Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

ALTERNATİF TURİZM KAPSAMINDA AROMATİK TURİZM VE GELİŞİMİ

Yıl 2021, Cilt 21, Sayı 3, 1055 - 1078, 30.11.2021
https://doi.org/10.11616/asbi.953932

Öz

Bu çalışmada, aromatik bitkilerden yararlanılarak otantik yaşamlara ve doğal ürünlere karşı olan ilginin artış göstermesiyle yeni belirginleşmeye başlayan ve literatürde herhangi bir kavramsal açıklaması bulunmayan aromatik turizm irdelenmiştir. Çalışmada, aromatik bitkiler ve bu bitkilerin turizm faaliyetlerinde kullanımından yola çıkılarak aromatik turizmin kapsamı belirlenmeye ve kavramsal çerçevesi oluşturulmaya çalışılmıştır. Yapılan kavramsal incelemeler sonucunda aromatik turizmin bir alternatif turizm türü olabileceği ve bu kapsamda değerlendirilebileceği belirlenmiştir. Aromatik turizmde, yörelerin doğal yapılarının mümkün olduğunca en yüksek hassasiyetle korunması, alternatif turizmin temel amacı olan mevcut kaynakların korunarak sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasına hizmet etmektedir. Ayrıca, alternatif turizmde turistik ürünlerin çeşitlendirilme yoluna gidilerek mevsimsellik özelliği ortadan kaldırma ve turizm talebini daha dengeli hale getirme amacı bulunmaktadır. Söz konusu amacı gerçekleştirmede aromatik turizm, hem turistik ürün çeşitlendirmesine destek olmakta hem de mevcut turizm yörelerinin gelişmesini sağlamaktadır.

