Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Investigation Effects of Body Perception and Sense of Meaning of Life on Attitudes Towards Old Age of University Students

Yıl 2021, Cilt 9, Sayı 1, 185 - 194, 22.02.2021
https://doi.org/10.18506/anemon.762088

Öz

The aim of this study was to determine the effects of body perception and meaning of life and on the attitudes of university students about old age. The study was carried out on 278 university students who were selected randomly (18-29 ages). Demographic information was asked to live with a family member over the age of 60, to live with the family and the other option,information level about elderly, physical condition and activity of the elderly. According to the results of the correlation analysis, a statistically significant relation was found between scores of young people’s body perception and scores of their attitude towards the elderly. Moreover,scores of young people’s attitude towards old ages differ according to their information level about elderly.

Kaynakça

 • Abrams, D., Eilola, T., & Swift, H. S. (2009). Attitudes to age in Britain 2004-8. Department for Work and Pensions (Research Report 599).
 • Aday, R. H., Sims, C. R., & Evans, E. (1991). Youth’s attitudes toward the elderly: the impact of intergenerational partners. Journal of Gerontology, 10, 372-384.
 • Adıbelli, D., Türkoğlu, N., ve Kılıç, D. (2013). Öğrenci hemşirelerin yaşlılığa ilişkin görüşleri ve yaşlılara karşı tutumları. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, 6(1), 2-8.
 • Akın, A. ve Taş, İ. (2011). Validity and Reliability of the Turkish Version of the Meaning in Life Questionnaire. III. İnternarional Congress of Educational Research. Girne, TRNC.
 • Allan L.J., & Johnson J.A. (2008). Undergraduate attitudes toward the elderly: the role of knowledge, contact and aging anxiety. Educational Gerontology , 35(1), 1-14.
 • Altıntaş, E. ve Gültekin, M. (2005), Psikolojik danışma kuramları, (8. Baskı). İstanbul: Alfa Akademi.
 • Bacanli, H., Ahodas, M. & Best, D. M. (1994). Sterotypes of old adults in Turkey and Finland. A. Bouvy ve F. J. R. van de Vijver (Ed.). Journeys into cross-cultural psychology (pp. 307-319). Netherlands: Swets&Zeitlinger.
 • Başer, G., ve Cingil, D. (2919). Üniversite öğrencilerinin yaşlılara karşı tutumlarının değerlendirilmesi. Sağlık ve Toplum Dergisi, 2 (29), 79-85.
 • Bilir, N. (2004). Yaşlılık gerçeği. Hacettepe Üniversitesi Geriatrik Bilimler Araştırma ve Uygulama Merkezi. Ankara.
 • Boswell, SS.(2012). Old people are cranky: helping professional trainees' knowledge, attitudes, aging anxiety, and interest in working with older adults. Educational Gerontology, 38(7), 465-472.
 • Butler, R. N. (1969). Age-ism: Another form of bigotry. The Gerontologist, 9, 243–246.
 • Chen AM, Kiersma ME, Yehle KS, & Plake KS. (2015). Impact of the Geriatric Medication Game on nursing students’ empathy and attitudes toward older adults. Nurse Education Today, 35(1), 38-43. Eikenhout, N.R. (2004). The Effects of Task Structure and Group Target Monetary Incentives on Social Loafing, Dissertation for the Degree of Doctor of Philosophy: Department of Psychology. USA: Western Michigan University.
 • Corey G. (2005). Psikolojik danışma, psikoterapi kuram ve uygulamaları. (Ergene, T. Çev.) Ankara.
 • Çilingirolu, N., ve Demirel, S. (2004). Yaşlılık ve yaşlı ayrımcılığı. Türk Geriatri Dergisi, 7(4), 225-330.
 • Dinçer, Y., Usta, E., ve Bulduk, S. (2016). Üniversite öğrencileri gözüyle yaşlılık nasıl algılanıyor? Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi, 9(1), 26-38.
 • Drury, L., Hutchison, P., & Abrams, D. (2016). Direct and extended intergenerational contact and young people's attitudes towards older adults. British Journal of Social Psychology, 55(3), 522-543.
 • Duyan, V., ve Gelbal, S. (2013). Yaşlılara yönelik tutum ölçeği'nin bir grup üniversite öğrencisi üzerinde Türkçe’ye uyarlama çalışması. Turkish Journal of Geriatrics/Türk Geriatri Dergisi, 16(2).
 • Frankl, V.E. (2010). İnsanın anlam arayışı. (S. Budak, Çev.) İstanbul: Okuyan Us Yayınları.
 • Funderburk, B., Damron-Rodriguez, J., Storms, LL., & Solomon, D.H. (2006). Endurance of undergraduate attitudes toward older adults. Educational Gerontology, 32(6), 447-462.
 • Garner, J. D. (1999). Feminism and feminist gerontology. Journal of Women & Aging, 11, 3–12.
 • Göçer, Ş. (2012). Hacılar İlçe Merkezinde Yaşlılarla Yaşayan Bireylerin Yaşlılık ve Yaşlı Ayrımcılığına İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi. Master Thesis. Kayseri: Erciyes University.
