Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ İNSAN ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİ DERSİNE YÖNELİK SINAV KAYGILARINA NEDEN OLAN DURUMLAR VE KAYGI DURUMUNU AZALTAN ETKENLER

Yıl 2018, Cilt: 2 Sayı: 1, 1 - 18, 30.06.2018

Öz

Sınavlara yönelik oluşan kaygı durumları;
bir alana ilişkin ön yargıların oluşması, öğrenme durumunun engellenmesi ve
öğrenilmiş çaresizlik durumunun oluşması gibi bireyde olumsuz etkiler
yaratmaktadır. Bu araştırmada, okul
öncesi öğretmenliği lisans programında öğrenim gören öğretmen adaylarının İnsan
Anatomisi ve Fizyolojisi dersine yönelik sınav kaygılarının nedenlerinin
belirlenmesi ve sınav kaygısını azaltıcı etkenlerin ortaya konması
amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, 2017-2018 eğitim öğretim yılı güz
döneminde bir devlet üniversitesi ve bir vakıf üniversitesinin birinci
sınıfında öğrenim gören 50 öğrenciden oluşmaktadır. Durum çalışması olarak
tasarlanan araştırmada, öğrencilerin vize sınavı öncesi ve bu sınav sonrası İnsan
Anatomisi ve Fizyolojisi dersi ve sınavına ilişkin görüşleri alınmıştır.
Görüşleri alınan öğrenciler içinden seçilen on öğrenci ile odak grup görüşmesi
yapılarak, öğrenci görüşlerinin çeşitlemesi yapılmıştır. Elde edilen verilere
içerik analiz yapılarak değerlendirilip elde edilen bulgular temalandırılarak
sunulmuştur. Araştırma bulgularına göre; derse yönelik olumsuz ön yargılar,
sınav içeriği ile ilgili bilgi sahibi olmama, ilk sınav olması, sınavda başarısız
olma korkusu ve ÖABT sınavında yer alan bir ders olması bu dersle ilgili sınav
kaygısının nedenleri olarak belirlenmiştir. Araştırmada, ders içeriğinin güncel
yaşamla ilişkilendirilmesi, derste farklı öğretim yöntem ve tekniklerin
kullanılması, sınavla ilgili ön bilgi verilmesi, öğretmen-öğrenci etkileşimi ve
dersi öğrenme odaklı olmanın sınav kaygısının azalmasında etkili faktörler
olarak belirlenmiştir. 

