Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

3 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİNE GÖRE ÜST KADEME KAMU YÖNETİCİSİ KİMDİR?

Yıl 2020, Cilt: 2 Sayı: 1, 59 - 110, 30.06.2020

Öz

Son Anayasa değişiklikleri hukuk sistemimize üst kademe kamu yöneticileri ile ilgili bazı yeni düzenlemeler kazandırmıştır. Anayasa değişiklikleri ile üst kademe kamu yöneticilerinin Cumhurbaşkanı tarafından atanıp görevlerine son verilebileceği ve bunların atanmalarına ilişkin usul ve esasların Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenebileceği öngörülmüş-tür. Bu ilkenin uygulamaya geçirilmesi amacıyla ise Cumhurbaşkanı tarafından bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yürürlüğe konulmuştur (3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi-CBK). Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile esas olarak üst kademe kamu yöneticilerinin Cumhurbaşkanı tarafından atanma usul ve esasları belirlenmiştir.
Anılan Kararnamede üst kademe kamu yöneticilerinin Cumhurbaşkanı tarafından atanma ve görevden alınma usul ve esaslarına yer verilirken, üst kademe kamu yöneticilerini sayma yöntemi ile belirleme yaklaşımı izlenilmiştir. Fakat Ka-rarnamede sayılan üst kademe kamu yöneticilerinden bir kısmının, hangi kamu görevlilerini ifade ettiği tam olarak ortaya konulamamıştır. Öte yandan üst kademe kamu yöneticilerine ilişkin kanunlarda da bazı hükümlere yer verilmiş, ancak kanun-Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ilişkisi henüz hukuk sistemimizde tam olarak açıklığa kavuşturulamadığı için üst kademe kamu yöneticilerinin belirlenmesinde bu husus da bazı belirsizliklerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Makalede, bu sorunların tespiti ve üst kademe kamu yöneticilerinin hangi kamu görevlilerinden oluştuğu hususu, 3 sayılı CBK kapsamında ortaya konulmaya çalışılmaktadır.

