Yıl 2019, Cilt 7 , Sayı 4, Sayfalar 161 - 173 2019-08-27

An New Institutional View of The Social Welfare of the Azerbaijan Economy
Azerbaycan Ekonomisinin Toplumsal Refahındaki Gelişimine Yeni Kurumcu Bir Bakış

Bora SÜSLÜ [1] , Yaşar ELMİRZEYEV [2]


The social welfare of a country cannot be reduced only to the growth factor. Besides the growth, it is the quality of the institutions of the country which is essential. In this study, developments in the Azerbaijani economics were examined after independence from the New Institutionalist Economics point of view. With the help of economic and social indicators, it has been researched how the social welfare of the Azerbaijani economy has improved. As a result of the study, it is revealed that the Azerbaijani economy has established the institutions necessary for social benefit, institutions provide certain transformations for social welfare, but it is concluded that economic development does not sufficiently improve the social benefit.

Bir ülkenin toplumsal refahı sadece büyüme faktörüne indirgenemez. Büyümenin yanında esas olan ülkenin kurumlarının kalitesidir. Bu çalışmada Yeni Kurumsalcı İktisat bakış açısıyla bağımsızlıktan sonra Azerbaycan ekonomisindeki gelişmeler irdelenmiştir. Çalışmada ekonomik ve sosyal göstergeler yardımı ile Azerbaycan ekonomisinin toplumsal refahının ne yönde geliştiği araştırılmıştır. Çalışma sonucunda Azerbaycan ekonomisinin, toplumsal fayda açısından gerekli kurumları oluşturduğu, kurumların toplumsal refah için belirli dönüşümleri sağladığı ancak ekonomik gelişmenin toplumsal faydayı maksimize eden esas unsurları yeterince geliştiremediği sonucuna ulaşılmıştır.

