Yıl 2019, Cilt 7 , Sayı , Sayfalar 149 - 158 2019-12-03

Investigation of Articles Published in The Field of Career Counseling and Vocational Guidance in Turkey
Kariyer Psikolojik Danışmanlığı ve Mesleki Rehberlik Alanında Türkiye’de Yayınlanan Makalelerin İncelenmesi

Ersoy Çarkıt [1]


The purpose of this paper is to examine the articles in the field of Career Counseling and Vocational Guidance between the years 2002-2017 in Turkey and determine the research trends in this area. In line with this aim, 93 articles published in the National Academic Network and Information Center refereed journals were included in the analysis. The articles were evaluated in 6 different themas including study method, study group, study group size, number of authors and subject areas in "Publication Coding Form". This study was carried out with qualitative research method. Data were collected by document analysis method and analyzed by using content analysis and correspondence analysis. According to the results of correspondence analysis, there was no correspondence between years and preferred methodology. Furthermore, relational researches have been found to be majority. The subjects of job satisfaction and vocational maturity are researched the most.

Bu araştırmanın amacı, 2002-2017 yılları arasında Kariyer Psikolojik Danışmanlığı ve Mesleki Rehberlik alanında Türkiye’de yayınlanan makaleleri inceleyerek bu alandaki araştırma eğilimlerini belirlemektir. Bu araştırmada Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi’nde (ULAKBİM) yer alan hakemli dergilerde yayınlanan 93 makale analiz kapsamına alınmıştır. Makaleler “Yayın Kodlama Formu”ndaki araştırma yılı, yazar sayısı, araştırma yöntemi, çalışma grubu, çalışma grubu büyüklüğü ve konu alanları olmak üzere 6 farklı temada değerlendirilmiştir. Bu çalışma, nitel araştırma yöntemiyle yürütülmüştür. Veriler doküman incelemesi yöntemiyle toplanmış, içerik analizi ve uyum analizi kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre; yıllar ve tercih edilen araştırma yöntemleri arasında bir uyum olmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca en fazla lise öğrencileri örneklemiyle çalışıldığı, ilişkisel araştırmaların çoğunlukta olduğu, en fazla iş doyumu ve mesleki olgunluk konularında çalışmaların yapıldığı tespit edilmiştir.
 • Bacanlı, F. (2011). Özellik faktör uyumlu kuramlar. İçinde B. Yeşilyaprak (Ed.), Mesleki rehberlik ve kariyer danışmanlığı kuramdan uygulamaya (ss. 90-133). Ankara: Pegem Akademi.
 • Bartholomew, D. J., Steele, F., Muostaki, I., & Galbraith, J. (2008). Analysis of multivariate social science data (2th edition). Florida: Chapman & Hall.
 • Blustein, D. (2006). The psychology of working. A new perspective for career development, counseling, and public policy. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
 • Brown, D. (2002a). The role of work and cultural values in occupational choice, satisfaction, and success: A theoretical statement. Journal of Counseling and Development, 80(1), 48-56. https://doi.org/10.1002/j.1556-6678.2002.tb00165.x
 • Brown, D. (2002b). Introduction to theories of career development and choice. Origins, evolution and current efforts. In D. Brown & Associates (Eds.), Career choice and development (4th ed., pp. 3-23). San Francisco: Jossey Bass.
 • Brown, D., & Crace, R. K. (1996). Values in life role choices and outcomes: A conceptual model. The Career Development Quarterly, 44(3), 211-223. https://doi.org/10.1002/j.2161-0045.1996.tb00252.x
 • Brott, P. E. (2001). The storied approach: A postmodern perspective for career counseling. The Career Development Quarterly, 49(4), 304-313. https://doi.org/10.1002/j.2161-0045.2001.tb00958.x
 • Brott, P. E. (2005). A constructivist look at life roles. The Career Development Quarterly, 54(2), 138-149. https://doi.org/10.1002/j.2161-0045.2005.tb00146.x
 • Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2007). Research methods in education (6th ed.). New York, NY: Routledge.
 • Çarkıt, E. (2019). Kariyer danışmanlığı ve mesleki rehberlik alanında Türkiye’de yapılan lisansüstü tezlerin araştırma eğilimleri. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(2), 1503-1514. https://doi.org/10.33206/mjss.493303
 • Demirtaş-Zorbaz, S., Kızıldağ, S., & Voltan-Acar, N. (2016). Türkiye’deki üniversitelerde lisansüstü düzeyde yapılan grup çalışmalarının incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(4), 1765-1784.
