Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

OTANTİK LİDERLİĞİN İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARI, İŞTEN AYRILMA NİYETİ VE ÇALIŞAN PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ: HASTANELERDE BİR UYGULAMA

Yıl 2017, Cilt: 4 Sayı: 7, 34 - 54, 05.06.2017

Öz

Bu araştırmada Gaziantep, Adıyaman ve Kilis illerinde faaliyette bulunan hastanelerdeki otantik liderlik uygulamalarının insan kaynakları yönetimi uygulamaları, çalışanların işten ayrılma niyetleri ve performansları üzerindeki etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, bu illerde faaliyette bulunan hastanelerde çalışan 513 kişiye anket uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; otantik liderlik, insan kaynakları yönetimi uygulamaları ve çalışan performansı anlamlı pozitif yönde bir ilişki olduğu, otantik liderlik, insan kaynakları yönetimi uygulamaları ve işten ayrılma niyeti arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki olduğu, işten ayrılma niyeti ile çalışan performansı arasında ise anlamlı bir ilişki olmadığı tespit edilmiştir.

Kaynakça

 • Aardenne, S. V. (2011). Voıce ın Motıon ıs Relocatıon an Affaır between Leadershıp & HRM Implementatıon? Case Study at Bosch Securıty Systems. University of Twente, Business Administration, Master Thesis, Dordrecht.
 • Akyol, S. (2015). Strateji, Liderlik ve Çalışan Performansı. Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi Anabilim Dalı Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Avolio, B. J., Gardner, W. L. (2005). “Authentic Leadership Devolopment: Getting to the Root of Positive Forms of Leadership”. The Leadership Quarterly, 16 (3): 315- 338.
 • Bakan, İ., Doğan, İ. F. (2013). Liderlik Güncel Konular ve Yaklaşımlar. Gazi Kitabevi. Ankara.
 • Barutçugil, İ. (2004). Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi. Kariyer Yayıncılık, İstanbul.
 • Brown, S. P., Peterson, R. A. (1993). “Antecedents and Consequences of Salesperson Job Satisfaction: Meta-Analysis and Assessment of Causal Effects”. Journal of Marketing Research, 63-77. http://www.researchgate.net/profile/Steven_Brown22/publication/270568302_Antecedents_and_Consequences_of_Salesperson_Job_Satisfaction_Meta-Analysis_and_Assessment_of_Causal_Effects/links/54ad60d20cf24aca1c6f282b.pdf (Erişim Tarihi: 12.08.2015).
 • Chuang, C., Chen, S., Chuang, C. (2013). “Human Resource Management Practices and Organizational Social Capital: The role of Industrial Characteristics”. Journal of Business Research, 66, 678-687.
 • Combs, J., Liu, Y., Hall, A., Ketchen, D. (2006). “How Much do High-Performance Work Practices Matter? a Meta-Analysis of Their Effects on Organizational Performance”. Personnel Psychology, 59 (3): 501-528.
 • Cummings, L. L., Schwab, D. P. (1973). Performance in Organisations: Determinants and Appraisa. Glenview: Scott, Foresman and Company.
 • Çöl, G. (2008). “Algılanan Güçlendirmenin İşgören Performansı Üzerine Etkileri”. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 9 (1): 35-46.
 • Darvish, H., Rezaei, F. (2011). “The Impact of Authentic Leadership on Job Satisfaction and Team Commitment”. Management & Marketing Challenges for the Knowledge Society, 6 (3): 421-436.
 • Gardner, W. L., Avolio, B. J., Luthans, F., May, D. R., Walumbwa, F. (2005). “Can You See the Real Me? a Self-Based Model of Authentic Leader and Follower Development”. The Leadership Quarterly, Vol. 16, 343-372.
 • Geylan, R. (2004). İnsan Kaynakları Yönetimi. Eskişehir.
