Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Araştırma Geliştirme (Ar-Ge) Faaliyetleri ile Ekonomik Büyüme İlişkisinin Meta Analiz Yöntemiyle Değerlendirmesi

Yıl 2020, Cilt 8, Sayı 4, 1247 - 1254, 24.08.2020
https://doi.org/10.18506/anemon.614029

Öz

Bu çalışmanın amacı; araştırma geliştirme (Ar-Ge) faaliyetleri ve ekonomik büyüme ilişkisini meta analiz yöntemiyle değerlendirmektir. Çalışmanın kapsamını Ar-Ge ile ekonomik büyümeyi analiz eden ulusal ve uluslararası yayımlanmış makale ve tezler oluşturmaktadır. Bu bağlamda 2007-2019 yıl aralığı temel ölçüt alınmış Google Scholar, Scopus, YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanlarında “Ar-Ge, Araştırma Geliştirme, Ekonomik Büyüme” anahtar kelimeleri Türkçe ve İngilizce biçimlerinde taranmıştır. Örneklem büyüklüğü, ortalaması ve standart sapma değerlerini içeren toplamda 8103 gözleme sahip 9 farklı çalışmanın araştırma bulguları CMA (Comprehensive Meta Analysis) programı yardımıyla analiz edilmiştir. Meta analiz sonuçlarında Ar-Ge faaliyetleri ile ekonomik büyüme arasında pozitif ilişki olduğu ve Ar-Ge faaliyetlerinde meydana gelen % 1’lik bir artışın ekonomik büyümeyi % 2.634 arttırmakta olduğu saptanmıştır.

