Yıl 2018, Cilt 2 , Sayı 2, Sayfalar 114 - 135 2018-12-30

GERİ DÖNÜŞÜM KONUSUNUN ÖĞRETİMİNE YÖNELİK ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK UYGULAMASIYLA ÖRNEK BİR ETKİNLİK HAZIRLANMASI VE UYGULANMASI
PREPARATION AND IMPLEMENTATION OF A SAMPLE ACTIVITY FOR TEACHING RECYCLING BY USING AUGMENTED REALITY

Şerife TÜN [1] , Mustafa KIŞOĞLU [2] , Naim UZUN [3]


Bu çalışmanın amacı, artırılmış gerçeklik uygulamalarından birisi olan HP Reveal (Aurasma) ile fen bilimleri dersi 8. sınıf sürdürülebilir kalkınma konusunda yer alan “geri dönüşüm için katı atıkların ayrıştırılmasının önemini açıklar” kazanımı doğrultusunda öğretmenlerin kullanımı için geliştirilen 80 dakikalık bir ders etkinliğinin hazırlanması ve uygulanmasıdır. Geliştirilen ders etkinliğinde öğrencilerden, katı atıkların geri dönüşümü ile ilgili edindikleri bilgiler neticesinde yaptıkları ürünlerin resim ve videolarını çekip HP Reveal (Aurasma) ile birleştirerek katı atıkların geri dönüştürülmesi gerektiği bilgisi ve geri dönüşüm farkındalığı artırmayı amaçlayan bir bilgilendirme materyali oluşturmaları beklenmektedir. Hazırlanan bu etkinlik örneğinin öğretmenlere, fen bilimleri dersi öğretim programında yer alan geri dönüşüm ile ilgili kazanımları gerçekleştirmede yardımcı olabileceği düşünülmektedir. Bununla birlikte bu çalışmayla geri dönüşüm konusunda artırılmış gerçeklik uygulamasını kullanarak öğretim etkinliği hazırlamak isteyen öğretmenlere fikir vermek amaçlanmaktadır.  

The aim of this study is to prepare and implement an 80-minute class activity for teachers’ use by using HP Reveal (Aurasma),which is one of the Augmented Reality practices, in relation to the gain  “Explains the importance of seperating the solid waste for recycling” that is in the 8th grade Science class, Sustainable Development subject. In the developed course activity, the students are expected to take pictures and videos of the products they made about the recycling of solid wastes and combine them with HP Reveal (Aurasma) in order to create an information material aiming to increase the awareness of recycling of solid wastes and recycling awareness. It is expected that introduction of this sample activity can help teachers achieve the desired gains related to recycling in the science curriculum. Moreover, this study aims to give an idea to the teachers who want to prepare teaching activity about recycling using augmented reality practices.