Azerbaycan Ekonomisi, Yeni Kurumsal İktisat, Toplumsal Refah, Refahın Ölçülmesi
 • Acar, M. ve Bilir, H. (2014). Ekonomik Özgürlükler ve Türk Dünyası Raporu, İnceleme- Araştırma Dizisi. Ankara: Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Yayınları.
 • Acemoglu, D., & James, R. (2000). Inequality, Growth and Development Democratization or Repression. European Economic Review, 44, 683-693.
 • Acemoglu, D., & James, R. (2012). Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri. İstanbul: Doğan Yayıncılık.
 • Acemoglu, D., & Johnson, S. (2005). Unbundling Institutions. Journal of Political Economy. 113(5), 949–995.
 • Akder, H. (2004). İnsani Gelişme yada Yaşam Kalitesi. Asomedya, (Erişim: 25/07/2017), http://www.aso.org.tr/kurumsal/media/kaynak/TUR/asomedya/mayis2004/dosyamayis2004.html
 • Bennett, D. L., Boris, N., & Toke S. A. (2016). Institutional and Wel-Being. European Journal of Political Economy, 45, 1-10.
 • Biber, A. E. (2010). İktisadi Büyümede Kurumsal Faktörler ve Kurumsal Değişim. Akademik Bakış Dergisi, 19. 1-24.
 • Campos, N. (2000). Context is Everything: Measuring Institutional Change in Transition Economies. World Bank Policy Research, No: 2269.
 • Coase, R,H. (1992). The Institutional Structure of Production. American Economic Review, 82(4): 713-719
 • Coşkun, S. (2013), Kamu Yönetiminde Yönetişim Yaklaşımı. İçinde: A. Balcı, A. Nohutçu, N. K. Öztürk, & B. Coşkun (Ed.), Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar. Seçkin Yayınevi: Ankara.
 • Çetin, T. (2012). Yeni Kurumsal İktisat. Sosyoloji Konferansları. No 45,43-73
 • De Allesi, L. (1983). Property Rights, Transaction Costs, and X-Efficiency: An Essay in Economic Theory. The American Review, 73, 64 – 81.
 • Deaton, A. (2015), The Great Escape: Health, Wealth, and the Origins of Inequality. USA: Princeton Universty Press.
 • Dreher, A., Gassebner, M., & Siemens, H.R. (2012). Globalization, Economic Freedom And Human Rights. Journal of Conflict Resolution. 56(3), 516-5
 • Dutta, B. (2002). Inequalıty, Poverty And Welfare. İçinde. K.J. Arrow, A Sen, & K. Suzumura (Ed.), Handbook of Socıal Choıce And Welfare, USA: Elsevier Press.
 • EBRD Transition Report. (2016) London: EBRD
 • Fukuyama, F. (2012). Devletin İnşası Yirmi Birinci Yüzyılda Yönetişim ve Dünya Düzeni. Türkan Çolak (Çev.). İstanbul: Profil Yayıncılık.
 • Gruen, C. K. (2008). Growth, Inequality and Welfare: Comparisons Across Space and Time. Oxford Economic Paper. 60,213-236
 • Güney, T., & Mustafa. D. (2014). Yolsuzluğun Refah Düzeyi Üzerine Etkisi: Panel Veri Analizi. Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi. 19(3),253-266.
 • Haberler, G. (1946). Prosperity and Depression. New York: United Nations. Lake Success.
 • Holton, R. (1995) Economy and Society. USA: Routledge
 • Index of Economic Freedom (2017). USA: The Heritage Foundation.
 • Islam, M. N, & Matthew, C. (2002). The Relationship between Economic Development and Social Welfare: A New Adjusted GDP Measure of Welfare. Social Indicators Research, Volume: 57(2), 201–229.
 • Jackson, T. (2009). Prosperity Without Grouwth: Economics for a Finite Planet. New York: Routledge
 • Kabaş, T. (2007). Yoksulluğun Çok Boyutlu Olarak Ölçülmesi Ve Ülkeler Arasında Yoksulluk Sıralamalarının Yapılması. Çukurova Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 16(1), 375-394.
 • Menard, C. (2008). A new Institutional Approach to Organization. İçinde: Menard, C., & Shirley, M.M. (Ed.), Handbook of New Institional Economics, USA: Springer
 • Midgley, J. (1995), Social Development: The Developmental Pcrspective in Social Welfare. London: Sage Publication
 • Murrell, P.(2002). “The Relative Levels and Character of Instituttional Development in transition Economies”. İçinde: Nauro C. & Jan F. (Ed), Political Economy of Transition and Development: Institutions, Politics and Policies, , USA: Kluwer Academic Publisher.
 • Murrell, P. (2008). “Institutions and Firms in Transition Economies”. İçinde: Claude, M. & Mary M.M. Handbook of New Institional Economics, USA: Springer.
 • North, D. C. (2005). “Institutions and the Performance of Economies Over Time”. İçinde: Claude. M., & Shirely, M.M. Handbook of New Institutional Economics, Netherlands: Springer.
 • North, D. C. (2010). Kurumlar, Kurumsal Değişim ve Ekonomik Performans. İstanbul: Sabancı Üniversitesi Yayınlar.
 • Özmete, E., & Bayoğlu, A.S. (2008). Geleceği Yapılandırmak: Gençlerin Toplumsal Refah İle İlgili Konularda Geleceğe Bakışları. Sosyolojik Araştırmalar E-dergisi, 1-16. (Erişim:25/07/2017), http://www.sdergi.hacettepe.edu.tr/makaleler/gelecegi_yapilandirmak.pdf.
 • Öztürk, N.K. (2012). Anayasa ve Devlet Temel Kavramlar ve Uygulamalar. Muğla: Albi Yayınevi, 2. Baskı.
 • Prescott, E. C. (2002). Prosperity and Depression. American Economic Rewiev, 92:1-15.
 • Robert J. H. (1992). Economy and society London. New York : Routledge.
 • Rodrik, D. (2000). Institutions for High-Quality Growth: What They are and How to Acquire Them. NBER Working Paper No. 7540
 • Rodrik, D. (2004). Gettıng Instıtutıons Right. CESifo DICE Report. file:///E:/Yashar%20Elimirzeyev/getting-institutions-right.pdf, (Erişim: 21/09/2017)
 • Sen, A. (1990). On Ethics and Economics. Basil: Oxford.
 • Sökmen, A. (2014). Sosyal Gelişme Endeksi Türkiye için Neyi İfade ediyor?”, TEPAV, no.201421. (Erişim:20/08/2017), http://www.tepav.org.tr/upload/files/1403700250-6.Sosyal_Gelisme_Endeksi_Turkiye_Icin_Ne_Ifade_Ediyor.pdf.
 • Sönmez, S. (1987). Kamu Ekonomisi Teorisi Kamu Harcamalarında Etkinlik Arayışı. Ankara: Teori Yayınları.
 • Staheli W.(2006). The Performance Economy. UK: Palgrave Macmillan Press.
 • Sumner A. (2004). Economic Well-being and Non-economic Well-being. World Institute for Development Economics Research, Research Paper. No.2004/30
 • Transparency International (2016). Corruption Perceptions Index 2016. https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016
 • Uphoff, N. (1986), Local Institutional Development. West Hartford: Kumarian Press.
Birincil Dil en
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-8029-4018
Yazar: Bora SÜSLÜ (Sorumlu Yazar)
Kurum: MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İKTİSAT BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Yazar: Yaşar ELMİRZEYEV

