Yıl 2016, Cilt 2 , Sayı 3, Sayfalar 83 - 98 2016-04-15

Sözlü Tarih ve Derinlemesine Görüşme
ORAL HISTORY AND IN-DEPTH INTERVIEW

Meriç TOKMAK [1]


Moderniteyle birlikte sosyal teorideki değişimler tarih disiplinini de etkilemiştir. Bu süreç içinde tarih disiplini amacı, işlevleri, kaynakları ve yöntemleri bakımından dönüşüme uğramıştır. Bu çalışma tarih-sözlü tarih, sözlü tarih-derinlemesine görüşme ilişkilerini ele alarak sözlü tarih ve görüşme tekniği hakkında bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Çalışmada sözlü tarihin gelişimi, tarih disiplini içindeki devindirici boyutları ve derinlemesine görüşme-görüşme, derinlemesine görüşmesözlü tarih ilişkileri incelenerek sözlü tarihin tarih disiplinindeki dönüşümlerin bir ürünü olarak aynı zamanda bu yeniliklere katkı sağladığı, tarih disiplininin yöntemi, işlevi ve amacı noktasında disipline yetkinlik kazandırdığı ve görüşme ile derinlemesine görüşme arasında bariz farkların ortaya çıktığı sonuçları elde edilmiştir. Sözlü tarihin salt bir yöntemden öte, temelde yeni bir anlayış olduğu ve derinlemesine görüşme yordamının sözlü tarihin bir organonu olmasının aralarındaki ilişkiye özdeşlik değil tamamlayıcılık yüklediği gözlenmiştir. Çalışmada yetkin bir sözlü tarih çalışması için başarılı bir derinlemesine görüşmenin sine qua non nitelik taşıdığı içtihadına da ulaşılmıştır. Çalışma sözlü tarihin tarih disiplini içindeki konumunu, tarih disiplinine etkilerini, derinlemesine görüşmeyle ilişkilerini gözler önüne serebildiği ölçüde önem arz etmektedir.
Changes in social theory along with modernity have also influenced the discipline of history. Throughout the process, the discipline of history has transformed in terms of its purpose, functions, sources and methods. This study aims at providing knowledge about oral history and interview technique by discussing history-oral history and oral history–in-depth interview relationships. In this article, the development of oral history, its moving dimensions in the discipline of history and interview- in-depth interview, in-depth interview-oral history relationships are examined. It is concluded in this study that oral history as a product of transformations in the discipline of history has contributed to the reform of history. Hence oral history has strengthened the discipline of history in terms of the method, function and purpose. In this paper, also, obvious differences emerge between interview and in-depth interview. This study claims that beyond being a mere method, oral history is basically a new understanding. In-depth interview technique is an organon of oral history bring not an identicalness but complementariness to their relationship. Thus, the study argues the opinion that a successful in-depth interview is a condition sine qua non for a competent oral history study. This study is of importance as far as it reveals the status of oral history in the discipline of history, its influence on the discipline of history, its relationships with in-depth interview.
 • AKAL, Emel (2008), Kızıl Feministler: Bir Sözlü Tarih Çalışması, İstanbul: TÜSTAV Yayınları.
 • BAL, Hüseyin (2001), Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri, Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi Yayınları.
 • BURKE, Peter (2014), Tarih ve Toplumsal Kuram, çev. M.Tunçay, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
 • BURKE, Peter (2013), Bilginin Toplumsal Tarihi II Encylopedie’den Wikipedia’ya, çev. M.Tunçay, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
 • CARR, Edward Hallett (2009), Tarih Nedir?, çev. M. G. Gürtürk, İstanbul: İletişim Yayınları.
 • CAUNCE, Stephen (2011), Sözlü Tarih ve Yerel Tarihçi, çev. B. B. Can ve A. Yalçınkaya, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
 • DURANT, Will ve DURANT, Ariel (1998), Tarihten Alınacak Dersler, çev. N. Muallimoğlu, İstanbul: Avcıol Basın-Yayın.
 • DUVERGER, Maurice (2006), Sosyal Bilimlere Giriş, çev. Ü. Oskay, İstanbul: Kırmızı Yayınları.
 • ERDOĞAN, İrfan (2012), Pozitivist Metodoloji ve Ötesi Araştırma Tasarımları Niteliksel ve İstatistiksel Yöntemler, Ankara: Erk Yayınları.
 • Gulbenkian Komisyonu (1996), Sosyal Bilimleri Açın Sosyal Bilimlerin Yeniden Yapılanması Üzerine Rapor, çev. Ş. Tekeli, İstanbul: Metis Yayınları.
 • GÜLER, Ebru Özgür (2010), “Bilimsel Araştırmalarda Nitel Veri Analizi ve Parametrik Olmayan İstatistik Yöntemleri”, Bilimsel Araştırma Yöntemleri, der. E. Tutar ve C. Gariper, İstanbul: Lisans Yayıncılık.
 • GÜLER, E. Zeynep (2012), “Geleneksel Tarih Yöntemleri ile Çağdaş Tarih Yöntemleri Arasında Ne Gibi Farklılıklar Bulunmaktadır?”, 50 Soruda Bilim ve Bilimsel Yöntem, der. A. Şenel, İstanbul: Bilim ve Gelecek Kitaplığı.
 • KARASAR, Niyazi (1984), Bilimsel Araştırma Yöntemi Kavramlar İlkeler Teknikler, Ankara: Hacettepe-Taş Kitapçılık.
 • KEAT, Russel ve URRY, John (2001), Bilim Olarak Sosyal Teori, çev. N. Çelebi, Ankara: İmge Kitabevi Yayınları.
 • KÜMBETOĞLU, Belkıs (2008), Sosyolojide ve Antropolojide Niteliksel Yöntem ve Araştırma, İstanbul: Bağlam Yayıncılık.
 • MICHELET (1967), Fransız İhtilali Tarihi II, çev. H. Varoğlu, İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.
 • NEUMAN, W. Lawrence (2014), Toplumsal Araştırma Yöntemleri Nitel ve Nicel Yaklaşımlar 2. Cilt, çev. S. Özge, Ankara: Siyasal Kitabevi .
 • POPPER, Karl (2008), Açık Toplum ve Düşmanları Cilt 1 Platon, çev. M. Tunçay, Ankara: Liberte Yayınları.
 • PUNCH, Keith F. (2011), Sosyal Araştırmalara Giriş, çev. D. Bayrak, H. B. Arslan, Z. Akyüz, Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • SANDER, Oral (2008), Siyasi Tarih İlkçağlardan 1918’e, Ankara: İmge Kitabevi Yayınları.
 • SEYİDOĞLU, Halil (2009), Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı, İstanbul: Güzem Can Yayınları.
 • ŞAHİN, Özlem (2004), “Geçmiş, Tarih ve Sözlü Tarih”, Mülkiye, 28, (244), 111-126, Ankara.
 • THOMPSON, Paul (1999), Geçmişin Sesi Sözlü Tarih, çev. Ş. Layıkel, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
 • TOYNBEE, Arnold (1978), Tarih Bilinci Cilt 1, çev.(?), İstanbul: Bateş Yayınları.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Meriç TOKMAK
Kurum: ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Nisan 2016

APA Tokmak, M . (2016). Sözlü Tarih ve Derinlemesine Görüşme . Ardahan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 2 (3) , 83-98 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/aruiibfdergisi/issue/60488/887176