Kaynakça

 • Agaliotou, C. (2015), Reutilization of Industrial Buildings and Sites in Greece can Act as a Lever for the Development of Special Interest/Alternative Tourism, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 175, s.291-298.
 • Albayrak, A. (2013), Alternatif Turizm, 1. Baskı, Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Anonim, (2005), Medicinal and Aromatic Plants Working Group-ECP/GR http://archive-ecpgr.cgiar.org/publications/publication_list Search=1&titlepub=medicinal.html#results, (Erişim Tarihi: 15.03.2021).
 • Başer, K.H.C. (2000), Uçucu Yağların Parlak Geleceği. Anadolu Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitki ve İlaç Araştırma Merkezi, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bülteni, 15, s.20-23.
 • Bayram, E., Kırıcı, S., Tansı, S., Yılmaz, G., Arabacı, O., Kızıl, S. ve Telci, D. (2010), Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Üretiminin Arttırılması Olanakları, Türkiye Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Ankara.
 • Blacka, A., Couture P., Coale, C., Dooley J., Hankins, A., Lastovica, A., Mihálik, B. Reed ve Uysal, M. (2009), Agri-tourism, Virginia Polytechnic Institute and State University, Virginia Cooperetive Extension, USA.
 • Boz, D. (2014), Diversification of Botanic Tourism By Benefiting from the PlantBioinformatics System, Global Research in Tourism, Hospitality and Leisure Management (GRRTHLM) An Online International Research Journal, 1(2), s.102-116.
 • Brohman, J. (1996), New Dırectıons in Tourısm for Thırd World Development, Annals of Tourism Research, 23(1), s.48-70.
 • Civelek, C., Dalgın, T. ve Çeken, H. (2014), Agro-Turizm ve Kırsal Kalkınma İlişkisi: Muğla Yöresindeki Agro-Turizm Alanlarında Bir Araştırma, Turizm Akademik Dergisi, 1(1), s.15-28.
 • Civelek-Oruç, M., Dalgın, T. ve Çeken, H. (2015), Tarım Turizmi Uygulamaları ve Pazarlama Modelleri: Türkiye İçin Bir Model Önerisi, Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, 5(2), s.40-45.
 • Cohen, E. (1987), Alternative Tourism -A Critique, Tourısm Recreatıon Research, 12(2), s.13-18.
 • Çeken, H., Karadağ, L. ve Dalgın, T. (2007), Kırsal Kalkınmada Yeni Bir Yaklaşım Kırsal Turizm ve Türkiye’ye Yönelik Teorik Bir Çalışma, Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 7(1), s.1-14.
 • Çeken, H., Dalgın, T. ve Çakır, N. (2012), Bir Alternatif Turizm Türü Olarak Kırsal Turizmin Gelişimini Etkileyen Faktörler ve Kırsal Turizmin Etkileri, Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, 2(2), s.11-16.
 • Dilaver, Z. (2017), Ankara’nın Botanik Turizmi Potansiyeli. IWACT 2017 Internatıonal West Asıa Congress of Tourism Research, Van: Paradigma Basın Yayın Dağıtım.
 • Doğaner, S. (2019), Flora Turizmi: Orman, Çiçek ve İnsan, (Ed: Ü.S. Erbilen ve G. Şahin), Beşeri ve İktisadi Coğrafya Araştırmaları, s.73-104, İstanbul: Eski Babil Yayınları.
 • Doğanlı, B. (2019), Ensuring Branding in Rural Tourism Via Medical Aromatic Herbs and An Emprical Study, (Ed: M. Meciar, G. Gökten, and A.A. Eren), Economic and Business Issues in Retrospect and Prospect, s.355-370, London: Ijopec Publication.
 • Emiroğlu, D. B. (2013), Kazdağı Yöresinde Yaşayan Yerel Halkın Kırsal Turizme Bakışının Değerlendirilmesi: Adatepe ve Mehmetalan Köyleri Örneği, (Yüksek Lisans Tezi), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı, Çanakkale.
 • Farhadi Andarabi, F. ve Tunç Hassan, A. (2017), Aromatik ve Tıbbi Bitkilerin Aile Çiftçilerinin Sosyo-Ekonomik Kalkınmasındaki Rolü: Safran Örneği, International Journal of Cultural and Social Studies, 3(1), s.1-18.