Kaynakça

 • Akgün, A., & Aydın, S. (2007). The investigation of anxiety levels of primary school science and mathematics teacher students’ according to some variables. Electronic Journal of Social Sciences, 20(20), 283-299.
 • Allwright, D., & Bailey, K.M. (1991). Focus on the language classroom: an introduction to classroom research for language teachers. Cambridge: Cambridge University Pres.
 • Aydın, E., Delice, A., Dilmac, B., & Ertekin, E. (2009). The influence of gender, grade and institution on primary school mathematics student teachers' anxiety levels. Elementary Education Online, 8(1), 231-242.
 • Cassady, J.C., & Johnson, R.E. (2002). Cognitive test anxiety and academic performance. Contemporary Educational Psychology, 27, 270-295.
 • Creswell, J.W., & Clark, P. (2011). Designing and conducting mixed methods research. Thousve Oaks: Sage.
 • Dereobalı, M., & Ünver, G. (2009). Okulöncesi öğretmenliği lisans programı derslerinin öğretim elemanları tarafından genel bir bakış açısıyla değerlendirilmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(3), 161-181.
 • Diri, F.Ü. (2007). İstatistik dersine yönelik tutumların araştırılması: meslek yüksekokul örneği. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Dursun, Ş., & Bindak, R. (2011). The investigation of elementary school students’ mathematics anxiety. Journal of Social Sciences, 35(1), 18-21.
 • Dündar, S., Yapıcı, Ş., & Topçu, B. (2008). Üniversite öğrencilerinin bazı kişilik özelliklerine göre sınav kaygısının incelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28 (1), 171-186.
 • Erökten, S. (2010). The evaluation of chemistry laboratory experiences on science students’ anxiety levels. Hacettepe University Journal of Education, 38(38), 107-114.
 • Eum, K., & Rice, K.G. (2011). Test anxiety, perfectionism, goal orientation, and academic performance. Anxiety, Stress & Coping, 24(2), 167-178. doi: 10.1080/10615806.2010.488723
 • Folin, O., Denis, W., & Smillie, W.G. (1914). Some observationson ‘‘emotional glycosuria’’ in man. Journal of Biological Chemistry, 17, 519-520.
 • Hancock, D.R. (2001). Effect of test anxiety and evaluative threats on students’ achievement and motivation. The Journal of Educational Research, 94(5), 284-290.
 • Karakaya, F., Avgın, S.S., & Kümperli, E. (2016). Analysis of primary school student’s science learning anxiety according to some variables journal of education and practice. Journal of Education and Practice, 33(7), 24-31.
 • Kunt, H. (2014). Eğitim fakültesi öğrencilerinin insan anatomisi ve fizyolojisi dersi eğitimi üzerine görüşlerinin belirlenmesi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 10(2), 408-423.
 • Kurt, A.A., İzmirli, Ö.Ş., Fırat, M., & İzmirli, S. (2011). Bilimsel araştırma yöntemleri dersine ilişkin Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümü öğrencilerinin görüşlerinin incelenmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 30,19-28.
 • Küçükoğlu, A., Taşgın, A., & Çelik, N. (2013). Öğretmen adaylarının bilimsel araştırma sürecine ilişkin görüşleri üzerine bir inceleme. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi. 17(3). 11-24.
 • Miles, M.B., & Huberman, A.M. (2015). Nitel veri analizi. (1.baskı) (Ed. S. Altun Akbaba ve A. Ersoy). Ankara: Pegem Akademi.
 • Önder, A.G.R., & Gelbal, S.A. (2016). Study on students’ self-efficacy and anxiety towards pisa 2012 mathematics scores based on some variables. Journal of Research in Education and Teaching, 5(3), 271-278.
 • Pekrun, R., Goetz, T., Daniels, L.M., Stupnisky, R.H., & Perry, R.P. (2010). Boredom in achievement settings: exploring control-value antecedents and performance outcomes of a neglected emotion. Journal of Educational Psychology, 102 (3), 531-549. doi: 10.1037/a0019243.
 • Ramazan, O.M., & Tunçeli, H.İ. (2016). Okul öncesi öğretmen adaylarının okul öncesi öğretmenliği lisans programı (2006) hakkındaki görüşleri. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 67-79.
 • Rana, R.A., & Mahmood, N. (2010). The relationship between test anxiety and academic achievement. Bulletin of Education and Research, 32(2), 63-74.
 • Rezazadeh, M., & Tavakoli, M. (2009). Investigating the Relationship among Test Anxiety, Gender, Academic Achievement and Years of Study: A Case of Iranian EFL University Students. English Language Teaching, 2(4), 68-74.
 • Sarason, S.B., & Mandler, G. (1952). Some correlates of test anxiety. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 47, 810-817.
 • Tasdemir, C. (2015). Examination of mathematics anxiety of middle school students. Batman University. Journal of Life Sciences, 5(1), 1-12.
 • Üçüncü, G. (2017). Dördüncü sınıf fen bilimleri dersinde beyin temelli öğrenme modelinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Yayımlanmamış doktora tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Üstün, E., Erkan, S., & Akman, B. (2004). Türkiye'de okulöncesi öğretmenliği öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının incelenmesi. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10, 129-136.
 • Yurt, E., & Kurnaz, A. (2015). An investigation of the effects of the mathematics sources of self-efficacy on talented students’ mathematics anxiety. Pegem Education and Training Journal, 5(4), 347-360.
 • Zeidner, M. (2007). Test Anxiety in Educational Contexts: Concepts, Findings, and Future Directions. In P.A. Schutz & R. Pekrun (Eds.), Emotion in education (pp. 165-184). Boston, MA: Elseveir.

