Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

A Bibliometric Analysis of Job Insecurity Studies Conducted in the Field of Tourism in Turkey

Yıl 2023, Cilt: 23 Sayı: 2, 827 - 841, 31.07.2023
https://doi.org/10.11616/asbi.1216470

Öz

Global competition, economic recession, downsizing and global epidemics cause employees to feel job insecurity. This perceived job insecurity has detrimental effects on both employee behavior and organizational outcomes. It is unknown how much job insecurity is examined by Turkish tourism researchers, despite the fact that job insecurity has been regularly investigated in international literature. Therefore, the aim of this study is to examine the job insecurity studies in the field of tourism in Turkey. The studies conducted have been examined using bibliometric analysis. The studies were categorized based on their year, type, number of authors, and institutions with which the authors were affiliated. The findings demonstrate that the majority of research on job insecurity was conducted in 2019, 2020, and 2021; the greatest number of publications were done as articles, and the studies with two authors took first place. In light of the findings, some suggestions were offered to tourism researchers.

Kaynakça

 • Abbas, M., Malik, M., ve Sarwat, N. (2021). Consequences of Job Insecurity for Hospitality Workers Amid COVID-19 Pandemic: Does Social Support Help? Journal of Hospitality Marketing and Management, 30(8), 957–981.
 • Aguiar-Quintana, T., Nguyen, H., Araujo-Cabrera, Y., ve Sanabria-Díaz, J. M. (2021). Do Job Insecurity, Anxiety and Depression Caused by the COVID-19 Pandemic Influence Hotel Employees’ Self-Rated Task Performance? The Moderating Role of Employee Resilience. International Journal of Hospitality Management, 94(January).
 • Akgunduz, Y., ve Eryilmaz, G. (2018). Does Turnover Intention Mediate the Effects of Job Insecurity and Co-Worker Support on Social Loafing? International Journal of Hospitality Management, 68(March 2017), 41–49.
 • Akgündüz, Y., Eryılmaz, G., ve Dalgıç, A. (2017). İş Güvencesizliği ve Çalışma Arkadaşı Desteğinin Restoran Çalışanlarının Sosyal Aylaklık Davranışlarına Etkisi. İçinde B. Zengin ve O. Özer (Ed.), 4th International Congress of Tourism & Management Researches (ss. 440–454).
 • Akpulat, N. A. (2020). Turizm Öğrencilerinin İş Güvencesizliği ve Kariyer İyimserliğinin Turizm Sektörü Algısını Etkilemesi Üzerine Bir Araştırma. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(1), 170–190.
 • Aksoy, S. (2022). Otel İşletmelerinde Krizlerin Olumsuz Etkilerini Azaltmada Dönüşümcü Liderliğin ve Rezilyans Kapasitesinin Rolü. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırklareli.
 • Al-Ghazali, B. M., ve Afsar, B. (2022). Impact of Psychological Capital on Mental Health, Readiness for Organizational Change, and Job Insecurity: Hotel Employees’ Perspective in COVID-19. Journal of Tourism Futures, 1–21.
 • Anderson, C. J., ve Pontusson, J. (2007). Workers, Worries and Welfare States: Social Protection and Job Insecurity in 15 OECD Countries. European Journal of Political Research, 46(2), 211–235.
 • Arasli, H., Arici, H. E., ve Çakmakoğlu Arici, N. (2019). Workplace Favouritism, Psychological Contract Violation and Turnover Intention: Moderating Roles of Authentic Leadership and Job Insecurity Climate. German Journal of Human Resource Management, 33(3), 1–26.
 • Azaklı, Ö. (2011). Çalışanların Örgüte Bağlılıkları ve İş Güvencesizli Algısı ile İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkinin İncelenmesine Yönelik Bir Uygulama, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Bakker, A. B., ve Demerouti, E. (2007). The Job Demands-Resources Model: State of the Art. Journal of Managerial Psychology, 22(3), 309–328.
 • Baltacı, A. (2019). Nitel Araştırma Süreci: Nitel Bir Araştırma Nasıl Yapılır? Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(2), 368–388.
 • Boğan, E., Çalışkan, C., ve Dedeoğlu, B. B. (2018). Turizm Yazınında Kurumsal Sosyal Sorumluluk: Türkiye’de Yapılan Çalışmaların Bibliyometrik Analizi. Turizm Akademik Dergisi, 5(2), 47–62.
 • Bouzari, M., ve Karatepe, O. M. (2018). Antecedents and Outcomes of Job Insecurity among Salespeople. Marketing Intelligence and Planning, 36(2), 290–302.
 • Bouzari, M., ve Karatepe, O. M. (2017). Antecedents and Outcomes of Job Insecurity among Hotel Salespeople. Içinde A. Öztüren, D. Gürsoy, ve H. Kılıç (Ed.), Advances in Hospitality and Tourism Marketing and Management Conference (AHTMM) (ss. 623–625).
 • Broadus, R. N. (1987). Toward a Definition of “Bibliometrics”. Scientometrics, 12(5–6), 373–379.
 • Çalışkan, N. (2019). Konaklama İşletmeleri Çalışanlarının Örgütsel Değişim ve İş Güvencesizliği Algıları Arasındaki İlişkide İstihdam Edilebilirliğin Düzenleyici Rolü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Nevşehir.