 • Genç, H., Yıldırım, B. ve Çetin, A. (2013), Flora (Botanik) Turizmi, Batı Akdeniz Alternatif Turizm Çalıştayı, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, Isparta.
 • Irmak, A. M. ve Yılmaz, H. (2011), Flora Turizmine Bakış Açısının Anketlerle Belirlenmesi, Biological Diversity and Conservation, 4(1), s.99-106.
 • Kızılırmak, İ. (2006), Türkiye’de Düzenlenen Yerel Etkinliklerin Turistik Çekicilik Olarak Kullanılmasına Yönelik Bir İnceleme, Sosyal Bilimler Dergisi, 15, s.181-196.
 • Kiper, T. (2006), Safranbolu Yörükköyü Peyzaj Potansiyelinin Kırsal Turizm Açısından Değerlendirilmesi, (Doktora Tezi), Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Ana Bilim Dalı, Ankara.
 • Kumar, S.A. (2009), Plants-based Medicines in India, http://pib.nic.in/feature/feyr2000/fmay2000 /f240520006.html., (Erişim Tarihi: 17.03.2021).
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı, (2017), https://basin.ktb.gov.tr/TR-182198/aromatik-bitkiler-turist-cekiyor.html, (Erişim Tarihi: 18.03.2021).
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı, (2018), http://www.karamankulturturizm.gov.tr/TR,129632/tarim-ve-ciftlik-agroturizmi.html, (Erişim Tarihi: 18.03.2021).
 • Muğla Gazetesi, (2020), http://www.muglagazetesi.com.tr/surdurulebilir-turizm-muglada-hayata-gecirilecek.html, (Erişim Tarihi: 17.03.2021).
 • Özer, Ö, Avcı, M. ve Karakuş, N. (2016), A Study the Evaluation of Alternative Tourism Opportunities in Fethiye Destination, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 4(1), s.21-26.
 • Sanlı, Y. (2017), Sürdürülebilirlik Kavramı ve Türkiye’de Kırsal Turizm Tesislerinin Karadeniz Bölgesi Üzerinden Değerlendirilmesi, (Yüksek Lisans Tezi), Haliç Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İç Mimarlık Ana Bilim Dalı, İstanbul.
 • Sarı, C. (2007), Antalya`nın Alternatif Turizm Kaynakları ve Planlaması, (Doktora Tezi), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Beşeri ve İktisadi Coğrafya Ana Bilim Dalı, Ankara.
 • Sayılan, H. (2008), Endemik Bir Bitki Türü Olan Muş Lalesi’nin (Tulipa Sintenisii Baker) Botanik Turizmi (Bitki Gözlemciliği) Amaçlı Değerlendirilmesi, Tücaum V. Ulusal Coğrafya Sempozyumu, Ankara Üniversitesi.
 • Silva, S. ve Carvalho, P. (2013), Os Jardins Historicos: Da Dimensao Patrimonial ao Seu Potencial Turistico, Turismo and Sociedade, 6(3), s.605-625.
 • Soykan, F. (2006). Avrupa’da Kırsal Turizme Bakış Kazanılan Deneyim, II. Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi, Balıkesir Üniversitesi.
 • Turizm Aktüel, (2020). https://www.turizmaktuel.com/haber/antalya-da-aromatik-turizm-basliyor, (Erişim Tarihi: 18.03.2021).
 • Türk Dil Kurumu (2021), https://sozluk.gov.tr/, (Erişim Tarihi: 15.03.2021).
 • Ün, E., Tutar, F., Tutar, E. ve Erkan, Ç. (2012), Ekonomik Kalkınmada Kırsal Turizmin Rolü: Türkiye Örneği, Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı-International Confrence on Eurasian Economies, Almaty-Kazakistan: Printing: Turan University Press.
 • Williams, P., Paridaen, M., Dossa, K. ve Dumais, M. (2001), Agritourism Market and Product Development Status Report, Centre for Tourism Policy and Research. Simon Fraser University, http://www.rem.sfu.ca/pdf/agritourism.pdf, (Erişim Tarihi: 10.02.2021).
 • Wood, M.E. (2000), Aroma Tourism, Uttarakhand, https://investuttarakhand.com/themes/backend/investible/IP%20UK%20Development%20of%20Aroma%20Tourism%20.pdf, (Erişim Tarihi: 11.01.2021).

