Yıl 2019, Cilt 7 , Sayı 5, Sayfalar 235 - 243 2019-10-07

Öğretmen Adaylarının Empatik Eğilimlerinin Sosyal Girişimcilik Özelliklerini Yordama Gücü ve Empatik Eğilim ile Sosyal Girişimcilik Özelliklerini Etkileyen Faktörler
Examining Predictive Role of Preservice Teachers’Empathic Tendency on Social Entrepreneurship Characteristics and Factors Affecting Empathic Tendencies and Social Entrepreneurship Characteristics

Baykal BİÇER [1] , Enis Harun BAŞER [2]


Bu araştırma, öğretmen adaylarının sosyal girişimcilik özellikleri ile empatik eğilimleri arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla ilişkisel tarama modelinde tasarlanmıştır. Araştırmanın örneklemini, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören 500 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Öğretmen adaylarının 124’ü (%24.8) kadın, 376’sı (%75.2) erkektir. Veriler, Empatik Eğilim Ölçeği (Dökmen, 1988) ve Sosyal Girişimcilik Özellikleri Ölçeği (Konaklı ve Göğüş, 2013) kullanılarak, 2017-2018 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde araştırmacılar tarafından toplanmıştır. Verilerin analizinde bağımsız gruplar için t-testi, tek yönlü varyans analizi ve basit doğrusal regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının sosyal girişimcilik puanlarının yaş, bölüm ve sınıf değişkenlerinde; empatik eğilim puanlarının ise cinsiyet, yaş, bölüm, sınıf ve akademik not ortalaması değişkenlerinde anlamlı farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Araştırmada öğretmen adaylarının empatik eğilimlerinin sosyal girişimcilik özelliklerinin %23’ünü yordadığı belirlenmiştir.
This study was designed as correlational survey model to determine relationship between preservice teachers' social entrepreneurship characteristics and empathic tendencies. Sample group consists of 500 preservice teachers (124 female, 376 male)who studying at Kütahya Dumlupınar University Faculty of Education.Data were obtainedby researchers in the spring term of 2017-2018 academic year, using Empathic Tendency Scale (Dökmen, 1988) and Social Entrepreneurship Characteristics Scale (Konaklı and Göğüş, 2013).In analysis t-test for independent groups, one-way ANOVA and simple linear regression analysis were used. As a result of study, it was determined that social entrepreneurship scores differed significantly between groups in terms of age, department and grade variables. Empathic tendency scores differed significantly between groups in terms of gender, age, department, grade, academic average variables. It was determined that preservice teachers’ empathic tendencies predicted 23% of social entrepreneurship characteristics.
 • Akbulut, E. ve Sağlam, H. İ. (2010). Sınıf öğretmenlerinin empatik eğilim düzeylerinin incelenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(2), 1068-1083.
 • Aksoy, T. (2013). Sosyal girişimcilik nedir?.(Erişim: 02.09.2018), http://www.temelaksoy.com/sosyal-girisimcilik-nedir/.
 • Allemand, M., Steiger, A. E. ve Fend, H. A. (2015). Empathy development in adolescence predicts social competencies in adulthood. Journal of Personality, 83(2), 229-241.
 • Alver, B. (1998). Bireylerin uyum düzeyleri ile empatik becerileri arasındaki ilişkiler.Yüksek Lisans Tezi. Erzurum:Atatürk Üniversitesi.
 • Ateş, Y. (2018). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sosyal girişimcilik özelliklerinin ve eleştirel düşünme eğilimlerinin incelenmesi.Yüksek Lisans Tezi. Erzincan: Erzincan Üniversitesi.
 • Aydın, E. ve Öner, G. (2016). Sosyal bilgiler ve sınıf öğretmeni adaylarının girişimcilik düzeylerinin incelenmesi. Journal of Kirsehir Education Faculty, 17(3), 497-515.
 • Ballı, E. ve Koca Ballı, A. İ. (2014). Üniversite öğrencilerinin bireysel değerleri ve girişimcilik eğilimleri. Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(1), 101-121.
 • Barnett, M. A., Thompson, M. A. ve Pfeifer, J. R. (1984). Perceived competence to help and the arousal of empathy. The Journal of Social Psychology, 125(5), 679-680.
 • Besler, S. (2010). Sosyal girişimcilik. İçinde S. Besler (Ed.) Sosyal girişimcilik (s. 3-28). İstanbul: Beta Yayınları.
 • Betil, İ. (2010). Sivil toplum, sosyal sermaye, sosyal girişimcilik. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 5(1), 21-25.
 • Bonner, T. D. ve Aspy, D. N. (1984). A study of the relationship between student empathy and GPA. Journal of Humanistic Education and Development, 22(4), 149-54.
 • Büyüköztürk, Ş. (2016). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral science. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc., Publishers.
 • Çelik, E. (2008). Okul öncesi eğitim öğretmenlerinin empatik eğilimlerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi.Yüksek Lisans Tezi. Konya: Selçuk Üniversitesi.
