Yıl 2015, Cilt 1 , Sayı 2, Sayfalar 125 - 135 2015-10-15

Ardahan’daki Kadın Girişimciler: Sorunlar, Engeller
WOMEN ENTREPRENEURS IN ARDAHAN Problems, Obstacles

Elif GAZİOĞLU TERZİ [1] , Ünzüle KURT [2]


Bu çalışma, Türkiye’nin kuzeydoğu sınır ili Ardahan’daki kadın işletmecilerin girişimcilik deneyimlerine odaklanmaktadır. Kadın olarak girişimciliğe dair algılarını incelerken girişimcilik sürecinde yaşadıkları sorunları ve karşılaştıkları engelleri anlamayı hedeflemektedir. Çalışma, 7 kadın girişimci ile yapılan derinlemesine mülakatlara dayanarak hem kırsal alanda kadın girişimciliğine dair literatürdeki boşluğun giderilmesine katkı sunmayı hem de kadın girişimciliğini teşvik etmeye yönelik politikalara destek olmayıamaçlamaktadır.
This paper focuses on female entrepreneurship in Ardahan - the northeastern city in Turkey. Drawing upon in-depth interviews with 7 women living and working in Ardahan, it aims to understand female entrepreneurs’ perceptions and experiences of the entrepreneurship process. This work aims to analyse the problems and the barriers they have to struggle with. Besides, discussing the opportunities provided by Ardahan, the paper also intends to support the policies encouraging women for entrepreneurship.
 • AMOLO, J.; MİGİRO, S. O., (2014), Entrepreneurship Complexity : Salient Features of Entrepreneurship, African Journal of Business Management, 8(19): 832-41.
 • ANAFARTA, N.;SARVAN, F., YAPICI, N., (2008), Konaklama İşletmelerinde Kadın Yöneticilerin Cam Tavan Algısı: Antalya İlinde Bir Araştırma. Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, 15:111-137.
 • ÇELİK, C.;ÖZDEVECİOĞLU, M.,(2001),Kadın Girişimcilerin Demografik Özellikleri ve Karşılaştıkları sorunlara İlişkin Nevşehir İlinde Bir Araştırma.1. Orta AnadoluKongresi( Nevşehir): 487-498.
 • GEM (2012), Global Entrepreneurship Monitor Women’s Report, Online erişim: http://www.babson.edu/News-Events/babson-news/Pages/ 130730-womenentrepreneurs- worldwide.aspx. 07.07.2015.
 • HİSRİCH, R. D.; PETERS, M. P., (2002),Enterpreneurship. USA: Mc.Graw-Hill Irwin. İpek Yolu Kalkınma Ajansı, (2011), Kadın İstihdamı Raporu-TRC1 Bölgesi, Online erişim: http://www.ika.org.tr,Erişim Tarihi: 07.07.2015.
 • JOHNSON, S.;KAUFMANN, D.;SCHLEİFER, A., (1997), Politics and Entrepreneurship. Working Paper, The William Davidson Institute, Michigan Business School.
 • KOCACIK, F.;GÖKKAYA, V. B., (2005),Türkiye’de Çalışan Kadınlar ve Sorunları, C.Ü.İ.İ.B.F.Dergisi, 6 /1:195-219.
 • MCCAFFREY, M.,SALERNO, J. T., (2011), a Theory of Political Entrepreneurship. Modern Economy, 2: 552-560.
 • OECD (2011), Society at a Glance - OECD Social Indicators, Online erişim: www.oecd.org, Erişim Tarihi: 06.07.2015.
 • ÖZGENER, Ş., (2003), Girişimcilikte Stratejik Bir Yaklaşım: Teknoloji İnkübatörleri. 11. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı(Afyon).
 • Tüik (2011a),Bölgeler İçinde Okuma Yazma Bilmeyen Kadın Nüfusun Erkek Nüfusa Göre Görünümü. Türkiye İstatistik Kurumu-Bölgeselİstatistikler,Online erişim: http://tuikapp.tuik.gov.tr,Erişim Tarihi: 07.07.2015.
 • Tüik (2011b), Bölgelere Göre Yüksekokul ya da Fakülte Mezunu Kadın Nüfusun Erkek Nüfusa Göre Görünümü,Türkiye İstatistik Kurumu-Bölgesel İstatistikler, Online erişim:http://tuikapp.tuik.gov.tr/Bolgesel/menuAction, Erişim Tarihi: 08.07.2015.
 • Tüik (2015), Evlenme ve Boşanma İstatistikleri, Online erişim: http://www.tuik.gov.tr/ PreHaberBultenleri.do?id=18628,Erişim Tarihi: 06.07.2015.
 • TÜSİAD (2002),Türkiye’de Girişimcilik, Ankara: TÜSİAD Yayınları.
 • YUSOF, M.;SANDHU, M. S.;JAİN, K. K., (2007), Relationship Between Psychological Characteristics and Entrepreneurial Inclination: A Case Study of Students at University Tun Abdul Razak, Journal of Asia Entrepreneurship and Sustainability, 3(2).
Birincil Dil tr
Konular İşletme
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Elif GAZİOĞLU TERZİ
Kurum: ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Ünzüle KURT
Kurum: ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Ekim 2015

APA Gazioğlu Terzi, E , Kurt, Ü . (2015). Ardahan’daki Kadın Girişimciler: Sorunlar, Engeller . Ardahan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 1 (2) , 125-135 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/aruiibfdergisi/issue/60487/886581