 • Çalışkan, N., ve Özkoç, A. G. (2020). Turizm Sektöründe Algılanan İş Güvencesizliği ve İstihdam Edilebilirlik: Konaklama İşletmeleri Örneği. Alanya Akademik Bakış, 4(3), 683–711.
 • Ceylan Esen, K. (2018). İş Güvencesizliği ve Başa Çıkma Stratejilerinin Çalışanların Demografik Özellikleri Açısından İncelenmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.
 • Chen, H., ve Eyoun, K. (2021). Do Mindfulness and Perceived Organizational Support Work? Fear of COVID-19 on Restaurant Frontline Employees’ Job Insecurity and Emotional Exhaustion. International Journal of Hospitality Management, 94(December 2020).
 • Cheng, G. H. L., ve Chan, D. K. S. (2008). Who Suffers More from Job Insecurity? A Meta-Analytic Review. Applied Psychology, 57(2), 272–303.
 • Cheung, F. Y.-L., Wu, A. M. S., ve Chi (Cindia), L. C. (2019). Effect of Job Insecurity, Anxiety and Personal Resources on Job Satisfaction among Casino Employees in Macau: A Moderated Mediation Analysis. Journal of Hospitality Marketing & Management, 28(3), 379–396.
 • Cizreliogullari, M. N., Altun, O., ve Barut, P. (2019a). The Effect of Emotional Exhaustion on Workplace Ostracism and Job Insecurity in North Cyprus Hotel Industry. Business and Economics Research Journal, 10(5), 1167–1178. Cizreliogullari, M. N., Altun, O., ve Barut, P. (2019b). The Consequences of Workplace Ostrasim and Job Insecurity In North Cyprus Hotel Industry: The Mediation Analysis of Emotional Exhaustion. Içinde B. Darıcı, H. M. Ertuğrul, ve F. Ayhan (Ed.), V. International Conference on Applied Economics and Finance & Extended With Social Sciences (s. 38).
 • Dalgıç, A. (2020). İş Güvencesizliği Algısının İş Yaşam Kalitesine Etkisinde İyimserlik ve Kötümserlik Özelliklerinin Aracılık Rolü: Seyahat Acentası Çalışanları Örneği. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 8(3), 1922–1942.
 • Darvishmotevali, M., ve Ali, F. (2020). Job Insecurity, Subjective Well-Being and Job Performance: The Moderating Role of Psychological Capital. International Journal of Hospitality Management, 87(January), 102462.
 • Doğantekin, A. (2020). İş Güvencesizliği Duygusal Tükenmişlik ve İşe Gömülmüşlük İlişkisi: Algılanan Örgütsel Desteğin Düzenleyici Rolü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Dogantekin, A., Secilmis, C., ve Karatepe, O. M. (2022). Qualitative job insecurity, emotional exhaustion and their effects on hotel employees’ job embeddedness: The moderating role of perceived organizational support. International Journal of Hospitality Management, 105, 103270.
 • Elshaer, I. A., ve Azazz, A. M. S. (2022). Amid the Covid-19 Pandemic, Unethical Behavior in the Name of The Company: The Role of Job Insecurity, Job Embeddedness, and Turnover Intention. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(1), 247.
 • Ergun, G. S., Ozcelik Bozkurt, H., Arslan, E., Kendir, H., ve Yayla, O. (2023). Psychological Capital as a Moderator in the Relationship between Job Insecurity, Job Stress, and Hotel Employees’ Turnover Intention During the Russia-Ukraine War. International Journal of Hospitality Management, 111, 103475.
 • Etehadi, B., ve Karatepe, O. M. (2019). The Impact of Job Insecurity on Critical Hotel Employee Outcomes: The Mediating Role of Self-Efficacy. Journal of Hospitality Marketing and Management, 28(6), 665–689.
 • Etyemez, S. (2016). İş Güvencesizliğinin İşte Var Olamama Sorununa Etki̇si̇nde Sürekli Kaygının Aracilik Rolü: Konaklama İşletmelerinde Bir Araştırma, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Nevşehir.
 • Etyemez, S., ve Aslan, Z. (2018). İş Güvencesizliğinin İşte Var Olamama Sorununa Etkisinde Sürekli Kaygının Aracılık Rolü: Konaklama İşletmelerinde Bir Araştırma. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi /, 11(7), 1009–1021.
 • Greenhalgh, L., ve Rosenblatt, Z. (1984). Job Insecurity: Toward Conceptual Clarity. Academy of Management Review, 9(3), 438–448.
 • Hall, C. M. (2011). Publish and Perish? Bibliometric Analysis, Journal Ranking and the Assessment of Research Quality in Tourism. Tourism Management, 32(1), 16–27.
 • Heaney, C. A., Israel, B. A., ve House, J. S. (1994). Chronic Job Insecurity among Automobile Workers: Effects on Job Satisfaction and Health. Social Science & Medicine, 38(10), 1431–1437.
 • Hellgren, J., Sverke, M., ve Isaksson, K. (1999). A Two-dimensional Approach to Job Insecurity: Consequences for Employee Attitudes and Well-being. European Journal of Work and Organizational Psychology, 8(2), 179–195.
