Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

HELAL BELGESİ’NİN OTEL PAZARLAMASINDAKİ YERİ

Yıl 2021, Cilt 3, Sayı 2, 78 - 89, 31.12.2021
https://doi.org/10.53569/apjhls.1030105

Öz

Bu çalışmada, Türkiye’de son yirmi yılda kendilerini alternatif turizm, alternatif tatil ya da helal (İslami) konsept tanımlamalarıyla pazarda konumlandırmaya çalışan, başlarda alternatif turizm oteli veya tesettür otel gibi doğruluğu tartışılan sıfatlandırmalarla faaliyet göstermeye başlayan; turizm arzında üst yapı unsuru olarak yeni bir tür olan İslami konaklama işletmeleri için pazarlama karması elamanlarından tutundurmanın bir aracı olarak helal belgesinin kullanılma durumu tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda Türkiye’de kıyı turizmine yönelik İslami konaklama işletmesi olarak faaliyet gösterdikleri tespit edilen 51 konaklama işletmesinin, 1– 15 Kasım 2016 tarihleri arasında internet adresleri incelenmiş ve elde edilen veriler neticesinde sadece iki işletmenin helal belgesine sahip olduğu saptanmıştır. Türkiye’de hizmet veren helal belgeli İslami konaklama işletmelerinin tutundurma aracı olarak sahip oldukları helal turizm belgesini kullanmaları; helal turizm pazarındaki konumlarını kuvvetlendirmekle birlikte hem daha fazla turistik tüketiciye ulaşmada hem de helal belgesi olmayıp faaliyet gösteren diğer İslami konaklama işletmeleri ile giriştikleri rekabette kendilerine avantaj sağlayacağı sonucuna ulaşılmıştır.

