Yıl 2019, Cilt 7 , Sayı 4, Sayfalar 193 - 205 2019-08-27

Elazığ Province Case Study On Determining The Reasons Of Violence Among Teens
Gençler Arası Şiddetin Nedenlerini Belirlemeye Yönelik Alan Çalışması Elazığ İli Örneği

Yeşim KUBAR [1]


Today, the phenomenon violence increasing in the young and adolescent ages attracts attention. The factors directing to violence are classified as personality traits, familial characteristics, and characteristics belonging to school environment.  The aim of  this  study is  to identify  the causes affecting  the tendency to  the sort of violence and  reveal whether or not  these  causes becomes different in the private and  public  schools.  The  study was carried  out  in the public  and private  high schools under the central district of  the  province  Elâzığ  and completed by administering  survey in 42 high schools.  In the study,  it  was concluded  that  there was   violence in the lives of  most of high school  student;  that they experienced  this in the classmate  and school environments; that they defined violence in its physical dimensions  such as “beating  and fighting”; that the gender, class,  especially the mother and father that are unemployed,  economic state,  and income level were   the effective factors  on propensity for  violence. 

Günümüzde de genç ve ergen gruplarında artan şiddet olgusu dikkat çekmektedir. Şiddete yönelten faktörler kişilik özellikleri, ailevi özellikler ve okul ortamına ait özellikler olarak sınıflandırılmaktadır. Şiddet türlerine eğilimi etkileyen sebeplerin tespit edilmesi ve bu nedenlerin özel ve devlet okullarında farklılık gösterip göstermediğinin ortaya çıkarılması bu çalışmanın amacını teşkil etmektedir. Çalışma Elazığ ili merkez ilçeye bağlı olan devlet ve özel liselerde gerçekleştirilmiş 42 liseye anket uygulaması yapılarak tamamlanmıştır. Çalışmada; lise öğrencilerinin çoğunun yaşamlarında şiddetin var olduğu ve bunu sıklıkla arkadaş ve okul ortamında yaşadıkları, şiddeti daha çok “dayak ve kavga” gibi fiziksel boyutuyla tanımladıkları, cinsiyetin, sınıfın, özellikle babanın ve annenin işsiz olmasının, ekonomik durumun, gelir seviyesinin şiddet eğiliminde etkili faktörler olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

 • Avcı, R. Ve Güçray, S. S. (2010). Şiddet davranışı gösteren ve göstermeyen ergenlerin ailelerinin aile işlevleri, aile bireylerine ilişkin problemler, öfke ve öfke ifade tarzları açısından incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 10, 45-76.
 • Avrupa Konseyi. (2002). Okullarda şiddetin önlenmesi ve şiddetle mücadele için yerel ortaklıklar. Konferans Sonunda Kabul Edilen Sonuç Bildirgesi, Fransa, 2-4, Aralık.
 • Birimoğlu, C. (2012). Gaziantep Üniversitesinin Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Şiddete Bakış Açıları.
 • Chase KA., O' Leary K. D, Heyman R E. (2001). Categorizing Partner-Violent Men Within The Reactive-Proactive Typology Model, 69(3), 567-572.
 • Çakır, M. (2007). İslam Hukuku Açısından Şiddet Ve Terör Olgusu. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Deveci, S. E., Acik, Y., & Ayar, A. (2007). A Survey Of Rate Of Victimization And Attitudes Towards Physical Violence Among School-Aged Children İn Turkey. Child: Care, Health And Development, 34 (1), 25-31.
 • Eke, C. Y., Ve Ögel, K. (2006). İstanbul’daki Okullarda Suç Ve Şiddetin Yaygınlığı. I. Şiddet Ve Okul: Okul Ve Çevresinde Çocuğa Yönelik Şiddet Ve Alınabilecek Tedbirler Uluslararası Katılımlı Sempozyum Bildiri Özetleri. İstanbul: Duman Ofset, S.22.
 • Everett, S.,And Price, J. (1995). Students’ Perceptions Of Violence İn The Public Schools: The Met Life Survey. Journal Of Adolescent Health, 17, 345-352.
 • Filiz,H. (2000). Cumhurbaşkanlığının Üniversite Sorunları Raporu, 26 Mart, Ankara.
 • Gelbal S. (2006). Okullarda Şiddetin Önlenmesi, Mevcut Uygulamalar ve Sonuçları. Türk Eğitim Derneği Kitapçığı. Ankara, 28-31.
 • Güney C. (2008). Şiddetin Bahanesi Olmaz. Tepe Yayınları, Arı Matbaası; İstanbul, 144-151.
 • Kapçı, E. G. (2004). İlköğretim Öğrencilerinin Zorbalığa Kalma Türünün Ve Sıklığının Depresyon, Kaygı Ve Benlik Saygısıyla İlişkisi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37 (1), 1-13.
 • Kızmaz, Z. (2006). Okullardaki Şiddet Davranışının Kaynakları Üzerine Kuramsal Bir Yaklaşım, C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, Mayıs, 30 (1), 47-70.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) (2016). Ortaöğretim İzleme ve Değerlendirme Raporu, http://www.meb.gov.tr/liselere-yonelik-degerlendirme-raporu-yayimlandi/haber/12227/tr, E.T: 03.01.2019.
 • Miller, A. K. and Chandler, K. (2004). Violence İn U. S. Public Schools. 2000 School Survey On Crime And Safety, National Center Of Education Statistics.
 • November, www.Apa.Org/Books/431639a.Html - 7k – E. T:02.01.2019.
 • Özcebe, H., Üner, S. ve Çetik, H. (2006). Adolesanlarda Şiddet Davranışları (Üç Lise, Ankara, 2004). I. Şiddet Ve Okul: Okul Ve Çevresinde Çocuğa Yönelik Şiddet Ve Alınabilecek Tedbirler Uluslararası Katılımlı Sempozyum Bildiri Özetleri. İstanbul: Duman Ofset, S.27.
 • Özerkmen, N. (2012). Toplumsal Bir Olgu Olarak Şiddet. Akademik Bakış Dergisi, (28): 1-19.
 • Pietzak, D., Petersen, G. J. And Speaker, K. M. (1998). Perception Of School Violence By Elementary And Middle School. Professional School Counseling, 1(4), 23-29.
 • Pişkin, M. (2003). Okullarımızda Yaygın Bir Sorun: Akran Zorbalığı. VII. Ulusal Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Kongresi Bildiri Özetleri, Ankara: Pegema Yayıncılık.
 • Roberts G. Response of Health Professionals to Domestic Violence in Emergency Departments, www.Aic.Gov.Au/Publications/Proceedings/27/Roberts.Pdf, E. T. 01.01.2019.
 • Sevim Y. ve Ataş S. (2015). Üniversite Gençlerinde Şiddet Eğilimliliği Ve Öğrencilerin Aile İçi Şiddete Bakış Açıları, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 25 (1),285-302.
 • Quinn, G., Bell-Ellison, B., Loomis, W., & Tucci, M. (2007). Adolescent Perceptions Of Violence: Formative Research Findings From A Social Marketing Campaign To Reduce Violence Among Middle School Youth. Public Health, 121 (5), 357-366.
 • The National School Safety Center, http://www.Schoolsafety.Us/School-Crime-And-Violence-Statistics-P- 9.html, E.T: 03.08.2018.
 • Tuncay S. (2000). Türkiye’de Gençlik Sorunlarının Psikolojik Boyutu” Muğla Üniversitesi, SBE Dergisi, Güz, 1 (1).
 • Turan İ. (2013),Gençlik Döneminde Görülen Ahlaki Sorunlar Karşısında Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersinin Yeri, Atatük Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 40, 271-293.
 • U.S. Department Of Education. Crime, Violence, Discipline, And Safety İn U.S. Public Schools. Findings From The School Survey On Crime And Safety: 2005-06. Retrieved September 27, 2007. From Http://Nces.Ed.Gov/Pubsearch. Et: 08.10.2018.
 • Vahip I. (2002). Evdeki Şiddet Ve Gelişimsel Boyutu: Farklı Bir Açıdan Bakış, Türk Psikiyatri Dergisi, 13(4): 312-319.
 • Yarman, S. (2000). Cumhurbaşkanlığının Üniversite Sorunları Raporu, 26 Mart, Ankara.
 • Yurtal, F. ve Cenkseven, F. (2006). İlköğretim Okullarında Zorbalığın İncelenmesi. I. Şiddet Ve Okul: Okul Ve Çevresinde Çocuğa Yönelik Şiddet Ve Alınabilecek Tedbirler Uluslararası Katılımlı Sempozyum Bildiri Özetleri. İstanbul: Duman Ofset.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-3439-9430
Yazar: Yeşim KUBAR (Sorumlu Yazar)
Kurum: FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 27 Ağustos 2019

