Yıl 2019, Cilt 7 , Sayı 4, Sayfalar 307 - 314 2019-08-27

Rol Belirsizliği ve Rol Çatışmasının İş Performansına Etkisinde İş Tatmininin Aracılık Rolü: Mersin İlinde Faaliyette Bulunan Özel Hastaneler Üzerine Bir Araştırma
The Mediating Role of Job Satisfaction within the Impact of Role Ambiguity and Role Conflict on Job Performance: A Research on Operating Private Hospitals in Mersin

Onur Başar ÖZBOZKURT [1] , Neslihan ÖZBOZKURT [2]


Rekabet ortamındaki işletmeler, her geçen gün hızla değişen ve gelişen bu rekabet yarışının gerisinde kalmamak için çalışan performansının artırılmasını arzu ederken; diğer taraftan çalışanlar, hiyerarşiden kaynaklanan rol belirsizliği ve rol çatışması ile karşılaşırlar. Çalışmanın temelini oluşturan özel sağlık sektöründe ise, birçok meslekten farklı olarak kendine özgü bir yapılanma ve görev tanımı bulunmaktadır. Bu bağlamda, araştırma için Mersin ilindeki özel hastanelerde 400 sağlık çalışanı üzerinde anket uygulaması gerçekleştirilmiş, özel sağlık sektörü çalışanlarının rol belirsizliği ve rol çatışmasının performanslarına etkisi ve iş tatmininin aracılık rolü araştırılmıştır. Analiz sonucunda, rol belirsizliği ve rol çatışmasının özel sağlık sektörü çalışanlarının performansı ile iş tatminini olumsuz yönde etkilediği ve iş tatmininin rol belirsizliği ve rol çatışması üzerinde aracılık rolü olup, çalışanların performansını olumlu yönde etkilediği görülmüştür.

While rapidly changing and developing competition day by day, businesses in a competitive environment desire to increase the performance of employees to not stay behind the competition, employees may face with role ambiguity and role conflict arising from the hierarchy. The private healthcare sector which is the main subject of this study has a unique structuring and different job description from another sector. In this sense, the survey has been applied on 400 employees in private hospitals; Mersin and the effect of role ambiguity and role conflict on the performance of employees of healthcare sector and the mediating role of job satisfaction have been studied. It has been revealed that role ambiguity and role conflict have a negative effect on the performance and job satisfaction of employees of the private healthcare sector; at the same time, job satisfaction has a mediating role on role ambiguity and role conflict and positive effect on their performance as a result of the analysis.