Kaynakça

 • Adenya Hotel & Resort. (2016). Kurumsal tanıtım, http://www.adenyahotels.com.tr/kurumsal , adresinden alındı.
 • Akgündüz, A. (2012). Helal gıda meselesi: Avrupa’da helal gıda problemleri ve çözüm yolları, İhracat İçin Helal Sertifikası Sempozyumu Bildirileri (s.1-14). Balıkesir.
 • Arpacı, Ö. & Batman, O. (2015). Helal konseptli otel işletmelerinin yüksek ve düşük sezonda algılanan hizmet kalitesinin müşteri sadakati ve müşteri değeri üzerine etkisi, Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi (SOİD), 12(3), 73-86.
 • Batman, O. (2015). Helal turizm, Zafer Bilim-Araştırma ve Kültür-Sanat Dergisi, 39(465), 50-51.
 • Batu, A. (2012). Helal (mahsursuz) gıda belgelendirmesindeki sorunlar ve çözüm önerileri, Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi, 7(2), 60-75.
 • Bayraktar, K. (2015). Helal gıda pazarı, Birinci Baskı, Bursa: Başarı Dergisi Yayınları.
 • CODEX (1997). General guidelines for use of the term halal, http://www.codexalimentarius.org/standards/list-of-standards , adresinden alındı.
 • Demirci, K. (1998). Helal, İslam Ansiklopedisi (cilt:17, s.173-175). Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı.
 • Din, K.H. (1989). Islam and tourism: Patterns, ıssues and options, Annals of Tourism Research, 16(4), 542-563.
 • Echchaibi, N. (2011). Mecca cola and burqinis: Muslim consumption and religion identities. İçinde G. Lynch and J. Mitchell (Ed.), Religion media and culture: A Reader (ss. 1-10). New York&London: Routledge.
 • Erdoğan, M.G. (2014). Turizm reklamlarında yaşam tarzlarının inşası: Gösterge bilimsel çözümleme, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Başkent Üniversitesi, Ankara.
 • Garih, Ü. (2000). İşadamı gözüyle yönetim, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi, 35(1), 7-15.
 • GIFR (Global Islamic Finance Report). (2013). Global Halal Industry: An Overview, http://www.gifr.net/gifr2013/ch_13.PDF , adresinden alındı.
 • Global Muslim Travel İndex [GMTI]. (2015). The top 10 OIC destinations of GMTI 2015, http://www.crescentaring.com/travel-index-ranking.html , adresinden alındı.
 • Haslenna. H., Zuraini, M. I., Normala, A. & Kamaruzaman, J., (2013). Purchasing decisions among muslim consumers of processed halal food products, Journal of Food Products Marketing, 19(1), 54-61.
 • Işılar, B. (2013). Helal kozmetik ve iyi üretim uygulamaları, Standart: Ekonomik ve Teknik Dergi, 52(611), 92-93. İhlas Haber Ajansı [İHA]. (2013). Türkiye’nin ilk helal uygunluk belgesi Bera Alanya otele, http://www.iha.com.tr/haber-turkiyenin-ilk-helal-uygunluk-belgesi-bera-alanya-otele-324926/ , adresinden alındı.
 • Jafari, J. & Scott. N. (2014). Muslim world and its tourisms, Annals of Tourism Research, 44(1), 1-19.
 • Kozak, N. & Çuhadar, M. (2002). Antalya ili sınırları içinde faaliyet göstermekte olan otel işletmelerinde internet ortamında tutundurma karma elemanlarının kullanılmasını ölçmeye yönelik bir araştırma, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 13(1), 84-94.
 • Köfteoğlu, F. (2012). Helal Turizm’in Sponsoru: Jet Fadıl. http://turizmgazetesi.com/news.aspx?Id=68687 , adresinden alındı.
 • Mohani, A., Haslina, H. & Juliana, J. (2009). SME’S and halal certification, China-USA Business Review, 8(4). 22-29.
 • Mucuk, İ. (2004). Pazarlama İlkeleri, On Dördüncü Baskı, İstanbul: Türkmen Kitapevi Yayınları. Özdemir, H. & Yaylı, A. (2014). Tüketicilerin helal sertifikalı ürün tercihleri üzerine bir araştırma İstanbul ili örneği, Türk İşletme Araştırmaları Dergisi, 6(1), 183-202.
 • Riaz, M. N. (2007). Halal production for the cereal ındustry and the halal certification process, Cereal Foods World, 52(4), 192-195.
 • Riaz, M.N. (2010). Fundementals of halal foods and certafication, http://www.preparedfoods.com/Articles/Feature_Article/BNP_GUID_9-5-2006_A_10000000000000734431 , adresinden alındı.
 • Star Gazetesi. (2013). 200 Milyar dolarlık helal gıda ürünleri pazarı iştah kabartıyor, http://haber.stargazete.com/ekonomi/200-milyar-dolarlik-helal-gida-urunleri-pazari-istah-kabartiyor/haber-806871 , adresinden alındı.
 • T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı. (2007). Türkiye turizm stratejisi: 2023 ve Türkiye turizm stratejisi eylem planı 2007-2013, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, No:3083, Ankara.
 • T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı. (2011). İnanç turizmi, http://www.kultur.gov.tr/TR/belge/1-19410/inanc-turizmi.html , adresinden alındı.
 • Tayar, M. & Yıbar, A. (2014). Gıda güvenliği belgelendirme ve helal gıda sistemi, Ordu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Gıda Güvenliği Dergisi, 8(22), 16-21.
 • Tayar, M. (2013). Helal gıda ve helal sertifika, Standart: Ekonomik ve Teknik Dergi, 52(611), 38-47.
 • Tekin, Ö. (2014). İslami turizm: Dünyadaki ve Türkiye’deki genel durum üzerine bir inceleme, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(29), 750-766.
 • Torlak, Ö. (2012). İslam ülkeleri arasında helal ürün pazarlama potansiyeli, problemleri ve çözüm önerileri, Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, 4(2), 1-10.
 • Türk Dil Kurumu [TDK]. (2005). Alternatif, http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_karsilik&arama=kelime&guid=TDK.GTS.5823a47b59a873.85282088 , adresinden alındı.
 • Yeni Şafak Gazetesi. (2016). Adenya’nın yeni konsepti ultra her şey dahil, http://www.yenisafak.com/ekonomi/adenyanin-yeni-konsepti-ultra-hersey-dahil-2461033 , adresinden alındı.
 • Yıldırım, B. (2011). Helal gıda nedir?, http://www.gidagundemi.com/hel%C3%A21-gida-makale,17.html , adresinden alındı.
 • Yılmaz, L. & Güler, M.E. (2012). Türkiye’de muhafazakâr değerler bağlamında turizm ve tatil algısındaki değişme, II. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi Bildirileri (s. 367-378). Antalya.
 • Zailani, S., Fernando, Y. & Mohamed, A. (2010). Location, star and international chain associated with the hotaliers intention for not applying the halal logo certification, European Journal of Social Sciences, 16(3), 401-408.