 • Dees, J. G. (1998). The meaning of "social entrepreneurship". Stanford University: Draft Report for the Kauffman Center for Entrepreneurial Leadership.
 • Dinçyürek, S. (2004). Üniversite öğrencilerinin empatik becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Marmara Coğrafya Dergisi, 10, 95-116.
 • Dökmen, Ü. (1987). Empati kurma becerisi ile sosyometrik statü arasındaki ilişki. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 20(1-2), 183-207.
 • Dökmen, Ü. (1988). Empatinin yeni bir modele dayanılarak ölçülmesi ve psikodrama ile geliştirilmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2(1-2), 155-190.
 • Dökmen, Ü. (1998). İletişim çatışmaları ve empati. Ankara: Sistem Yayıncılık.
 • Ekinci, Ö. ve Aybek, B. (2010). Öğretmen adaylarının empatik ve eleştirel düşünme eğilimlerinin incelenmesi. İlköğretim Online, 9(2), 816-827.
 • FakhrEldin, H. (2017). The relationship between the emotional intelligence of entrepreneurs and the new venture creation: The role of age, gender and motive. Arab Economic and Business Journal, 12(2), 99-108.
 • Fowler, A. (2000). NGDOs as a moment in history: beyond aid to social entrepreneurship or civic innovation?.Third world quarterly, 21(4), 637-654.
 • Genç, S. Z. ve Kalafat, T. (2010). Öğretmen adaylarının empatik becerileri ile problem çözme becerileri. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 3(2), 135-147.
 • Goldman, M., Broll, R. ve Carrill, R. (1983). Requests for help and prosocial behavior. The Journal of Social Psychology, 119(1), 55-59.
 • Güler, B. K. (2008). Sosyal girişimciliği etkileyen faktörlerin analizi. Doktora Tezi. İzmir:Dokuz Eylül Üniversitesi.
 • Hanson, R. A. ve Mullis, R. L. (1985). Age and gender differences in empathy and moral reasoning among adolescents. Child Study Journal, 15(3), 181-188.
 • Karasar, N. (1995). Bilimsel araştırma yöntemi, Ankara: Sim Matbaacılık.
 • Kashif, M., Khurshid, M. K. ve Zahid, I. (2016). Relationship between emotional intelligence and entrepreneurship. Research on Humanities and Social Sciences, 6(5), 22-26.
 • Kaya, B. (2016). An evaluation of the empathy levels of pre-service social studies teachers. Educational Research and Reviews, 11(6), 229-237.
 • Kickul, J. ve Lyons, T. S. (2012). Understanding social entrepreneurship: The relentless pursuit of mission in an ever changing world. New York: Routledge Publishing.
 • Koç, M. (2016). Demografik özellikler ile empatik eğilim arasındaki ilişki: yetişkinler üzerine ampirik bir araştırma. Igdir University Journal of Social Sciences, (9), 25-47.
 • Koçak, S. ve Özdemir, M. (2015). Öğretmen adaylarının okul yöneticiliğine yönelik tutumları üzerinde sosyal girişimciliğin rolü. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(3), 631-645.
 • Konaklı, T. ve Göğüş, N. (2013). Aday öğretmenlerin sosyal girişimcilik özellikleri ölçeği: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Gazi University Journal of Gazi Educational Faculty (GUJGEF), 33(2), 373-391.
 • Kunzmann, U. ve Grühn, D. (2005). Age differences in emotional reactivity: the sample case of sadness. Psychology and aging, 20(1), 47-59.
 • Mair, J. ve Marti, I. (2006). Social entrepreneurship research: A source of explanation, prediction, and delight. Journal of world business, 41(1), 36-44.
 • Mair, J. ve Noboa, E. (2003). Social entrepreneurship: how intentions to create a social enterprise get formed. Barcelona: IESE Business School Working Paper No. 521.
 • MEB. (2018). Öğretim programları. Erişim tarihi: 12 Eylül 2018, http://mufredat.meb.gov.tr/Programlar.aspx
 • Myyry, L. ve Helkama, K. (2001). University students' value priorities and emotional empathy. Educational Psychology, 21(1), 25-40.
 • Neqabi, S. ve Bahadori, M. (2012). Relationship between emotional intelligence and entrepreneurial behavior. Iranian Journal of Military Medicine, 14(2), 123-128.
 • Oriarewo, G. O., Agbim, K. C. ve Zever, T. A.(2014). Relationship between emotional intelligence and entrepreneurial performance: The mediating effect of managerial competence. International Journal of Economics, Commerce and Management, 2(10), 1-16.
 • Pala, A. (2008). Öğretmen adaylarının empati kurma düzeyleri üzerine bir araştırma. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(23), 13-23.
 • Salik, N. ve Kaygın, E. (2016). Demografik değişkenler açısından üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerinin belirlenmesi: Kafkas üniversitesi örneği. KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 13(1), 145-162.
 • Silvers, J. A., McRae, K., Gabrieli, J. D., Gross, J. J., Remy, K. A. ve Ochsner, K. N. (2012). Age-related differences in emotional reactivity, regulation, and rejection sensitivity in adolescence. Emotion, 12(6), 1235-1247.