 • Akıncı, Z. (2002). “Turizm Sektöründe işgörenin İş tatminini etkileyen faktörler: beş yıldızlı konaklama işletmelerinde bir uygulama”, Akdeniz Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 4, 1-25.
 • Arnett, J. J. (1999), “Adolescent Storm And Stress, Revisited”, American Psychologist, 54(5), 317-326.
 • Baron, R. M. & Kenny, D. A. (1986), The Moderator–Mediator Variable Distinction İn Social Psychological Research: Conceptual, Strategic, And Statistical Considerations. Journal Of Personality And Social Psychology, 51, 1173–1182.
 • Başaran, İ. E. (1982). Örgütsel Davranışın Yönetimi.Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi.
 • Bernardin, H. J. ( 2010). Human resource manegement : an experiential approach. New York: The McGraw-Hill Companies Inc.
 • Börk, A. & Adıgüzel, O. (2015). Rol Çatışması ve Rol Belirsizliğinin İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi: Kıyı Ege Bölgesi’ndeki Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Çalışma, TurkishStudies, International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 10 (10), 249-266.
 • Ceylan, A. & Ulutürk, Y. (2011). Rol belirsizliği, rol çatışması, iş tatmini ve performans arasındaki ilişkiler. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 7(1), 48-58.
 • Çalışkan A., Akkoç, İ. & Turunç Ö. (2011), Örgütsel performansın artırılmasında motivasyonel davranışların rolü: yenilikçilik ve girişimciliğin aracılık rolü, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, 16(3), 363-401.
 • Çarıkçı, İ. H. & Oksay, A. (2004). Örgütsel yapı ve meslek farklılıklarının iş tatmini üzerindeki etkileri: hastane çalışanları üzerine bir araştırma. Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(2), 157-172.
 • Çöl, G. (2008), Algılanan Güçlendirmenin İşgören Performansı Üzerine Etkileri, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 9(1), 35-46.
 • Dozier, D. M. (2005). İletişim ve Halkla İlişkiler Uygulayıcılarının Örgütsel Rolleri. Rota Yayınları: İstanbul.
 • Eray, T. E. (2017). Rol çatışması, rol belirsizliği ve iş tatmini arasındaki ilişkiler: iletişim fakültesi dekanları üzerine bir uygulama. Akdeniz İletişim Dergisi, 203-213.
 • Fisher, R.T. (2001). Role stress, the type a behaviour pattern, and external auditor job satisfaction and performance, Behavioral Research in Accounting, Vol.13 p.143.
 • Gökçe, O. & Şahin, A. (2003). Yönetimde rol kavramı ve yönetsel roller. Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi,3(6), 133-156.
 • Griffen, R. W. (2008). Management. Boston: Houghtom Miffllin Company.
 • Helvacı, M.A. (2002). Performans yönetimi sürecinde performans değerlendirmenin önemi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi,35(1-2), 41-42.
 • House, R. J., Schuler, R. S. & Levanoni, E. (1983), “Role Conflict and Ambiguity Scales: Reality or Artifacts?”, Journal of Applied Psychology, 68(2), 334-337.
 • Judge, T. A., Woolf, E. F., & Hurst, C. (2009), “Is Emotional Labor More Difficult For Some Than For Others? A Multilevel, Experience-Sampling Study”, Personnel Psychology, 62(1), 57-88.
 • Karadal, H., Ay, Ü. & Cuhadar, M. T. (2008). The effect of role conflict and role ambiguity on job satisfaction and organizational commitment: A study in the public and private sectors. The Journal of American Academy of Business,13(2), 1-15.
 • Katz, D. & Kahn, R. L. (1977). Örgütlerin Toplumsal Psikolojisi, Çev. Halil Can ve Yavuz Bayar, Doğan Basımevi, Ankara.
 • Keller, R. T. (1975). Role Conflict and Ambiguity: Correlates with Job Satisfaction and Values, Personnel Psychology, 28, 57-64.
 • Kirkman, B. L. & Rosen, B. (1999), Beyond Self- Management: Antecedents and Consequences of Team Empowerment, Academy of Management Journal, 42:1, s. 58-74.
 • Meydan H.C., Şeşen H, 2011. Yapısal Eşitlik Modellemesi AMOS Uygulamaları. Detay Yayıncılık, AnkaraNurdin, D. (2007). Ilmu Pendidikan Praktis: Imperial Bhakti Utama.Indonesia:Imperial Bhakti Utama, 223-225.
 • Rizzo, J.R., House, R.J. & Lirtzman, S.I. (1970). Role Conflict and Ambiguity in Complex Organizations. Administrative Science Quarterly, 15(2), 150-163.
 • Schuler, R. S., Aldag, R. J. & Brief, A. P. (1977), “Role Conflict and Ambiguity: A Scale Analysis”. Organizational Behavior and Human Performance, 20: 111-128.
 • Sekaran, U. (1992). Research Methods For Business, Canada: John Wiley ve Sons, Inc.
 • Sigler, T. H. & Pearson, C. M. (2000), Creating an empowering eulture: examining the relationship between organizational culture and perceptions of empowerment, Journal of Quality Management, 5, 27-52.
 • Üner, M. M. (2008).Genel İşletmecilik. 1. Baskı, Detay Yayıncılık, Ankara.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-2325-2433
Yazar: Onur Başar ÖZBOZKURT (Sorumlu Yazar)
Kurum: ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-8143-7594
Yazar: Neslihan ÖZBOZKURT
Kurum: TOROS ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 27 Ağustos 2019