Kaynakça

 • Adak, M. (2007). Ar-Ge & Ekonomik Büyüme, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, İktisat Teorisi Bilim Dalı, Doktora Tezi, İstanbul.
 • Akgöz, S., Ercan, İ. ve Kan, İ. (2004). Meta-analizi, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 30(2), 107-112.
 • Akıncı ve Sevinç (2013). Ar&Ge Harcamaları İle Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: 1990-2011 Türkiye Örneği, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(27), 7-17.
 • Algan, N., Manga, M. ve Tekeoğlu, M. (2017). Teknolojik Gelişme Göstergeleri ile Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği, International Conference On Eurasian Economies, 332-338.
 • Alper, A. E. (2017). Türkiye’de Patent, Ar-Ge Harcamaları, İhracat ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Bayer-Hanck Eş Bütünleşme Analizi, 3nd International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS), 17-26.
 • Altıntaş, F.Ç. (2017), Örgütsel Adalet İle İş Tatmini Arasındaki İlişki Üzerine Bir Meta - Analiz Çalışması, International Journal of Academic Value Studies, 3(9), 332-343.
 • Bakioğlu, A. ve Özcan, Ş. (2016). Meta Analiz, 1. Basım, Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Barro, Robert J. 1990. Government Spending In A Simple Model Of Endogeneous Growth, Journal Of Political Economy, 98(S5): 103-125.
 • Baykul, A. (2018). Bölgesel Ekonomik Büyüme Üzerinde Ar-Ge Faaliyetlerinin Etkileri: Türkiye’de Düzey I Bölgelerinde Ampirik Bir İnceleme, MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(2), 113-154.
 • Bond, C. F. and Richardson, K. (2004). Seeing The Fisher Z-Transformation, Psychometrika, 69(2), 291-303.
 • Börü, M. ve Çelik, D. (2019). Türkiye’de Ar-Ge Harcamaları, İnovasyon ve Ekonomik Büyüme İlişkisi, R&S - Research Studies Anatolia Journal, 2(5), 196-206; DOI: 10.33723/rs.537587.
 • Choi C. and Yi M. H. (2017). The Internet, R&D Expenditure And Economic Growth, Applied Economics Letters, 25(4), 264-267; https://doi.org/10.1080/13504851.2017.13-16819.
 • Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2007). Research Methods in Education, Vol2 Methods 2 Specific methods (Sixth Edition), New York: Routledge.
 • Dağyar, M. ve Kasalak, G. (2018). Eğitim Örgütlerinde Yaşanan Örgütsel Sinizmin Öncülleri ve Sonuçları Üzerine Bir Meta-Analiz Çalışması, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education), 33(4), 967-986; doi: 10.16986/HUJE.2018037797.
 • Deliktaş, A., Kabukcuoğlu, K., & Kış, A. (2016). Hemşirelikte Meta-Analiz Uygulama Süreci: Metodolojiye Yönelik Bir Rehber, International Journal of Human Sciences, 13(1), 1906-1925.
 • Dinçer, S. (2014). Eğitim Bilimlerinde Uygulamalı Meta-Analiz, 1. Baskı, Ankara: Pegem Akademi.
 • Doğaner Gönel, F. (2016). Kalkınma Ekonomisi, 3. Baskı, Ankara: Efil Yayınevi.
 • Doyar, B. V. (2019). R&D Expenditures By Field Of Science And GDP: Which Causes Which in Canada?, Economics and Business Letters 8(1), 31-40.
 • Frascati Kılavuzu, (2002). Bilimsel ve Teknolojik Faaliyetlerin Ölçümü, Araştırma ve Deneysel Geliştirme Taramaları İçin Önerilen Standart Uygulama, OECD.
 • Freimane, R. and Bāliņa, S. (2016). Research And Development Expenditures And Economic Growth in The EU: A Panel Data Analysis, Economics and Business, 29, 5-11; doi: 10.1515/eb-2016-0016
 • Gedik, A. ve Üstüner, M. (2017). Eğitim Örgütlerinde Örgütsel Bağlılık ve İş Doyumu İlişkisi: Bir Meta Analiz Çalışması, E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 8(2), 2017, 41-57.
 • *Genç, M. C. ve Atasoy, Y. (2010). Ar&Ge Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Panel Veri Analizi, Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, V(II), 27-34.
 • Gumus, E. and Celikay, F. (2015). R&D Expenditure And Economic Growth: New Empirical Evidence, Margin-The Journal Of Applied Economic Research 9: 3 (2015), 205-217, Sage Publications Los Angeles/London/New Delhi/Singapore/ Washington DC; DOI: 10.1177/0973801015579753.
 • Gülmez A. ve Yardimcioğlu, F. (2012). OECD Ülkelerinde Ar-Ge Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Panel Eşbütünleşme ve Panel Nedensellik Analizi (1990-2010), Maliye Dergisi, 163, 335-353.
 • Güneş, H. (2019). Ar-Ge Harcamaları İle Ekonomik Büyüme İlişkisi: OECD Ülkeleri İçin Panel Veri Analizi, Sakarya İktisat Dergisi, 8(2), 160-176 Hong, Jae-pyo (2017). Causal Relationship Between ICT R&D Investment And Economic Growth In Korea, Technological Forecasting & Social Change 116, 70-75.