 • Gül, H., Oktay, E., Gökçe, H. (2008). “İş Tatmini, Stres, Örgütsel Bağlılık, İşten Ayrılma Niyeti ve Performans Arasındaki İlişkiler: Sağlık Sektöründe Bir Uygulama”. Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, Sayı 15, 1-11.
 • Gülertekin, S. (2013). Duygu İklimi ve Liderlik Tarzının İşten Ayrılma Niyetine Etkileri: Alanya’daki Turizm İşletmelerine Yönelik bir Araştırma. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale.
 • Gündoğdu, Z., İslamoğlu, G. (2012). Otantik Liderlik Davranışlarının Çalışanların İşe İlişkin Duygusal İyilik Algıları Üzerindeki Katkısı ve Yöneticiye Güvenin Bu İlişki Üzerindeki Şartlı Rolü. 20.Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 24-26 Mayıs, İzmir.
 • Gürbüz, S., Bekmezci, M. (2012). “İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarının Bilgi İşçilerinin İşten Ayrılma Niyetine Etkisinde Duygusal Bağlılığın Aracılık ve Düzenleyicilik Rolü”. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 41 (2): 189-213.
 • Güriş S., Astar, M. (2014). Bilimsel Araştırmalarda SPSS ile İstatistik. DER Yayınları, İstanbul.
 • Hui, C., Wong A., Tjosvold, D. (2007). “Turnover Intention and Performance in China: The Role of Positive Affectivity, Chinese Values, Perceived Organizational Support and Constructive Controversy”. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 80, 735-751.
 • Ilies, R., Morgeson, F. P., Nahrgang, J. D. (2005). “Authentic Leadership and Eudaemonic Well‐ Being: Understanding Leader‐Follower Outcomes”. The Leadership Quarterly, 16, 373‐394.
 • Jackofsky, E. F. (1984). “Turnover and Job Performance: an İntegrated Process Model”. Academy of Management Review, 9 (1): 74-83.
 • Karasar, N. (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemi (Kavramlar–İkeler–Teknikler). Ondördüncü Baskı, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Kaya, N., Kesen, M. (2014). “İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları ve Örgüt Kültürü Tiplerinin Çalışan Performansı Üzerindeki Etkilerini İncelemeye Yönelik Ampirik Bir Çalışma”. Ekev Akademi Dergisi, 18 (58): 97-122.
 • Kesken J., Ayyıldız N. A. (2008). “Liderlik Yaklaşımlarında Yeni Perspektifler: Pozitif ve Otantik Liderlik”. Ege Akademik Bakış/Ege Academic Review, 8 (2): 729-754.
 • Kirkman, B. L., Rosen, B. (1999). “Beyond Self-Management: Antecedents and Consequences of Team Empowerment”. Academy of Management Journal, 42 (1): 58-74.
 • Koca, H. (2010). İnsan Kaynakları Yönetimi. Kum Saati Yayınları, İstanbul.
 • Laka-Mathebula, M. R. (2004). Modelling the Relationship between Organizational Commitment, Leadership Style, Human Resources Management Practıces and Organızatıonal Trust. Faculty Of Economıc And Management Scıences At The Unıversıty Of Pretorıa, PhD Thesis, Pretorıa.
 • Li, J., Koh, W. K. X., Hia, H. S. (1997). “The Effects of Interactive Leadership on Human Resource Management in Singapore's Banking Industry”. The Iruemational Journal of Human Resource Management, 8 (5): 710-719.
 • Mancheno S. L. (2008). Transformational Leadership, Work-Related Cultural Values and Job Satisfaction. Unpublished PhD Thesis, H. Wayne Huizenga School Of Business And Entrepreneurship Nova Southeastern University.
 • Mazutis, D. (2011). Authentic Leadership. 10 Chapter, Sage Publications, 284-311, http://ebooks.narotama.ac.id/files/Cases%20in%20Leadership%20(2nd%20Edition)/Chapter%2010%20%20Authentic%20Leadership.pdf (Erişim Tarihi: 08.08.2015).
