Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER’İN SURİYE KRİZİNE YÖNELİK POLİTİKALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Yıl 2017, Cilt 4, Sayı 9, 43 - 55, 25.12.2017

Öz

Birleşmiş Milletler Dünya’da barışın ve güvenliğin sağlanmasına katkı sağlamak, savaşların yıkıcı etkilerini ortadan kaldırmak amacıyla İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulmuş ve yetkilendirilmiş, 193 devletin üyesi bulunduğu, uluslar üstü bir örgüttür. BM Güvenlik Konseyi İnsani Müdahale Doktrini’ne göre herhangi bir devletin ülkesinde soykırım, zorunlu göç, iç savaş vb. çok vahim düzeyde insanî felâketler olduğu durumlarda, Güvenlik Konseyi’nin sorunu çözmek için gerekirse askerî müdahale kararı alabileceği hükmü bulunmasına karşın; Suriye iç savaşı ve daha önce yaşanan küresel krizleri önlemedeki başarısızlıkları, şu an için alternatifi bulunmayan BM sistemini sorgulanır hale getirmiştir. Arap Baharı’nın Suriye’ye yansıması sonucu Suriye’de başlayan iç savaş kısa sürede büyük devletlerin çıkar mücadelesine dönüşmüş, yaşanan insani dramların çokta fazla dikkate alınmadığı bu krize yönelik BM, Güvenlik Konseyi’nin yapısı nedeniyle, etkili politikalar oluşturamamıştır. BM’nin Suriye iç savaşına yönelik politikalarının değerlendirildiği bu çalışmada; BM’nin genel yapısı ve işleyişine yer verilerek, Suriye’de yaşanan çatışmalara değinilmiş ve BM’nin Suriye sorununa yönelik politikaları değerlendirilmiştir.