 • Duffy, R., & Sedlacek, W. (2007). What is most important to students' long-term career choices: Analyzing 10-year trends and group differences. Journal of Career Development, 34(2),149-163. https://doi.org/10.1177/0894845307307472
 • Fouad, N. (2001). The future of vocational psychology: Aiming high. Journal of Vocational Behavior, 59, 183-191. https://doi.org/10.1006/jvbe.2001.1824
 • Güven, M., & Aslan, A. M. (2018). Psikolojik danışma ve rehberlik alanında türkiye’deki bilimsel dergilerde yayınlanan makaleler üzerine bir inceleme. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(5), 592-604. https://dx.doi.org/10.17719/jisr.20185537232
 • Güven, M., Aslan, B., & Yıldız Akyol, E. (2017). Türkiye’de psikolojik danışma ve rehberlik alanında yapılan doktora tezlerinin incelenmesi (2000-2016). Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 6(3), 136-147.
 • Güven, M., Kısaç, İ., Ercan, L., & Yalçın, İ. (2009). Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi’nde yayınlanan makalelerin çeşitli özellikler açısından incelenmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(31), 80-87.
 • Güven, M., Özhan, M. B., Kaynak, S., & Kurt Demibaş, N. (2018). Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi ile Journal of Counselling Psychology’deki araştırma eğilimleri. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 8(49), 193-208.
 • Johnson, R., & Wichern, D. (2007). Applied multivariate statistics. (6th edition). Prentice-Hall, Upper Saddle River, NJ, USA.
 • Keldal, G., & Bilge, F. (2016). Psikolojik danışma ve rehberlik alanında karma yöntemli araştırmalar: Bir içerik analizi çalışması, Ö. Demirel ve S. Dinçer (Ed.), Eğitim Bilimlerinde Yenilikler ve Nitelik Arayışı (s. 643-654). Ankara: Pegem Akademi.
 • Korkut-Owen, F. & Niles, S. G. (2011). Yeni yaklaşımlar ve modeller. İçinde B. Yeşilyaprak (Ed.). Mesleki rehberlik ve kariyer danışmanlığı kuramdan uygulamaya (ss. 274-307). Ankara: Pegem Akademi.
 • Mcllveen, P. (2008). Autoethnography as a method for reflexive research and practice in vocational psychology. Australian Journal of Career Development, 17(2), 13-20. https://doi.org/10.1177/103841620801700204
 • McMahon, M. (2014). New Trends in Theory Development in Career Psychology, In G. Arulmani, A. J. Bakshi, F. T. Leong, & A. G. Watts (Eds.), Handbook of career development: International perspectives (pp. 13-27). Springer Science & Business Media.
 • McMahon, M., & Watson, M. (2006). Career research in a post-modern era. Australian Journal of Career Development, 15(1), 26-31. https://doi.org/10.1177/103841620601500206
 • McMahon, M., & Watson, M. (2007). An analytical framework for career research in the post-modern era. International Journal for Educational and Vocational Guidance, 7(3), 169-179. https://doi.org/10.1007/s10775-007- 9126-4
 • Oh, J., Stewart, A. E., & Phelps, R. E. (2017). Topics in the Journal of Counseling Psychology, 1963-2015. Journal of counseling psychology, 64(6), 604-615. http://dx.doi.org/10.1037/cou0000218
 • O'Leary, Z. (2004). The essential guide to doing research. London, New Delhi: SAGE Publications.
 • Patton, W. & McMahon, M. (1999). Career development and systems theory: A new relationship. Thomson Brooks/Cole Publishing Co.
 • Patton, W., & McIlveen, P. (2009). Practice and research in career counseling and development-2008. The Career Develeopment Quarterly, 58(2), 118-161. https://doi.org/10.1002/j.2161-0045.2009.tb00052.x
 • Sampson Jr, J. P., Hou, P. C., Kronholz, J. F., Dozier, V. C., McClain, M. C., Buzzetta, M., ... & Reardon, R. C. (2014). A content analysis of career development theory, research, and practice-2013. The career development quarterly, 62(4), 290-326. https://doi.org/10.1002/j.2161-0045.2014.00085.x
 • Savickas, M. (2001). The next decade in vocational psychology: Mission and objectives. Journal of Vocational Behavior, 59(2), 284-290. https://doi.org/10.1006/jvbe.2001.1834
 • Savickas, M. L. (2002). Career construction: A developmental theory of vocational behavior. In D. Brown ve ark. (Ed.), Career choice and development (ss. 149-205). San Francisco: Jossey Bass.
 • Savickas, M. (2008). Helping people choose jobs: A history of the guidance profession. In J. A. Athanasou & R. Van Esbroeck (Eds.), International handbook of career guidance (pp. 97-113). Dordrecht, the Netherlands: Springer Science.
 • Savickas, M. L., Laura, N., Rossier, J., Dauwalder, J-P., Duarte, M. E., Guichard, J., ... Van Vianen, A. (2009). Life designing: A paradigm for career construction in the 21st century. Journal of Vocational Behavior, 75(3), 239-250. https://doi.org/10.1016/j.jvb.2009.04.004
 • Seçer, İ., Ay, İ., Ozan, C., & Yılmaz, B. Y. (2014). Rehberlik ve psikolojik danışma alanındaki araştırma eğilimleri: Bir içerik analizi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 5(41), 49-60.