 • Memiş, A. Ç., Aydın, K. G., Kabasakal, H., Saraçer, E. B. (2009). Türkiye’de Otantik Liderlik Üzerine Bir Keşif Çalışması. 17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi 21‐23 Mayıs 2009, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, 294-302.
 • Nunally, J. C. (1978). Psychometric Theory. McGraw-Hill, New York.
 • Öncüoğlu, B. (2013). Effects of Authentıc Leadershıp on Performance Through the Medıatıng Roles of Trust ın Leader and Work Engagement. The Graduate School Of Socıal Scıences of Mıddle East Technıcal Unıversıty, A Master Thesıs, September, Ankara.
 • Özdamar, K. (2001). SPSS ile Biyoistatistik. 4. Baskı, Kaan Yayınları, Eskişehir.
 • Reychav, I., Weisberg, J. (2009). “Good for Workers, Good for Companies: How Knowledge Sharing Benets Individual Employees, Knowledge and Process Management”. 16 (4): 186-197, http://www.researchgate.net/publication/229901038_Good_for_workers_good_for_companies_How_knowledge_sharing_benefits_individual_employees (Erişim Tarihi: 01.07.2015).
 • Sağlık Bakanlığı (2013). Sağlık Bakanlığı Sağlık İstatistikleri Yıllığı. 159-160. http://sbu.saglik.gov.tr/Ekutuphane/kitaplar/sa%C4%9Fl%C4%B1k%20istatistik%20y%C4%B1ll%C4%B1%C4%9F%C4%B1%202013.pdf (Erişim Tarihi: 31.12.2014).
 • Saylı, H., Baytok, A. (2014). Örgütlerde Liderlik Teori Uygulama ve Yeni Perspektifler. Nobel Yayın, Ankara, 262s.
 • Sigler, T. H., Pearson, C. M. (2000). “Creating an Empowering Culture: Examining the Relationship between Organizational Culture and Perceptions of Empowerment”. Journal of Quality Management, (5): 2752.
 • Singh, K. (2004). “Impact of HRM Practices on Perceived Firm Performance in India”. Asia Pacific Journal of Human Resources, 42 (3): 301-317.
 • Sonnentag, S., Frese, M. (2002). Performance Concepts and Perrmance Theory, In S. Sonnentaq (ed.), Psychological Management of Individual Performance, John Wiley & Sons, Ltd., 16, 43, 3-25, http://ebme.uni-giessen.de/wps/pgn/dl/down/open/ebme_de/4b68c8fafb2457c7cf4fb3d199b8c82be7c9545f4021cf2e27c18299509bdd9dac610820443c5d3b8b8d172381a07566/Performance_concepts_and_Performance_Theory.pdf (Erişim Tarihi: 25.07.2015).
 • Tabak, A., Polat, M., Coşar, S., Türköz, T. (2012). “Otantik Liderlik Ölçeği: Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması”. İş, Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 14 (4): 89-106.
 • Tabiu, A., Nura, A. A. (2013). “Assessing the Effects of Human Resource Management (HRM) Practıces on Employee Job Performance: A Study of Usmanu Danfodiyo Unıversity Sokoto”. Journal of Business Studies Quarterly, 5 (2): 247-259.
 • Ural, A., Kılıç, İ. (2013). Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS ile Veri Analizi. Detay Yayıncılık, 4. Baskı, Ankara.
 • Walumbwa, F. O., Avolio, B .J., Gardner, W. L., Wernsing, T. S., Peterson, S. J. (2008). “Authentic Leadership Devolopment and Validation of a Theory-Based Measure”. Journal of Management, 34 (1): 89-126.
 • Wang, H., Suı, Y., Luthans, F. D., Wang, D., Wu, W. Y. 2014. “Impact of Authentic Leadership on Performance: Role of Followers’ Positive Psychological Capital, and Relational Processes”. Journal of Organizational Behavior, 35, 5-21.
 • Werbel, J. D., Demarıe S. M. (2005). “Aligning Strategic Human Resource Management and Person-Environment Fit”. Human Resource Management Review, 15, 247-262.
 • Wheeler, A. R., Halbesleben, J. R. B., Harris, K. J. (2012). “How Job-Level HRM Effectiveness Influences Employee Intent to Turnover and Workarounds in Hospitals”. Journal of Business Research, 65, 547-554.
Yıl 2017, Cilt: 4 Sayı: 7, 34 - 54, 05.06.2017

