Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Çanakkale İli Dalış Turizmi Potansiyelinin İncelenmesi

Yıl 2021, Cilt 9, Sayı 3, 723 - 734, 28.06.2021
https://doi.org/10.18506/anemon.821781

Öz

Dalış turizmi, alternatif turizm türlerinden biri olup, Çanakkale’de de gerçekleştirilmektedir. Çalışma ile, Çanakkale’de dalış turizmi potansiyeli ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çanakkale’nin dalış turizmi potansiyelini değerlendirmek için katılımcılarla yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Böylelikle, turizm paydaşları için sürdürülebilir dalış turizmi hakkında öneriler getirilmiş, Çanakkale dalış turizmine ilişkin güçlü ve zayıf yönler ile fırsat ve tehditler ortaya konulmuştur. Çalışmada, Çanakkale’nin dalış turizmi potansiyelinin yüksek olduğu ancak birçok faktörün dalış turizminin gelişiminin önünde engeller oluşturduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Kaynakça

 • Akgündüz Y., & Kızılcalıoğlu G. (2016). Likya Yolu’nu yürüyen turistlerin seyahat motivasyonları ve memnuniyet düzeyleri. Yönetim ve Ekonomi, 23(3), 817-836.
 • Akkoç, İbrahim T. (2015). Tüplü dalış turizmine katılan turistlerin güdüleri ve ilgilenimleri: Türkiye üzerine bir araştırma (Yüksek lisans tezi). Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi'nden edinilmiştir. (Tez No. 394325).
 • Albayrak, A. (2013). Alternatif turizm. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Babazade, Ü. (2017). Sualtı dalış turizmi paydaşları ile İzmir su altı dalış turizmine yönelik bir swot analizi (Yüksek lisans tezi). Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi'nden edinilmiştir. (Tez No. 483938).
 • Benitez-Cabrera, V., Becerra-Bolaños, A., & Jorge-Millares, M. (2011). Underwater virtual maritime museum in Canary islands: website and reality proposals. 4th International Congress on Underwater Archaeology.
 • Bozic, S., & Berić, D. (2013). Tourist valorization of cultural route “the trail of the roman emperors”. European Researcher, 55(7-2), 1902-1913.
 • Çakıcı, C., Mercan, Ş. O. & Harman, S. (2006). Sayılarla Çanakkale turizminin değerlendirilmesi. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 1(2), 113-135.
 • Erçolak, G., Tanrısever, C., & Pamukçu, H. (2019). İnanç turizmi kapsamında Aziz Paulus’un önemi ve Tarsus turizmine etkisi. B. C. Çetinsöz (Ed.), VIII. Ulusal IV. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu içinde (s. 521-532). Mersin: Mersin Üniversitesi.
 • Erkurt, O. & Paker, S. (2014). Su altı arkeoparkları ve deniz turizmi. Denizcilik Fakültesi Dergisi, 6(7). 131-144.
 • Genç, K., Atay, L., & Eryaman, M. Y. (2014). Sürdürülebilir destinasyon yaratma sürecinde örgütlenmenin önemi: Çanakkale turizmi üzerine bir araştırma. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 25(1), 49-61.
 • Hammerton, Z. (2017). Determining the variables that influence scuba diving impacts in eastern Australian marine parks. Ocean & Coastal Management, 142, 209-217.
 • Hasler, H., & Ott, J. A. (2008). Diving down the reefs? Intensive diving tourism threatens the reefs of the Northern red sea. Marine Pollution Bulletin, 56(10), 1788-1794.
 • Hawkins J. P., Callum M. R., Kooistra, D., Buchan K., & White S. (2005) Sustainability of scuba diving tourism on coral reefs of saba. Coastal Management, 33(4), 373-387.
 • Jeffery, B. (2004). World War II underwater cultural heritage sites in Truk lagoon: Considering a case for world heritage listing. International Journal of Nautical Archaeology, 33(1), 106-121.
 • Kelkit, A. (2003). Çanakkale ilinin turizm potansiyeli ve çeşitlendirilmesi. Selcuk Journal of Agriculture and Food Sciences, 17(31), 18-23.
 • Kirkbride-Smith, A. E., Wheeler, P. M., & Johnson, M. L. (2013). The relationship between diver experience levels and perceptions of attractiveness of artificial reefs-examination of a potential management tool. PloSOne, 8(7), 1-11.