THE SITUATIONS CAUSING EXAMINATION ANXIETIES TOWARDS HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY TOPICS OF PRESCHOOL TEACHER CANDIDATES AND FACTORS REDUCING ANXIETY

Yıl 2018, Cilt: 2 Sayı: 1, 1 - 18, 30.06.2018

Öz

Concern about examination has negative effects on learners such as creating prejudices about an area, inhibition
of learning situation and the formation of learned helplessness. The aim of this study determining the causes of the
examination anxieties for the Human Anatomy and Physiology topics of the teacher candidates who are studying
in the preschool teacher bachelor program and revealing the test anxiety reducing factors. The study group consist
of 50 students who are studying in the first class of a foundation university and a state university
in the Fall semester of the 2017-2018 academic year. The research is designed as a case study.
The students were asked their opinions about the examination and examination of Human Anatomy and
Physiology before and after the visa exam. The focus group discussion was made with ten students selected from
the students who received their opinions, and student views were diversified. Content analysis was performed on
the obtained data. According to research findings; negative prejudices towards the course, lack of knowledge about
exam contents, first test, fear of failing the exam and being a course in the ÖABT exam have been determined as
the reasons for exam anxiety. In the research, it has been determined that the relevance of the course content to the
current life, the use of different teaching methods and techniques, giving preliminary information about the exam,
teacher-student interaction and lesson focusing are effective factors in decreasing test anxiety.

