Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

EVRELERİ İLE BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ VE RAPORLAŞTIRILMASI

Yıl 2019, Cilt: 6 Sayı: 13, 85 - 101, 30.04.2019

Öz

Geleneklere bağlı araştırmalardan farklı olarak bilimsel araştırmalar, sistemli ampirik gözlemlere ve mantıksal analizlere dayalıdır. Ayrıca bilimsel araştırmalar insani, fiziki ve finansal kaynaklar açısından bir maliyet gerektirir. Bu nedenle bilimsel bir araştırmaya başvurulabilmesi için ortada bir sorunun olması gerekir.

Çalışma, araştırma sorunsalının formüle edilmesinden, araştırma raporunun yazımı dâhil olmak üzere,  bilimsel araştırmanın her aşamasını ele almaktadır. Bu bağlamda çalışmada araştırma sorunsalının bileşenleri tanımlanmış ve yöntembilim ile ilgili kavramlara açıklık getirilmiştir. Çalışma bu biçimi ile araştırma raporunun hazırlanması konusunda teorik bir çalışma olarak kabul edilebilir.

Çalışmanın amacı, bilimsel bir araştırmada adı geçen kavramları tanımlamak, açıklamak ve araştırma süreci içerisindeki işlem basamaklarını sıralamaktır. Bu bağlamda çalışmanın yöntemi ise dolaylı ve alıntısal araştırma yöntemidir. Etkili bir araştırmanın gerçekleştirilmesinde; araştırma sorunsalının formüle edilmesinden sonra, araştırma yaklaşım, tip ve yönteminin belirlenmesi ise bu araştırmanın ulaştığı en önemli sonuçtur. 

Kaynakça

  • Arıkan, Rauf (2011) Araştırma Yöntem ve Teknikleri, Ankara: Nobel. Balso, Michael Del ve Lewis, Alan D. (2007) Recherche en Sciences Humaines, Mont-Royal: Thomson. Ekiz, Durmuş (2009) Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ankara: ANI Yayıncılık. Erdoğan, İrfan (2003) Pozitivist Metodoloji, Ankara: ERK. Erdoğan, İrfan (2001) “Sosyal Bilimlerde Pozitivist-Ampirik Akademik Araştırmaların Tasarım ve Yöntem Sorunları”, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Yıl 12, Güz 2001, s. 17-34. Karasar, Niyazi (1994) Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara: Araştırma Eğitim ve Danışmanlık Ltd. Kartal, Sebahattin (2010) “Araştırma Önerisi (Projesi) Hazırlama”, (Edt: Erdinç Tutar ve Cafer Gariper), Bilimsel Araştırma Yöntemleri, İstanbul: Lisans yayıncılık. Long, Donald (2004) Definir une Problematique de Recherche, Donald Long Agent de Recherche CRDE, http://web.umoncton.ca/umcm-longd02/TheorixDownload/probleme.pdf. Lotarski, Angeline Aubert (2007) Formuler une Problematique, ESEN, http://www.esen.education.fr/conseils/commande/operations/formuler-une-problematique/ Mace, Gordon ve Petry, Françoise (2017) Guide d’Elaboration d’un Projet de Recherche, Canada: Presses de L’Universite Lawal. Neuman, W. Lawrence (2013) Toplumsal Araştırma Yöntemleri, (Çev: Sedef Özge), Ankara: YAYINODASI. Orhan, Kamil (2010) “Bilim ve Araştırma Yaklaşımları”, Bilimsel Araştırma Yöntemleri, (Edt: Erdinç Tutar ve Cafer Gariper), İstanbul: Lisans Yayıncılık. Özdamar, K. (2003) Modern Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Eskişehir: Kaan Kitabevi. Özdemir, Ali (2008) Yönetim Biliminde İleri Araştırma Yöntemleri ve Uygulamaları, İstanbul: Beta Basım yayım Dağıtım A.Ş. Patton, Michael Quinn (2014) Nitel Araştırma ve Değerlendirme Yöntemleri, (Çev. Edt: mesut Bütün, Selçuk Beşir Demir), Ankara. Pegem Akademi. Punch, Keith, F. (2011) Sosyal Araştırmalara Giriş, (Çev: Dursun Bayrak, H. Bader Aslan, Zeynep Akyüz), Ankara: Siyasal Kitabevi. Robert, Paul (1978) Petit Robert, Dictionnaire, Paris: S. N. L. Roger, Assie Guy ve Raoul, Kouassi, Roland (2010) Cours d‟Initiation a la Méthodologie de Recherche, Ecole Pratique de la Chambre de Commerce et d‟Industrie, Abidjan. Şahin, Faruk ve Gürbüz, Sait (2014) “Örgütsel Davranışta Araştırma Yöntemleri”, (Edt: Ünsal Sığrı ve Sait Gürbüz), Örgütsel Davranış, İstanbul: Beta. Tremblay, Robert, Raymond ve Yvan, Perrier (2006) Outils et Methodes de Travail Intellectuel, Les Edstsons de la Cheneliere inc. Turgut, Yıldız (2012) “ Verilerin Kaydedilmesi, Analizi, Yorumlanması: Nicel ve Nitel”, Bilimsel Araştırma Süreci, (Edt: Abdurrahman Tanrıöğen), Ankara: ANI Yayıncılık. Universite d’Ottawa (2015), Guide de Redaction de These et de Memoire, u Ottawa, Departmente de Communication. Usta, Aydın (2011) “Bilimsel Araştırmalarda Problematik: Projelendirme ve Raporlaştırma”, Akademik Yaklaşımlar Dergisi, Kış 2011, Cilt:2, sayı:2. Usta, Aydın (2012) “Bilimsel Araştırmalarda Yapısal Etmenler ve Evreler”, İnönü Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, 2012. Yeşil, Rüştü (2010) “Nicel ve Nitel Araştırma Yöntemleri”, Bilimsel Araştırma Yöntemleri, (Edt: Remzi Y. Kıncal), Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makale
Yazarlar

Aydin Usta

Yayımlanma Tarihi 30 Nisan 2019
Gönderilme Tarihi 27 Aralık 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 6 Sayı: 13

Kaynak Göster

APA Usta, A. (2019). EVRELERİ İLE BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ VE RAPORLAŞTIRILMASI. ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi, 6(13), 85-101.

 ASSAM-UHAD Nisan ve Kasım aylarında yayınlanan süreli ve elektronik basımı yapılan, uluslararası indeksli hakemli bir dergidir.