THE PLACE OF HALAL CERTIFICATE IN HOTEL MARKETING

Yıl 2021, Cilt 3, Sayı 2, 78 - 89, 31.12.2021
https://doi.org/10.53569/apjhls.1030105

Öz

In this study, in the last twenty years in Turkey, it has been tried to determine that accomodations which have attempted to locate themselves in the market as alternative tourism, alternative holiday or halal Islamic concept hotels; those which have started to operate with adjectives,the correctness of which were argued in the beginning, such as alternative tourist hotels or veil hotels; the use of halal document as a means of marketing elements,which is a new type of Islamic accomodations. In this term, the websites of 51 accomodations which have been attempted to operate as Islamic hotels in the coastal tourism in Turkey were examined between November 1 and November 15, 2016 and according to the results of this examination it has been stated that only two hotels has had the halal certificate. It has been concluded that halal certified Islamic accomodations serving in Turkey have reached more tourists, their positions have been stronger and more advantageous in the halal tourism market than the other Islamic accomodations which haven’t got the halal certificate.

Kaynakça

 • Adenya Hotel & Resort. (2016). Kurumsal tanıtım, http://www.adenyahotels.com.tr/kurumsal , adresinden alındı.
 • Akgündüz, A. (2012). Helal gıda meselesi: Avrupa’da helal gıda problemleri ve çözüm yolları, İhracat İçin Helal Sertifikası Sempozyumu Bildirileri (s.1-14). Balıkesir.
 • Arpacı, Ö. & Batman, O. (2015). Helal konseptli otel işletmelerinin yüksek ve düşük sezonda algılanan hizmet kalitesinin müşteri sadakati ve müşteri değeri üzerine etkisi, Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi (SOİD), 12(3), 73-86.
 • Batman, O. (2015). Helal turizm, Zafer Bilim-Araştırma ve Kültür-Sanat Dergisi, 39(465), 50-51.
 • Batu, A. (2012). Helal (mahsursuz) gıda belgelendirmesindeki sorunlar ve çözüm önerileri, Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi, 7(2), 60-75.
 • Bayraktar, K. (2015). Helal gıda pazarı, Birinci Baskı, Bursa: Başarı Dergisi Yayınları.
 • CODEX (1997). General guidelines for use of the term halal, http://www.codexalimentarius.org/standards/list-of-standards , adresinden alındı.
 • Demirci, K. (1998). Helal, İslam Ansiklopedisi (cilt:17, s.173-175). Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı.
 • Din, K.H. (1989). Islam and tourism: Patterns, ıssues and options, Annals of Tourism Research, 16(4), 542-563.
 • Echchaibi, N. (2011). Mecca cola and burqinis: Muslim consumption and religion identities. İçinde G. Lynch and J. Mitchell (Ed.), Religion media and culture: A Reader (ss. 1-10). New York&London: Routledge.
 • Erdoğan, M.G. (2014). Turizm reklamlarında yaşam tarzlarının inşası: Gösterge bilimsel çözümleme, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Başkent Üniversitesi, Ankara.
 • Garih, Ü. (2000). İşadamı gözüyle yönetim, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi, 35(1), 7-15.
 • GIFR (Global Islamic Finance Report). (2013). Global Halal Industry: An Overview, http://www.gifr.net/gifr2013/ch_13.PDF , adresinden alındı.
 • Global Muslim Travel İndex [GMTI]. (2015). The top 10 OIC destinations of GMTI 2015, http://www.crescentaring.com/travel-index-ranking.html , adresinden alındı.
 • Haslenna. H., Zuraini, M. I., Normala, A. & Kamaruzaman, J., (2013). Purchasing decisions among muslim consumers of processed halal food products, Journal of Food Products Marketing, 19(1), 54-61.