 • Inekwe, J. N. (2015). The Contribution Of R&D Expenditure To Economic Growth In Developing Economies, Soc Indic Res 124, 727-745.
 • İğdeli, A. (2019). Ar-Ge ve Eğitim Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği, MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8 (3), 2517-2538; DOI: 10.33206/mjss.520848
 • İspiroğlu, F. ve Kılıç, M. (2019). Araştırma-Geliştirme Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Yükselen Piyasalar Ekonomileri İçin Bir Uygulama, Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7(2), 255-263.
 • Jones, C. I. ve Williams, J. C. (2000). Too Much Of A Good Thing? The Economics Of Investment In R&D, Journal Of Economic Growth, 5, 65-85.
 • Kaneva, M. And Untura G. (2019). The İmpact Of R&D And Knowledge Spillovers On The Economic Growth Of Russian Regions, Growth And Change, 50(1), 301-334.
 • Karadağ, E., İşçi, S., Öztekin, S., & Anar, S. (2016). Okul İklimi ve Akademik Başarı İlişkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(2), 107-122. DOI: 10.17679/iuefd.17294446.
 • Kılıçkap, M. (2018). Meta-Analizleri Nasıl Yorumlayalım: Türkiye’de Kardiyovasküler Risk Faktörlerine Yönelik Yapılan Meta-Analizlerin Metodolojik Açıdan Değerlendirilmesi, Turk Kardiyol Dern Ars, 46(7), 624-635 doi: 10.5543/tkda.2018.46062.
 • Kibritçioğlu, A. (1998). İktisadi Büyümenin Belirleyicileri ve Yeni Büyüme Modellerinde Beşeri Sermayenin Yeri, AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 53(1-4), 207-230.
 • Kokko, A., Tingvall, P. G. and Videnord, J. (2015). The Growth Effects Of R&D Spending In The EU: A Meta-Analysis. Economics: The Open-Access, Open-Assessment E-Journal, 9 (2015-40): 1-26.
 • Liu, C. and Xia, G. (2018). Research On The Dynamic Interrelationship Among R&D Investment, Technological Innovation, And Economic Growth In China, Sustainability, 10/4260, 1-19; doi:10.3390/su10114260. Lucas, R. E. (1988). On The Mechanics Of Economic Development, Journal Of Monetary Economics 22, 3-42.
 • Romer, Paul M. (1990). Endogenous Technological Change, Journal Of Political Economy, V. 98(5), 71-102.
 • *Sokolov-Mladenović, S., Cvetanović, S. And Mladenović, I. (2016). R&D Expenditure And Economic Growth: EU28 Evidence For The Period 2002–2012, Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 29(1), 1005–1020.
 • Solow, R. M. (1956). “A Contribution To The Theory Of Economic Frowth”, The Quarterly Journal Of Economics, 70(1), 65-94.
 • Song, X., Zhou, Y. and Jia W. (2019). How Do Economic Openness And R&D Investment Affect Green Economic Growth?-Evidence From China, Resources, Conservation & Recycling 146, 405-415.
 • Swan, T. W. (1956). “Economic Growth And Capital Accumulation”, Economic Record, 32(2), 334-361.
 • Szarowská, İ. (2016). Impact Of Public R&D Expenditure On Economic Growth in Selected EU Countries, 9th International Scientific Conference “Business and Management 2016”, 1-9, Vilnius, Lithuania.
 • Tuna, K. Kayacan, E. ve Bektaş, H. (2015). The Relationship Between Research & Development Expenditures and Economic Growth: The Case of Turkey, Procedia - Social and Behavioral Sciences 195, 501-507.
 • Türesin Tetik H., Oral Ataç, L. ve Köse, S. (2018). Psikolojik Sermaye İle İş Doyumu ve Performans İlişkisi: Türkiye’de Yapılan Araştırmalar Üzerinden Bir Meta Analizi, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 32(2).
 • Ünal, B. (2018). OECD Ülkelerinde Arge Ekonomik Büyüme İlişkisi Panel Ardl Analizi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri Anabilim Dalı, Ekonometri Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Sun, X., Wang, Y. & Li, M. (2016). The İnfluences Of Different R&D Types On Productivity Growth In OECD Countries, Technology Analysis & Strategic Management, 28(6), 651-663, DOI: 10.1080/09537325.2015.113-0806.
 • Yazgan &Yalçınkaya (2018). The Effects Of Research And Development (R&D) Investments On Sustainable Economic Growth: Evidence From OECD Countries (1996-2015), Revıew Of Economic Perspectives – Národohospodářský Obzor 18(1), 3-23, DOI: 10.1515/revecp-2018-0001
 • Yıldırım, H., Akkılıç, M. E. ve Dikici, M. S. (2018). Ar-Ge Harcamalarının Ekonomik Büyüme ve Dış Ticaret Dengesi Üzerindeki Etkisi: G-20 Ülkeleri Üzerine Bir Uygulama, International Review Of Economics Management, 6 (2), 43-58.