Kaynakça

 • Akgün, A., & Aydın, S. (2007). The investigation of anxiety levels of primary school science and mathematics teacher students’ according to some variables. Electronic Journal of Social Sciences, 20(20), 283-299.
 • Allwright, D., & Bailey, K.M. (1991). Focus on the language classroom: an introduction to classroom research for language teachers. Cambridge: Cambridge University Pres.
 • Aydın, E., Delice, A., Dilmac, B., & Ertekin, E. (2009). The influence of gender, grade and institution on primary school mathematics student teachers' anxiety levels. Elementary Education Online, 8(1), 231-242.
 • Cassady, J.C., & Johnson, R.E. (2002). Cognitive test anxiety and academic performance. Contemporary Educational Psychology, 27, 270-295.
 • Creswell, J.W., & Clark, P. (2011). Designing and conducting mixed methods research. Thousve Oaks: Sage.
 • Dereobalı, M., & Ünver, G. (2009). Okulöncesi öğretmenliği lisans programı derslerinin öğretim elemanları tarafından genel bir bakış açısıyla değerlendirilmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(3), 161-181.
 • Diri, F.Ü. (2007). İstatistik dersine yönelik tutumların araştırılması: meslek yüksekokul örneği. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Dursun, Ş., & Bindak, R. (2011). The investigation of elementary school students’ mathematics anxiety. Journal of Social Sciences, 35(1), 18-21.
 • Dündar, S., Yapıcı, Ş., & Topçu, B. (2008). Üniversite öğrencilerinin bazı kişilik özelliklerine göre sınav kaygısının incelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28 (1), 171-186.
 • Erökten, S. (2010). The evaluation of chemistry laboratory experiences on science students’ anxiety levels. Hacettepe University Journal of Education, 38(38), 107-114.
 • Eum, K., & Rice, K.G. (2011). Test anxiety, perfectionism, goal orientation, and academic performance. Anxiety, Stress & Coping, 24(2), 167-178. doi: 10.1080/10615806.2010.488723
 • Folin, O., Denis, W., & Smillie, W.G. (1914). Some observationson ‘‘emotional glycosuria’’ in man. Journal of Biological Chemistry, 17, 519-520.
 • Hancock, D.R. (2001). Effect of test anxiety and evaluative threats on students’ achievement and motivation. The Journal of Educational Research, 94(5), 284-290.
 • Karakaya, F., Avgın, S.S., & Kümperli, E. (2016). Analysis of primary school student’s science learning anxiety according to some variables journal of education and practice. Journal of Education and Practice, 33(7), 24-31.
 • Kunt, H. (2014). Eğitim fakültesi öğrencilerinin insan anatomisi ve fizyolojisi dersi eğitimi üzerine görüşlerinin belirlenmesi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 10(2), 408-423.
 • Kurt, A.A., İzmirli, Ö.Ş., Fırat, M., & İzmirli, S. (2011). Bilimsel araştırma yöntemleri dersine ilişkin Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümü öğrencilerinin görüşlerinin incelenmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 30,19-28.
 • Küçükoğlu, A., Taşgın, A., & Çelik, N. (2013). Öğretmen adaylarının bilimsel araştırma sürecine ilişkin görüşleri üzerine bir inceleme. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi. 17(3). 11-24.
 • Miles, M.B., & Huberman, A.M. (2015). Nitel veri analizi. (1.baskı) (Ed. S. Altun Akbaba ve A. Ersoy). Ankara: Pegem Akademi.
 • Önder, A.G.R., & Gelbal, S.A. (2016). Study on students’ self-efficacy and anxiety towards pisa 2012 mathematics scores based on some variables. Journal of Research in Education and Teaching, 5(3), 271-278.
 • Pekrun, R., Goetz, T., Daniels, L.M., Stupnisky, R.H., & Perry, R.P. (2010). Boredom in achievement settings: exploring control-value antecedents and performance outcomes of a neglected emotion. Journal of Educational Psychology, 102 (3), 531-549. doi: 10.1037/a0019243.
 • Ramazan, O.M., & Tunçeli, H.İ. (2016). Okul öncesi öğretmen adaylarının okul öncesi öğretmenliği lisans programı (2006) hakkındaki görüşleri. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 67-79.
 • Rana, R.A., & Mahmood, N. (2010). The relationship between test anxiety and academic achievement. Bulletin of Education and Research, 32(2), 63-74.
 • Rezazadeh, M., & Tavakoli, M. (2009). Investigating the Relationship among Test Anxiety, Gender, Academic Achievement and Years of Study: A Case of Iranian EFL University Students. English Language Teaching, 2(4), 68-74.
 • Sarason, S.B., & Mandler, G. (1952). Some correlates of test anxiety. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 47, 810-817.
 • Tasdemir, C. (2015). Examination of mathematics anxiety of middle school students. Batman University. Journal of Life Sciences, 5(1), 1-12.
 • Üçüncü, G. (2017). Dördüncü sınıf fen bilimleri dersinde beyin temelli öğrenme modelinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Yayımlanmamış doktora tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Üstün, E., Erkan, S., & Akman, B. (2004). Türkiye'de okulöncesi öğretmenliği öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının incelenmesi. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10, 129-136.
 • Yurt, E., & Kurnaz, A. (2015). An investigation of the effects of the mathematics sources of self-efficacy on talented students’ mathematics anxiety. Pegem Education and Training Journal, 5(4), 347-360.
 • Zeidner, M. (2007). Test Anxiety in Educational Contexts: Concepts, Findings, and Future Directions. In P.A. Schutz & R. Pekrun (Eds.), Emotion in education (pp. 165-184). Boston, MA: Elseveir.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim Üzerine Çalışmalar
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Mehmet YILMAZ
GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ, MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
0000-0001-6700-6579
Türkiye


Osman ÇİMEN
GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ, MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
0000-0002-6651-6849
Türkiye


Ferhat KARAKAYA
GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ, MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
0000-0001-5448-2226
Türkiye


Gökşen ÜÇÜNCÜ
M.E.B. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
0000-0001-8107-229X
Türkiye