 • Högnäs, R. S., Bijlsma, M. J., Högnäs, U., Blomqvist, S., Westerlund, H., ve Hanson, L. M. (2022). It’s Giving Me the Blues: A Fixed-Effects and G-Formula Approach to Understanding Job Insecurity, Sleep Disturbances, and Major Depression. Social Science and Medicine, 297, 114805.
 • İşbilir Cebe, S. (2022). Turizm İşletmelerinde İş Güvencesizliğinin İş-Aile Çatışmasına Etkisi: Nevşehir’de Bir Uygulama. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Nevşehir. Jung, H. S., Jung, Y. S., ve Yoon, H. H. (2021). COVID-19: The Effects of Job Insecurity on the Job Engagement and Turnover Intent of Deluxe Hotel Employees and the Moderating Role of Generational Characteristics. International Journal of Hospitality Management, 92(September 2020),
 • Karataş, Z. (2015). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Manevi Temelli Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, 1(1), 62–80.
 • Karatepe, O. M., Okumus, F., ve Saydam, M. B. (2022). Outcomes of Job Insecurity among Hotel Employees During COVID-19. International Hospitality Review.
 • Karatepe, O. M., Rezapouraghdam, H., ve Hassannia, R. (2020). Job Insecurity, Work Engagement and Their Effects on Hotel Employees’ Non-Green and Nonattendance Behaviors. International Journal of Hospitality Management, 87(April 2019), 102472.
 • Katlav, E. Ö., Çetin, B., ve Şahin Perçin, N. (2021). Turist Rehberlerinin İş Güvencesizliği Algılarının Tükenmişlik Düzeyleri Üzerindeki Etkisi. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 18(1), 37–55.
 • Keriman, G. (2019). İş Güvencesizliği ile İş Erteleme Arasındaki İlişkide Örgüt Temelli Özsaygının Düzenleyici Rolü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Nevşehir.
 • Khan, A. K., Khalid, M., Abbas, N., ve Khalid, S. (2022). COVID-19-Related Job Insecurity and Employees’ Behavioral Outcomes: Mediating Role of Emotional Exhaustion and Moderating Role of Symmetrical Internal Communication. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 34(7), 2496–2515.
 • Koca, A. (2022). İşte Var Olmama ve Tükenmişliği Tetikleyen Örgütsel Faktörler, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.
 • Merigó, J. M., ve Yang, J. B. (2017). A Bibliometric Analysis of Operations Research and Management Science. Omega (United Kingdom), 73, 37–48.
 • Özçelik Bozkurt, H., ve Bayram, A. T. (2020). İş Güvencesizliği, Çalışma Koşulları ve Mesleki Sosyal Statünün Mesleği Bırakma Niyeti Üzerine Etkisi. Business and Economics Research Journal, 11(3), 891–905.
 • Özçelik Bozkurt, H., ve Sezen Doğancılı, O. (2021). The Effect of Financial Stress and Affective Job Insecurity on Hotel Employees Life Satisfaction: A Research Conducted During the Covid-19 Pandemic. Journal of Business Research - Turk, 13(2), 1242–125.
 • Özdemir Güzel, S., ve Doğanay Ergen, F. (2022). Examining the Relationship Between Job Insecurity, Organizational Commitment and Turnover Intention in the COVID-19 Process. Journal of Tourismology, 8(1), 69–87.
 • Özkoç, A. G. (2017). Otel İşletmelerindeİş Güvencesizliğinin Yordayıcı Olarak Örgütsel Değişim: Lider-Üye Etkileşiminin Aracı Rolü. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(43), 298–314.
 • Özkoç, A. G., ve Çalışkan, N. (2016). Job Insecurity from A Multi-Faceted Perspective of the Tourism Sector. İçinde C. Avcıkurt, M. S. Dinu, N. Hacıoğlu, R. Efe, A. Soykan, ve N. Tetik (Ed.), Global Issues and Trends in Tourism (ss. 87–102). St. Kliment Ohridski University Press.
 • Polat, E. (2019). İş Güvencesizliği Algısı ile İş üretkenliği İlişkileri: Mevsimlik ve Mevsimlik Olmayan Konaklama İşletmelerinde Karşılaştırmalı Bir Araştırma, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.
 • Polat, E. (2021). Job Insecurity: Review of the Tourism Thesis Literature in Turkey and Summary of the Studies. Tourism and The Global Crises, 69–79.
 • Pritchard, A. (1969). Statistical Bibliography or Bibliometrics. Journal of Documentation, 25, 348–349.
 • Rosenblatt, Z., ve Ruvio, A. (1996). A Test of a Multidimensional Model of Job Insecurity: The Case of Israeli Teachers. Journal of Organizational Behavior, 17, 587–605.
 • Safavi, H. P., ve Bouzari, M. (2020). The Association between Job Insecurity, Work-Related Depression, and Anger; Mediation Effect of Solitary Oriented Behavior. İçinde F. D. Mobo ve S. K. Ontunc (Ed.), 4. Asia Pacific International Congress on Contemporary Studies (s. 381).
