünselliğinin analizi. Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 5(4), 174-200.
 • Bay, Y. (2014). Amerika Birleşik Devletleri Michigan Eyaletinde ilköğretim birinci sınıflarında kullanılan ilk okuma yazma öğretim programlarının incelenmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(3), 281-298.
 • Braun, V. ve Clarke V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77-101.
 • Christensen, L. B., Johnson, R. B. ve Turner, L. A. (2015). Araştırma yöntemleri desen ve analiz (Çev. Edt: Ahmet Aypay). Anı Yayıncılık. Ankara.
 • Çelebi, M. D. (2006). Türkiye’de anadili eğitimi ve yabancı dil öğretimi. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21, 285-307.
 • Dean, J. (2005). A teaching assistant’s guide to primary education. Oxon: Routledge.
 • Demir, C. ve Yapıcı, M. (2007). Ana dili olarak Türkçenin öğretimi ve sorunları. Sosyal Bilimler Dergisi, 9(2), 177-192.
 • Demirezen, M. (2003). Yabanci dil ve anadil öğreniminde kritik dönemler. TÖMER Dil Dergisi, 118, 5-15.
 • Eaton, S.E. (2010). Global trends in language learning in the twenty-first century. Calgary: Onate Press.
 • Eker, S. (2015). Dil ve kültür. Türk dili-I (Editörler: Prof.Dr. Muhsin Macit ve Yrd.Doç.Dr. Serap Cavkaytar). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını.
 • Gliner, J. A., Morgan, G. A., ve Leech, N. L. (2015). Uygulamada araştırma yöntemleri: desen ve analizi bütünleştiren yaklaşım (Çev. Ed.: Selahattin Turan). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Güneş, F. (2007). Ses temelli cümle yöntemi ve zihinsel yapılandırma. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Güneş, F. (2016). Eğitimde kalem ve tuşlarla yazma tartışmaları. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 19-33.
 • Hamzadayı, E. (2010). Yapılandırılmış öğrenme kuramının anadili öğretimi açısından işlevselliği. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 31-48.
 • İngiltere Ulusal Eğitim Programı (The National Curriculum in England) (2014). English programmes of study: key stage 4. Department for Education.
 • McMillan, J. H. ve Schumacher, S. (2006). Research in education: evidence-based inquiry (6th. Ed.). Boston: Pearson Education Inc.
 • MEB (Millî Eğitim Bakanlığı) (2018a). Türkçe dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar). Ankara.
 • MEB (Millî Eğitim Bakanlığı) (2018b). Ortaöğretim Türk dili ve edebiyatı dersi (9, 10, 11 ve 12. sınıflar) öğretim programı. Ankara.
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma: desen ve uygulama için bir rehber. (Çev. Edt.: Prof. Dr. Selahatin Turan). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Miles, B. ve Huberman, M. (2015). Genişletilmiş bir kaynak kitap: nitel veri analizi (Çev. Ed: Sadegül Akbaba Altun - Ali Ersoy). Ankara: Pegem Akademi.
 • Nolen-Hoeksema, S., Fredrickson, B. L., Loftus, G. R. ve Wagenaar, W. A. (2009). Atkinson & hilgard’s introduction to psychology (15th Edition). Bath: Wadsworth Cengage Learning.
 • Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri (3. Baskıdan Çeviri). (Çeviri Editörleri: Mesut Bütün, Selçuk Beşir Demir). Ankara: Pegem Akademi.
 • TDK (Türk Dil Kurumu) (2018). Türk dil kurumu güncel Türkçe sözlük. http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5bc877c5d85434.41332677. 15.07.2018
 • Topbaş, S. (1998). Dil, anadili ve türkçe öğretimi. Türkçe öğretimi (Editör: Doç.Dr. Seyhun Topbaş). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını.
 • Yaman, H. ve Demirtaş, T. (2013). Ana dili öğretim programlarının temel özellikleri. Dünyada ana dili öğretimi –program incelemeleri– (Editör: Doç. Dr. Havva Yaman). 4-22. Ankara: Pegem Akademi.
 • Yaşar, Ş. (2008). Türkçe dersinin tanımı, kapsamı, önemi ve ilköğretim programlarındaki yeri. Türkçe öğretimi (Editör: Yard.Doç.Dr. Hülya Pilancı). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (6. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Analysis of Current Trends in Mother Tongue Education in the World and Turkey in Terms of Academicians

Yıl 2019, Cilt: 7 Sayı: 2, 181 - 190, 20.03.2019
https://doi.org/10.18506/anemon.459985

Öz

The aim of this research on actual mother tongue education in the world
and Turkey is evaluated in accordance with the opinion of the members of the
academic. Research is the phenomenology of qualitative research methods. The
collection of data in order, with five academicians who served in Turkey were
interviewed with semi-structured interview form. Two academicians in abroad
were contacted by e-mail. Content analysis method was used in the analysis of
the data. As a result of this research, fourteen themes were reached. As a
result of the study, it was determined that fluent reading and speaking
subjects gained weight in mother tongue education. Using keyboard instead of
pen is one of the current trends. Developing high level cognitive skills is one
of the current trends.