 • Greenberg, J., Schimel, J., & Martens, A. (2002). Ageism: Denying the face of the future. In T. D. Nelson (Ed.). Ageism: Stereotyping and prejudice against older persons (pp. 27–48). Cambridge: The MIT Press.
 • Güven, Ş.D., Muz, G.U. ve Ertürk N.E. (2012). Üniversite öğrencilerinin yaşlı ayrımcılığına ilişkin tutumları ve bu tutumların bazı değişkenlerle ilişkisi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi,15(2), 99-103.
 • Haught, P. A., Walls, T. R., Laney, J. D., Leavel, A., & Stuzen, S. (1999). Child and adolescent knowledge and attitudes about older adults across time and states, Educational Gerontology, 25, 501–517.
 • Hovardaoğlu, S. (1993). Vücut algısı ölçeği. Psikiyatri, Psikoloji, Psikofarmakoloji Dergisi, 1(1), 26-27.
 • İmamoğlu, E. O. (2008). Dengeli benlik modeli çalışmaları ve düşündürdükleri. 15. Ulusal Psikoloji Kongresi, 2–5 Eylül, İstanbul.
 • İmamoğlu, V. (2016). İleri yaşlardaki türklerin yaşam çevreleri ve daha iyi bir yaşam için öneriler. METU Journal of the Faculty of Architecture, 32(1).
 • Ju, H. (2017). The relationship between physical activity, meaning in life, and subjective vitality in community-dwelling older adults. Archives of Gerontology And Geriatrics, 73, 120-124.
 • Kaçan, H., Dibekli, E., ve Akkan, K. (2018). Toplumda yaşayan bireylerin yaşlı ayrımcılığı tutum düzeylerinin incelenmesi. Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi, 2, 8-15.
 • Karaağaç, G., Temel, A. B. ve Yıldırım, J. G. (2019). Gençlerin yaşlılığa ilişkin görüş ve düşüncelerinin incelenmesi. Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi, 12(1), 32-41.
 • Kogan N. (1961). Attitudes toward old people: the development of a scale and an examination of corraletes. Journal of Social Psychology, 64, 44-54.
 • Lewis, D.M., & Cachelin, F.M. (2001). Body image, body dissatisfaction, and eating attitudes in midlife and elderly women. Eating Disorders. The Journal of Treatment and Prevention,9, 29-39.
 • McConatha, J. T., Schnell, F., Volkwein, K., Riley, L., & Leach, E. (2003). Attitudes toward aging: A comparative analysis of young adults from the United States and Germany. The International Journal of Aging and Human Development, 57(3), 203-215.
 • McLean, S. A., Paxton, S. J., & Wertheim, E. H. (2010). Factors associated with body dissatisfaction and disordered eating in women in midlife. International Journal of Eating Disorders, 43(6), 527-536.
 • Midlarsky, E. & Morin, R. (2017). Body Image and aging. Kevin L. Nadal (Ed.), The SAGE Encyclopedia of Psychology and Gender (pp. 226-230).
 • Okumuşoğlu, S. (2017). Diyet yapan kadınlarda beden algısı, benlik saygısı, yaş ve vücut kitle indeksi ilişkisinin araştırılması. Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi, 5(13), 1171-1181.
 • Palmore, E. B. (1999). Ageism: Negative and Pozitive. New York: Springer Publishing Company.
 • Pettigrew, T. F., & Tropp, L. R. (2006). A meta-analytic test of intergroup contact theory. Journal of Personality and Social Psychology, 90, 751–783.
 • Sabik, N. J. (2015). Ageism and body esteem: Associations with psychological well-being among late middle-aged African American and European American women. The Journals of Gerontology: Series B, 70(2), 189-199.
 • Secord, P.F. & Jourard, S.M. (1953). The appraisal of body-cathexis: Body cathexis and the self. Journal of Consulting Psychology, 17, 343-347.
 • Seligman, M. E. P. & Csikszentmihalyi, M. (2000). Positive psychology: An introduction. American Psychologist, 55, 5–14.
 • Steger, M. F., Frazier, P., Oishi, S. & Kaler, M. (2006). The meaning ı̇n life quetionnaire: assesing the presence of and search for meaning ı̇n life. Journal of Counseling Psychology, 53 (1), 80-93.
 • Ucun, Y., Mersin, S. ve Öksüz, E. (2015). Gençlerin yaşlı bireylere karşı tutumu. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(37), 1143-1148.
 • Ünalan, D., Soyuer, F. ve Elmalı, F. (2012). Geriatri merkezi çalışanlarında yaşlı tutumunun değerlendirilmesi. Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi, 2(3), 115-119.
 • Vefikuluçay, D. (2008). Üniversitede Öğrenim Gören Öğrencilerin Yaşlı Ayrımcılığına İlişkin Tutum- ları. Doctoral Dissertation. Ankara: Hacettepe University. Yildirim Usta, Y., Demir, Y., Yönder, M., ve Yildiz, A. (2012). Nursing students’ attitudes toward ageism in Turkey. Archives of Gerontology and Geriatric, 54, 90–93.
 • Wright, S. C., Aron, A., McLaughlin-Volpe, T., & Ropp, S. (1997). The extended contact effect: Knowledge of cross-group friendships and prejudice. Journal of Personality and Social Psychology, 73, 73–90.

