Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONUSUNDA İŞVEREN, ÇALIŞAN VE DEVLETİN ROLÜ

Yıl 2015, Cilt 2, Sayı 4, 86 - 103, 17.12.2015

Öz

Ülkemizde son zamanlarda yaşanan; yaralanma, ölüm, işgücü kaybı, telafi edilebilecek ekonomik kayıplar ve telafi edilemeyecek manevi zararlar doğuran iş kazaları dikkatlerin bir kez daha iş sağlığı ve güvenliği konusuna yönelmesine neden olmuştur. Avrupa Birliği'ne giriş sürecinde çıkarılmış olan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu bu konularda kimlerin görevli ve sorumlu olduğunu düzenlemiştir. Kanunla; işveren, çalışan ve Devlete belli roller verilerek bu sorunun çözülmesi amaçlanmış olmakla birlikte toplumu genel olarak etkileyen yeni iş kazalarının yaşanması iş sağlığı ve güvenliği konusunda yapılması gerekenleri araştırmayı gerekli kılmıştır. Bu çalışmada; iş sağlığı ve güvenliğinin önemi, konuya ilişkin bazı istatistiksel bilgiler, işveren, çalışan ve Devletin bu konudaki temel görevleri ile Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin sorunların ve zararların daha aza indirgenebilmesi için neler yapılması gerektiği irdelenecektir.