Evaluation of the Relationship between Research Development Activities and Economic Growth with Meta Analysis Method

Yıl 2020, Cilt 8, Sayı 4, 1247 - 1254, 24.08.2020
https://doi.org/10.18506/anemon.614029

Öz

The purpose of this study is to evaluate the relationship between research development (R&D) activities and economic growth through meta-analysis. The scope of the study is create national and international published articles and theses that analyzing R&D and economic growth. In this context, the basic criterion for the 2007-2019 year period was taken and it was screened keywords “R&D, Research and Development, Economic Growth" as Turkish and English in Google Scholar, Scopus, YÖK National Thesis Center databases. The research findings of 9 different studies with 8103 observations including sample size, mean and standard deviation values were analyzed with the help of CMA (Comprehensive Meta Analysis) program. As a conclusion of Meta Analysis it is found that positive relationship between R&D activities and economic growth. Additionally it is found that the increase in R&D activities by 1% has increased economic growth by 2,634%.

Kaynakça

 • Adak, M. (2007). Ar-Ge & Ekonomik Büyüme, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, İktisat Teorisi Bilim Dalı, Doktora Tezi, İstanbul.
 • Akgöz, S., Ercan, İ. ve Kan, İ. (2004). Meta-analizi, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 30(2), 107-112.
 • Akıncı ve Sevinç (2013). Ar&Ge Harcamaları İle Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: 1990-2011 Türkiye Örneği, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(27), 7-17.
 • Algan, N., Manga, M. ve Tekeoğlu, M. (2017). Teknolojik Gelişme Göstergeleri ile Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği, International Conference On Eurasian Economies, 332-338.
 • Alper, A. E. (2017). Türkiye’de Patent, Ar-Ge Harcamaları, İhracat ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Bayer-Hanck Eş Bütünleşme Analizi, 3nd International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS), 17-26.
 • Altıntaş, F.Ç. (2017), Örgütsel Adalet İle İş Tatmini Arasındaki İlişki Üzerine Bir Meta - Analiz Çalışması, International Journal of Academic Value Studies, 3(9), 332-343.
 • Bakioğlu, A. ve Özcan, Ş. (2016). Meta Analiz, 1. Basım, Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Barro, Robert J. 1990. Government Spending In A Simple Model Of Endogeneous Growth, Journal Of Political Economy, 98(S5): 103-125.
 • Baykul, A. (2018). Bölgesel Ekonomik Büyüme Üzerinde Ar-Ge Faaliyetlerinin Etkileri: Türkiye’de Düzey I Bölgelerinde Ampirik Bir İnceleme, MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(2), 113-154.
 • Bond, C. F. and Richardson, K. (2004). Seeing The Fisher Z-Transformation, Psychometrika, 69(2), 291-303.
 • Börü, M. ve Çelik, D. (2019). Türkiye’de Ar-Ge Harcamaları, İnovasyon ve Ekonomik Büyüme İlişkisi, R&S - Research Studies Anatolia Journal, 2(5), 196-206; DOI: 10.33723/rs.537587.
 • Choi C. and Yi M. H. (2017). The Internet, R&D Expenditure And Economic Growth, Applied Economics Letters, 25(4), 264-267; https://doi.org/10.1080/13504851.2017.13-16819.
 • Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2007). Research Methods in Education, Vol2 Methods 2 Specific methods (Sixth Edition), New York: Routledge.
 • Dağyar, M. ve Kasalak, G. (2018). Eğitim Örgütlerinde Yaşanan Örgütsel Sinizmin Öncülleri ve Sonuçları Üzerine Bir Meta-Analiz Çalışması, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education), 33(4), 967-986; doi: 10.16986/HUJE.2018037797.