 • Köseler, S., Koçhan, B., Atsız, N., & Sünnetçioğlu, S. (2019). Çanakkale’de alternatif gastronomi rotaları belirlemeye yönelik bir araştırma. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(4), 1533-1551.
 • Lucrezi, S., Saayman, M., & Merwe, V. D. P. (2013). Managing diving impacts on reef ecosystems: analysis of putative influences of motivations, marine life preferences and experience on divers’ environmental perceptions. Ocean & Coastal Management, 76, 52-63.
 • Naidoo, P., Munhurrun, N. P., & Sahebdeen, Y. (2016). Customer satisfaction with scuba diving in mauritius. Proceedings of the International Academic Research Conference on Marketing & Tourism. MTC16Paris Conference, Paris, France. 1-3 July, 2016.
 • Özalp, B. H. (2004). Çanakkale Savaşlarına su altından bir bakış. Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı 95’inci Yıl Özel Sayısı, 91-110.
 • Özbek, M. (2014). Turizm amaçlı su altı ve su üstü sportif faaliyetler: Bugünü geleceği. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi, 6(2), 27-48.
 • Perez-Alvaro, E. (2016). Climate change and underwater cultural heritage: Impacts and challenges. Journal of Cultural Heritage, 21, 842-848.
 • Prior, M., Ormond, R., Hitchen, R., & Wormald, C. (1995). The impact on natural resources of activity tourism: a case study of diving in Egypt. International Journal of Environmental Studies, 48(3-4), 201-209.
 • Scalkos, G., Strigas, A., Moudakis, C., & Stergioulas, A. (2009). Mapping of the current state of diving tourism in Greece. Journal of Applied Sciences, 9(21), 3829-3835.
 • Sevinç, F., & Özel, Ç. H. (2018). Boş zaman aktivitesi olarak dalış ve yaşam doyumu ile ilişkisi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20(3), 397-415.
 • Staniforth, M., Hunter, J., & Jateff, E. (2009). International approaches to underwater cultural heritage. J. W. Harris (Ed.), Maritime law issues, challenges and implications içinde (ss. 1-25). United States of America: Nova Science Publishers.
 • Stolk, P., Markwell, K., & Jenkins, J. M. (2007). Artificial reefs as recreational scuba diving resources: A critical review of research. Journal of Sustainable Tourism, 15(4), 331-350.
 • Tavşancıl, E. & Aslan, E (2001). İçerik analiz ve uygulama örnekleri. İstanbul: Epsilon.
 • Wilks, J. & Davis, R. J. (2000). Risk management for scuba diving operators on Australia's great barrier reef. Tourism Management, 21(6), 591-599.
 • Yarmacı, N., Keleş, M. Ç., & Ergil, B. (2017). Su altı dalış turizminin mevcut durumu, sorunları ve geliştirilmesine yönelik öneriler: Kaş örneği. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 1(1), 66-87.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri (onuncu baskı). Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Yaşar, O. (2011). Saroz Körfezi kıyılarında su altı dalış turizmi. Zeitschrift für die Welt der Türken/Journal of World of Turks ZFWT, 3(1), 33-55.
 • https://bodrum.bel.tr/sualti-arkeoloji-muzesi.html, Erişim Tarihi:07.05.2019
 • www.cnnturk.com/yasam/bu-su-alti-muzesi-turkiyede?page=1, Erişim Tarihi: 15.04.2019
 • www.yigm.kulturturizm.gov.tr, Erişim Tarihi:14.04.2019

An Investigation of the Diving Tourism Potential of Çanakkale Province

Yıl 2021, Cilt 9, Sayı 3, 723 - 734, 28.06.2021
https://doi.org/10.18506/anemon.821781

Öz

Diving tourism is one of the alternative tourism types and it is also carried out in Çanakkale. With the study, it has been tried to reveal what the diving tourism potential is in Çanakkale. Structured interviews were conducted with the participants in order to evaluate the diving tourism potential of Çanakkale. Thus, suggestions were made for tourism stakeholders on sustainable diving tourism, and strengths, weaknesses, opportunities and threats regarding Çanakkale diving tourism were revealed. In the study, it was concluded that Çanakkale has a high potential for diving tourism, but many factors pose obstacles to the development of diving tourism.

