Amaç ve Kapsam

Titiz bilimsel çalışmaları sadece çeşitli disiplinlerden akademisyenler / araştırmacılarla değil, aynı zamanda Helal kavramına ve farkındalığına öncelik veren ve yaşam tarzlarını uyarlamaya istekli olanlarla buluşmak için bir platform oluşturmak

Hayatın tüm yönlerini kapsadığından, Helal Yaşamın kapsamını çerçevelemek çok zor ve karmaşık görünmekle birlikte, varoluş üzerindeki yansımaları, ilgililere olay ve olgular dünyasını mantıklı, gözlemlenebilir ve ölçülebilir olarak anlama ve açıklama imkanı vermektedir. Anlayışımıza ilham veren ve aydınlatan varoluşumuzun dört önemli boyutu, manevi, fizyolojik, sosyal ve ekolojik varoluştur. Çeşitli disiplinlerden Helal kavramı, bilinci, duyarlılığı ve uygulamasıyla doğrudan veya dolaylı olarak ilgilenen akademisyenler/araştırmacılar, AP Helal Yaşam'ı, aşağıda belirtilen ancak bunlarla sınırlı olmayan araştırma alanlarındaki bilimsel çalışmalarını değerlendirmek üzere teşvik ve davet edilmektedir:

• Ruhsal ve zihinsel sağlıkla ilgili tüm olgular: Örnek olarak, inanç ve ahlak, yaşamın ve varoluşun amacı, anlamlı yaşam, iç huzur, sonsuzluk algısı ve hevesi;
• Fizyolojik varoluşla ilgili tüm olgular: Örnek olarak, fizyolojik sağlık, dengeli yaşam, teşhis, tedavi, koruyucu tıp, ilaç, gıda, beslenme, bireyin bedenine karşı sorumlulukları, bilinç ve farkındalık vb.;
• İnsanın hayatını devam ettirebilmesi ile ilgili tüm olgular: Örnek olarak, Helal üretim ve tüketimi, yaşam dinamikleri, ekonomi, iş ve finans dünyası, seyahat, boş zaman, algı, ilgi, bilgi, tutum, davranış, bilinç, irade, gereklilik, elverişlilik, yetenek vb;
• İnsan - toplum bağlamındaki tüm olgular: Örnek olarak, birlikte yaşamak, adalet, doğruluk, ahlaki, etik, haklar ve yükümlülükler dengesi, erdem, liyakat, yeterlilik, aile, toplum, kariyer vb;
• İnsan - ekoloji bağlamında tüm olgular: Örnek olarak, emanet, sürdürülebilirlik, denge, israf, diğer varlıklarla ilişkiler vb.

25273     25274   2527525276   25277

25278       25279   2528025281  25282


25283     25284    25288     25286     25287


Akademik Platform Helal Yaşam Dergisi