 • Deliktaş, A., Kabukcuoğlu, K., & Kış, A. (2016). Hemşirelikte Meta-Analiz Uygulama Süreci: Metodolojiye Yönelik Bir Rehber, International Journal of Human Sciences, 13(1), 1906-1925.
 • Dinçer, S. (2014). Eğitim Bilimlerinde Uygulamalı Meta-Analiz, 1. Baskı, Ankara: Pegem Akademi.
 • Doğaner Gönel, F. (2016). Kalkınma Ekonomisi, 3. Baskı, Ankara: Efil Yayınevi.
 • Doyar, B. V. (2019). R&D Expenditures By Field Of Science And GDP: Which Causes Which in Canada?, Economics and Business Letters 8(1), 31-40.
 • Frascati Kılavuzu, (2002). Bilimsel ve Teknolojik Faaliyetlerin Ölçümü, Araştırma ve Deneysel Geliştirme Taramaları İçin Önerilen Standart Uygulama, OECD.
 • Freimane, R. and Bāliņa, S. (2016). Research And Development Expenditures And Economic Growth in The EU: A Panel Data Analysis, Economics and Business, 29, 5-11; doi: 10.1515/eb-2016-0016
 • Gedik, A. ve Üstüner, M. (2017). Eğitim Örgütlerinde Örgütsel Bağlılık ve İş Doyumu İlişkisi: Bir Meta Analiz Çalışması, E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 8(2), 2017, 41-57.
 • *Genç, M. C. ve Atasoy, Y. (2010). Ar&Ge Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Panel Veri Analizi, Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, V(II), 27-34.
 • Gumus, E. and Celikay, F. (2015). R&D Expenditure And Economic Growth: New Empirical Evidence, Margin-The Journal Of Applied Economic Research 9: 3 (2015), 205-217, Sage Publications Los Angeles/London/New Delhi/Singapore/ Washington DC; DOI: 10.1177/0973801015579753.
 • Gülmez A. ve Yardimcioğlu, F. (2012). OECD Ülkelerinde Ar-Ge Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Panel Eşbütünleşme ve Panel Nedensellik Analizi (1990-2010), Maliye Dergisi, 163, 335-353.
 • Güneş, H. (2019). Ar-Ge Harcamaları İle Ekonomik Büyüme İlişkisi: OECD Ülkeleri İçin Panel Veri Analizi, Sakarya İktisat Dergisi, 8(2), 160-176 Hong, Jae-pyo (2017). Causal Relationship Between ICT R&D Investment And Economic Growth In Korea, Technological Forecasting & Social Change 116, 70-75.
 • Inekwe, J. N. (2015). The Contribution Of R&D Expenditure To Economic Growth In Developing Economies, Soc Indic Res 124, 727-745.
 • İğdeli, A. (2019). Ar-Ge ve Eğitim Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği, MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8 (3), 2517-2538; DOI: 10.33206/mjss.520848
 • İspiroğlu, F. ve Kılıç, M. (2019). Araştırma-Geliştirme Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Yükselen Piyasalar Ekonomileri İçin Bir Uygulama, Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7(2), 255-263.
 • Jones, C. I. ve Williams, J. C. (2000). Too Much Of A Good Thing? The Economics Of Investment In R&D, Journal Of Economic Growth, 5, 65-85.
 • Kaneva, M. And Untura G. (2019). The İmpact Of R&D And Knowledge Spillovers On The Economic Growth Of Russian Regions, Growth And Change, 50(1), 301-334.
 • Karadağ, E., İşçi, S., Öztekin, S., & Anar, S. (2016). Okul İklimi ve Akademik Başarı İlişkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(2), 107-122. DOI: 10.17679/iuefd.17294446.
 • Kılıçkap, M. (2018). Meta-Analizleri Nasıl Yorumlayalım: Türkiye’de Kardiyovasküler Risk Faktörlerine Yönelik Yapılan Meta-Analizlerin Metodolojik Açıdan Değerlendirilmesi, Turk Kardiyol Dern Ars, 46(7), 624-635 doi: 10.5543/tkda.2018.46062.