Bibtex @araştırma makalesi { anemon470372, journal = {Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-4622}, address = {}, publisher = {Muş Alparslan Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {7}, pages = {193 - 205}, doi = {10.18506/anemon.470372}, title = {Gençler Arası Şiddetin Nedenlerini Belirlemeye Yönelik Alan Çalışması Elazığ İli Örneği}, key = {cite}, author = {KUBAR, Yeşim} }
APA KUBAR, Y . (2019). Gençler Arası Şiddetin Nedenlerini Belirlemeye Yönelik Alan Çalışması Elazığ İli Örneği. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 7 (4) , 193-205 . DOI: 10.18506/anemon.470372
MLA KUBAR, Y . "Gençler Arası Şiddetin Nedenlerini Belirlemeye Yönelik Alan Çalışması Elazığ İli Örneği". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 (2019 ): 193-205 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/anemon/issue/48060/470372>
Chicago KUBAR, Y . "Gençler Arası Şiddetin Nedenlerini Belirlemeye Yönelik Alan Çalışması Elazığ İli Örneği". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 (2019 ): 193-205
RIS TY - JOUR T1 - Gençler Arası Şiddetin Nedenlerini Belirlemeye Yönelik Alan Çalışması Elazığ İli Örneği AU - Yeşim KUBAR Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.18506/anemon.470372 DO - 10.18506/anemon.470372 T2 - Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 193 EP - 205 VL - 7 IS - 4 SN - -2149-4622 M3 - doi: 10.18506/anemon.470372 UR - https://doi.org/10.18506/anemon.470372 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Gençler Arası Şiddetin Nedenlerini Belirlemeye Yönelik Alan Çalışması Elazığ İli Örneği %A Yeşim KUBAR %T Gençler Arası Şiddetin Nedenlerini Belirlemeye Yönelik Alan Çalışması Elazığ İli Örneği %D 2019 %J Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -2149-4622 %V 7 %N 4 %R doi: 10.18506/anemon.470372 %U 10.18506/anemon.470372
ISNAD KUBAR, Yeşim . "Gençler Arası Şiddetin Nedenlerini Belirlemeye Yönelik Alan Çalışması Elazığ İli Örneği". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 / 4 (Ağustos 2019): 193-205 . https://doi.org/10.18506/anemon.470372
AMA KUBAR Y . Gençler Arası Şiddetin Nedenlerini Belirlemeye Yönelik Alan Çalışması Elazığ İli Örneği. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 7(4): 193-205.
Vancouver KUBAR Y . Gençler Arası Şiddetin Nedenlerini Belirlemeye Yönelik Alan Çalışması Elazığ İli Örneği. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 7(4): 205-193.