Yıl 2016, Cilt 2 , Sayı 3, Sayfalar 1 - 11 2016-04-15

Lozan Antlaşması, Dini Azınlıklar ve Dış İlişkiler Boyutu
THE TREATY OF LAUSANNE, RELIGIOUS MINORITIES AND INTERNATIONAL RELATIONS

Nilgün ATICI KÖKTAŞ [1] , Hakkı BÜYÜKBAŞ [2]


Lozan Antlaşması Türkiye’nin bağımsızlığını tanıyan uluslararası / ulusal bir belgedir. Aynı zamanda bir toplum sözleşmesidir. Bu antlaşma ile bir ulus-devlet doğmuştur. Kurucu irade, İslam siyasal kültürünü esas alarak, kurucu millet olarak Müslümanları, azınlık olarak Gayr-i Müslimleri tanımlamış, kabul etmiştir. Bu çalışmada Gayr-i Müslimlerin azınlık statüsü, dış ilişkiler bağlamı ve bu hususun 1923-39 yılları arasında dış ilişkilere yansıması ele alınmıştır.
The Treaty of Lausanne is a national and an international record that recognized the sovereignty and independence of Turkey. It is also a social contract. Thus, a nation-state was born through this treaty. Based on the historical Islamic political culture, the constituent power recognized Muslims as the founder of Turkey. Non-Muslims recognized as the minority of the nation. This paper investigates status of the non-Muslims’ minority in the context of national and international level. It also looks at how the matter of subject was reflected in the foreign affairs between 1923-1936.
 • AKTOPRAK, Elçin, (2010), Bir ‘Kurucu Öteki’ Olarak: Türkiye’de Gayrimüslimler, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İnsan Hakları Çalışma Metinleri: XVI, Ankara.
 • ALPKAYA, Gökçen, (1992), “Uluslararası İnsan Hakları Hukuku Bağlamında Azınlıklara İlişkin Bazı Gelişmeler”, TODAİE İnsan Hakları Yıllığı, Cilt 14.
 • ARSAVA, Ayşe Füsun, (1993), “Azınlık Kavramı ve Azınlık Haklarının Uluslararası Belgeler ve Özellikle Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesinin 27. Maddesi Işığında İncelenmesi”, A.Ü Siyasal Bilgiler Fakültesi Basımevi, Ankara.
 • AYDIN, Aziz, (2011), “AB Ülkeleri, ABD ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasalarında Azınlıklarla İlgili Düzenlemeler”, TBMM Araştırma Merkezi, Ankara.
 • ÇAĞLAR, Günay, (2000) “Atatürk Dönemi Türk Dış Politikasının Temel İlkeleri”, A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Sayı:15, Erzurum.
 • İNCEOĞLU Yasemin ve Çoban Savaş (der.), (2014), “Azınlıklar, Ötekiler ve Medya”, Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
 • DUMAN, İlker Hasan, (2005), ”Azınlık Hakları ve Lozan Antlaşması”, TBB Dergisi, sayı: 57.
 • KURUBAŞ, Erol, (2004), “Asimilasyondan Tanınmaya Uluslararası Alanda Azınlık Sorunları ve Avrupa Yaklaşımı”, Asil Yayın Dağıtım, Ankara. ORAN, Baskın, (2001), “Küreselleşme ve Azınlıklar” 4.Basım, İmaj Yayınevi, Ankara.
 • ORAN, Baskın, (1994), "Lozan'ın Azınlıkların Korunması Bölümünü Yeniden Okurken", A.Ü.S.B.F. Dergisi, Cilt 49.
 • ORAN, Baskın , (2003), “80 Yıl Sonra Lozan”, Toplumsal Tarih Dergisi, Sayı: 115, Cilt: 19.
 • ORAN, Baskın, (Editör), “Türk Dış Politikası: Kurtuluş Savaşı’ndan Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar”, Cilt I: 1919-1980, İletişim yayınları, İstanbul 2009.
 • SANDER, Oral, (2007), “Siyasi Tarih İlkçağlardan 1918’e”, İmge Kitabevi, 16. Baskı, s. Ankara.
 • SANDIKLI, Atilla, (2014), “Atatürk’ün Dış Politika Stratejisi: Hedefler ve Prensipler”, Bilgesam Yayınları, İstanbul.
 • SEZER, Baykan, (2011), “Toplum Farklılaşmaları ve Din Olayı”, Kitabevi Yayını, İstanbul.
 • UÇAROL, Rıfat, (1995), “Siyasi Tarih”, Filiz Kitabevi, 3. Baskı, İstanbul. http://www.msxlabs.org/forum/din-ilahiyat/9892-din-nedir.html#ixzz2r2VeXhCX, Erişim Tarihi 06 Mart 2015.
 • http://webftp.gazi.edu.tr/hukuk/dergi/8_11.pdf, Erişim Tarihi: 16 Mart 2015.
 • http://sam.baskent.edu.tr/belge/Lausanne_ENG.pdf, Erişim Tarihi: 29 Mart 2015.
Birincil Dil tr
Konular Siyasi Bilimler
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Nilgün ATICI KÖKTAŞ
Kurum: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Hakkı BÜYÜKBAŞ
Kurum: ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Nisan 2016

APA Atıcı Köktaş, N , Büyükbaş, H . (2016). Lozan Antlaşması, Dini Azınlıklar ve Dış İlişkiler Boyutu . Ardahan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 2 (3) , 1-11 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/aruiibfdergisi/issue/60488/887125