 • Safavi, H. P., ve Karatepe, O. M. (2017). Job Insecurıty, Job Embeddedness and Their Effects on Hotel Employees’ Service Recovery Performance and Quitting Intentions. İçinde A. Öztüren, D. Gürsoy, ve H. Kılıç (Ed.), Advances in Hospitality and Tourism Marketing and Management Conference (AHTMM) (ss. 616–618). Shin. (2019). The Relationship between Psychological Contract Breach and Job Insecurity or Stress in Employees Engaged in the Restaurant Business. Sustainability, 11(20), 5709.
 • Shin, Y., Hur, W. M., Moon, T. W., ve Lee, S. (2019). A Motivational Perspective on Job Insecurity: Relationships between Job Insecurity, Intrinsic Motivation, and Performance and Behavioral Outcomes. International Journal of Environmental Research and Public Health, 16(10).
 • Sverke, M., ve Hellgren, J. (2002). The Nature of Job Insecurity: Understanding Employment Uncertainty on the Brink of a New Millennium. Applied Psychology: An International Review, 51(1), 23–42.
 • Sverke, M., Låstad, L., Hellgren, J., Richter, A., ve Näswall, K. (2019). A Meta-Analysis of Job Insecurity and Employee Performance: Testing Temporal Aspects, Rating Source, Welfare Regime, and Union Density As Moderators. International Journal of Environmental Research and Public Health, 16(14).
 • Tellioğlu, S. (2021). İş Güvencesizliğinin Gelecek Kaygısı Üzerindeki Etkisi: Turizm Sektörü Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma. Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(1), 41–56.
 • Tokmak, C., Doğanteki̇n, A., ve Kiliç, İ. (2018). A Bibliometric Analysis on Sustainable Tourism Studies: A Review of 8 Years. Turizm Akademik Dergisi, 5(2), 63–72.
 • Üçler, Ç. (2018). Investigating the Relations of Psychological Contract, Organizational Transparency and Leader Member Exchange With Employee Performance Behaviors, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Üngüren, E., Tekin, Ö. A., Avsallı, H., ve Kaçmaz, Y. Y. (2021). The Moderator Role of Financial Well-Being on the Effect of Job Insecurity and the COVID-19 Anxiety on Burnout: A Research on Hotel-Sector Employees in Crisis Engin. Sustainability, 13(16), 9031.
 • Vo-Thanh, T., Vu, T.-V., Nguyen, N. P., Nguyen, D. Van, Zaman, M., ve Chi, H. (2022). COVID-19, Frontline Hotel Employees’ Perceived Job Insecurity and Emotional Exhaustion: Does Trade Union Support Matter? Journal of Sustainable Tourism ISSN:, 30(6), 1159–1177.
 • Vujičić, D., Jovičić, A., Lalić, D., Gagić, S., ve Cvejanov, A. (2014). The Relation Between Job Insecurity, Job Satisfaction and Organizational Commitment among Employees in the Tourism Sector in Novi Sad. Economic and Industrial Democracy, 36(4), 1–20.

Türkiye’de Turizm Alanında Yapılan İş Güvencesizliği Çalışmaları Üzerine Bibliyometrik Bir Analiz

Yıl 2023, Cilt: 23 Sayı: 2, 827 - 841, 31.07.2023
https://doi.org/10.11616/asbi.1216470

Öz

Küresel rekabet, ekonomik durgunluk, işletmelerin küçülmeleri ve küresel salgınlar çalışanların iş güvencesizliği hissetmelerine neden olmaktadır. Algılanan bu iş güvencesizliği hem çalışan davranışları hem örgütsel çıktılar üzerinde zararlı etkilere yol açmaktadır. Uluslararası çalışmalarda iş güvencesizliği sıklıkla incelenmiştir ancak Türkiye’de iş güvencesizliğinin turizm araştırmacıları tarafından ne düzeyde ele alındığı bilinmemektedir. Dolayısıyla bu araştırmanın amacı; Türkiye’de turizm alanında yapılmış iş güvencesizliği çalışmalarını incelemektir. Yapılan çalışmalar, bibliyometrik analiz ile irdelenmiştir. Çalışmalar, yapıldıkları yıl, çalışma türü, yazarların kurumları ve yazar sayısı özelliklerine göre sınıflandırılmıştır. Bulgular; iş güvencesizliği çalışmalarının en çok 2019, 2020 ve 2021 yıllarında yapıldığını, en fazla makale türünde çalışmaların yapıldığını ve iki yazarlı çalışmaların ilk sırada yer aldığını göstermektedir. Bulgular ışığında turizm araştırmacılarına birtakım öneriler sunulmuştur.

Kaynakça

 • Abbas, M., Malik, M., ve Sarwat, N. (2021). Consequences of Job Insecurity for Hospitality Workers Amid COVID-19 Pandemic: Does Social Support Help? Journal of Hospitality Marketing and Management, 30(8), 957–981.
 • Aguiar-Quintana, T., Nguyen, H., Araujo-Cabrera, Y., ve Sanabria-Díaz, J. M. (2021). Do Job Insecurity, Anxiety and Depression Caused by the COVID-19 Pandemic Influence Hotel Employees’ Self-Rated Task Performance? The Moderating Role of Employee Resilience. International Journal of Hospitality Management, 94(January).