Öz

Kaynakça

 • Aardenne, S. V. (2011). Voıce ın Motıon ıs Relocatıon an Affaır between Leadershıp & HRM Implementatıon? Case Study at Bosch Securıty Systems. University of Twente, Business Administration, Master Thesis, Dordrecht.
 • Akyol, S. (2015). Strateji, Liderlik ve Çalışan Performansı. Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi Anabilim Dalı Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Avolio, B. J., Gardner, W. L. (2005). “Authentic Leadership Devolopment: Getting to the Root of Positive Forms of Leadership”. The Leadership Quarterly, 16 (3): 315- 338.
 • Bakan, İ., Doğan, İ. F. (2013). Liderlik Güncel Konular ve Yaklaşımlar. Gazi Kitabevi. Ankara.
 • Barutçugil, İ. (2004). Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi. Kariyer Yayıncılık, İstanbul.
 • Brown, S. P., Peterson, R. A. (1993). “Antecedents and Consequences of Salesperson Job Satisfaction: Meta-Analysis and Assessment of Causal Effects”. Journal of Marketing Research, 63-77. http://www.researchgate.net/profile/Steven_Brown22/publication/270568302_Antecedents_and_Consequences_of_Salesperson_Job_Satisfaction_Meta-Analysis_and_Assessment_of_Causal_Effects/links/54ad60d20cf24aca1c6f282b.pdf (Erişim Tarihi: 12.08.2015).
 • Chuang, C., Chen, S., Chuang, C. (2013). “Human Resource Management Practices and Organizational Social Capital: The role of Industrial Characteristics”. Journal of Business Research, 66, 678-687.
 • Combs, J., Liu, Y., Hall, A., Ketchen, D. (2006). “How Much do High-Performance Work Practices Matter? a Meta-Analysis of Their Effects on Organizational Performance”. Personnel Psychology, 59 (3): 501-528.
 • Cummings, L. L., Schwab, D. P. (1973). Performance in Organisations: Determinants and Appraisa. Glenview: Scott, Foresman and Company.
 • Çöl, G. (2008). “Algılanan Güçlendirmenin İşgören Performansı Üzerine Etkileri”. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 9 (1): 35-46.
 • Darvish, H., Rezaei, F. (2011). “The Impact of Authentic Leadership on Job Satisfaction and Team Commitment”. Management & Marketing Challenges for the Knowledge Society, 6 (3): 421-436.
 • Gardner, W. L., Avolio, B. J., Luthans, F., May, D. R., Walumbwa, F. (2005). “Can You See the Real Me? a Self-Based Model of Authentic Leader and Follower Development”. The Leadership Quarterly, Vol. 16, 343-372.
 • Geylan, R. (2004). İnsan Kaynakları Yönetimi. Eskişehir.
 • Gül, H., Oktay, E., Gökçe, H. (2008). “İş Tatmini, Stres, Örgütsel Bağlılık, İşten Ayrılma Niyeti ve Performans Arasındaki İlişkiler: Sağlık Sektöründe Bir Uygulama”. Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, Sayı 15, 1-11.
 • Gülertekin, S. (2013). Duygu İklimi ve Liderlik Tarzının İşten Ayrılma Niyetine Etkileri: Alanya’daki Turizm İşletmelerine Yönelik bir Araştırma. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale.
 • Gündoğdu, Z., İslamoğlu, G. (2012). Otantik Liderlik Davranışlarının Çalışanların İşe İlişkin Duygusal İyilik Algıları Üzerindeki Katkısı ve Yöneticiye Güvenin Bu İlişki Üzerindeki Şartlı Rolü. 20.Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 24-26 Mayıs, İzmir.
 • Gürbüz, S., Bekmezci, M. (2012). “İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarının Bilgi İşçilerinin İşten Ayrılma Niyetine Etkisinde Duygusal Bağlılığın Aracılık ve Düzenleyicilik Rolü”. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 41 (2): 189-213.