Kaynakça

 • Amerika Ortak Temel Standartlar (2010). Common core state standards for english language arts & literacy in history/social studies, science, and technical subjects. Common Core State Standards Initiative.
 • Ata, A. (2004). Dil. Türk dili (2. Baskı) (Editör: Yard.Doç.Dr. Hülya Pilancı). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını.
 • Batur, Z. (2010). Ana dili öğretiminde gösterge biliminin yeri: ana dili ders kitaplarındaki sözel metinlerle görsel metinleri bütünselliğinin analizi. Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 5(4), 174-200.
 • Bay, Y. (2014). Amerika Birleşik Devletleri Michigan Eyaletinde ilköğretim birinci sınıflarında kullanılan ilk okuma yazma öğretim programlarının incelenmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(3), 281-298.
 • Braun, V. ve Clarke V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77-101.
 • Christensen, L. B., Johnson, R. B. ve Turner, L. A. (2015). Araştırma yöntemleri desen ve analiz (Çev. Edt: Ahmet Aypay). Anı Yayıncılık. Ankara.
 • Çelebi, M. D. (2006). Türkiye’de anadili eğitimi ve yabancı dil öğretimi. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21, 285-307.
 • Dean, J. (2005). A teaching assistant’s guide to primary education. Oxon: Routledge.
 • Demir, C. ve Yapıcı, M. (2007). Ana dili olarak Türkçenin öğretimi ve sorunları. Sosyal Bilimler Dergisi, 9(2), 177-192.
 • Demirezen, M. (2003). Yabanci dil ve anadil öğreniminde kritik dönemler. TÖMER Dil Dergisi, 118, 5-15.
 • Eaton, S.E. (2010). Global trends in language learning in the twenty-first century. Calgary: Onate Press.
 • Eker, S. (2015). Dil ve kültür. Türk dili-I (Editörler: Prof.Dr. Muhsin Macit ve Yrd.Doç.Dr. Serap Cavkaytar). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını.
 • Gliner, J. A., Morgan, G. A., ve Leech, N. L. (2015). Uygulamada araştırma yöntemleri: desen ve analizi bütünleştiren yaklaşım (Çev. Ed.: Selahattin Turan). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Güneş, F. (2007). Ses temelli cümle yöntemi ve zihinsel yapılandırma. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Güneş, F. (2016). Eğitimde kalem ve tuşlarla yazma tartışmaları. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 19-33.
 • Hamzadayı, E. (2010). Yapılandırılmış öğrenme kuramının anadili öğretimi açısından işlevselliği. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 31-48.
 • İngiltere Ulusal Eğitim Programı (The National Curriculum in England) (2014). English programmes of study: key stage 4. Department for Education.
 • McMillan, J. H. ve Schumacher, S. (2006). Research in education: evidence-based inquiry (6th. Ed.). Boston: Pearson Education Inc.
 • MEB (Millî Eğitim Bakanlığı) (2018a). Türkçe dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar). Ankara.
 • MEB (Millî Eğitim Bakanlığı) (2018b). Ortaöğretim Türk dili ve edebiyatı dersi (9, 10, 11 ve 12. sınıflar) öğretim programı. Ankara.
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma: desen ve uygulama için bir rehber. (Çev. Edt.: Prof. Dr. Selahatin Turan). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Miles, B. ve Huberman, M. (2015). Genişletilmiş bir kaynak kitap: nitel veri analizi (Çev. Ed: Sadegül Akbaba Altun - Ali Ersoy). Ankara: Pegem Akademi.
 • Nolen-Hoeksema, S., Fredrickson, B. L., Loftus, G. R. ve Wagenaar, W. A. (2009). Atkinson & hilgard’s introduction to psychology (15th Edition). Bath: Wadsworth Cengage Learning.
 • Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri (3. Baskıdan Çeviri). (Çeviri Editörleri: Mesut Bütün, Selçuk Beşir Demir). Ankara: Pegem Akademi.
 • TDK (Türk Dil Kurumu) (2018). Türk dil kurumu güncel Türkçe sözlük. http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5bc877c5d85434.41332677. 15.07.2018
 • Topbaş, S. (1998). Dil, anadili ve türkçe öğretimi. Türkçe öğretimi (Editör: Doç.Dr. Seyhun Topbaş). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını.
 • Yaman, H. ve Demirtaş, T. (2013). Ana dili öğretim programlarının temel özellikleri. Dünyada ana dili öğretimi –program incelemeleri– (Editör: Doç. Dr. Havva Yaman). 4-22. Ankara: Pegem Akademi.
 • Yaşar, Ş. (2008). Türkçe dersinin tanımı, kapsamı, önemi ve ilköğretim programlarındaki yeri. Türkçe öğretimi (Editör: Yard.Doç.Dr. Hülya Pilancı). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (6. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Toplam 29 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Özgür Babayiğit 0000-0001-6123-0609

Yayımlanma Tarihi 20 Mart 2019
Kabul Tarihi 31 Ekim 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 7 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Babayiğit, Ö. (2019). Dünya’da ve Türkiye’de Anadili Eğitiminde Güncel Yönelimlerin Öğretim Üyelerinin Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(2), 181-190. https://doi.org/10.18506/anemon.459985

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY NC) ile lisanslanmıştır.