Aromatic Tourism and Development in the Scope of Alternative Tourism

Yıl 2021, Cilt 21, Sayı 3, 1055 - 1078, 30.11.2021
https://doi.org/10.11616/asbi.953932

Öz

In this study, aromatic tourism, which has started to become apparent with the increase of interest in authentic lives and natural products by using aromatic plants and has no conceptual explanation in the literature, is examined. In this study, it is tried to determine the scope of aromatic tourism and to create a conceptual framework based on aromatic plants and their use in tourism activities. As a result of the conceptual studies, it has been determined that aromatic tourism can be an alternative tourism type and can be evaluated within this scope. In aromatic tourism, the protection of the natural structures of the regions with the highest sensitivity as possible serves to the sustainable use of existing resources, which is the fundamental purpose of alternative tourism. In addition, it aims to diversify touristic products in alternative tourism, eliminating seasonality and making tourism demand more balanced. Again, in achieving this goal, aromatic tourism supports both touristic product diversification and enables the development of existing tourism regions.

Kaynakça

 • Agaliotou, C. (2015), Reutilization of Industrial Buildings and Sites in Greece can Act as a Lever for the Development of Special Interest/Alternative Tourism, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 175, s.291-298.
 • Albayrak, A. (2013), Alternatif Turizm, 1. Baskı, Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Anonim, (2005), Medicinal and Aromatic Plants Working Group-ECP/GR http://archive-ecpgr.cgiar.org/publications/publication_list Search=1&titlepub=medicinal.html#results, (Erişim Tarihi: 15.03.2021).
 • Başer, K.H.C. (2000), Uçucu Yağların Parlak Geleceği. Anadolu Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitki ve İlaç Araştırma Merkezi, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bülteni, 15, s.20-23.
 • Bayram, E., Kırıcı, S., Tansı, S., Yılmaz, G., Arabacı, O., Kızıl, S. ve Telci, D. (2010), Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Üretiminin Arttırılması Olanakları, Türkiye Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Ankara.
 • Blacka, A., Couture P., Coale, C., Dooley J., Hankins, A., Lastovica, A., Mihálik, B. Reed ve Uysal, M. (2009), Agri-tourism, Virginia Polytechnic Institute and State University, Virginia Cooperetive Extension, USA.
 • Boz, D. (2014), Diversification of Botanic Tourism By Benefiting from the PlantBioinformatics System, Global Research in Tourism, Hospitality and Leisure Management (GRRTHLM) An Online International Research Journal, 1(2), s.102-116.
 • Brohman, J. (1996), New Dırectıons in Tourısm for Thırd World Development, Annals of Tourism Research, 23(1), s.48-70.
 • Civelek, C., Dalgın, T. ve Çeken, H. (2014), Agro-Turizm ve Kırsal Kalkınma İlişkisi: Muğla Yöresindeki Agro-Turizm Alanlarında Bir Araştırma, Turizm Akademik Dergisi, 1(1), s.15-28.
 • Civelek-Oruç, M., Dalgın, T. ve Çeken, H. (2015), Tarım Turizmi Uygulamaları ve Pazarlama Modelleri: Türkiye İçin Bir Model Önerisi, Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, 5(2), s.40-45.
 • Cohen, E. (1987), Alternative Tourism -A Critique, Tourısm Recreatıon Research, 12(2), s.13-18.
 • Çeken, H., Karadağ, L. ve Dalgın, T. (2007), Kırsal Kalkınmada Yeni Bir Yaklaşım Kırsal Turizm ve Türkiye’ye Yönelik Teorik Bir Çalışma, Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 7(1), s.1-14.
 • Çeken, H., Dalgın, T. ve Çakır, N. (2012), Bir Alternatif Turizm Türü Olarak Kırsal Turizmin Gelişimini Etkileyen Faktörler ve Kırsal Turizmin Etkileri, Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, 2(2), s.11-16.
 • Dilaver, Z. (2017), Ankara’nın Botanik Turizmi Potansiyeli. IWACT 2017 Internatıonal West Asıa Congress of Tourism Research, Van: Paradigma Basın Yayın Dağıtım.
 • Doğaner, S. (2019), Flora Turizmi: Orman, Çiçek ve İnsan, (Ed: Ü.S. Erbilen ve G. Şahin), Beşeri ve İktisadi Coğrafya Araştırmaları, s.73-104, İstanbul: Eski Babil Yayınları.