Üniversite Öğrencilerinin Beden Algısı ve Yaşamda Anlam Duygularının Yaşlılığa İlişkin Tutumları Üzerine Etkilerinin İncelenmesi

Yıl 2021, Cilt 9, Sayı 1, 185 - 194, 22.02.2021
https://doi.org/10.18506/anemon.762088

Öz

Bu araştırma gençlerin beden algıları ve hayatın anlamına dair algıları ile yaşlılara dair tutumları arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma tesadüfi örneklem metodu ile seçilen yaşları 18 ile 29 arasında 278 üniversite öğrencisi ile yapılmıştır. Ayrıca öğrencilerin yaşlılara dair tutumlarının, cinsiyete, aile tiplerine, bir yaşlı yakınları ile aynı evi paylaşmış olup olmamalarına, yaşlılık dönemine dair bilgi düzeylerine, yaşlı yakınları ile görüşme sıklıklarına, yaşlı yakınlarının fiziksel görünüşlerinin iyi olup olmamasına ve aktif bir iş ya da hobi gibi bir uğraşlarının olup olmasına göre değişip değişmediği incelenmiştir.Yapılan t-testi, varyans ve korelasyon analizleri sonucunda öğrencilerin beden algıları ile yaşlılara dair tutumları arasında pozitif yönlü istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Ayrıca gençlerin yaşlılık dönemine dair bilgi düzeylerinin yaşlılara dair tutumlarını farklılaştırdığı tespit edilmiştir.