Kaynakça

  • Akın, L. (2005). “İş Sağlığı ve Güvenliği'nde İşyeri Örgütlenmesi.” Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 54(1):1-60. http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/38/274/2484.pdf (Erişim Tarihi: 17.12.2014). Akın, L. (2012). “Sendikaların İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanmasına Katkısı.” Çalışma ve Toplum Dergisi, (3):101-123. Aydın, U., Karaca, N.G., Özgüler, V.C., Karaca, E., Yücesoy, Y. ve Demir, M. (2013). “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarını Önlemesindeki Rolü.” Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası Dergisi, 27(4):24-45. Balkır, Z.G. (2012). “İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkının Korunması: İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği Organizasyonu.” Sosyal Güvenlik Dergisi, (1):56-91. Baloğlu, C. (2013). “İşverenlerin İş Sağlığı ve Güvenliği Yükümlülükleri ve Aykırılık Hallerinde Uygulanacak Yaptırımlar.” Kamu-İş Dergisi, 13(2):99-125. Baybora, D., Oral, A.i., Gerek, H.N., Kaplan Seylen, E.T., Akın, L., Ekmekçi, Ö. ve Piyal, B. (2012). İş Sağlığı ve Güvenliği. Eskişehir: AÖF Yayınları. (Editör: Baybora, D.) Baycık, G. (2011). “Yeni Düzenlemeler Açısından İnşaat İşvereninin İş Sağlığı ve Güvenliği Yükümlülükleri” Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 60(2):227-253. Baycık, G. (2013). “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Haklarında Yeni Düzenlemeler.” Ankara Barosu Dergisi, (3):103-170. Bingöl, D. (2006). İnsan Kaynakları Yönetimi. İstanbul: Arıkan Yayınları. Ceylan, H. (2011). “Türkiye'deki İş Kazalarının Genel Görünümü ve Gelişmiş Ülkelerle Kıyaslanması.” International Journal of Engineering Research and Development, 3(2):18-24. ÇSGB. (2012). 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Ankara: Art Ofset Matbaacılık. ÇSGB. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Politika Belgesi II (2009-2013), http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/isggm.portal?page=politikabelgesi (Erişim Tarihi: 16.12.2014). Demircioğlu, M.; Centel, T. (2013). İş Hukuku. İstanbul: Beta Yayınları. Ekin, A. (2010). İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Yükümlülüklere Uymamanın Sonuçları (İşveren Açısından). Ankara: Yetkin Yayınları. İren, E. (2011). “Geçici İş İlişkilerinde İşverenlerin İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri Alma Yükümlülüğü.” Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 60(2):281-307. Kalkış, İ. (2013). “İş Sağlığı ve Güvenliği'nde Yeni Dönem: 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu (İSGK).” İŞ, GÜÇ Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 15(1):17-41. Karacan, E. ve Erdoğan, Ö.N. (2011). “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğine İnsan Kaynakları Yönetimi Fonksiyonları Açısından Çözümsel Bir Yaklaşım.” Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (21):102-116. 137 ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi (ASSAM - UHAD) ASSAM International Refereed Journal Korkut, G. ve Tetik, A. (2013). “6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun Getirdiği Yenilikler ve Temel Sorunlar.” Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(3):455-474. Kökten, M. ve Avinç, O. (2014). “6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nda İşveren Yükümlülükleri ve Tekstil Sektörü Açısından Bir Bakış.” Tekstil ve Mühendis Dergisi, 21(93):33-47. Kurt, D. ve Kurt, R. (2012). “6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile İşverenlere Getirilen Yükümlülükler ve İdari Yaptırımlar.” Mali Çözüm Dergisi, (Eylül-Ekim):217-234. Ofluoğlu, G. ve Doğru, T. (2011). “Türkiye'de İnşaat İşkolu'ndaki İş Kazalarının Ekonomik Boyutu.” Kamu-İş Dergisi, 11(4):183-218. http://www.kamu-is.org.tr/pdf/1147.pdf (Erişim Tarihi: 15.12.2014). Sevaioğlu, O. (2014). “Bilirkişi Raporları.” Kaynak Elektrik Dergisi, (305):78-85. Sümer, H.H. (2013). Bireysel Basın İş Hukuku. Konya: Mimoza Yayınları. Süzek, S. (2008). İş Hukuku. İstanbul: Beta Yayınları. Şakar, M. (2006). İş Hukuku Uygulaması. İstanbul: Der Yayınları. Tezcan, E. (2007). “İş Kazalarında Sayıların Söylediği.” Mühendis ve Makine Dergisi, 48(567):40-42. TMMOB Maden Mühendisleri Odası. (2010). Madencilikte Yaşanan İş Kazaları Raporu. TMMOB Makine Mühendisleri Odası. (2012). İş Sağlığı ve Güvenliği (Oda Raporu). Ankara: Ankamat Matbaacılık. Turan, A. ve Müezzinoğlu, A. (2006). “Risk Değerlendirme Yöntemleri.” Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi, (Ocak-Şubat-Mart):32-36. http://www.ttb.org.tr/msg/dergi/mart25/risk.pdf (Erişim Tarihi: 12.12.2014). Uşan, M.F. (2009). Türk Sosyal Güvenlik Hukukunun Temel Esasları. Ankara: Seçkin Yayıncılık. Yılmaz, F. (2013). “6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nda Önleyici Yaklaşım ve İşverenlerin Yükümlülükleri.” TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi, 24(6) ve 25(1-2):44-69. Yılmaz, F. (2010). “Türkiye'de İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri ve Örgütlenmesi: Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmeliğin Eleştirel Bir Değerlendirmesi.” Kamu-İş Dergisi, 11(2):89-112. www.kamu-is.org.tr/pdf/1124.pdf (Erişim Tarihi: 15.12.2014). Yılmaz, M. (2013). “Kamu Kurumlarında İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun Uygulanması.” ÇSGB Çalışma Dünyası Dergisi, 1(2):39-51. Yiğit, A. (2005). İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı. İstanbul: Aktüel Yayınları.