 • Doğanlı, B. (2019), Ensuring Branding in Rural Tourism Via Medical Aromatic Herbs and An Emprical Study, (Ed: M. Meciar, G. Gökten, and A.A. Eren), Economic and Business Issues in Retrospect and Prospect, s.355-370, London: Ijopec Publication.
 • Emiroğlu, D. B. (2013), Kazdağı Yöresinde Yaşayan Yerel Halkın Kırsal Turizme Bakışının Değerlendirilmesi: Adatepe ve Mehmetalan Köyleri Örneği, (Yüksek Lisans Tezi), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı, Çanakkale.
 • Farhadi Andarabi, F. ve Tunç Hassan, A. (2017), Aromatik ve Tıbbi Bitkilerin Aile Çiftçilerinin Sosyo-Ekonomik Kalkınmasındaki Rolü: Safran Örneği, International Journal of Cultural and Social Studies, 3(1), s.1-18.
 • Genç, H., Yıldırım, B. ve Çetin, A. (2013), Flora (Botanik) Turizmi, Batı Akdeniz Alternatif Turizm Çalıştayı, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, Isparta.
 • Irmak, A. M. ve Yılmaz, H. (2011), Flora Turizmine Bakış Açısının Anketlerle Belirlenmesi, Biological Diversity and Conservation, 4(1), s.99-106.
 • Kızılırmak, İ. (2006), Türkiye’de Düzenlenen Yerel Etkinliklerin Turistik Çekicilik Olarak Kullanılmasına Yönelik Bir İnceleme, Sosyal Bilimler Dergisi, 15, s.181-196.
 • Kiper, T. (2006), Safranbolu Yörükköyü Peyzaj Potansiyelinin Kırsal Turizm Açısından Değerlendirilmesi, (Doktora Tezi), Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Ana Bilim Dalı, Ankara.
 • Kumar, S.A. (2009), Plants-based Medicines in India, http://pib.nic.in/feature/feyr2000/fmay2000 /f240520006.html., (Erişim Tarihi: 17.03.2021).
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı, (2017), https://basin.ktb.gov.tr/TR-182198/aromatik-bitkiler-turist-cekiyor.html, (Erişim Tarihi: 18.03.2021).
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı, (2018), http://www.karamankulturturizm.gov.tr/TR,129632/tarim-ve-ciftlik-agroturizmi.html, (Erişim Tarihi: 18.03.2021).
 • Muğla Gazetesi, (2020), http://www.muglagazetesi.com.tr/surdurulebilir-turizm-muglada-hayata-gecirilecek.html, (Erişim Tarihi: 17.03.2021).
 • Özer, Ö, Avcı, M. ve Karakuş, N. (2016), A Study the Evaluation of Alternative Tourism Opportunities in Fethiye Destination, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 4(1), s.21-26.
 • Sanlı, Y. (2017), Sürdürülebilirlik Kavramı ve Türkiye’de Kırsal Turizm Tesislerinin Karadeniz Bölgesi Üzerinden Değerlendirilmesi, (Yüksek Lisans Tezi), Haliç Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İç Mimarlık Ana Bilim Dalı, İstanbul.
 • Sarı, C. (2007), Antalya`nın Alternatif Turizm Kaynakları ve Planlaması, (Doktora Tezi), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Beşeri ve İktisadi Coğrafya Ana Bilim Dalı, Ankara.
 • Sayılan, H. (2008), Endemik Bir Bitki Türü Olan Muş Lalesi’nin (Tulipa Sintenisii Baker) Botanik Turizmi (Bitki Gözlemciliği) Amaçlı Değerlendirilmesi, Tücaum V. Ulusal Coğrafya Sempozyumu, Ankara Üniversitesi.
 • Silva, S. ve Carvalho, P. (2013), Os Jardins Historicos: Da Dimensao Patrimonial ao Seu Potencial Turistico, Turismo and Sociedade, 6(3), s.605-625.
 • Soykan, F. (2006). Avrupa’da Kırsal Turizme Bakış Kazanılan Deneyim, II. Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi, Balıkesir Üniversitesi.
 • Turizm Aktüel, (2020). https://www.turizmaktuel.com/haber/antalya-da-aromatik-turizm-basliyor, (Erişim Tarihi: 18.03.2021).
 • Türk Dil Kurumu (2021), https://sozluk.gov.tr/, (Erişim Tarihi: 15.03.2021).
 • Ün, E., Tutar, F., Tutar, E. ve Erkan, Ç. (2012), Ekonomik Kalkınmada Kırsal Turizmin Rolü: Türkiye Örneği, Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı-International Confrence on Eurasian Economies, Almaty-Kazakistan: Printing: Turan University Press.
 • Williams, P., Paridaen, M., Dossa, K. ve Dumais, M. (2001), Agritourism Market and Product Development Status Report, Centre for Tourism Policy and Research. Simon Fraser University, http://www.rem.sfu.ca/pdf/agritourism.pdf, (Erişim Tarihi: 10.02.2021).
 • Wood, M.E. (2000), Aroma Tourism, Uttarakhand, https://investuttarakhand.com/themes/backend/investible/IP%20UK%20Development%20of%20Aroma%20Tourism%20.pdf, (Erişim Tarihi: 11.01.2021).