Kaynakça

 • Akyılmaz, Bahtiyar, Sezginer, Murat ve Cemil Kaya. Türk İdare Hukuku. Ankara: Savaş Yayınevi, Ekim 2019.
 • Ardıçoğlu, M. Artuk. “Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi.” Ankara Barosu Dergisi, 3 (2017): 20-51.
 • Atar, Yavuz. “Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Hukuki Rejimi ve Anayasallık Denetimi.” Anayasa Yargısı, 36/1 (2019): 241-259.
 • Çakır, Hüseyin Melih. “Cumhurbaşkanlığı Sisteminde Cumhurbaşkanı - Bakan İlişkisi.” Cumhurbaşkanlığı Sisteminde Yürütme Sempozyum Bildiri Kitabı, Marmara Üniversitesi Yayınları No. 861 (2018): 35-55.
 • Eren, Abdurrahman. “Anayasa Mahkemesinin Kanun Hükmünde Kararnamelere İlişkin İçtihadı Doğrultusunda Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Değerlendirilmesi.” Anayasa Yargısı, 36/1 (2019): 1-72.
 • Ergun, Turgay. “Yüksek Yöneticilerin Yetiştirilmeleri Sorunu.” Amme İdaresi Dergisi, 16/2 (1983): 23-36.
 • Erol, Ömer Faruk. “Cumhurbaşkanlığı Düzenlemelerinin Yargısal Denetimi.” Cumhurbaşkanlığı Sisteminde Yürütme Sempozyum Bildiri Kitabı, Marmara Üniversitesi Yayınları No. 861 (2018): 65-87.
 • Gökçe, Orhan ve Ali Şahin. “Yönetimde Rol Kavramı ve Yönetsel Roller.” SÜ İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 3/6 (2003): 133-156.
 • Gözler, Kemal ve Gürsel Kaplan. İdare Hukuku Dersleri. Bursa: Ekin Basın Yayın Dağıtım, Haziran 2019.
 • Kalabalık, Halil. İdare Hukuku Dersleri Cilt-I. Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2019.
 • Kaman, Nur. “Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ve Kamu Personel Hukukuna Etkileri.” Cumhurbaşkanlığı Sisteminde Yürütme Sempozyum Bildiri Kitabı, Marmara Üniversitesi Yayınları No. 861 (2018): 88-94.
 • Karasu, Koray. Profesyonelleşme Olgusu ve Kamu Yönetimi. Ankara: Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yayınları, Tezler Dizisi: 11, Kasım 2001.
 • Karslı, Mehmet Rauf. “Üst Kademe Kamu Yöneticilerinin Atama Usul ve Esasları Üzerine Bir İnceleme.” Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 28/1 (2020): 187-208.
 • Öztürk, Namık Kemal. “Cumhurbaşkanlığı Sisteminde Üst Düzey Memurların Atanması.” Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 33/4 (Ekim 2019): 1279-1297.
 • Sancakdar, Oğuz, Lale Burcu Önüt, Eser Us Doğan, Mine Kasapoğlu Turhan, Serkan Seyhan. İdare Hukuku Teorik Çalışma Kitabı. Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2019.
 • Sobacı, Mehmet Zahid ve Özer Köseoğlu. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Üst Kademe Yöneticiler. SETA Yayınları 111, 2018.
 • Söyler, Yasin. Yeni Başkanlık Sisteminde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi. Ankara: Seçkin Yayıncılık, Eylül 2018.
 • Tunç, Hasan. Türk Anayasa Hukuku (Ders Kitabı). Ankara: Gazi Kitabevi, Temmuz 2018.
 • Ülgen Adadağ, Özen. “Kanun-Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi İlişkisinin Yargısal Denetimine Yönelik Sorunlar.” Anayasa Yargısı, 36/1 (2019): 261-277.
 • Ulusoy, Ali D. Yeni Türk İdare Hukuku. Ankara: Yetkin Yayınları, 2019.
 • Yasin, Melikşah. “Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Türk İdari Teşkilat Hukukuna Etkileri.” Anayasa Yargısı, 36/1 (2019): 315-333.
 • Yayla, Ahmet. “Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Perde-Yasa Kuramı Bakımından Değerlendirilmesi.” Cumhurbaşkanlığı Sisteminde Yürütme Sempozyum Bildiri Kitabı, Marmara Üniversitesi Yayınları No. 861 (2018): 56-64.
 • Zengin, Ozan. “Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi ve İdari Yapıya Etkisi.” Emek Araştırma Dergisi (GEAD), 10/15 (Haziran 2019): 1-23.

ACCORDING TO THE TURKISH PRESIDENTIAL DECREE NO: 3 WHO IS THE SENIOR EXECUTIVE OFFICER?

Yıl 2020, Cilt: 2 Sayı: 1, 59 - 110, 30.06.2020

Öz

The recent Constitutional amendments have brought so-me new norms to our legal system in respect to senior executive officers. By these constitutional amendments, it is predicted that senior executive officers can be appointed and removed by the President and the procedures and principles concerned their appointment can be regulated by the Presidential decree. In order to enforce these norms, a Presidential Decree (No:3) was introduces by the Turkish President. With this Presidential Decree, in fact, the appointment procedures and principles of senior executive officers by the President were specified.
While the appointment procedures and principles of se-nior executive officers by the President are given a place wit-hin the mentioned Decree, a method to list senior executive officers is followed. However it is not possible to understand precisely some officers listed in the Decree whether they are senior level. At the same time, some provisions are given a place in the laws relevant to senior executive officers, however due to the law and the presidential decree connection has not been completely revealed in our legal system just now, this point likewise originates some questions in the specification of senior executive officers. In this article, the issue of disclosure of these challenges and which public officers are referred to the senior level are tried to be clarified within the scope of the Presidential Decree No: 3.