 • Güriş S., Astar, M. (2014). Bilimsel Araştırmalarda SPSS ile İstatistik. DER Yayınları, İstanbul.
 • Hui, C., Wong A., Tjosvold, D. (2007). “Turnover Intention and Performance in China: The Role of Positive Affectivity, Chinese Values, Perceived Organizational Support and Constructive Controversy”. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 80, 735-751.
 • Ilies, R., Morgeson, F. P., Nahrgang, J. D. (2005). “Authentic Leadership and Eudaemonic Well‐ Being: Understanding Leader‐Follower Outcomes”. The Leadership Quarterly, 16, 373‐394.
 • Jackofsky, E. F. (1984). “Turnover and Job Performance: an İntegrated Process Model”. Academy of Management Review, 9 (1): 74-83.
 • Karasar, N. (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemi (Kavramlar–İkeler–Teknikler). Ondördüncü Baskı, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Kaya, N., Kesen, M. (2014). “İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları ve Örgüt Kültürü Tiplerinin Çalışan Performansı Üzerindeki Etkilerini İncelemeye Yönelik Ampirik Bir Çalışma”. Ekev Akademi Dergisi, 18 (58): 97-122.
 • Kesken J., Ayyıldız N. A. (2008). “Liderlik Yaklaşımlarında Yeni Perspektifler: Pozitif ve Otantik Liderlik”. Ege Akademik Bakış/Ege Academic Review, 8 (2): 729-754.
 • Kirkman, B. L., Rosen, B. (1999). “Beyond Self-Management: Antecedents and Consequences of Team Empowerment”. Academy of Management Journal, 42 (1): 58-74.
 • Koca, H. (2010). İnsan Kaynakları Yönetimi. Kum Saati Yayınları, İstanbul.
 • Laka-Mathebula, M. R. (2004). Modelling the Relationship between Organizational Commitment, Leadership Style, Human Resources Management Practıces and Organızatıonal Trust. Faculty Of Economıc And Management Scıences At The Unıversıty Of Pretorıa, PhD Thesis, Pretorıa.
 • Li, J., Koh, W. K. X., Hia, H. S. (1997). “The Effects of Interactive Leadership on Human Resource Management in Singapore's Banking Industry”. The Iruemational Journal of Human Resource Management, 8 (5): 710-719.
 • Mancheno S. L. (2008). Transformational Leadership, Work-Related Cultural Values and Job Satisfaction. Unpublished PhD Thesis, H. Wayne Huizenga School Of Business And Entrepreneurship Nova Southeastern University.
 • Mazutis, D. (2011). Authentic Leadership. 10 Chapter, Sage Publications, 284-311, http://ebooks.narotama.ac.id/files/Cases%20in%20Leadership%20(2nd%20Edition)/Chapter%2010%20%20Authentic%20Leadership.pdf (Erişim Tarihi: 08.08.2015).
 • Memiş, A. Ç., Aydın, K. G., Kabasakal, H., Saraçer, E. B. (2009). Türkiye’de Otantik Liderlik Üzerine Bir Keşif Çalışması. 17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi 21‐23 Mayıs 2009, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, 294-302.
 • Nunally, J. C. (1978). Psychometric Theory. McGraw-Hill, New York.
 • Öncüoğlu, B. (2013). Effects of Authentıc Leadershıp on Performance Through the Medıatıng Roles of Trust ın Leader and Work Engagement. The Graduate School Of Socıal Scıences of Mıddle East Technıcal Unıversıty, A Master Thesıs, September, Ankara.
 • Özdamar, K. (2001). SPSS ile Biyoistatistik. 4. Baskı, Kaan Yayınları, Eskişehir.
 • Reychav, I., Weisberg, J. (2009). “Good for Workers, Good for Companies: How Knowledge Sharing Benets Individual Employees, Knowledge and Process Management”. 16 (4): 186-197, http://www.researchgate.net/publication/229901038_Good_for_workers_good_for_companies_How_knowledge_sharing_benefits_individual_employees (Erişim Tarihi: 01.07.2015).