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Yayınlanma Tarihi Güz
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Esra CESUR> (Sorumlu Yazar)
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-3117-0320
Türkiye


Çağla ÖZER>
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-8471-8607
Türkiye


Hüseyin ÇEKEN>
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-6614-3018
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Kasım 2021
Başvuru Tarihi 18 Haziran 2021
Kabul Tarihi 2 Ağustos 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 21, Sayı 3

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { asbi953932, journal = {Abant Sosyal Bilimler Dergisi}, eissn = {2757-9425}, address = {Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Gölköy 14030 BOLU / TÜRKİYE}, publisher = {Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {21}, number = {3}, pages = {1055 - 1078}, doi = {10.11616/asbi.953932}, title = {ALTERNATİF TURİZM KAPSAMINDA AROMATİK TURİZM VE GELİŞİMİ}, key = {cite}, author = {Cesur, Esra and Özer, Çağla and Çeken, Hüseyin} }
APA Cesur, E. , Özer, Ç. & Çeken, H. (2021). ALTERNATİF TURİZM KAPSAMINDA AROMATİK TURİZM VE GELİŞİMİ . Abant Sosyal Bilimler Dergisi , 21 (3) , 1055-1078 . DOI: 10.11616/asbi.953932
MLA Cesur, E. , Özer, Ç. , Çeken, H. "ALTERNATİF TURİZM KAPSAMINDA AROMATİK TURİZM VE GELİŞİMİ" . Abant Sosyal Bilimler Dergisi 21 (2021 ): 1055-1078 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/asbi/issue/65768/953932>
Chicago Cesur, E. , Özer, Ç. , Çeken, H. "ALTERNATİF TURİZM KAPSAMINDA AROMATİK TURİZM VE GELİŞİMİ". Abant Sosyal Bilimler Dergisi 21 (2021 ): 1055-1078
RIS TY - JOUR T1 - ALTERNATİF TURİZM KAPSAMINDA AROMATİK TURİZM VE GELİŞİMİ AU - Esra Cesur , Çağla Özer , Hüseyin Çeken Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.11616/asbi.953932 DO - 10.11616/asbi.953932 T2 - Abant Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1055 EP - 1078 VL - 21 IS - 3 SN - -2757-9425 M3 - doi: 10.11616/asbi.953932 UR - https://doi.org/10.11616/asbi.953932 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Abant Sosyal Bilimler Dergisi ALTERNATİF TURİZM KAPSAMINDA AROMATİK TURİZM VE GELİŞİMİ %A Esra Cesur , Çağla Özer , Hüseyin Çeken %T ALTERNATİF TURİZM KAPSAMINDA AROMATİK TURİZM VE GELİŞİMİ %D 2021 %J Abant Sosyal Bilimler Dergisi %P -2757-9425 %V 21 %N 3 %R doi: 10.11616/asbi.953932 %U 10.11616/asbi.953932
ISNAD Cesur, Esra , Özer, Çağla , Çeken, Hüseyin . "ALTERNATİF TURİZM KAPSAMINDA AROMATİK TURİZM VE GELİŞİMİ". Abant Sosyal Bilimler Dergisi 21 / 3 (Kasım 2021): 1055-1078 . https://doi.org/10.11616/asbi.953932
AMA Cesur E. , Özer Ç. , Çeken H. ALTERNATİF TURİZM KAPSAMINDA AROMATİK TURİZM VE GELİŞİMİ. Abant Sosyal Bilimler Dergisi. 2021; 21(3): 1055-1078.
Vancouver Cesur E. , Özer Ç. , Çeken H. ALTERNATİF TURİZM KAPSAMINDA AROMATİK TURİZM VE GELİŞİMİ. Abant Sosyal Bilimler Dergisi. 2021; 21(3): 1055-1078.
IEEE E. Cesur , Ç. Özer ve H. Çeken , "ALTERNATİF TURİZM KAPSAMINDA AROMATİK TURİZM VE GELİŞİMİ", Abant Sosyal Bilimler Dergisi, c. 21, sayı. 3, ss. 1055-1078, Kas. 2021, doi:10.11616/asbi.953932