Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

MODERN, POSTMODERN VE POSTBÜROKRATİK KAMU YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI

Yıl 2019, Cilt: 6 Sayı: 13, 55 - 64, 30.04.2019

Öz

Aydınlanma çabası olarak nitelendirilebilecek olan modernizm olgusu kendini birçok alanda hissettirdiği gibi Kamu Yönetimi alanında da hissettirmiştir. Bu kapsamda modernizm, doğa ve sosyal bilimler alanında nesnelliğe dayanırken kamu yönetimi anlayışında ise; bürokratik ilkelerin standardizasyonuna ve bütünlüğüne dayanmıştır.  Modernizmin, Geleneksel Kamu Yönetimi (GKY)anlayışının benimsediği savları içerisinde ihtiva etmesi bu kavramı sorgulatmaya başlamıştır. Öyle ki, başta Batılı devletler olmak üzere, tüm dünya genelinde kamu yönetimleri önemli bir değişim sürecine girmişlerdir. Modernizm hareketine tepki olarak ortaya çıkan Postmodern kamu yönetimi kavramı, kamu yönetimindeki bürokratik engelleri ortadan kaldırmayı, esnekliği artırmayı ve modernizmin savunmuş olduğu akılcılık, nesnellik gibi kavramları sorgulamayı amaçlamıştır. Modernizm ve Postmodernizm kavramlarında yaşanan gelişmeler bürokrasiyi de etkisi altına almış, bürokrasinin aşılması için postbürokratik yaklaşıma doğru bir yönelim söz konusu olmuştur. Bu çalışmanın amacı; modernizm, postmodornizm ve postbürokrasi kavramlarını yönetsel çerçevede ele alarak açıklamaktır. Bu kapsamda çalışmada, konuyla ilgili literatür taraması yapılmıştır. Ayrıca çalışmada, modern, postmodern ve postbürokratik kamu yönetimi yaklaşımları karşılaştırılarak değerlendirilmiştir. 