 • Tutarel-Kışlak, Ş. ve Çabukça, F. (2002). Empati ve demografik değişkenlerin evlilik uyumu ile ilişkisi. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 5(5).
 • Ünal, G. (1997). Psikolojik danışmanlık ve rehberlik eğitimi alan öğrencilerin empatik eğilimlerinde gözlenen değişmeler (Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi örneği). Yüksek Lisans Tezi. Konya: Selçuk Üniversitesi.
 • Yavuz, A. ve Yavuz, H. İ. (2017). Girişimcilik eğilimlerinin belirlenmesi: Taşkent MYO öğrencileri üzerine bir araştırma. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(21), 89-100.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Zahra, S. A., Rawhouser, H. N., Bhawe, N., Neubaum, D. O. ve Hayton, J. C. (2008). Globalization of social entrepreneurship opportunities. Strategic entrepreneurship journal, 2(2), 117-131.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-1494-6975
Yazar: Baykal BİÇER
Kurum: DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-9256-3454
Yazar: Enis Harun BAŞER (Sorumlu Yazar)
Kurum: DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 7 Ekim 2019

Bibtex @araştırma makalesi { anemon520986, journal = {Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-4622}, address = {}, publisher = {Muş Alparslan Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {7}, pages = {235 - 243}, doi = {10.18506/anemon.520986}, title = {Öğretmen Adaylarının Empatik Eğilimlerinin Sosyal Girişimcilik Özelliklerini Yordama Gücü ve Empatik Eğilim ile Sosyal Girişimcilik Özelliklerini Etkileyen Faktörler}, key = {cite}, author = {BİÇER, Baykal and BAŞER, Enis Harun} }
APA BİÇER, B , BAŞER, E . (2019). Öğretmen Adaylarının Empatik Eğilimlerinin Sosyal Girişimcilik Özelliklerini Yordama Gücü ve Empatik Eğilim ile Sosyal Girişimcilik Özelliklerini Etkileyen Faktörler. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 7 (5) , 235-243 . DOI: 10.18506/anemon.520986
MLA BİÇER, B , BAŞER, E . "Öğretmen Adaylarının Empatik Eğilimlerinin Sosyal Girişimcilik Özelliklerini Yordama Gücü ve Empatik Eğilim ile Sosyal Girişimcilik Özelliklerini Etkileyen Faktörler". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 (2019 ): 235-243 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/anemon/issue/49358/520986>
Chicago BİÇER, B , BAŞER, E . "Öğretmen Adaylarının Empatik Eğilimlerinin Sosyal Girişimcilik Özelliklerini Yordama Gücü ve Empatik Eğilim ile Sosyal Girişimcilik Özelliklerini Etkileyen Faktörler". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 (2019 ): 235-243
RIS TY - JOUR T1 - Öğretmen Adaylarının Empatik Eğilimlerinin Sosyal Girişimcilik Özelliklerini Yordama Gücü ve Empatik Eğilim ile Sosyal Girişimcilik Özelliklerini Etkileyen Faktörler AU - Baykal BİÇER , Enis Harun BAŞER Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.18506/anemon.520986 DO - 10.18506/anemon.520986 T2 - Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 235 EP - 243 VL - 7 IS - 5 SN - -2149-4622 M3 - doi: 10.18506/anemon.520986 UR - https://doi.org/10.18506/anemon.520986 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Öğretmen Adaylarının Empatik Eğilimlerinin Sosyal Girişimcilik Özelliklerini Yordama Gücü ve Empatik Eğilim ile Sosyal Girişimcilik Özelliklerini Etkileyen Faktörler %A Baykal BİÇER , Enis Harun BAŞER %T Öğretmen Adaylarının Empatik Eğilimlerinin Sosyal Girişimcilik Özelliklerini Yordama Gücü ve Empatik Eğilim ile Sosyal Girişimcilik Özelliklerini Etkileyen Faktörler %D 2019 %J Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -2149-4622 %V 7 %N 5 %R doi: 10.18506/anemon.520986 %U 10.18506/anemon.520986
ISNAD BİÇER, Baykal , BAŞER, Enis Harun . "Öğretmen Adaylarının Empatik Eğilimlerinin Sosyal Girişimcilik Özelliklerini Yordama Gücü ve Empatik Eğilim ile Sosyal Girişimcilik Özelliklerini Etkileyen Faktörler". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 / 5 (Ekim 2019): 235-243 . https://doi.org/10.18506/anemon.520986
AMA BİÇER B , BAŞER E . Öğretmen Adaylarının Empatik Eğilimlerinin Sosyal Girişimcilik Özelliklerini Yordama Gücü ve Empatik Eğilim ile Sosyal Girişimcilik Özelliklerini Etkileyen Faktörler. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 7(5): 235-243.
Vancouver BİÇER B , BAŞER E . Öğretmen Adaylarının Empatik Eğilimlerinin Sosyal Girişimcilik Özelliklerini Yordama Gücü ve Empatik Eğilim ile Sosyal Girişimcilik Özelliklerini Etkileyen Faktörler. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 7(5): 243-235.