 • Işılar, B. (2013). Helal kozmetik ve iyi üretim uygulamaları, Standart: Ekonomik ve Teknik Dergi, 52(611), 92-93. İhlas Haber Ajansı [İHA]. (2013). Türkiye’nin ilk helal uygunluk belgesi Bera Alanya otele, http://www.iha.com.tr/haber-turkiyenin-ilk-helal-uygunluk-belgesi-bera-alanya-otele-324926/ , adresinden alındı.
 • Jafari, J. & Scott. N. (2014). Muslim world and its tourisms, Annals of Tourism Research, 44(1), 1-19.
 • Kozak, N. & Çuhadar, M. (2002). Antalya ili sınırları içinde faaliyet göstermekte olan otel işletmelerinde internet ortamında tutundurma karma elemanlarının kullanılmasını ölçmeye yönelik bir araştırma, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 13(1), 84-94.
 • Köfteoğlu, F. (2012). Helal Turizm’in Sponsoru: Jet Fadıl. http://turizmgazetesi.com/news.aspx?Id=68687 , adresinden alındı.
 • Mohani, A., Haslina, H. & Juliana, J. (2009). SME’S and halal certification, China-USA Business Review, 8(4). 22-29.
 • Mucuk, İ. (2004). Pazarlama İlkeleri, On Dördüncü Baskı, İstanbul: Türkmen Kitapevi Yayınları. Özdemir, H. & Yaylı, A. (2014). Tüketicilerin helal sertifikalı ürün tercihleri üzerine bir araştırma İstanbul ili örneği, Türk İşletme Araştırmaları Dergisi, 6(1), 183-202.
 • Riaz, M. N. (2007). Halal production for the cereal ındustry and the halal certification process, Cereal Foods World, 52(4), 192-195.
 • Riaz, M.N. (2010). Fundementals of halal foods and certafication, http://www.preparedfoods.com/Articles/Feature_Article/BNP_GUID_9-5-2006_A_10000000000000734431 , adresinden alındı.
 • Star Gazetesi. (2013). 200 Milyar dolarlık helal gıda ürünleri pazarı iştah kabartıyor, http://haber.stargazete.com/ekonomi/200-milyar-dolarlik-helal-gida-urunleri-pazari-istah-kabartiyor/haber-806871 , adresinden alındı.
 • T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı. (2007). Türkiye turizm stratejisi: 2023 ve Türkiye turizm stratejisi eylem planı 2007-2013, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, No:3083, Ankara.
 • T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı. (2011). İnanç turizmi, http://www.kultur.gov.tr/TR/belge/1-19410/inanc-turizmi.html , adresinden alındı.
 • Tayar, M. & Yıbar, A. (2014). Gıda güvenliği belgelendirme ve helal gıda sistemi, Ordu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Gıda Güvenliği Dergisi, 8(22), 16-21.
 • Tayar, M. (2013). Helal gıda ve helal sertifika, Standart: Ekonomik ve Teknik Dergi, 52(611), 38-47.
 • Tekin, Ö. (2014). İslami turizm: Dünyadaki ve Türkiye’deki genel durum üzerine bir inceleme, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(29), 750-766.
 • Torlak, Ö. (2012). İslam ülkeleri arasında helal ürün pazarlama potansiyeli, problemleri ve çözüm önerileri, Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, 4(2), 1-10.
 • Türk Dil Kurumu [TDK]. (2005). Alternatif, http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_karsilik&arama=kelime&guid=TDK.GTS.5823a47b59a873.85282088 , adresinden alındı.
 • Yeni Şafak Gazetesi. (2016). Adenya’nın yeni konsepti ultra her şey dahil, http://www.yenisafak.com/ekonomi/adenyanin-yeni-konsepti-ultra-hersey-dahil-2461033 , adresinden alındı.
 • Yıldırım, B. (2011). Helal gıda nedir?, http://www.gidagundemi.com/hel%C3%A21-gida-makale,17.html , adresinden alındı.
 • Yılmaz, L. & Güler, M.E. (2012). Türkiye’de muhafazakâr değerler bağlamında turizm ve tatil algısındaki değişme, II. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi Bildirileri (s. 367-378). Antalya.
 • Zailani, S., Fernando, Y. & Mohamed, A. (2010). Location, star and international chain associated with the hotaliers intention for not applying the halal logo certification, European Journal of Social Sciences, 16(3), 401-408.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Beslenme ve Diyetetik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