 • Sağlık Bakanlığı (2013). Sağlık Bakanlığı Sağlık İstatistikleri Yıllığı. 159-160. http://sbu.saglik.gov.tr/Ekutuphane/kitaplar/sa%C4%9Fl%C4%B1k%20istatistik%20y%C4%B1ll%C4%B1%C4%9F%C4%B1%202013.pdf (Erişim Tarihi: 31.12.2014).
 • Saylı, H., Baytok, A. (2014). Örgütlerde Liderlik Teori Uygulama ve Yeni Perspektifler. Nobel Yayın, Ankara, 262s.
 • Sigler, T. H., Pearson, C. M. (2000). “Creating an Empowering Culture: Examining the Relationship between Organizational Culture and Perceptions of Empowerment”. Journal of Quality Management, (5): 2752.
 • Singh, K. (2004). “Impact of HRM Practices on Perceived Firm Performance in India”. Asia Pacific Journal of Human Resources, 42 (3): 301-317.
 • Sonnentag, S., Frese, M. (2002). Performance Concepts and Perrmance Theory, In S. Sonnentaq (ed.), Psychological Management of Individual Performance, John Wiley & Sons, Ltd., 16, 43, 3-25, http://ebme.uni-giessen.de/wps/pgn/dl/down/open/ebme_de/4b68c8fafb2457c7cf4fb3d199b8c82be7c9545f4021cf2e27c18299509bdd9dac610820443c5d3b8b8d172381a07566/Performance_concepts_and_Performance_Theory.pdf (Erişim Tarihi: 25.07.2015).
 • Tabak, A., Polat, M., Coşar, S., Türköz, T. (2012). “Otantik Liderlik Ölçeği: Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması”. İş, Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 14 (4): 89-106.
 • Tabiu, A., Nura, A. A. (2013). “Assessing the Effects of Human Resource Management (HRM) Practıces on Employee Job Performance: A Study of Usmanu Danfodiyo Unıversity Sokoto”. Journal of Business Studies Quarterly, 5 (2): 247-259.
 • Ural, A., Kılıç, İ. (2013). Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS ile Veri Analizi. Detay Yayıncılık, 4. Baskı, Ankara.
 • Walumbwa, F. O., Avolio, B .J., Gardner, W. L., Wernsing, T. S., Peterson, S. J. (2008). “Authentic Leadership Devolopment and Validation of a Theory-Based Measure”. Journal of Management, 34 (1): 89-126.
 • Wang, H., Suı, Y., Luthans, F. D., Wang, D., Wu, W. Y. 2014. “Impact of Authentic Leadership on Performance: Role of Followers’ Positive Psychological Capital, and Relational Processes”. Journal of Organizational Behavior, 35, 5-21.
 • Werbel, J. D., Demarıe S. M. (2005). “Aligning Strategic Human Resource Management and Person-Environment Fit”. Human Resource Management Review, 15, 247-262.
 • Wheeler, A. R., Halbesleben, J. R. B., Harris, K. J. (2012). “How Job-Level HRM Effectiveness Influences Employee Intent to Turnover and Workarounds in Hospitals”. Journal of Business Research, 65, 547-554.
Toplam 47 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Bölüm Makale
Yazarlar

Bengü Hırlak

Mustafa Taşlıyan

Yayımlanma Tarihi 5 Haziran 2017
Gönderilme Tarihi 22 Ekim 2017
Yayımlandığı Sayı Yıl 2017 Cilt: 4 Sayı: 7

Kaynak Göster

APA Hırlak, B., & Taşlıyan, M. (2017). OTANTİK LİDERLİĞİN İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARI, İŞTEN AYRILMA NİYETİ VE ÇALIŞAN PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ: HASTANELERDE BİR UYGULAMA. ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi, 4(7), 34-54.

 ASSAM-UHAD Nisan ve Kasım aylarında yayınlanan süreli ve elektronik basımı yapılan, uluslararası indeksli hakemli bir dergidir.