Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

İSLAM DÜNYASINDA İNANÇ TURİZMİN YERİ VE ÖNEMİ: KUDÜS ÖRNEĞİ

Yıl 2019, Cilt: 6 Sayı: 13, 22 - 30, 30.04.2019

Öz

İnsanların ikamet ettikleri yerlerin dışına, inançları gereği kutsal sayılan yerleri görmek amacıyla yaptıkları geziler İnanç Turizmi olarak tanımlanır. Dünyadaki bütün dinler için kutsal sayılan yerler bulunmaktadır. İslam dini için kutsal sayılan yerlerin başında Mekke Medine ve Müslümanların ilk kıblesi olan Kudüs gelmektedir. İçerisinde Mescid-i Aksa ve Kubbet-üs Sahra'yı barındıran Doğu Kudüs, yaklaşık 70 kilometrelik bir alanı içermektedir. Tarihi M.Ö’ye dayanan Doğu Kudüs, 1948 yılında Arap-İsrail savaşında bir müddet Ürdün'ün elinde kalmıştır. 1967 yılındaki Altı Gün Savaşı’nda ise İsrail’in eline geçmiştir. Yahudiler ve Hristiyanlar için de kutsal sayılan Kudüs, Hz. Muhammed’in “Miraç”a yükseldiği yerdir. Bu nedenle Kudüs, her Müslüman için kutsaldır ve görülmeye değer bir inanç merkezidir. Hac ve umre yapan her Müslümanın gönlünde Kudüs’ü görme arzusu vardır. Bu çalışmada bir inanç merkezi olan Kudüs’ün Müslümanlar için önemi incelenmiştir. Çalışmanın verileri Kudüs ile ilgili yapılmış araştırmalardan elde edilmiştir. 

Kaynakça

  • ARTUN, E., 2009, Hatay İnanç Merkezlerinin Hatay’ın Tanıtılmasına Katkısı Üzerine Görüşler Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Merkezi. AVCIKURT, C., 2003, Turizm Sosyolojisi, Detay Yayıncılık, Ankara. ÇEKEN, H.. DALGIN, T., KARADAĞ, L., 2009, Küreselleşme ve Uluslararası Turizm, 10. Ulusal Turizm Kongresi, 21-24 Ekim. Mersin, 1209-1218. EYKAY, İ., DALGIN, T., ve ÇEKEN, H. 2015. İnanç Turizmi Potansiyeli Açısından Antakya’nın Değerlendirilmesi, Journal of Life Economics (JLE), http://dergipark.gov.tr/download/article-file/302812, Erişim: 01.10.2018. GÜZEL, F. Ö., 2010, Turistik Ürün Çeşitlendirmesi Kapsamında Yeni Bir Dinamik: İnanç Turizmi, Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, Cilt:2, 90-92. HACIOĞLU, N. (2008), TurizmPazarlaması, Nobel Yayıncılık, İstanbul. http://www.siyerinebi.com/tr/haberler/kudus-ve-mescid-i-aksanin-islamdaki-yeri; Erişim: 01.10.2018. Prof. Dr. Ahmet Ağırakça / İHH AKADEMİ. http://www.yeniasya.com.tr/muhammet-ortlek/gazze-nin-sosyo-ekonomik-insani-boyutu_453781, Erişim: 02.10.2018. https://bianet.org/bianet/siyaset/192235-kudus-un-onemi-ve-kisa-tarihi, Erişim: 01.10.2018. https://www.cnnturk.com/ajanda/kudus-tarihi-gecmisten-bugune-kuduste-yasananlar, Erişim: 01.10.2018. https://www.google.com.tr, 2018. KARAMAN, S. ve USTA, K., 2006, İnanç Turizmi Açısından İznik ve Bir Uygulama Çalışması, III. Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi, 20-22 Nisan, Balıkesir, ss.473-489. KOZAK, N., KOZAK, M. A., KOZAK, M., 2006, Genel Turizm İlkeler-Kavramlar, (Altıncı Baskı), Detay Yayıncılık, Ankara. LUNDBERG, E. D., STAVENGA, M.H. and KRISHNAMOORTHY, M., 1995, TourismEconomics, John Wiley&Sons, Inc., Canada. ÖZŞAHİN, E., 2010, Antakya’da (Hatay) Yer Seçiminin Jeomorfolojik Özellikler ve Doğal Risk Açısından Değerlendirilmesi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 13, Sayı 23, 1-16. ÖZŞAHİN, E., 2012, İnanç Turizmi ve Jeomorfoloji İlişkisine Bir Örnek: Mekke (Suudi Arabistan), Akademik Bakış Dergisi, Sayı: 32, 1-16. RİCHARDS, G. 2007, CulturalTourism: Global andLocalPerspectives, TheHaworthPress, Binghamton. SARGIN, S., 2006, Yalvaç’ta İnanç Turizmi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 16, Sayı: 2, 3-5. SEZGİN, O. M., 1995, Genel Turizm, Tutibay Yayınları, Ankara. TOKSOY, İ., 2011, Resort, Aylık Turizm ve Seyahat Endüstrisi Dergisi, Sayı: 98, 36-38. USTA, Ö. (2001). GenelTurizm, AnadoluMatbaacılık, İzmir.
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makale
Yazarlar

Sadettin Paksoy Bu kişi benim

Dua’a İsmail Yacob Al-saıfı Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 30 Nisan 2019
Gönderilme Tarihi 6 Şubat 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 6 Sayı: 13

Kaynak Göster

APA Paksoy, S., & Al-saıfı, D. İ. Y. (2019). İSLAM DÜNYASINDA İNANÇ TURİZMİN YERİ VE ÖNEMİ: KUDÜS ÖRNEĞİ. ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi, 6(13), 22-30.

 ASSAM-UHAD Nisan ve Kasım aylarında yayınlanan süreli ve elektronik basımı yapılan, uluslararası indeksli hakemli bir dergidir.