 • Akgunduz, Y., ve Eryilmaz, G. (2018). Does Turnover Intention Mediate the Effects of Job Insecurity and Co-Worker Support on Social Loafing? International Journal of Hospitality Management, 68(March 2017), 41–49.
 • Akgündüz, Y., Eryılmaz, G., ve Dalgıç, A. (2017). İş Güvencesizliği ve Çalışma Arkadaşı Desteğinin Restoran Çalışanlarının Sosyal Aylaklık Davranışlarına Etkisi. İçinde B. Zengin ve O. Özer (Ed.), 4th International Congress of Tourism & Management Researches (ss. 440–454).
 • Akpulat, N. A. (2020). Turizm Öğrencilerinin İş Güvencesizliği ve Kariyer İyimserliğinin Turizm Sektörü Algısını Etkilemesi Üzerine Bir Araştırma. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(1), 170–190.
 • Aksoy, S. (2022). Otel İşletmelerinde Krizlerin Olumsuz Etkilerini Azaltmada Dönüşümcü Liderliğin ve Rezilyans Kapasitesinin Rolü. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırklareli.
 • Al-Ghazali, B. M., ve Afsar, B. (2022). Impact of Psychological Capital on Mental Health, Readiness for Organizational Change, and Job Insecurity: Hotel Employees’ Perspective in COVID-19. Journal of Tourism Futures, 1–21.
 • Anderson, C. J., ve Pontusson, J. (2007). Workers, Worries and Welfare States: Social Protection and Job Insecurity in 15 OECD Countries. European Journal of Political Research, 46(2), 211–235.
 • Arasli, H., Arici, H. E., ve Çakmakoğlu Arici, N. (2019). Workplace Favouritism, Psychological Contract Violation and Turnover Intention: Moderating Roles of Authentic Leadership and Job Insecurity Climate. German Journal of Human Resource Management, 33(3), 1–26.
 • Azaklı, Ö. (2011). Çalışanların Örgüte Bağlılıkları ve İş Güvencesizli Algısı ile İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkinin İncelenmesine Yönelik Bir Uygulama, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Bakker, A. B., ve Demerouti, E. (2007). The Job Demands-Resources Model: State of the Art. Journal of Managerial Psychology, 22(3), 309–328.
 • Baltacı, A. (2019). Nitel Araştırma Süreci: Nitel Bir Araştırma Nasıl Yapılır? Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(2), 368–388.
 • Boğan, E., Çalışkan, C., ve Dedeoğlu, B. B. (2018). Turizm Yazınında Kurumsal Sosyal Sorumluluk: Türkiye’de Yapılan Çalışmaların Bibliyometrik Analizi. Turizm Akademik Dergisi, 5(2), 47–62.
 • Bouzari, M., ve Karatepe, O. M. (2018). Antecedents and Outcomes of Job Insecurity among Salespeople. Marketing Intelligence and Planning, 36(2), 290–302.
 • Bouzari, M., ve Karatepe, O. M. (2017). Antecedents and Outcomes of Job Insecurity among Hotel Salespeople. Içinde A. Öztüren, D. Gürsoy, ve H. Kılıç (Ed.), Advances in Hospitality and Tourism Marketing and Management Conference (AHTMM) (ss. 623–625).
 • Broadus, R. N. (1987). Toward a Definition of “Bibliometrics”. Scientometrics, 12(5–6), 373–379.
 • Çalışkan, N. (2019). Konaklama İşletmeleri Çalışanlarının Örgütsel Değişim ve İş Güvencesizliği Algıları Arasındaki İlişkide İstihdam Edilebilirliğin Düzenleyici Rolü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Nevşehir.
 • Çalışkan, N., ve Özkoç, A. G. (2020). Turizm Sektöründe Algılanan İş Güvencesizliği ve İstihdam Edilebilirlik: Konaklama İşletmeleri Örneği. Alanya Akademik Bakış, 4(3), 683–711.
 • Ceylan Esen, K. (2018). İş Güvencesizliği ve Başa Çıkma Stratejilerinin Çalışanların Demografik Özellikleri Açısından İncelenmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.
 • Chen, H., ve Eyoun, K. (2021). Do Mindfulness and Perceived Organizational Support Work? Fear of COVID-19 on Restaurant Frontline Employees’ Job Insecurity and Emotional Exhaustion. International Journal of Hospitality Management, 94(December 2020).
 • Cheng, G. H. L., ve Chan, D. K. S. (2008). Who Suffers More from Job Insecurity? A Meta-Analytic Review. Applied Psychology, 57(2), 272–303.
 • Cheung, F. Y.-L., Wu, A. M. S., ve Chi (Cindia), L. C. (2019). Effect of Job Insecurity, Anxiety and Personal Resources on Job Satisfaction among Casino Employees in Macau: A Moderated Mediation Analysis. Journal of Hospitality Marketing & Management, 28(3), 379–396.
 • Cizreliogullari, M. N., Altun, O., ve Barut, P. (2019a). The Effect of Emotional Exhaustion on Workplace Ostracism and Job Insecurity in North Cyprus Hotel Industry. Business and Economics Research Journal, 10(5), 1167–1178. Cizreliogullari, M. N., Altun, O., ve Barut, P. (2019b). The Consequences of Workplace Ostrasim and Job Insecurity In North Cyprus Hotel Industry: The Mediation Analysis of Emotional Exhaustion. Içinde B. Darıcı, H. M. Ertuğrul, ve F. Ayhan (Ed.), V. International Conference on Applied Economics and Finance & Extended With Social Sciences (s. 38).