Kaynakça

  • Adams, S. (2015). “Failure to Protect: Syria and the UN Security Council”, Global Centre for the Responsibility to Protect Occasional Paper Series, http://www.globalr2p.org /media /files/syriapaper_final.pdf. Akgün, B. (2012). ''Suriye Krizi’nde Bölgesel ve Küresel Aktörler'', Stratejik Düşünce Enstitüsü, http://www.sde.org.tr/, Erişim Tarihi: (17.03.2017). Aral, B. (2013). Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Eşitsizlik, SETA Analiz, Sayı:72. Arı, T. (2013). Uluslararası İlişkiler Teorileri, Bursa: MKM Yayıncılık. Ateş, D. (2014). Uluslararası Örgütler, Bursa: Dora Yayınları. Balcı, A. ve Kardaş, T., (2014). ''Realizm'', Introduction to International Relations: History, Theory, Concepts and Topics, İstanbul: Küre Yayınları, 119-135. Bennet, A. L. ve Oliver K. J., (2015). Uluslararası Örgütler, Çev: Nasuh Uslu, Ankara: BB101 Yayınları. Birdişli, F., (2010). “Birleşmiş Milletler (BM)’in Uluslararası Sorunları Önleyebilme Yeteneği”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Sayı: 3 / 11, 172-182, Buçukcu, Ö., (2011). "Genel Bilgiler", Ed.:Birol Akgün, Suriye Krizi'nde Bölgesel Küresel A.Ş. Aktörler:Perspektifler, Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Stratejik Düşünce Enstitüsü, Ankara, 4-9. Dedeoğlu, B., (2015). “BM’nin Suriye Kararı”, http://www.star.com.tr/yazar/bmnin-suriye-karari-yazi-1077958. Dedeoğlu, B., (2016). BM’nin Suriye Kararı, http://akademikperspektif.com/20 16/01/03/bmnin-suriye-karari/, Erişim Tarihi: (15.04.2017). Denk, E., (2014). “United Natıons”, Introduction to International Relations: History, Theory, Concepts and Topics, İstanbul: Küre Yayınları, 541-553. Duran, B. ve Ardıç, N., (2014). ''Arab Spring'', Birleşmiş Milletler”, Introduction to International Relations: History, Theory, Concepts and Topics, İstanbul: Küre Yayınları, 669-682. Goldstein, S. J. ve Jon. C. P., (2015), Uluslararası İlişkiler, Çev. Haluk Özdemir, Ankara: BB101 yayınları. Hardt, M. ve Negr, A., (2008). İmparatorluk, İstanbul: Ayrıntı Yayınları. http://www.tuicakademi.org/birlesmis-milletler-guvenlik-konseyi-turkiye-ve-suriye-bahari/, Erişim Tarihi (06.05.2017). http://www.unicankara.org.tr/today/1.html#1, Erişim Tarihi (06.04.2017). Karluk, R., (2014). Küreselleşen Dünyada Uluslararası Kuruluşlar, İstanbul: Beta Yayınları. Manav, T., (2014). Birleşmiş Milletler: Dünya Barışını Koruyor mu? http://akademikperspektif.com/2014/09/06/birlesmis-milletler-dunya-barisini-koruyor-mu/, Erişim Tarihi (06.05.2017). Mgbojı, I., (2006). “The Civilised Self and The Barbaric Other, Imperial Delusions of Orderand The Challenges of Human Security”, Third World Quarterly, Cilt:27, Sayı:5, 855- 869. Oğuzlu, T., (2014). “Liberalizm”, Uluslararası İlişkilere Giriş, Tarih, Teori, Kavram ve Konular, İstanbul: Küre Yayınları, 135-153. Orhan, O., (2014). “Suriye’ye Komşu Ülkelerde Suriyeli Mültecilerin Durumu: Bulgular, Sonuçlar ve Öneriler”, ORSAM Yayını, Rapor No: 189, Ankara. Paıne, E., (1997). What is in a name? Proposal for Change in Membership Terminology Forthe Security Council” Global Policy Forum, www.globalpolicy.org. Rivera, J. D., (2016). “The New UN Chief İnherits Poisoned Chalice To Solve Syria Crisis”, http://www.middleeasteye.net/columns/new-un-chief-end-war-syria-and-trump-white-house-1708337888, Erişim Tarihi: (15.05.2017). Saira, Mohamed, (2012), '' The United Nations Security Council and The Crisis in Syria'', American Society Of International Law, Cilt:16, Sayı:11, 1-3. Sandıklı, A. ve Semin, A., (2012). ''Bütün Boyutlarıyla Suriye Krizi ve Türkiye'', Bilgesam, http://www.bilgesam.org/, Erişim Tarihi: (15.05.2017). Sandıklı, A. ve KAYA, E., (2014). Uluslararası İlişkiler Teorileri ve Barış, http://www.bilgesam.org/Images/Dokumanlar/0-130-201404079sandikli_kaya.pdf, Erişim Tarihi: (13.04.2017). Stratejik Düşünce Enstitüsü, (2012). Suriye Krizi’nde Bölgesel ve Küresel Aktörler, Ed: Birol Akgün, SDE Uluslararası İlişkiler Programı Koordinatörlüğü. Supporting Syria, (2016). The UN, https://www.supportingsyria2016.com/about/the-un/, Erişim Tarihi: (13.04.2017). Tepeciklioğlu, A. O., ve Tepeciklioğlu, E. E., (2015). Teoriden Pratiğe: Suriye Krizi ve Uluslararası Toplum, SBF Dergisi, Cilt:70, Sayı:1, 163-193. Topal, A. H., (2014). ''Uluslararası Barış ve Güvenliğin Sürdürülmesi Kapsamında Barış için Birlik Kararı’nın Uygulanabilirliği'', TAAD, Cilt:5, Sayı:19, 102-103. Topal, C., (2015). Suriye İç Savaşı ve Uluslararası Düzen, KTU SBE Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:9, 117 -122. United Nations, (2016), “Functionsand powers of the General Assembly”, http://www.un.org/ en/sections /history /history-united-nations/index.html, Erişim Tarihi: (15.05.2017) United Nations, (2016), “History of The United Nation”, http://www.un.org/en/sections/history /history-united-nations/index.html, Erişim Tarihi: (15.03.2017) United Nations, (2016), “Report of the Secretary-General on the Work of the Organization”, http:// www.un. org/en/ga /search /view_doc.asp?symbol=A/71/1, Erişim Tarihi: (06.04.2017). Yazıcı, A., (2012). Rusya’nın Suriye Politikası, Suriye Krizi’nde Bölgesel ve Küresel Aktörler, Ed: Birol Akgün, SDE Uluslararası İlişkiler Programı Koordinatörlüğü, 40-44. Yılmaz, H., (2013). “Türkiye’de Suriyeli Mülteciler - İstanbul Örneği – Tespitler, İhtiyaçlar ve Öneriler, Mazlum-Der.