Yıl 2015, Cilt 2, Sayı 4, 86 - 103, 17.12.2015

Öz

Kaynakça

  • Akın, L. (2005). “İş Sağlığı ve Güvenliği'nde İşyeri Örgütlenmesi.” Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 54(1):1-60. http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/38/274/2484.pdf (Erişim Tarihi: 17.12.2014). Akın, L. (2012). “Sendikaların İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanmasına Katkısı.” Çalışma ve Toplum Dergisi, (3):101-123. Aydın, U., Karaca, N.G., Özgüler, V.C., Karaca, E., Yücesoy, Y. ve Demir, M. (2013). “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarını Önlemesindeki Rolü.” Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası Dergisi, 27(4):24-45. Balkır, Z.G. (2012). “İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkının Korunması: İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği Organizasyonu.” Sosyal Güvenlik Dergisi, (1):56-91. Baloğlu, C. (2013). “İşverenlerin İş Sağlığı ve Güvenliği Yükümlülükleri ve Aykırılık Hallerinde Uygulanacak Yaptırımlar.” Kamu-İş Dergisi, 13(2):99-125. Baybora, D., Oral, A.i., Gerek, H.N., Kaplan Seylen, E.T., Akın, L., Ekmekçi, Ö. ve Piyal, B. (2012). İş Sağlığı ve Güvenliği. Eskişehir: AÖF Yayınları. (Editör: Baybora, D.) Baycık, G. (2011). “Yeni Düzenlemeler Açısından İnşaat İşvereninin İş Sağlığı ve Güvenliği Yükümlülükleri” Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 60(2):227-253. Baycık, G. (2013). “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Haklarında Yeni Düzenlemeler.” Ankara Barosu Dergisi, (3):103-170. Bingöl, D. (2006). İnsan Kaynakları Yönetimi. İstanbul: Arıkan Yayınları. Ceylan, H. (2011). “Türkiye'deki İş Kazalarının Genel Görünümü ve Gelişmiş Ülkelerle Kıyaslanması.” International Journal of Engineering Research and Development, 3(2):18-24. ÇSGB. (2012). 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Ankara: Art Ofset Matbaacılık. ÇSGB. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Politika Belgesi II (2009-2013), http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/isggm.portal?page=politikabelgesi (Erişim Tarihi: 16.12.2014). Demircioğlu, M.; Centel, T. (2013). İş Hukuku. İstanbul: Beta Yayınları. Ekin, A. (2010). İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Yükümlülüklere Uymamanın Sonuçları (İşveren Açısından). Ankara: Yetkin Yayınları. İren, E. (2011). “Geçici İş İlişkilerinde İşverenlerin İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri Alma Yükümlülüğü.” Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 60(2):281-307. Kalkış, İ. (2013). “İş Sağlığı ve Güvenliği'nde Yeni Dönem: 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu (İSGK).” İŞ, GÜÇ Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 15(1):17-41. Karacan, E. ve Erdoğan, Ö.N. (2011). “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğine İnsan Kaynakları Yönetimi Fonksiyonları Açısından Çözümsel Bir Yaklaşım.” Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (21):102-116. 137 ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi (ASSAM - UHAD) ASSAM International Refereed Journal Korkut, G. ve Tetik, A. (2013). “6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun Getirdiği Yenilikler ve Temel Sorunlar.” Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(3):455-474. Kökten, M. ve Avinç, O. (2014). “6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nda İşveren Yükümlülükleri ve Tekstil Sektörü Açısından Bir Bakış.” Tekstil ve Mühendis Dergisi, 21(93):33-47. Kurt, D. ve Kurt, R. (2012). “6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile İşverenlere Getirilen Yükümlülükler ve İdari Yaptırımlar.” Mali Çözüm Dergisi, (Eylül-Ekim):217-234. Ofluoğlu, G. ve Doğru, T. (2011). “Türkiye'de İnşaat İşkolu'ndaki İş Kazalarının Ekonomik Boyutu.” Kamu-İş Dergisi, 11(4):183-218. http://www.kamu-is.org.tr/pdf/1147.pdf (Erişim Tarihi: 15.12.2014). Sevaioğlu, O. (2014). “Bilirkişi Raporları.” Kaynak Elektrik Dergisi, (305):78-85. Sümer, H.H. (2013). Bireysel Basın İş Hukuku. Konya: Mimoza Yayınları. Süzek, S. (2008). İş Hukuku. İstanbul: Beta Yayınları. Şakar, M. (2006). İş Hukuku Uygulaması. İstanbul: Der Yayınları. Tezcan, E. (2007). “İş Kazalarında Sayıların Söylediği.” Mühendis ve Makine Dergisi, 48(567):40-42. TMMOB Maden Mühendisleri Odası. (2010). Madencilikte Yaşanan İş Kazaları Raporu. TMMOB Makine Mühendisleri Odası. (2012). İş Sağlığı ve Güvenliği (Oda Raporu). Ankara: Ankamat Matbaacılık. Turan, A. ve Müezzinoğlu, A. (2006). “Risk Değerlendirme Yöntemleri.” Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi, (Ocak-Şubat-Mart):32-36. http://www.ttb.org.tr/msg/dergi/mart25/risk.pdf (Erişim Tarihi: 12.12.2014). Uşan, M.F. (2009). Türk Sosyal Güvenlik Hukukunun Temel Esasları. Ankara: Seçkin Yayıncılık. Yılmaz, F. (2013). “6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nda Önleyici Yaklaşım ve İşverenlerin Yükümlülükleri.” TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi, 24(6) ve 25(1-2):44-69. Yılmaz, F. (2010). “Türkiye'de İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri ve Örgütlenmesi: Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmeliğin Eleştirel Bir Değerlendirmesi.” Kamu-İş Dergisi, 11(2):89-112. www.kamu-is.org.tr/pdf/1124.pdf (Erişim Tarihi: 15.12.2014). Yılmaz, M. (2013). “Kamu Kurumlarında İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun Uygulanması.” ÇSGB Çalışma Dünyası Dergisi, 1(2):39-51. Yiğit, A. (2005). İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı. İstanbul: Aktüel Yayınları.