Yayınlanma Tarihi 30 Haziran 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 2 Sayı: 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { aod432332, journal = {Anadolu Öğretmen Dergisi}, eissn = {2587-1706}, address = {anadoluogretmendergisi@gmail.com}, publisher = {Naim UZUN}, year = {2018}, volume = {2}, number = {1}, pages = {1 - 18}, title = {OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ İNSAN ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİ DERSİNE YÖNELİK SINAV KAYGILARINA NEDEN OLAN DURUMLAR VE KAYGI DURUMUNU AZALTAN ETKENLER}, key = {cite}, author = {Yılmaz, Mehmet and Çimen, Osman and Karakaya, Ferhat and Üçüncü, Gökşen} }
APA Yılmaz, M. , Çimen, O. , Karakaya, F. & Üçüncü, G. (2018). OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ İNSAN ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİ DERSİNE YÖNELİK SINAV KAYGILARINA NEDEN OLAN DURUMLAR VE KAYGI DURUMUNU AZALTAN ETKENLER . Anadolu Öğretmen Dergisi , 2 (1) , 1-18 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/aod/issue/37865/432332
MLA Yılmaz, M. , Çimen, O. , Karakaya, F. , Üçüncü, G. "OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ İNSAN ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİ DERSİNE YÖNELİK SINAV KAYGILARINA NEDEN OLAN DURUMLAR VE KAYGI DURUMUNU AZALTAN ETKENLER" . Anadolu Öğretmen Dergisi 2 (2018 ): 1-18 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/aod/issue/37865/432332>
Chicago Yılmaz, M. , Çimen, O. , Karakaya, F. , Üçüncü, G. "OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ İNSAN ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİ DERSİNE YÖNELİK SINAV KAYGILARINA NEDEN OLAN DURUMLAR VE KAYGI DURUMUNU AZALTAN ETKENLER". Anadolu Öğretmen Dergisi 2 (2018 ): 1-18
RIS TY - JOUR T1 - OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ İNSAN ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİ DERSİNE YÖNELİK SINAV KAYGILARINA NEDEN OLAN DURUMLAR VE KAYGI DURUMUNU AZALTAN ETKENLER AU - MehmetYılmaz, OsmanÇimen, FerhatKarakaya, GökşenÜçüncü Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Anadolu Öğretmen Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 18 VL - 2 IS - 1 SN - -2587-1706 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Anadolu Öğretmen Dergisi OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ İNSAN ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİ DERSİNE YÖNELİK SINAV KAYGILARINA NEDEN OLAN DURUMLAR VE KAYGI DURUMUNU AZALTAN ETKENLER %A Mehmet Yılmaz , Osman Çimen , Ferhat Karakaya , Gökşen Üçüncü %T OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ İNSAN ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİ DERSİNE YÖNELİK SINAV KAYGILARINA NEDEN OLAN DURUMLAR VE KAYGI DURUMUNU AZALTAN ETKENLER %D 2018 %J Anadolu Öğretmen Dergisi %P -2587-1706 %V 2 %N 1 %R %U
ISNAD Yılmaz, Mehmet , Çimen, Osman , Karakaya, Ferhat , Üçüncü, Gökşen . "OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ İNSAN ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİ DERSİNE YÖNELİK SINAV KAYGILARINA NEDEN OLAN DURUMLAR VE KAYGI DURUMUNU AZALTAN ETKENLER". Anadolu Öğretmen Dergisi 2 / 1 (Haziran 2018): 1-18 .
AMA Yılmaz M. , Çimen O. , Karakaya F. , Üçüncü G. OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ İNSAN ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİ DERSİNE YÖNELİK SINAV KAYGILARINA NEDEN OLAN DURUMLAR VE KAYGI DURUMUNU AZALTAN ETKENLER. AOD. 2018; 2(1): 1-18.
Vancouver Yılmaz M. , Çimen O. , Karakaya F. , Üçüncü G. OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ İNSAN ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİ DERSİNE YÖNELİK SINAV KAYGILARINA NEDEN OLAN DURUMLAR VE KAYGI DURUMUNU AZALTAN ETKENLER. Anadolu Öğretmen Dergisi. 2018; 2(1): 1-18.
IEEE M. Yılmaz , O. Çimen , F. Karakaya ve G. Üçüncü , "OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ İNSAN ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİ DERSİNE YÖNELİK SINAV KAYGILARINA NEDEN OLAN DURUMLAR VE KAYGI DURUMUNU AZALTAN ETKENLER", Anadolu Öğretmen Dergisi, c. 2, sayı. 1, ss. 1-18, Haz. 2018