 • Akkuş, İ. ve Özhan, U. (2017). Matematik ve geometri eğitiminde artırılmış gerçeklik uygulamaları. İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 4(8), 21-33.
 • Bozkurt Altan, E., Yamak H. ve Buluş Kırıkkaya, E. (2016). Fetemm eğitim yaklaşımının öğretmen eğitiminde uygulanmasına yönelik bir öneri: tasarım temelli fen eğitimi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), 212-232.
 • Buluş Kırıkkaya, E. ve Şentürk, M. (2018). Güneş sistemi ve ötesi ünitesinde artırılmış gerçeklik teknolojisi kullanılmasının öğrenci akademik başarısına etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, (26)1, 181-189.
 • Can, F. (2016). Çevre politikasının ekonomik araçları. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(3), 58-73.
 • Çimen, O., Yılmaz, M. (2012). İlköğretim öğrencilerinin geri dönüşümle ilgili bilgileri ve geri dönüşüm davranışları. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(1), 63-74.
 • Elliott, A. (2014). Aurasma: Augmented reality for your classroom. http://www.edudemic.com/aurasma-for-your-classroom/
 • Erdoğan, A. ve Cerrah Özsevgeç, L. (2012). Çevre için eğitimde “sera etkisi ve küresel ısınma” kavramlarına yönelik öğretim etkinliklerinin uygulanabilirliği ve öğrenci başarısına etkisi. 10. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi’nde sunulmuş bildiri, Niğde Üniversitesi, Niğde http://kongre.nigde.edu.tr/xufbmek/dosyalar/tam_metin/pdf/2516-31_05_2012-01_00_46.pdf
 • Gelibolu, L. ve Madran, C. (2013). Çevresel sorunlarda davranışsal çözümler geliştirilmesinde sosyal pazarlamanın kullanılması. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 4, 339-357.
 • Kışoğlu, M. ve Yıldırım, T. (2015). İlkokul ve ortaokullarda çevre eğitimi verecek olan öğretmen adaylarının katı atıklar ve geri dönüşüme yönelik tutumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi. International Journal of Human Sciences, 12(1), 1518-1536.
 • Küçük, S., Kapakin, S. ve Göktaş, Y. (2015). Tıp eğitimi çoklu ortam uygulamalarında yeni bir bakış açısı: Artırılmış gerçeklik. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 24(6), 209-215.
 • O’Connor, J. (1989). Uneven and combined development and ecological crisis: a theoretical introduction. Race & Class, 30(3), 1-11.
 • Önal, N. (2017). Artırılmış gerçeklik eğitim uygulamaları ilköğretim matematik öğretmen adaylarının akademik motivasyonlarını etkiler mi?. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırma Dergisi, 5, 2847-2857.
 • Önder, R. (2016). Eğitimde artırılmış gerçeklik uygulamaları: Aurasma ve color mix. 18. Akademik Bilişim Konferansı’nda sunulmuş bildiri, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın https://ab.org.tr/ab16/bildiri/322.pdf?
 • Özel, C. ve Uluyol, Ç. (2016). Bir arttırılmış gerçeklik uygulamasının geliştirilmesi ve öğrenci görüşleri. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 20(3), 793-823.
 • Persefoni, K. and Tsinakos, A. (2016). A mobile augmented reality application for primary school’s history. IOSR Journal of Research & Method in Education (IOSR-JRME), 6(6), 56-65.
 • Sarıgöz, O. (2013). Ortaöğretim öğrencilerinin çevre ile ilgili davranış ve düşüncelerinin değerlendirilmesi. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi (YYU Journal Of Education Faculty), 10(1), 87-105.
 • Şimşekli, Y. (2004). Çevre bilincinin geliştirilmesine yönelik çevre eğitimi etkinliklerine ilköğretim okullarının duyarlılığı. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 83-92.
 • Topkaya, Y. (2016). Eğitici çizgi romanların çevre sorunlarına yönelik bilişsel ve duyuşsal öğrenmeler üzerindeki etkisi. Eğitim ve Bilim, 41(187), 199-219.
 • Tülü, M. ve Yılmaz, M. (2012). İphone ile artırılmış gerçeklik uygulamalarının eğitim alanında kullanılması. 14. Akademik Bilişim Konferansı’nda sunulmuş bildiri. Uşak Üniversitesi, Uşak https://ab.org.tr/ab12/bildiri/154.pdf
 • Van Krevelen, D.W.F and Poelman, R. (2010). A survey of augmented reality technologies, applications and limitations. The International Journal of Virtual Reality, 9(2), 1-20.
 • Wu, H.K., Lee, S.W., Chang, H.Y. and Liang, J.C. (2013). Current status, opportunities and challenges of augmented reality in education. Computers & Education, 62, 41-49.
 • Yıldız, K., Sipahioğlu, Ş. ve Yılmaz, M. (2000). Çevre Bilimi. Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.
 • http://www.mpsaz.org/edtech/resources/ar/created/files/auras.pdf Erişim tarihi:30.11.2018.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Popüler Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0000-0000-0000
Yazar: Şerife TÜN (Sorumlu Yazar)
Kurum: AKSARAY ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Ülke: Turkey


Yazar: Mustafa KIŞOĞLU
Kurum: AKSARAY ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ, FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Ülke: Turkey


Yazar: Naim UZUN
Kurum: AKSARAY ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ, FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Aralık 2018