Kaynakça

 • Akgündüz Y., & Kızılcalıoğlu G. (2016). Likya Yolu’nu yürüyen turistlerin seyahat motivasyonları ve memnuniyet düzeyleri. Yönetim ve Ekonomi, 23(3), 817-836.
 • Akkoç, İbrahim T. (2015). Tüplü dalış turizmine katılan turistlerin güdüleri ve ilgilenimleri: Türkiye üzerine bir araştırma (Yüksek lisans tezi). Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi'nden edinilmiştir. (Tez No. 394325).
 • Albayrak, A. (2013). Alternatif turizm. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Babazade, Ü. (2017). Sualtı dalış turizmi paydaşları ile İzmir su altı dalış turizmine yönelik bir swot analizi (Yüksek lisans tezi). Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi'nden edinilmiştir. (Tez No. 483938).
 • Benitez-Cabrera, V., Becerra-Bolaños, A., & Jorge-Millares, M. (2011). Underwater virtual maritime museum in Canary islands: website and reality proposals. 4th International Congress on Underwater Archaeology.
 • Bozic, S., & Berić, D. (2013). Tourist valorization of cultural route “the trail of the roman emperors”. European Researcher, 55(7-2), 1902-1913.
 • Çakıcı, C., Mercan, Ş. O. & Harman, S. (2006). Sayılarla Çanakkale turizminin değerlendirilmesi. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 1(2), 113-135.
 • Erçolak, G., Tanrısever, C., & Pamukçu, H. (2019). İnanç turizmi kapsamında Aziz Paulus’un önemi ve Tarsus turizmine etkisi. B. C. Çetinsöz (Ed.), VIII. Ulusal IV. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu içinde (s. 521-532). Mersin: Mersin Üniversitesi.
 • Erkurt, O. & Paker, S. (2014). Su altı arkeoparkları ve deniz turizmi. Denizcilik Fakültesi Dergisi, 6(7). 131-144.
 • Genç, K., Atay, L., & Eryaman, M. Y. (2014). Sürdürülebilir destinasyon yaratma sürecinde örgütlenmenin önemi: Çanakkale turizmi üzerine bir araştırma. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 25(1), 49-61.
 • Hammerton, Z. (2017). Determining the variables that influence scuba diving impacts in eastern Australian marine parks. Ocean & Coastal Management, 142, 209-217.
 • Hasler, H., & Ott, J. A. (2008). Diving down the reefs? Intensive diving tourism threatens the reefs of the Northern red sea. Marine Pollution Bulletin, 56(10), 1788-1794.
 • Hawkins J. P., Callum M. R., Kooistra, D., Buchan K., & White S. (2005) Sustainability of scuba diving tourism on coral reefs of saba. Coastal Management, 33(4), 373-387.
 • Jeffery, B. (2004). World War II underwater cultural heritage sites in Truk lagoon: Considering a case for world heritage listing. International Journal of Nautical Archaeology, 33(1), 106-121.
 • Kelkit, A. (2003). Çanakkale ilinin turizm potansiyeli ve çeşitlendirilmesi. Selcuk Journal of Agriculture and Food Sciences, 17(31), 18-23.
 • Kirkbride-Smith, A. E., Wheeler, P. M., & Johnson, M. L. (2013). The relationship between diver experience levels and perceptions of attractiveness of artificial reefs-examination of a potential management tool. PloSOne, 8(7), 1-11.
 • Köseler, S., Koçhan, B., Atsız, N., & Sünnetçioğlu, S. (2019). Çanakkale’de alternatif gastronomi rotaları belirlemeye yönelik bir araştırma. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(4), 1533-1551.
 • Lucrezi, S., Saayman, M., & Merwe, V. D. P. (2013). Managing diving impacts on reef ecosystems: analysis of putative influences of motivations, marine life preferences and experience on divers’ environmental perceptions. Ocean & Coastal Management, 76, 52-63.