 • Sexton, T. (1996). The relevance of counseling outcome research: Current trends and practical implications. Journal of Counseling & Development, 74, 590–600. https://doi.org/10.1002/j.1556-6676.1996.tb02298.x
 • Sharf, R. S. (2017). Kariyer gelişim kuramlarının kariyer danışmasına uygulanması. (F. Bacanlı & K. Öztemel, Çev. Edt.). Ankara: Pegem Akademi.
 • Stead G. B., Perry, J. C., Munka, L. M., Bonnett, H. R., Shiban, A. P., & Care, E. (2012). Qualitative research in career development: Content analysis from 1990 to 2009. International Journal for Educational and Vocational Guidance, 2(12), 105-122. https://dx.doi.org/10.1007/s10775-011-9196-1
 • Türk, F., & Cihangiroğlu, Ü. (2018). Thematic and methodological investigation of applied postgraduate theses on psychological counseling and guidance. International Journal of Eurasia Social Sciences, 9(31), 276-311.
 • Watson, M., & McMahon, M. (2005). Editorial: Postmodern (narrative) career counselling and education. Perspectives in Education, 23(1), vii-ix. https://hdl.handle.net/10520/EJC87322
 • Watson, M., & Stead, G. (2006). An overview of career theory. In G. B. Stead & M. B. Watson (Eds.), Career psychology in the South African context (2nd ed., pp. 13-34). Pretoria, South Africa: Van Schaik.
 • Whiston, S., Rose, C. S., Peterson, J. M., & Nguyen, C. P. (2013). Content analysis of the Journal of Career Assessment. Journal of Career Assessment, 21(3), 367-377. https://doi.org/10.1177/1069072712475160
 • Yeşilyaprak, B. (2011). Mesleki Rehberlik ve Kariyer Danışmanlığı Kuramdan Uygulamaya. Ankara: Pegem Akademi.
 • Yeşilyaprak, B. (2012). Mesleki rehberlik ve kariyer danışmanlığında paradigma değişimi ve Türkiye açısından sonuçlar: Geçmişten geleceğe yönelik bir değerlendirme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(1), 97-118.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-9811-9135
Yazar: Ersoy Çarkıt (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 3 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { anemon520684, journal = {Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-4622}, address = {}, publisher = {Muş Alparslan Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {7}, pages = {149 - 158}, doi = {10.18506/anemon.520684}, title = {Kariyer Psikolojik Danışmanlığı ve Mesleki Rehberlik Alanında Türkiye’de Yayınlanan Makalelerin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Çarkıt, Ersoy} }
APA Çarkıt, E . (2019). Kariyer Psikolojik Danışmanlığı ve Mesleki Rehberlik Alanında Türkiye’de Yayınlanan Makalelerin İncelenmesi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 7 () , 149-158 . DOI: 10.18506/anemon.520684
MLA Çarkıt, E . "Kariyer Psikolojik Danışmanlığı ve Mesleki Rehberlik Alanında Türkiye’de Yayınlanan Makalelerin İncelenmesi". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 (2019 ): 149-158 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/anemon/issue/50313/520684>
Chicago Çarkıt, E . "Kariyer Psikolojik Danışmanlığı ve Mesleki Rehberlik Alanında Türkiye’de Yayınlanan Makalelerin İncelenmesi". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 (2019 ): 149-158
RIS TY - JOUR T1 - Kariyer Psikolojik Danışmanlığı ve Mesleki Rehberlik Alanında Türkiye’de Yayınlanan Makalelerin İncelenmesi AU - Ersoy Çarkıt Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.18506/anemon.520684 DO - 10.18506/anemon.520684 T2 - Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 149 EP - 158 VL - 7 IS - SN - -2149-4622 M3 - doi: 10.18506/anemon.520684 UR - https://doi.org/10.18506/anemon.520684 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Kariyer Psikolojik Danışmanlığı ve Mesleki Rehberlik Alanında Türkiye’de Yayınlanan Makalelerin İncelenmesi %A Ersoy Çarkıt %T Kariyer Psikolojik Danışmanlığı ve Mesleki Rehberlik Alanında Türkiye’de Yayınlanan Makalelerin İncelenmesi %D 2019 %J Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -2149-4622 %V 7 %N %R doi: 10.18506/anemon.520684 %U 10.18506/anemon.520684
ISNAD Çarkıt, Ersoy . "Kariyer Psikolojik Danışmanlığı ve Mesleki Rehberlik Alanında Türkiye’de Yayınlanan Makalelerin İncelenmesi". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 / (Aralık 2019): 149-158 . https://doi.org/10.18506/anemon.520684
AMA Çarkıt E . Kariyer Psikolojik Danışmanlığı ve Mesleki Rehberlik Alanında Türkiye’de Yayınlanan Makalelerin İncelenmesi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 7: 149-158.
Vancouver Çarkıt E . Kariyer Psikolojik Danışmanlığı ve Mesleki Rehberlik Alanında Türkiye’de Yayınlanan Makalelerin İncelenmesi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 7: 158-149.