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 27 Ağustos 2019

Bibtex @araştırma makalesi { anemon468500, journal = {Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-4622}, address = {}, publisher = {Muş Alparslan Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {7}, pages = {161 - 173}, doi = {10.18506/anemon.468500}, title = {An New Institutional View of The Social Welfare of the Azerbaijan Economy}, key = {cite}, author = {SÜSLÜ, Bora and ELMİRZEYEV, Yaşar} }
APA SÜSLÜ, B , ELMİRZEYEV, Y . (2019). An New Institutional View of The Social Welfare of the Azerbaijan Economy. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 7 (4) , 161-173 . DOI: 10.18506/anemon.468500
MLA SÜSLÜ, B , ELMİRZEYEV, Y . "An New Institutional View of The Social Welfare of the Azerbaijan Economy". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 (2019 ): 161-173 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/anemon/issue/48060/468500>
Chicago SÜSLÜ, B , ELMİRZEYEV, Y . "An New Institutional View of The Social Welfare of the Azerbaijan Economy". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 (2019 ): 161-173
RIS TY - JOUR T1 - An New Institutional View of The Social Welfare of the Azerbaijan Economy AU - Bora SÜSLÜ , Yaşar ELMİRZEYEV Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.18506/anemon.468500 DO - 10.18506/anemon.468500 T2 - Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 161 EP - 173 VL - 7 IS - 4 SN - -2149-4622 M3 - doi: 10.18506/anemon.468500 UR - https://doi.org/10.18506/anemon.468500 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi An New Institutional View of The Social Welfare of the Azerbaijan Economy %A Bora SÜSLÜ , Yaşar ELMİRZEYEV %T An New Institutional View of The Social Welfare of the Azerbaijan Economy %D 2019 %J Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -2149-4622 %V 7 %N 4 %R doi: 10.18506/anemon.468500 %U 10.18506/anemon.468500
ISNAD SÜSLÜ, Bora , ELMİRZEYEV, Yaşar . "An New Institutional View of The Social Welfare of the Azerbaijan Economy". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 / 4 (Ağustos 2019): 161-173 . https://doi.org/10.18506/anemon.468500
AMA SÜSLÜ B , ELMİRZEYEV Y . An New Institutional View of The Social Welfare of the Azerbaijan Economy. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 7(4): 161-173.
Vancouver SÜSLÜ B , ELMİRZEYEV Y . An New Institutional View of The Social Welfare of the Azerbaijan Economy. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 7(4): 173-161.