İlker KARAOĞLU (Sorumlu Yazar)
Balgat Aliye Yahşi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
0000-0002-7396-050X
Türkiye


Ramazan Pars ŞAHBAZ
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm fakültesi
0000-0002-7946-6625
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 3, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { apjhls1030105, journal = {Academic Platform Journal of Halal Lifestyle}, eissn = {2687-2374}, address = {Babalık Mh. Kemerli Cd,. Demirci İş Merk.B Blok, No: 7/705 Selçuklu-Konya}, publisher = {Akademik Perspektif Derneği}, year = {2021}, volume = {3}, number = {2}, pages = {78 - 89}, doi = {10.53569/apjhls.1030105}, title = {HELAL BELGESİ’NİN OTEL PAZARLAMASINDAKİ YERİ}, key = {cite}, author = {Karaoğlu, İlker and Şahbaz, Ramazan Pars} }
APA Karaoğlu, İ. & Şahbaz, R. P. (2021). HELAL BELGESİ’NİN OTEL PAZARLAMASINDAKİ YERİ . Academic Platform Journal of Halal Lifestyle , 3 (2) , 78-89 . DOI: 10.53569/apjhls.1030105
MLA Karaoğlu, İ. , Şahbaz, R. P. "HELAL BELGESİ’NİN OTEL PAZARLAMASINDAKİ YERİ" . Academic Platform Journal of Halal Lifestyle 3 (2021 ): 78-89 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/apjhls/issue/67829/1030105>
Chicago Karaoğlu, İ. , Şahbaz, R. P. "HELAL BELGESİ’NİN OTEL PAZARLAMASINDAKİ YERİ". Academic Platform Journal of Halal Lifestyle 3 (2021 ): 78-89
RIS TY - JOUR T1 - HELAL BELGESİ’NİN OTEL PAZARLAMASINDAKİ YERİ AU - İlker Karaoğlu , Ramazan Pars Şahbaz Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.53569/apjhls.1030105 DO - 10.53569/apjhls.1030105 T2 - Academic Platform Journal of Halal Lifestyle JF - Journal JO - JOR SP - 78 EP - 89 VL - 3 IS - 2 SN - -2687-2374 M3 - doi: 10.53569/apjhls.1030105 UR - https://doi.org/10.53569/apjhls.1030105 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Akademik Platform Helal Yaşam Dergisi HELAL BELGESİ’NİN OTEL PAZARLAMASINDAKİ YERİ %A İlker Karaoğlu , Ramazan Pars Şahbaz %T HELAL BELGESİ’NİN OTEL PAZARLAMASINDAKİ YERİ %D 2021 %J Academic Platform Journal of Halal Lifestyle %P -2687-2374 %V 3 %N 2 %R doi: 10.53569/apjhls.1030105 %U 10.53569/apjhls.1030105
ISNAD Karaoğlu, İlker , Şahbaz, Ramazan Pars . "HELAL BELGESİ’NİN OTEL PAZARLAMASINDAKİ YERİ". Academic Platform Journal of Halal Lifestyle 3 / 2 (Aralık 2021): 78-89 . https://doi.org/10.53569/apjhls.1030105
AMA Karaoğlu İ. , Şahbaz R. P. HELAL BELGESİ’NİN OTEL PAZARLAMASINDAKİ YERİ. AP Helal Yaşam. 2021; 3(2): 78-89.
Vancouver Karaoğlu İ. , Şahbaz R. P. HELAL BELGESİ’NİN OTEL PAZARLAMASINDAKİ YERİ. Academic Platform Journal of Halal Lifestyle. 2021; 3(2): 78-89.
IEEE İ. Karaoğlu ve R. P. Şahbaz , "HELAL BELGESİ’NİN OTEL PAZARLAMASINDAKİ YERİ", Academic Platform Journal of Halal Lifestyle, c. 3, sayı. 2, ss. 78-89, Ara. 2021, doi:10.53569/apjhls.1030105

25273     25274   2527525276   25277

25278       25279   2528025281  25282


25283     25284    25288     25286     25287


Akademik Platform Helal Yaşam Dergisi