Bibtex @diğer { aod491323, journal = {Anadolu Öğretmen Dergisi}, issn = {}, eissn = {2587-1706}, address = {anadoluogretmendergisi@gmail.com}, publisher = {Naim UZUN}, year = {2018}, volume = {2}, pages = {114 - 135}, doi = {}, title = {GERİ DÖNÜŞÜM KONUSUNUN ÖĞRETİMİNE YÖNELİK ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK UYGULAMASIYLA ÖRNEK BİR ETKİNLİK HAZIRLANMASI VE UYGULANMASI}, key = {cite}, author = {Tün, Şerife and Kışoğlu, Mustafa and Uzun, Naim} }
APA Tün, Ş , Kışoğlu, M , Uzun, N . (2018). GERİ DÖNÜŞÜM KONUSUNUN ÖĞRETİMİNE YÖNELİK ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK UYGULAMASIYLA ÖRNEK BİR ETKİNLİK HAZIRLANMASI VE UYGULANMASI . Anadolu Öğretmen Dergisi , 2 (2) , 114-135 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/aod/issue/41228/491323
MLA Tün, Ş , Kışoğlu, M , Uzun, N . "GERİ DÖNÜŞÜM KONUSUNUN ÖĞRETİMİNE YÖNELİK ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK UYGULAMASIYLA ÖRNEK BİR ETKİNLİK HAZIRLANMASI VE UYGULANMASI" . Anadolu Öğretmen Dergisi 2 (2018 ): 114-135 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/aod/issue/41228/491323>
Chicago Tün, Ş , Kışoğlu, M , Uzun, N . "GERİ DÖNÜŞÜM KONUSUNUN ÖĞRETİMİNE YÖNELİK ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK UYGULAMASIYLA ÖRNEK BİR ETKİNLİK HAZIRLANMASI VE UYGULANMASI". Anadolu Öğretmen Dergisi 2 (2018 ): 114-135
RIS TY - JOUR T1 - GERİ DÖNÜŞÜM KONUSUNUN ÖĞRETİMİNE YÖNELİK ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK UYGULAMASIYLA ÖRNEK BİR ETKİNLİK HAZIRLANMASI VE UYGULANMASI AU - Şerife Tün , Mustafa Kışoğlu , Naim Uzun Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Anadolu Öğretmen Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 114 EP - 135 VL - 2 IS - 2 SN - -2587-1706 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Anadolu Öğretmen Dergisi GERİ DÖNÜŞÜM KONUSUNUN ÖĞRETİMİNE YÖNELİK ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK UYGULAMASIYLA ÖRNEK BİR ETKİNLİK HAZIRLANMASI VE UYGULANMASI %A Şerife Tün , Mustafa Kışoğlu , Naim Uzun %T GERİ DÖNÜŞÜM KONUSUNUN ÖĞRETİMİNE YÖNELİK ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK UYGULAMASIYLA ÖRNEK BİR ETKİNLİK HAZIRLANMASI VE UYGULANMASI %D 2018 %J Anadolu Öğretmen Dergisi %P -2587-1706 %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD Tün, Şerife , Kışoğlu, Mustafa , Uzun, Naim . "GERİ DÖNÜŞÜM KONUSUNUN ÖĞRETİMİNE YÖNELİK ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK UYGULAMASIYLA ÖRNEK BİR ETKİNLİK HAZIRLANMASI VE UYGULANMASI". Anadolu Öğretmen Dergisi 2 / 2 (Aralık 2018): 114-135 .
AMA Tün Ş , Kışoğlu M , Uzun N . GERİ DÖNÜŞÜM KONUSUNUN ÖĞRETİMİNE YÖNELİK ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK UYGULAMASIYLA ÖRNEK BİR ETKİNLİK HAZIRLANMASI VE UYGULANMASI. AOD. 2018; 2(2): 114-135.
Vancouver Tün Ş , Kışoğlu M , Uzun N . GERİ DÖNÜŞÜM KONUSUNUN ÖĞRETİMİNE YÖNELİK ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK UYGULAMASIYLA ÖRNEK BİR ETKİNLİK HAZIRLANMASI VE UYGULANMASI. Anadolu Öğretmen Dergisi. 2018; 2(2): 114-135.
IEEE Ş. Tün , M. Kışoğlu ve N. Uzun , "GERİ DÖNÜŞÜM KONUSUNUN ÖĞRETİMİNE YÖNELİK ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK UYGULAMASIYLA ÖRNEK BİR ETKİNLİK HAZIRLANMASI VE UYGULANMASI", Anadolu Öğretmen Dergisi, c. 2, sayı. 2, ss. 114-135, Ara. 2018