Yıl 2017, Cilt 4, Sayı 9, 43 - 55, 25.12.2017

Öz

Kaynakça

  • Adams, S. (2015). “Failure to Protect: Syria and the UN Security Council”, Global Centre for the Responsibility to Protect Occasional Paper Series, http://www.globalr2p.org /media /files/syriapaper_final.pdf. Akgün, B. (2012). ''Suriye Krizi’nde Bölgesel ve Küresel Aktörler'', Stratejik Düşünce Enstitüsü, http://www.sde.org.tr/, Erişim Tarihi: (17.03.2017). Aral, B. (2013). Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Eşitsizlik, SETA Analiz, Sayı:72. Arı, T. (2013). Uluslararası İlişkiler Teorileri, Bursa: MKM Yayıncılık. Ateş, D. (2014). Uluslararası Örgütler, Bursa: Dora Yayınları. Balcı, A. ve Kardaş, T., (2014). ''Realizm'', Introduction to International Relations: History, Theory, Concepts and Topics, İstanbul: Küre Yayınları, 119-135. Bennet, A. L. ve Oliver K. J., (2015). Uluslararası Örgütler, Çev: Nasuh Uslu, Ankara: BB101 Yayınları. Birdişli, F., (2010). “Birleşmiş Milletler (BM)’in Uluslararası Sorunları Önleyebilme Yeteneği”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Sayı: 3 / 11, 172-182, Buçukcu, Ö., (2011). "Genel Bilgiler", Ed.:Birol Akgün, Suriye Krizi'nde Bölgesel Küresel A.Ş. Aktörler:Perspektifler, Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Stratejik Düşünce Enstitüsü, Ankara, 4-9. Dedeoğlu, B., (2015). “BM’nin Suriye Kararı”, http://www.star.com.tr/yazar/bmnin-suriye-karari-yazi-1077958. Dedeoğlu, B., (2016). BM’nin Suriye Kararı, http://akademikperspektif.com/20 16/01/03/bmnin-suriye-karari/, Erişim Tarihi: (15.04.2017). Denk, E., (2014). “United Natıons”, Introduction to International Relations: History, Theory, Concepts and Topics, İstanbul: Küre Yayınları, 541-553. Duran, B. ve Ardıç, N., (2014). ''Arab Spring'', Birleşmiş Milletler”, Introduction to International Relations: History, Theory, Concepts and Topics, İstanbul: Küre Yayınları, 669-682. Goldstein, S. J. ve Jon. C. P., (2015), Uluslararası İlişkiler, Çev. Haluk Özdemir, Ankara: BB101 yayınları. Hardt, M. ve Negr, A., (2008). İmparatorluk, İstanbul: Ayrıntı Yayınları. http://www.tuicakademi.org/birlesmis-milletler-guvenlik-konseyi-turkiye-ve-suriye-bahari/, Erişim Tarihi (06.05.2017). http://www.unicankara.org.tr/today/1.html#1, Erişim Tarihi (06.04.2017). Karluk, R., (2014). Küreselleşen Dünyada Uluslararası Kuruluşlar, İstanbul: Beta Yayınları. Manav, T., (2014). Birleşmiş Milletler: Dünya Barışını Koruyor mu? http://akademikperspektif.com/2014/09/06/birlesmis-milletler-dunya-barisini-koruyor-mu/, Erişim Tarihi (06.05.2017). Mgbojı, I., (2006). “The Civilised Self and The Barbaric Other, Imperial Delusions of Orderand The Challenges of Human Security”, Third World Quarterly, Cilt:27, Sayı:5, 855- 869. Oğuzlu, T., (2014). “Liberalizm”, Uluslararası İlişkilere Giriş, Tarih, Teori, Kavram ve Konular, İstanbul: Küre Yayınları, 135-153. Orhan, O., (2014). “Suriye’ye Komşu Ülkelerde Suriyeli Mültecilerin Durumu: Bulgular, Sonuçlar ve Öneriler”, ORSAM Yayını, Rapor No: 189, Ankara. Paıne, E., (1997). What is in a name? Proposal for Change in Membership Terminology Forthe Security Council” Global Policy Forum, www.globalpolicy.org. Rivera, J. D., (2016). “The New UN Chief İnherits Poisoned Chalice To Solve Syria Crisis”, http://www.middleeasteye.net/columns/new-un-chief-end-war-syria-and-trump-white-house-1708337888, Erişim Tarihi: (15.05.2017). Saira, Mohamed, (2012), '' The United Nations Security Council and The Crisis in Syria'', American Society Of International Law, Cilt:16, Sayı:11, 1-3. Sandıklı, A. ve Semin, A., (2012). ''Bütün Boyutlarıyla Suriye Krizi ve Türkiye'', Bilgesam, http://www.bilgesam.org/, Erişim Tarihi: (15.05.2017). Sandıklı, A. ve KAYA, E., (2014). Uluslararası İlişkiler Teorileri ve Barış, http://www.bilgesam.org/Images/Dokumanlar/0-130-201404079sandikli_kaya.pdf, Erişim Tarihi: (13.04.2017). Stratejik Düşünce Enstitüsü, (2012). Suriye Krizi’nde Bölgesel ve Küresel Aktörler, Ed: Birol Akgün, SDE Uluslararası İlişkiler Programı Koordinatörlüğü. Supporting Syria, (2016). The UN, https://www.supportingsyria2016.com/about/the-un/, Erişim Tarihi: (13.04.2017). Tepeciklioğlu, A. O., ve Tepeciklioğlu, E. E., (2015). Teoriden Pratiğe: Suriye Krizi ve Uluslararası Toplum, SBF Dergisi, Cilt:70, Sayı:1, 163-193. Topal, A. H., (2014). ''Uluslararası Barış ve Güvenliğin Sürdürülmesi Kapsamında Barış için Birlik Kararı’nın Uygulanabilirliği'', TAAD, Cilt:5, Sayı:19, 102-103. Topal, C., (2015). Suriye İç Savaşı ve Uluslararası Düzen, KTU SBE Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:9, 117 -122. United Nations, (2016), “Functionsand powers of the General Assembly”, http://www.un.org/ en/sections /history /history-united-nations/index.html, Erişim Tarihi: (15.05.2017) United Nations, (2016), “History of The United Nation”, http://www.un.org/en/sections/history /history-united-nations/index.html, Erişim Tarihi: (15.03.2017) United Nations, (2016), “Report of the Secretary-General on the Work of the Organization”, http:// www.un. org/en/ga /search /view_doc.asp?symbol=A/71/1, Erişim Tarihi: (06.04.2017). Yazıcı, A., (2012). Rusya’nın Suriye Politikası, Suriye Krizi’nde Bölgesel ve Küresel Aktörler, Ed: Birol Akgün, SDE Uluslararası İlişkiler Programı Koordinatörlüğü, 40-44. Yılmaz, H., (2013). “Türkiye’de Suriyeli Mülteciler - İstanbul Örneği – Tespitler, İhtiyaçlar ve Öneriler, Mazlum-Der.