 • Dalgıç, A. (2020). İş Güvencesizliği Algısının İş Yaşam Kalitesine Etkisinde İyimserlik ve Kötümserlik Özelliklerinin Aracılık Rolü: Seyahat Acentası Çalışanları Örneği. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 8(3), 1922–1942.
 • Darvishmotevali, M., ve Ali, F. (2020). Job Insecurity, Subjective Well-Being and Job Performance: The Moderating Role of Psychological Capital. International Journal of Hospitality Management, 87(January), 102462.
 • Doğantekin, A. (2020). İş Güvencesizliği Duygusal Tükenmişlik ve İşe Gömülmüşlük İlişkisi: Algılanan Örgütsel Desteğin Düzenleyici Rolü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Dogantekin, A., Secilmis, C., ve Karatepe, O. M. (2022). Qualitative job insecurity, emotional exhaustion and their effects on hotel employees’ job embeddedness: The moderating role of perceived organizational support. International Journal of Hospitality Management, 105, 103270.
 • Elshaer, I. A., ve Azazz, A. M. S. (2022). Amid the Covid-19 Pandemic, Unethical Behavior in the Name of The Company: The Role of Job Insecurity, Job Embeddedness, and Turnover Intention. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(1), 247.
 • Ergun, G. S., Ozcelik Bozkurt, H., Arslan, E., Kendir, H., ve Yayla, O. (2023). Psychological Capital as a Moderator in the Relationship between Job Insecurity, Job Stress, and Hotel Employees’ Turnover Intention During the Russia-Ukraine War. International Journal of Hospitality Management, 111, 103475.
 • Etehadi, B., ve Karatepe, O. M. (2019). The Impact of Job Insecurity on Critical Hotel Employee Outcomes: The Mediating Role of Self-Efficacy. Journal of Hospitality Marketing and Management, 28(6), 665–689.
 • Etyemez, S. (2016). İş Güvencesizliğinin İşte Var Olamama Sorununa Etki̇si̇nde Sürekli Kaygının Aracilik Rolü: Konaklama İşletmelerinde Bir Araştırma, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Nevşehir.
 • Etyemez, S., ve Aslan, Z. (2018). İş Güvencesizliğinin İşte Var Olamama Sorununa Etkisinde Sürekli Kaygının Aracılık Rolü: Konaklama İşletmelerinde Bir Araştırma. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi /, 11(7), 1009–1021.
 • Greenhalgh, L., ve Rosenblatt, Z. (1984). Job Insecurity: Toward Conceptual Clarity. Academy of Management Review, 9(3), 438–448.
 • Hall, C. M. (2011). Publish and Perish? Bibliometric Analysis, Journal Ranking and the Assessment of Research Quality in Tourism. Tourism Management, 32(1), 16–27.
 • Heaney, C. A., Israel, B. A., ve House, J. S. (1994). Chronic Job Insecurity among Automobile Workers: Effects on Job Satisfaction and Health. Social Science & Medicine, 38(10), 1431–1437.
 • Hellgren, J., Sverke, M., ve Isaksson, K. (1999). A Two-dimensional Approach to Job Insecurity: Consequences for Employee Attitudes and Well-being. European Journal of Work and Organizational Psychology, 8(2), 179–195.
 • Högnäs, R. S., Bijlsma, M. J., Högnäs, U., Blomqvist, S., Westerlund, H., ve Hanson, L. M. (2022). It’s Giving Me the Blues: A Fixed-Effects and G-Formula Approach to Understanding Job Insecurity, Sleep Disturbances, and Major Depression. Social Science and Medicine, 297, 114805.
 • İşbilir Cebe, S. (2022). Turizm İşletmelerinde İş Güvencesizliğinin İş-Aile Çatışmasına Etkisi: Nevşehir’de Bir Uygulama. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Nevşehir. Jung, H. S., Jung, Y. S., ve Yoon, H. H. (2021). COVID-19: The Effects of Job Insecurity on the Job Engagement and Turnover Intent of Deluxe Hotel Employees and the Moderating Role of Generational Characteristics. International Journal of Hospitality Management, 92(September 2020),
 • Karataş, Z. (2015). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Manevi Temelli Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, 1(1), 62–80.
 • Karatepe, O. M., Okumus, F., ve Saydam, M. B. (2022). Outcomes of Job Insecurity among Hotel Employees During COVID-19. International Hospitality Review.
 • Karatepe, O. M., Rezapouraghdam, H., ve Hassannia, R. (2020). Job Insecurity, Work Engagement and Their Effects on Hotel Employees’ Non-Green and Nonattendance Behaviors. International Journal of Hospitality Management, 87(April 2019), 102472.
 • Katlav, E. Ö., Çetin, B., ve Şahin Perçin, N. (2021). Turist Rehberlerinin İş Güvencesizliği Algılarının Tükenmişlik Düzeyleri Üzerindeki Etkisi. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 18(1), 37–55.