Kaynakça

 • Abrams, D., Eilola, T., & Swift, H. S. (2009). Attitudes to age in Britain 2004-8. Department for Work and Pensions (Research Report 599).
 • Aday, R. H., Sims, C. R., & Evans, E. (1991). Youth’s attitudes toward the elderly: the impact of intergenerational partners. Journal of Gerontology, 10, 372-384.
 • Adıbelli, D., Türkoğlu, N., ve Kılıç, D. (2013). Öğrenci hemşirelerin yaşlılığa ilişkin görüşleri ve yaşlılara karşı tutumları. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, 6(1), 2-8.
 • Akın, A. ve Taş, İ. (2011). Validity and Reliability of the Turkish Version of the Meaning in Life Questionnaire. III. İnternarional Congress of Educational Research. Girne, TRNC.
 • Allan L.J., & Johnson J.A. (2008). Undergraduate attitudes toward the elderly: the role of knowledge, contact and aging anxiety. Educational Gerontology , 35(1), 1-14.
 • Altıntaş, E. ve Gültekin, M. (2005), Psikolojik danışma kuramları, (8. Baskı). İstanbul: Alfa Akademi.
 • Bacanli, H., Ahodas, M. & Best, D. M. (1994). Sterotypes of old adults in Turkey and Finland. A. Bouvy ve F. J. R. van de Vijver (Ed.). Journeys into cross-cultural psychology (pp. 307-319). Netherlands: Swets&Zeitlinger.
 • Başer, G., ve Cingil, D. (2919). Üniversite öğrencilerinin yaşlılara karşı tutumlarının değerlendirilmesi. Sağlık ve Toplum Dergisi, 2 (29), 79-85.
 • Bilir, N. (2004). Yaşlılık gerçeği. Hacettepe Üniversitesi Geriatrik Bilimler Araştırma ve Uygulama Merkezi. Ankara.
 • Boswell, SS.(2012). Old people are cranky: helping professional trainees' knowledge, attitudes, aging anxiety, and interest in working with older adults. Educational Gerontology, 38(7), 465-472.
 • Butler, R. N. (1969). Age-ism: Another form of bigotry. The Gerontologist, 9, 243–246.
 • Chen AM, Kiersma ME, Yehle KS, & Plake KS. (2015). Impact of the Geriatric Medication Game on nursing students’ empathy and attitudes toward older adults. Nurse Education Today, 35(1), 38-43. Eikenhout, N.R. (2004). The Effects of Task Structure and Group Target Monetary Incentives on Social Loafing, Dissertation for the Degree of Doctor of Philosophy: Department of Psychology. USA: Western Michigan University.
 • Corey G. (2005). Psikolojik danışma, psikoterapi kuram ve uygulamaları. (Ergene, T. Çev.) Ankara.
 • Çilingirolu, N., ve Demirel, S. (2004). Yaşlılık ve yaşlı ayrımcılığı. Türk Geriatri Dergisi, 7(4), 225-330.
 • Dinçer, Y., Usta, E., ve Bulduk, S. (2016). Üniversite öğrencileri gözüyle yaşlılık nasıl algılanıyor? Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi, 9(1), 26-38.
 • Drury, L., Hutchison, P., & Abrams, D. (2016). Direct and extended intergenerational contact and young people's attitudes towards older adults. British Journal of Social Psychology, 55(3), 522-543.
 • Duyan, V., ve Gelbal, S. (2013). Yaşlılara yönelik tutum ölçeği'nin bir grup üniversite öğrencisi üzerinde Türkçe’ye uyarlama çalışması. Turkish Journal of Geriatrics/Türk Geriatri Dergisi, 16(2).
 • Frankl, V.E. (2010). İnsanın anlam arayışı. (S. Budak, Çev.) İstanbul: Okuyan Us Yayınları.
 • Funderburk, B., Damron-Rodriguez, J., Storms, LL., & Solomon, D.H. (2006). Endurance of undergraduate attitudes toward older adults. Educational Gerontology, 32(6), 447-462.
 • Garner, J. D. (1999). Feminism and feminist gerontology. Journal of Women & Aging, 11, 3–12.
 • Göçer, Ş. (2012). Hacılar İlçe Merkezinde Yaşlılarla Yaşayan Bireylerin Yaşlılık ve Yaşlı Ayrımcılığına İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi. Master Thesis. Kayseri: Erciyes University.
 • Greenberg, J., Schimel, J., & Martens, A. (2002). Ageism: Denying the face of the future. In T. D. Nelson (Ed.). Ageism: Stereotyping and prejudice against older persons (pp. 27–48). Cambridge: The MIT Press.
 • Güven, Ş.D., Muz, G.U. ve Ertürk N.E. (2012). Üniversite öğrencilerinin yaşlı ayrımcılığına ilişkin tutumları ve bu tutumların bazı değişkenlerle ilişkisi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi,15(2), 99-103.
 • Haught, P. A., Walls, T. R., Laney, J. D., Leavel, A., & Stuzen, S. (1999). Child and adolescent knowledge and attitudes about older adults across time and states, Educational Gerontology, 25, 501–517.
 • Hovardaoğlu, S. (1993). Vücut algısı ölçeği. Psikiyatri, Psikoloji, Psikofarmakoloji Dergisi, 1(1), 26-27.