Ayrıntılar

Bölüm Makale
Yazarlar

Selahattin EROL Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 17 Aralık 2015
Yayınlandığı Sayı Yıl 2015, Cilt 2, Sayı 4

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { assam358441, journal = {ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi}, issn = {2148-5879}, address = {Yakuplu Mahallesi Hürriyet Bulvarı Newport Sitesi No: 155 1. Blok Kat 7 D.55 Beylikdüzü İstanbul}, publisher = {Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği}, year = {2015}, volume = {2}, pages = {86 - 103}, doi = {}, title = {İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONUSUNDA İŞVEREN, ÇALIŞAN VE DEVLETİN ROLÜ}, key = {cite}, author = {Erol, Selahattin} }
APA Erol, S. (2015). İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONUSUNDA İŞVEREN, ÇALIŞAN VE DEVLETİN ROLÜ . ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi , 2 (4) , 86-103 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/assam/issue/32281/358441
MLA Erol, S. "İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONUSUNDA İŞVEREN, ÇALIŞAN VE DEVLETİN ROLÜ" . ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi 2 (2015 ): 86-103 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/assam/issue/32281/358441>
Chicago Erol, S. "İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONUSUNDA İŞVEREN, ÇALIŞAN VE DEVLETİN ROLÜ". ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi 2 (2015 ): 86-103
RIS TY - JOUR T1 - İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONUSUNDA İŞVEREN, ÇALIŞAN VE DEVLETİN ROLÜ AU - Selahattin Erol Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi JF - Journal JO - JOR SP - 86 EP - 103 VL - 2 IS - 4 SN - 2148-5879- M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONUSUNDA İŞVEREN, ÇALIŞAN VE DEVLETİN ROLÜ %A Selahattin Erol %T İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONUSUNDA İŞVEREN, ÇALIŞAN VE DEVLETİN ROLÜ %D 2015 %J ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi %P 2148-5879- %V 2 %N 4 %R %U
ISNAD Erol, Selahattin . "İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONUSUNDA İŞVEREN, ÇALIŞAN VE DEVLETİN ROLÜ". ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi 2 / 4 (Aralık 2015): 86-103 .
AMA Erol S. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONUSUNDA İŞVEREN, ÇALIŞAN VE DEVLETİN ROLÜ. ASSAM-UHAD. 2015; 2(4): 86-103.
Vancouver Erol S. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONUSUNDA İŞVEREN, ÇALIŞAN VE DEVLETİN ROLÜ. ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi. 2015; 2(4): 86-103.
IEEE S. Erol , "İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONUSUNDA İŞVEREN, ÇALIŞAN VE DEVLETİN ROLÜ", ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi, c. 2, sayı. 4, ss. 86-103, Ara. 2015

18484184841447414475    14480    14481   14482