Bibtex @araştırma makalesi { anemon520761, journal = {Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-4622}, address = {}, publisher = {Muş Alparslan Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {7}, pages = {307 - 314}, doi = {10.18506/anemon.520761}, title = {Rol Belirsizliği ve Rol Çatışmasının İş Performansına Etkisinde İş Tatmininin Aracılık Rolü: Mersin İlinde Faaliyette Bulunan Özel Hastaneler Üzerine Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {ÖZBOZKURT, Onur Başar and ÖZBOZKURT, Neslihan} }
APA ÖZBOZKURT, O , ÖZBOZKURT, N . (2019). Rol Belirsizliği ve Rol Çatışmasının İş Performansına Etkisinde İş Tatmininin Aracılık Rolü: Mersin İlinde Faaliyette Bulunan Özel Hastaneler Üzerine Bir Araştırma. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 7 (4) , 307-314 . DOI: 10.18506/anemon.520761
MLA ÖZBOZKURT, O , ÖZBOZKURT, N . "Rol Belirsizliği ve Rol Çatışmasının İş Performansına Etkisinde İş Tatmininin Aracılık Rolü: Mersin İlinde Faaliyette Bulunan Özel Hastaneler Üzerine Bir Araştırma". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 (2019 ): 307-314 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/anemon/issue/48060/520761>
Chicago ÖZBOZKURT, O , ÖZBOZKURT, N . "Rol Belirsizliği ve Rol Çatışmasının İş Performansına Etkisinde İş Tatmininin Aracılık Rolü: Mersin İlinde Faaliyette Bulunan Özel Hastaneler Üzerine Bir Araştırma". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 (2019 ): 307-314
RIS TY - JOUR T1 - Rol Belirsizliği ve Rol Çatışmasının İş Performansına Etkisinde İş Tatmininin Aracılık Rolü: Mersin İlinde Faaliyette Bulunan Özel Hastaneler Üzerine Bir Araştırma AU - Onur Başar ÖZBOZKURT , Neslihan ÖZBOZKURT Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.18506/anemon.520761 DO - 10.18506/anemon.520761 T2 - Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 307 EP - 314 VL - 7 IS - 4 SN - -2149-4622 M3 - doi: 10.18506/anemon.520761 UR - https://doi.org/10.18506/anemon.520761 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Rol Belirsizliği ve Rol Çatışmasının İş Performansına Etkisinde İş Tatmininin Aracılık Rolü: Mersin İlinde Faaliyette Bulunan Özel Hastaneler Üzerine Bir Araştırma %A Onur Başar ÖZBOZKURT , Neslihan ÖZBOZKURT %T Rol Belirsizliği ve Rol Çatışmasının İş Performansına Etkisinde İş Tatmininin Aracılık Rolü: Mersin İlinde Faaliyette Bulunan Özel Hastaneler Üzerine Bir Araştırma %D 2019 %J Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -2149-4622 %V 7 %N 4 %R doi: 10.18506/anemon.520761 %U 10.18506/anemon.520761
ISNAD ÖZBOZKURT, Onur Başar , ÖZBOZKURT, Neslihan . "Rol Belirsizliği ve Rol Çatışmasının İş Performansına Etkisinde İş Tatmininin Aracılık Rolü: Mersin İlinde Faaliyette Bulunan Özel Hastaneler Üzerine Bir Araştırma". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 / 4 (Ağustos 2019): 307-314 . https://doi.org/10.18506/anemon.520761
AMA ÖZBOZKURT O , ÖZBOZKURT N . Rol Belirsizliği ve Rol Çatışmasının İş Performansına Etkisinde İş Tatmininin Aracılık Rolü: Mersin İlinde Faaliyette Bulunan Özel Hastaneler Üzerine Bir Araştırma. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 7(4): 307-314.
Vancouver ÖZBOZKURT O , ÖZBOZKURT N . Rol Belirsizliği ve Rol Çatışmasının İş Performansına Etkisinde İş Tatmininin Aracılık Rolü: Mersin İlinde Faaliyette Bulunan Özel Hastaneler Üzerine Bir Araştırma. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 7(4): 314-307.