 • Keriman, G. (2019). İş Güvencesizliği ile İş Erteleme Arasındaki İlişkide Örgüt Temelli Özsaygının Düzenleyici Rolü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Nevşehir.
 • Khan, A. K., Khalid, M., Abbas, N., ve Khalid, S. (2022). COVID-19-Related Job Insecurity and Employees’ Behavioral Outcomes: Mediating Role of Emotional Exhaustion and Moderating Role of Symmetrical Internal Communication. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 34(7), 2496–2515.
 • Koca, A. (2022). İşte Var Olmama ve Tükenmişliği Tetikleyen Örgütsel Faktörler, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.
 • Merigó, J. M., ve Yang, J. B. (2017). A Bibliometric Analysis of Operations Research and Management Science. Omega (United Kingdom), 73, 37–48.
 • Özçelik Bozkurt, H., ve Bayram, A. T. (2020). İş Güvencesizliği, Çalışma Koşulları ve Mesleki Sosyal Statünün Mesleği Bırakma Niyeti Üzerine Etkisi. Business and Economics Research Journal, 11(3), 891–905.
 • Özçelik Bozkurt, H., ve Sezen Doğancılı, O. (2021). The Effect of Financial Stress and Affective Job Insecurity on Hotel Employees Life Satisfaction: A Research Conducted During the Covid-19 Pandemic. Journal of Business Research - Turk, 13(2), 1242–125.
 • Özdemir Güzel, S., ve Doğanay Ergen, F. (2022). Examining the Relationship Between Job Insecurity, Organizational Commitment and Turnover Intention in the COVID-19 Process. Journal of Tourismology, 8(1), 69–87.
 • Özkoç, A. G. (2017). Otel İşletmelerindeİş Güvencesizliğinin Yordayıcı Olarak Örgütsel Değişim: Lider-Üye Etkileşiminin Aracı Rolü. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(43), 298–314.
 • Özkoç, A. G., ve Çalışkan, N. (2016). Job Insecurity from A Multi-Faceted Perspective of the Tourism Sector. İçinde C. Avcıkurt, M. S. Dinu, N. Hacıoğlu, R. Efe, A. Soykan, ve N. Tetik (Ed.), Global Issues and Trends in Tourism (ss. 87–102). St. Kliment Ohridski University Press.
 • Polat, E. (2019). İş Güvencesizliği Algısı ile İş üretkenliği İlişkileri: Mevsimlik ve Mevsimlik Olmayan Konaklama İşletmelerinde Karşılaştırmalı Bir Araştırma, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.
 • Polat, E. (2021). Job Insecurity: Review of the Tourism Thesis Literature in Turkey and Summary of the Studies. Tourism and The Global Crises, 69–79.
 • Pritchard, A. (1969). Statistical Bibliography or Bibliometrics. Journal of Documentation, 25, 348–349.
 • Rosenblatt, Z., ve Ruvio, A. (1996). A Test of a Multidimensional Model of Job Insecurity: The Case of Israeli Teachers. Journal of Organizational Behavior, 17, 587–605.
 • Safavi, H. P., ve Bouzari, M. (2020). The Association between Job Insecurity, Work-Related Depression, and Anger; Mediation Effect of Solitary Oriented Behavior. İçinde F. D. Mobo ve S. K. Ontunc (Ed.), 4. Asia Pacific International Congress on Contemporary Studies (s. 381).
 • Safavi, H. P., ve Karatepe, O. M. (2017). Job Insecurıty, Job Embeddedness and Their Effects on Hotel Employees’ Service Recovery Performance and Quitting Intentions. İçinde A. Öztüren, D. Gürsoy, ve H. Kılıç (Ed.), Advances in Hospitality and Tourism Marketing and Management Conference (AHTMM) (ss. 616–618). Shin. (2019). The Relationship between Psychological Contract Breach and Job Insecurity or Stress in Employees Engaged in the Restaurant Business. Sustainability, 11(20), 5709.
 • Shin, Y., Hur, W. M., Moon, T. W., ve Lee, S. (2019). A Motivational Perspective on Job Insecurity: Relationships between Job Insecurity, Intrinsic Motivation, and Performance and Behavioral Outcomes. International Journal of Environmental Research and Public Health, 16(10).
 • Sverke, M., ve Hellgren, J. (2002). The Nature of Job Insecurity: Understanding Employment Uncertainty on the Brink of a New Millennium. Applied Psychology: An International Review, 51(1), 23–42.
 • Sverke, M., Låstad, L., Hellgren, J., Richter, A., ve Näswall, K. (2019). A Meta-Analysis of Job Insecurity and Employee Performance: Testing Temporal Aspects, Rating Source, Welfare Regime, and Union Density As Moderators. International Journal of Environmental Research and Public Health, 16(14).
 • Tellioğlu, S. (2021). İş Güvencesizliğinin Gelecek Kaygısı Üzerindeki Etkisi: Turizm Sektörü Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma. Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(1), 41–56.
 • Tokmak, C., Doğanteki̇n, A., ve Kiliç, İ. (2018). A Bibliometric Analysis on Sustainable Tourism Studies: A Review of 8 Years. Turizm Akademik Dergisi, 5(2), 63–72.