 • Naidoo, P., Munhurrun, N. P., & Sahebdeen, Y. (2016). Customer satisfaction with scuba diving in mauritius. Proceedings of the International Academic Research Conference on Marketing & Tourism. MTC16Paris Conference, Paris, France. 1-3 July, 2016.
 • Özalp, B. H. (2004). Çanakkale Savaşlarına su altından bir bakış. Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı 95’inci Yıl Özel Sayısı, 91-110.
 • Özbek, M. (2014). Turizm amaçlı su altı ve su üstü sportif faaliyetler: Bugünü geleceği. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi, 6(2), 27-48.
 • Perez-Alvaro, E. (2016). Climate change and underwater cultural heritage: Impacts and challenges. Journal of Cultural Heritage, 21, 842-848.
 • Prior, M., Ormond, R., Hitchen, R., & Wormald, C. (1995). The impact on natural resources of activity tourism: a case study of diving in Egypt. International Journal of Environmental Studies, 48(3-4), 201-209.
 • Scalkos, G., Strigas, A., Moudakis, C., & Stergioulas, A. (2009). Mapping of the current state of diving tourism in Greece. Journal of Applied Sciences, 9(21), 3829-3835.
 • Sevinç, F., & Özel, Ç. H. (2018). Boş zaman aktivitesi olarak dalış ve yaşam doyumu ile ilişkisi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20(3), 397-415.
 • Staniforth, M., Hunter, J., & Jateff, E. (2009). International approaches to underwater cultural heritage. J. W. Harris (Ed.), Maritime law issues, challenges and implications içinde (ss. 1-25). United States of America: Nova Science Publishers.
 • Stolk, P., Markwell, K., & Jenkins, J. M. (2007). Artificial reefs as recreational scuba diving resources: A critical review of research. Journal of Sustainable Tourism, 15(4), 331-350.
 • Tavşancıl, E. & Aslan, E (2001). İçerik analiz ve uygulama örnekleri. İstanbul: Epsilon.
 • Wilks, J. & Davis, R. J. (2000). Risk management for scuba diving operators on Australia's great barrier reef. Tourism Management, 21(6), 591-599.
 • Yarmacı, N., Keleş, M. Ç., & Ergil, B. (2017). Su altı dalış turizminin mevcut durumu, sorunları ve geliştirilmesine yönelik öneriler: Kaş örneği. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 1(1), 66-87.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri (onuncu baskı). Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Yaşar, O. (2011). Saroz Körfezi kıyılarında su altı dalış turizmi. Zeitschrift für die Welt der Türken/Journal of World of Turks ZFWT, 3(1), 33-55.
 • https://bodrum.bel.tr/sualti-arkeoloji-muzesi.html, Erişim Tarihi:07.05.2019
 • www.cnnturk.com/yasam/bu-su-alti-muzesi-turkiyede?page=1, Erişim Tarihi: 15.04.2019
 • www.yigm.kulturturizm.gov.tr, Erişim Tarihi:14.04.2019

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Şefik Okan MERCAN (Sorumlu Yazar)
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, TURİZM FAKÜLTESİ
0000-0003-1737-014X
Türkiye


Ayşe SÜNNETÇİOĞLU
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-4295-9776
Türkiye


Ezgi UŞAK
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-8533-869X
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 28 Haziran 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 9, Sayı 3

Kaynak Göster

APA Mercan, Ş. O. , Sünnetçioğlu, A. & Uşak, E. (2021). Çanakkale İli Dalış Turizmi Potansiyelinin İncelenmesi . Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 9 (3) , 723-734 . DOI: 10.18506/anemon.821781