 • Kibritçioğlu, A. (1998). İktisadi Büyümenin Belirleyicileri ve Yeni Büyüme Modellerinde Beşeri Sermayenin Yeri, AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 53(1-4), 207-230.
 • Kokko, A., Tingvall, P. G. and Videnord, J. (2015). The Growth Effects Of R&D Spending In The EU: A Meta-Analysis. Economics: The Open-Access, Open-Assessment E-Journal, 9 (2015-40): 1-26.
 • Liu, C. and Xia, G. (2018). Research On The Dynamic Interrelationship Among R&D Investment, Technological Innovation, And Economic Growth In China, Sustainability, 10/4260, 1-19; doi:10.3390/su10114260. Lucas, R. E. (1988). On The Mechanics Of Economic Development, Journal Of Monetary Economics 22, 3-42.
 • Romer, Paul M. (1990). Endogenous Technological Change, Journal Of Political Economy, V. 98(5), 71-102.
 • *Sokolov-Mladenović, S., Cvetanović, S. And Mladenović, I. (2016). R&D Expenditure And Economic Growth: EU28 Evidence For The Period 2002–2012, Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 29(1), 1005–1020.
 • Solow, R. M. (1956). “A Contribution To The Theory Of Economic Frowth”, The Quarterly Journal Of Economics, 70(1), 65-94.
 • Song, X., Zhou, Y. and Jia W. (2019). How Do Economic Openness And R&D Investment Affect Green Economic Growth?-Evidence From China, Resources, Conservation & Recycling 146, 405-415.
 • Swan, T. W. (1956). “Economic Growth And Capital Accumulation”, Economic Record, 32(2), 334-361.
 • Szarowská, İ. (2016). Impact Of Public R&D Expenditure On Economic Growth in Selected EU Countries, 9th International Scientific Conference “Business and Management 2016”, 1-9, Vilnius, Lithuania.
 • Tuna, K. Kayacan, E. ve Bektaş, H. (2015). The Relationship Between Research & Development Expenditures and Economic Growth: The Case of Turkey, Procedia - Social and Behavioral Sciences 195, 501-507.
 • Türesin Tetik H., Oral Ataç, L. ve Köse, S. (2018). Psikolojik Sermaye İle İş Doyumu ve Performans İlişkisi: Türkiye’de Yapılan Araştırmalar Üzerinden Bir Meta Analizi, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 32(2).
 • Ünal, B. (2018). OECD Ülkelerinde Arge Ekonomik Büyüme İlişkisi Panel Ardl Analizi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri Anabilim Dalı, Ekonometri Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Sun, X., Wang, Y. & Li, M. (2016). The İnfluences Of Different R&D Types On Productivity Growth In OECD Countries, Technology Analysis & Strategic Management, 28(6), 651-663, DOI: 10.1080/09537325.2015.113-0806.
 • Yazgan &Yalçınkaya (2018). The Effects Of Research And Development (R&D) Investments On Sustainable Economic Growth: Evidence From OECD Countries (1996-2015), Revıew Of Economic Perspectives – Národohospodářský Obzor 18(1), 3-23, DOI: 10.1515/revecp-2018-0001
 • Yıldırım, H., Akkılıç, M. E. ve Dikici, M. S. (2018). Ar-Ge Harcamalarının Ekonomik Büyüme ve Dış Ticaret Dengesi Üzerindeki Etkisi: G-20 Ülkeleri Üzerine Bir Uygulama, International Review Of Economics Management, 6 (2), 43-58.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Habibe YAMAN (Sorumlu Yazar)
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
0000-0002-9212-3264
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 24 Ağustos 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 8, Sayı 4

Kaynak Göster

APA Yaman, H. (2020). Araştırma Geliştirme (Ar-Ge) Faaliyetleri ile Ekonomik Büyüme İlişkisinin Meta Analiz Yöntemiyle Değerlendirmesi . Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 8 (4) , 1247-1254 . DOI: 10.18506/anemon.614029