Ayrıntılar

Bölüm Makale
Yazarlar

Osman AĞIR Bu kişi benim


Zehra AKSU

Yayımlanma Tarihi 25 Aralık 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 4, Sayı 9

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { assam369846, journal = {ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi}, issn = {2148-5879}, address = {Yakuplu Mahallesi Hürriyet Bulvarı Newport Sitesi No: 155 1. Blok Kat 7 D.55 Beylikdüzü İstanbul}, publisher = {Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği}, year = {2017}, volume = {4}, number = {9}, pages = {43 - 55}, title = {BİRLEŞMİŞ MİLLETLER’İN SURİYE KRİZİNE YÖNELİK POLİTİKALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {Ağır, Osman and Aksu, Zehra} }
APA Ağır, O. & Aksu, Z. (2017). BİRLEŞMİŞ MİLLETLER’İN SURİYE KRİZİNE YÖNELİK POLİTİKALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ . ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi , 4 (9) , 43-55 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/assam/issue/33151/369846
MLA Ağır, O. , Aksu, Z. "BİRLEŞMİŞ MİLLETLER’İN SURİYE KRİZİNE YÖNELİK POLİTİKALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ" . ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi 4 (2017 ): 43-55 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/assam/issue/33151/369846>
Chicago Ağır, O. , Aksu, Z. "BİRLEŞMİŞ MİLLETLER’İN SURİYE KRİZİNE YÖNELİK POLİTİKALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ". ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi 4 (2017 ): 43-55
RIS TY - JOUR T1 - BİRLEŞMİŞ MİLLETLER’İN SURİYE KRİZİNE YÖNELİK POLİTİKALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ AU - Osman Ağır , Zehra Aksu Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi JF - Journal JO - JOR SP - 43 EP - 55 VL - 4 IS - 9 SN - 2148-5879- M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi BİRLEŞMİŞ MİLLETLER’İN SURİYE KRİZİNE YÖNELİK POLİTİKALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ %A Osman Ağır , Zehra Aksu %T BİRLEŞMİŞ MİLLETLER’İN SURİYE KRİZİNE YÖNELİK POLİTİKALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2017 %J ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi %P 2148-5879- %V 4 %N 9 %R %U
ISNAD Ağır, Osman , Aksu, Zehra . "BİRLEŞMİŞ MİLLETLER’İN SURİYE KRİZİNE YÖNELİK POLİTİKALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ". ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi 4 / 9 (Aralık 2017): 43-55 .
AMA Ağır O. , Aksu Z. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER’İN SURİYE KRİZİNE YÖNELİK POLİTİKALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. ASSAM-UHAD. 2017; 4(9): 43-55.
Vancouver Ağır O. , Aksu Z. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER’İN SURİYE KRİZİNE YÖNELİK POLİTİKALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi. 2017; 4(9): 43-55.
IEEE O. Ağır ve Z. Aksu , "BİRLEŞMİŞ MİLLETLER’İN SURİYE KRİZİNE YÖNELİK POLİTİKALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ", ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi, c. 4, sayı. 9, ss. 43-55, Ara. 2017

18484184841447414475    14480    14481   14482