BibTex RIS Kaynak Göster

6502 SAYILI YASA KAPSAMINDA TÜKETİCİ İŞLEMİ

Yıl 2017, Cilt: 4 Sayı: 12, 257 - 272, 01.12.2017

Öz

28.11.2013 tarihinde 28835 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ve 28.05.2014 itibari ile yürürlüğe giren 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun madde 3/I’de tüketici işlemi, 4077 sayılı mülga Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda tanımlanmış olmakla birlikte, yeni düzenlemede daha ayrıntılı ve işlemin kapsamını genişletici bir şekilde tanımlanmıştır. Tanımda, tüketici ile ticari veya mesleki amaçla hareket eden kişiler arasında gerçekleştirilen her tür sözleşme ve hukuki işlemin, tüketici işlemi olarak nitelendirileceği belirtilmiştir. Söz konusu durum, uygulamada da her tip işleme tüketiciyi koruyucu nitelikte düzenlemeler içeren Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerinin uygulanmasını gerektirmektedir. Tüketici hukukuna ilişkin hükümlerin uygulanabileceği işlemlerin belirlenmesi bakımından, tüketici işleminin tanımında yer alan unsurlar kapsamında, işlemin hangi kişiler arasında hangi piyasada ve ne tipteki hukuki işlemlerin bu kapsamda sayılacağı irdelenmiştir.

Kaynakça

 • AKİPEK, Ş., Milli Şerh Akipek Şerhi, İstanbul 2016.
 • AKYOL, Ş., Türk Medeni Hukukunda Temsil, İstanbul 2009.
 • ASLAN, İ. Y., 6502 Sayılı Kanuna göre Tüketici Hukuku, Bursa 2014
 • BATTAL A., Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Yönünden Tacirlerin Tüketici Sıfatı, Prof. Dr. M. Kemal OĞUZMAN’ın Anısına Armağan, Ankara 2000.
 • DOĞAN, V., Tüketici Akitlerine Uygulanacak Hukukun Tespiti, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. M. Şakir BERKİ’ye Armağan, C. 5, S. 1-2. EREN, F., Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ankara 2014.
 • GÜMÜŞ, M.A., Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Şerhi Cilt 1, İstanbul 2014.
 • HAVUTCU, A. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un Konu Bakımından Uygulama Alanı: Özellikle, Tüketici İşlemleri Bakımından Kanun’un Kapsamı, Terazi Hukuk Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 99, Kasım 2014, Sayfa: 8-19. Tam metin için bkz. https://www.jurix.com.tr/article/2555.
 • KARAKOCALI, A./KURŞUN, A.S., Tüketici Hukuku, İstanbul 2015. Kazancı Bilişim İçtihat Bilgi Bankası.
 • KUNTALP, E., Finansal Kiralama Kanunu ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna Göre Tüketim ve Yatırım Malı Ayırımı, Prof. Dr. Ali BOZER’e Armağan, Ankara 1998, s. 300.
 • AYDOĞDU, M., Tüketici Hukuku Dersleri, Ankara 2015.
 • ORAL, T., Tüketici Sözleşmelerinin Uygulama Alanı ve Ticari ve Adi Sözleşmelerden Ayrılması, Prof. Dr. Erdal ONAR’a Armağan, Ankara 2013.
 • OZANOĞLU, H., Tüketici Sözleşmeleri Kavramı (Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un Maddi Anlamda Uygulanma Alanı), AÜHFD C. 50 S. 1, Ankara 2001.
 • SEROZAN, R., Tüketiciyi Koruma Yasasının Sözleşme Hukuku Alanındaki Düzenlemesinin Eleştirisi, Yasa Hukuk İçtihat ve Mevzuat Dergisi, C. XV S. 173/4, İstanbul 1996.
 • TİRYAKİ, B., Ayıplı Hizmetten Doğan Sorumluluk, Ankara 2007
 • TÜZÜNER, Ö., Milli Şerh, Tüzüner Şerhi, TÜZÜNER, Ö./TOKBAŞ, H. (Ed.), İstanbul YÜCER AKTÜRK, İ., Tüzel Kişi Tacirin Tüketici Sıfatı, GÜHFD C. XX S. 2, Ankara 2016.
 • ZEVKLİLER, A./ÖZEL, Ç., Tüketicinin Korunması Hukuku, Ankara 2016.
Toplam 16 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Research Article
Yazarlar

Osman Levent Özay

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2017
Yayımlandığı Sayı Yıl 2017 Cilt: 4 Sayı: 12

Kaynak Göster

APA Özay, O. L. (2017). 6502 SAYILI YASA KAPSAMINDA TÜKETİCİ İŞLEMİ. Avrasya Sosyal Ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 4(12), 257-272.