Kaynakça

 • Akyılmaz, Bahtiyar, Sezginer, Murat ve Cemil Kaya. Türk İdare Hukuku. Ankara: Savaş Yayınevi, Ekim 2019.
 • Ardıçoğlu, M. Artuk. “Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi.” Ankara Barosu Dergisi, 3 (2017): 20-51.
 • Atar, Yavuz. “Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Hukuki Rejimi ve Anayasallık Denetimi.” Anayasa Yargısı, 36/1 (2019): 241-259.
 • Çakır, Hüseyin Melih. “Cumhurbaşkanlığı Sisteminde Cumhurbaşkanı - Bakan İlişkisi.” Cumhurbaşkanlığı Sisteminde Yürütme Sempozyum Bildiri Kitabı, Marmara Üniversitesi Yayınları No. 861 (2018): 35-55.
 • Eren, Abdurrahman. “Anayasa Mahkemesinin Kanun Hükmünde Kararnamelere İlişkin İçtihadı Doğrultusunda Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Değerlendirilmesi.” Anayasa Yargısı, 36/1 (2019): 1-72.
 • Ergun, Turgay. “Yüksek Yöneticilerin Yetiştirilmeleri Sorunu.” Amme İdaresi Dergisi, 16/2 (1983): 23-36.
 • Erol, Ömer Faruk. “Cumhurbaşkanlığı Düzenlemelerinin Yargısal Denetimi.” Cumhurbaşkanlığı Sisteminde Yürütme Sempozyum Bildiri Kitabı, Marmara Üniversitesi Yayınları No. 861 (2018): 65-87.
 • Gökçe, Orhan ve Ali Şahin. “Yönetimde Rol Kavramı ve Yönetsel Roller.” SÜ İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 3/6 (2003): 133-156.
 • Gözler, Kemal ve Gürsel Kaplan. İdare Hukuku Dersleri. Bursa: Ekin Basın Yayın Dağıtım, Haziran 2019.
 • Kalabalık, Halil. İdare Hukuku Dersleri Cilt-I. Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2019.
 • Kaman, Nur. “Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ve Kamu Personel Hukukuna Etkileri.” Cumhurbaşkanlığı Sisteminde Yürütme Sempozyum Bildiri Kitabı, Marmara Üniversitesi Yayınları No. 861 (2018): 88-94.
 • Karasu, Koray. Profesyonelleşme Olgusu ve Kamu Yönetimi. Ankara: Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yayınları, Tezler Dizisi: 11, Kasım 2001.
 • Karslı, Mehmet Rauf. “Üst Kademe Kamu Yöneticilerinin Atama Usul ve Esasları Üzerine Bir İnceleme.” Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 28/1 (2020): 187-208.
 • Öztürk, Namık Kemal. “Cumhurbaşkanlığı Sisteminde Üst Düzey Memurların Atanması.” Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 33/4 (Ekim 2019): 1279-1297.
 • Sancakdar, Oğuz, Lale Burcu Önüt, Eser Us Doğan, Mine Kasapoğlu Turhan, Serkan Seyhan. İdare Hukuku Teorik Çalışma Kitabı. Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2019.
 • Sobacı, Mehmet Zahid ve Özer Köseoğlu. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Üst Kademe Yöneticiler. SETA Yayınları 111, 2018.
 • Söyler, Yasin. Yeni Başkanlık Sisteminde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi. Ankara: Seçkin Yayıncılık, Eylül 2018.
 • Tunç, Hasan. Türk Anayasa Hukuku (Ders Kitabı). Ankara: Gazi Kitabevi, Temmuz 2018.
 • Ülgen Adadağ, Özen. “Kanun-Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi İlişkisinin Yargısal Denetimine Yönelik Sorunlar.” Anayasa Yargısı, 36/1 (2019): 261-277.
 • Ulusoy, Ali D. Yeni Türk İdare Hukuku. Ankara: Yetkin Yayınları, 2019.
 • Yasin, Melikşah. “Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Türk İdari Teşkilat Hukukuna Etkileri.” Anayasa Yargısı, 36/1 (2019): 315-333.
 • Yayla, Ahmet. “Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Perde-Yasa Kuramı Bakımından Değerlendirilmesi.” Cumhurbaşkanlığı Sisteminde Yürütme Sempozyum Bildiri Kitabı, Marmara Üniversitesi Yayınları No. 861 (2018): 56-64.
 • Zengin, Ozan. “Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi ve İdari Yapıya Etkisi.” Emek Araştırma Dergisi (GEAD), 10/15 (Haziran 2019): 1-23.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Hukuk
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yasin SÖYLER
T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI
0000-0002-8833-9230
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2020
Gönderilme Tarihi 20 Nisan 2020
Kabul Tarihi 18 Haziran 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 2 Sayı: 1

Kaynak Göster

Chicago Söyler, Y. "3 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİNE GÖRE ÜST KADEME KAMU YÖNETİCİSİ KİMDİR?". Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2 (2020 ): 59-110

Creative Commons Lisansñ

ASBÜ Hukuk Fakültesi Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.