 • Üçler, Ç. (2018). Investigating the Relations of Psychological Contract, Organizational Transparency and Leader Member Exchange With Employee Performance Behaviors, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Üngüren, E., Tekin, Ö. A., Avsallı, H., ve Kaçmaz, Y. Y. (2021). The Moderator Role of Financial Well-Being on the Effect of Job Insecurity and the COVID-19 Anxiety on Burnout: A Research on Hotel-Sector Employees in Crisis Engin. Sustainability, 13(16), 9031.
 • Vo-Thanh, T., Vu, T.-V., Nguyen, N. P., Nguyen, D. Van, Zaman, M., ve Chi, H. (2022). COVID-19, Frontline Hotel Employees’ Perceived Job Insecurity and Emotional Exhaustion: Does Trade Union Support Matter? Journal of Sustainable Tourism ISSN:, 30(6), 1159–1177.
 • Vujičić, D., Jovičić, A., Lalić, D., Gagić, S., ve Cvejanov, A. (2014). The Relation Between Job Insecurity, Job Satisfaction and Organizational Commitment among Employees in the Tourism Sector in Novi Sad. Economic and Industrial Democracy, 36(4), 1–20.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Ali DOĞANTEKİN
BOZOK ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-3081-4884
Türkiye

Erken Görünüm Tarihi 31 Temmuz 2023
Yayımlanma Tarihi 31 Temmuz 2023
Gönderilme Tarihi 8 Aralık 2022
Kabul Tarihi 15 Mayıs 2023
Yayınlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 23 Sayı: 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { asbi1216470, journal = {Abant Sosyal Bilimler Dergisi}, eissn = {2757-9425}, address = {Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Gölköy 14030 BOLU / TÜRKİYE}, publisher = {Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi}, year = {2023}, volume = {23}, number = {2}, pages = {827 - 841}, doi = {10.11616/asbi.1216470}, title = {Türkiye’de Turizm Alanında Yapılan İş Güvencesizliği Çalışmaları Üzerine Bibliyometrik Bir Analiz}, key = {cite}, author = {Doğantekin, Ali} }
APA Doğantekin, A. (2023). Türkiye’de Turizm Alanında Yapılan İş Güvencesizliği Çalışmaları Üzerine Bibliyometrik Bir Analiz . Abant Sosyal Bilimler Dergisi , 23 (2) , 827-841 . DOI: 10.11616/asbi.1216470
MLA Doğantekin, A. "Türkiye’de Turizm Alanında Yapılan İş Güvencesizliği Çalışmaları Üzerine Bibliyometrik Bir Analiz" . Abant Sosyal Bilimler Dergisi 23 (2023 ): 827-841 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/asbi/issue/79178/1216470>
Chicago Doğantekin, A. "Türkiye’de Turizm Alanında Yapılan İş Güvencesizliği Çalışmaları Üzerine Bibliyometrik Bir Analiz". Abant Sosyal Bilimler Dergisi 23 (2023 ): 827-841
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye’de Turizm Alanında Yapılan İş Güvencesizliği Çalışmaları Üzerine Bibliyometrik Bir Analiz AU - AliDoğantekin Y1 - 2023 PY - 2023 N1 - doi: 10.11616/asbi.1216470 DO - 10.11616/asbi.1216470 T2 - Abant Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 827 EP - 841 VL - 23 IS - 2 SN - -2757-9425 M3 - doi: 10.11616/asbi.1216470 UR - https://doi.org/10.11616/asbi.1216470 Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Abant Sosyal Bilimler Dergisi Türkiye’de Turizm Alanında Yapılan İş Güvencesizliği Çalışmaları Üzerine Bibliyometrik Bir Analiz %A Ali Doğantekin %T Türkiye’de Turizm Alanında Yapılan İş Güvencesizliği Çalışmaları Üzerine Bibliyometrik Bir Analiz %D 2023 %J Abant Sosyal Bilimler Dergisi %P -2757-9425 %V 23 %N 2 %R doi: 10.11616/asbi.1216470 %U 10.11616/asbi.1216470
ISNAD Doğantekin, Ali . "Türkiye’de Turizm Alanında Yapılan İş Güvencesizliği Çalışmaları Üzerine Bibliyometrik Bir Analiz". Abant Sosyal Bilimler Dergisi 23 / 2 (Temmuz 2023): 827-841 . https://doi.org/10.11616/asbi.1216470
AMA Doğantekin A. Türkiye’de Turizm Alanında Yapılan İş Güvencesizliği Çalışmaları Üzerine Bibliyometrik Bir Analiz. ASBİ. 2023; 23(2): 827-841.
Vancouver Doğantekin A. Türkiye’de Turizm Alanında Yapılan İş Güvencesizliği Çalışmaları Üzerine Bibliyometrik Bir Analiz. Abant Sosyal Bilimler Dergisi. 2023; 23(2): 827-841.
IEEE A. Doğantekin , "Türkiye’de Turizm Alanında Yapılan İş Güvencesizliği Çalışmaları Üzerine Bibliyometrik Bir Analiz", Abant Sosyal Bilimler Dergisi, c. 23, sayı. 2, ss. 827-841, Tem. 2023, doi:10.11616/asbi.1216470