Kaynakça

  • Aslan, Seyfettin & Yılmaz, Abdullah (2001), “Modernizme Bir Başkaldırı Projesi Olarak Postmodernizm”, C. Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Cilt: 2, Sayı, 2, ss. 93-108. Ateş, Hamza (2003), “Postbürokratik Kamu Yönetimi”, (Ed, Asım Balcı, Namık Kemal Öztürk, Ahmet Nohutçu ve Bayram Coşkun), Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar, Seçkin Yayınları, Ankara, ss. 85-108. Ateş, Hamza (2003), “Postmodern Toplum, Devlet ve Kamu Yönetimi”, (Ed, Asım Balcı, Namık Kemal Öztürk, Ahmet Nohutçu ve Bayram Coşkun), Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar, Seçkin Yayınları, Ankara, ss. 389-417. Aydın, Ahmet Hamdi (1997), “21. Yüzyıla Doğru Türk Polisinin Organizasyon Yapısı ve Yönetim Sisteminde Postmodern Değişim”, TODAİE, Ankara. Aykaç, Burhan (1997), “Kamu Bürokrasisi ve Türk Kamu Personel Yönetiminde Bürokratik Eğilimler”, Yüksek Öğretim Kurulu Matbaası, Ankara. Barzelay, Michael (1992), “Breaking Through Bureaucracy”, University of California Press, Berkeley. Çam, Esat (1995), “Siyaset Bilimine Giriş”, İstanbul: Der Yayınları. Çelik, Nuriye (2015), “Postbürokratik Kamu Yönetimi ve Demokrasi”, İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 2, ss. 135-152. Demirel, Demokaan (2014), “Modernizmden Postmodernizme Kamu Yönetimi”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 24, Sayı: 2, ss. 169-178. Eryılmaz, Bilâl (2013), “Kamu Yönetimi”,(Genişletilmiş ve Güncelleştirilmiş 5. Baskı), Umuttepe Yayınları, Kocaeli. Fox, Charles & Hugh Miller (1995), “Postmodern Public Administration: Toward Discourse”, London, Sage Publications. Habermas, Jürgen (1994), “Modernlik: Tamamlanmamış Bir Proje”, Necmi Zekâ (Ed.), Postmodernizm, (Çev. Gülengül Naliş, Dumrul Sabuncuoğlu ve Deniz Erksan), Kıyı Yayınları, İstanbul, ss.31-44. Harvey, David (2003), “Postmodernliğin Durumu”, (Çev: Sungur Savran), Metis Yayınları, İstanbul. Hassan, Ihab (1985), “The Culture of Postmodernism”, Theory, Culture and Society, Sayı: 123- 124. ss.119- 131. Murphy, W. John (2000), “Postmodern Sosyal Analiz ve Postmodern Eleştiri”, (Çev. Hüsamettin Arslan), İkinci Baskı, Paradigma Yayınları, İstanbul. İzci, Alevok Naciye & Akkuş, Baran (2017), “Modernizm, Postmodernizm ve Türkiye’de Kamu Yönetiminde Uygulamaları”, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 6, ss. 309-324. Oral, Bülent (2002), “Postbürokrasi”, Yayımlanmamış Araştırma Makalesi, Kocaeli Üniversitesi. Özsevgenç, Yıldırım (2017), “Postmodernizm Üzerine”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 10, Sayı: 54, ss. 135-142. Ralston, M. Steven & Thomason, W. Ray (1997), “Employment Interviewing and Postbureaucracy”, Journal of Business & Technical Communication, Cilt: 11, Sayı: 1. Sarıbay, Ali Yaşar (1999), “Postmodernite ve Kültür Olarak İslam”, Türkiye Günlüğü Dergisi, Sayı: 25, s. 46. Şat, Nur (2009), “Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı: Weber Bürokrasisinin SonuMu?”, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 2 Sayı:1, ss. 93-108. Şaylan, Gencay (2012), “Kamu Yönetimi Disiplininde Bunalım ve Yeni Açılımlar Üzerine Düşünceler”, (Edt: Burhan Aykaç, Şenol Durgun, Hüseyin Yayman), Türkiye’de Kamu Yönetimi, İkinci Basım, Yargı Yayınevi, Ankara, 2012, ss.607-629. Wilson, James (1996), “Bürokrasi: Kamu Kuruluşları Neyi, Niçin Yaparlar”,(Çeviren: S. Yalçındağ vd.,), TODAİE Yayınları, Ankara. Terzi, Mehmet Akif (2012), “Bürokrasi ve Memur”, Sistem Ofset, Ankara. Thompson, J. Frank & Riccucci, M. Norma (1998), “Reinventing Government”, Annual Review of Political Science, Sayı: 1, ss. 231-257. Toynbee, Arnold (1978), “Tarih Bilinci”, Bateş Yayınları, İstanbul. Tüz, Melek (2001), “Yeni Örgüt Modelleri”, Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi, Cilt: 19, Sayı: 3. Yıldırım, Murat (2010), “Modernizm, Postmodernizm ve Kamu Yönetimi”, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 1, ss. 703-719.
  • İnternet Kaynağı https://www.geneseo.edu/, (Erişim Tarihi: 07.11.2018).
Toplam 2 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makale
Yazarlar

Hamza Ateş

A. Muhammed Banazılı

Yayımlanma Tarihi 30 Nisan 2019
Gönderilme Tarihi 27 Aralık 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 6 Sayı: 13

Kaynak Göster

APA Ateş, H., & Banazılı, A. M. (2019). MODERN, POSTMODERN VE POSTBÜROKRATİK KAMU YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI. ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi, 6(13), 55-64.

 ASSAM-UHAD Nisan ve Kasım aylarında yayınlanan süreli ve elektronik basımı yapılan, uluslararası indeksli hakemli bir dergidir.