 • İmamoğlu, E. O. (2008). Dengeli benlik modeli çalışmaları ve düşündürdükleri. 15. Ulusal Psikoloji Kongresi, 2–5 Eylül, İstanbul.
 • İmamoğlu, V. (2016). İleri yaşlardaki türklerin yaşam çevreleri ve daha iyi bir yaşam için öneriler. METU Journal of the Faculty of Architecture, 32(1).
 • Ju, H. (2017). The relationship between physical activity, meaning in life, and subjective vitality in community-dwelling older adults. Archives of Gerontology And Geriatrics, 73, 120-124.
 • Kaçan, H., Dibekli, E., ve Akkan, K. (2018). Toplumda yaşayan bireylerin yaşlı ayrımcılığı tutum düzeylerinin incelenmesi. Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi, 2, 8-15.
 • Karaağaç, G., Temel, A. B. ve Yıldırım, J. G. (2019). Gençlerin yaşlılığa ilişkin görüş ve düşüncelerinin incelenmesi. Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi, 12(1), 32-41.
 • Kogan N. (1961). Attitudes toward old people: the development of a scale and an examination of corraletes. Journal of Social Psychology, 64, 44-54.
 • Lewis, D.M., & Cachelin, F.M. (2001). Body image, body dissatisfaction, and eating attitudes in midlife and elderly women. Eating Disorders. The Journal of Treatment and Prevention,9, 29-39.
 • McConatha, J. T., Schnell, F., Volkwein, K., Riley, L., & Leach, E. (2003). Attitudes toward aging: A comparative analysis of young adults from the United States and Germany. The International Journal of Aging and Human Development, 57(3), 203-215.
 • McLean, S. A., Paxton, S. J., & Wertheim, E. H. (2010). Factors associated with body dissatisfaction and disordered eating in women in midlife. International Journal of Eating Disorders, 43(6), 527-536.
 • Midlarsky, E. & Morin, R. (2017). Body Image and aging. Kevin L. Nadal (Ed.), The SAGE Encyclopedia of Psychology and Gender (pp. 226-230).
 • Okumuşoğlu, S. (2017). Diyet yapan kadınlarda beden algısı, benlik saygısı, yaş ve vücut kitle indeksi ilişkisinin araştırılması. Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi, 5(13), 1171-1181.
 • Palmore, E. B. (1999). Ageism: Negative and Pozitive. New York: Springer Publishing Company.
 • Pettigrew, T. F., & Tropp, L. R. (2006). A meta-analytic test of intergroup contact theory. Journal of Personality and Social Psychology, 90, 751–783.
 • Sabik, N. J. (2015). Ageism and body esteem: Associations with psychological well-being among late middle-aged African American and European American women. The Journals of Gerontology: Series B, 70(2), 189-199.
 • Secord, P.F. & Jourard, S.M. (1953). The appraisal of body-cathexis: Body cathexis and the self. Journal of Consulting Psychology, 17, 343-347.
 • Seligman, M. E. P. & Csikszentmihalyi, M. (2000). Positive psychology: An introduction. American Psychologist, 55, 5–14.
 • Steger, M. F., Frazier, P., Oishi, S. & Kaler, M. (2006). The meaning ı̇n life quetionnaire: assesing the presence of and search for meaning ı̇n life. Journal of Counseling Psychology, 53 (1), 80-93.
 • Ucun, Y., Mersin, S. ve Öksüz, E. (2015). Gençlerin yaşlı bireylere karşı tutumu. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(37), 1143-1148.
 • Ünalan, D., Soyuer, F. ve Elmalı, F. (2012). Geriatri merkezi çalışanlarında yaşlı tutumunun değerlendirilmesi. Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi, 2(3), 115-119.
 • Vefikuluçay, D. (2008). Üniversitede Öğrenim Gören Öğrencilerin Yaşlı Ayrımcılığına İlişkin Tutum- ları. Doctoral Dissertation. Ankara: Hacettepe University. Yildirim Usta, Y., Demir, Y., Yönder, M., ve Yildiz, A. (2012). Nursing students’ attitudes toward ageism in Turkey. Archives of Gerontology and Geriatric, 54, 90–93.
 • Wright, S. C., Aron, A., McLaughlin-Volpe, T., & Ropp, S. (1997). The extended contact effect: Knowledge of cross-group friendships and prejudice. Journal of Personality and Social Psychology, 73, 73–90.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Ece Naz ERMİŞ> (Sorumlu Yazar)
İstanbul Kültür Üniversitesi
0000-0003-3054-2014
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 22 Şubat 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 9, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Ermiş, E. N. (2021). Üniversite Öğrencilerinin Beden Algısı ve Yaşamda Anlam Duygularının Yaşlılığa İlişkin Tutumları Üzerine Etkilerinin İncelenmesi . Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 9 (1) , 185-194 . DOI: 10.18506/anemon.762088