Yıl 2019, Cilt , Sayı , Sayfalar 447 - 455 2019-09-23

INTERNATIONAL MIGRATION GOVERNANCE AND TURKEY
Uluslararası Göç Yönetişimi ve Türkiye

YÜCEL ÖZDEN [1] , ALİ HAMURCU [2]


        Migration is a phenomenon that expresses the situation in which people have to depart from the places they have lived for different reasons. It is a reality that migration has a significant impact on individual and society and it can be said that it has an impact on individual and society by changing or transforming. In addition to the reasons such as natural disasters and wars, the economic reasons and the technological advancements have a great role in the population movements. In this sense, the phenomenon of migration is three-dimensional and it is local, national and global. Migration movements which have different reasons and are of particular interest to those migration receiving and sending countries. The fact that the migration movements crossed the borders and reached an international dimension made it necessary to revise the concept of migration governance. This led to the development of the concept of international migration governance on a global scale. The concept of governance that corresponds to the unity of state, civil society and the actors which are active in the market is in line with the governance of equals and it is necessary for countries to manage the migration movement and solve the problems they have experienced due to migration. Turkey is open to migration due to its geopolitical location and is a country affected by migratory flows widely. Especially in recent years the political, economic and regional developments have shaped the migration to Turkey. These migration movements have affected Turkey in areas such as public order security, economic, social and demographic structure. Turkey faces migration movements and Turkey’s recent policies to migration will be the basis for future policies of migration governance.

        In this study; firstly the concepts of migration and international migration governance will be discussed then Turkey's attitude and policies for migration governance in the context of international migration will be discussed. Finally, the problems due to the global migration will be evaluated.

Göç, tarihsel süreçte insanların yaşamış olduğu mekanlardan farklı nedenlerden dolayı ayrıldığı durumu anlatan bir olgudur. Göçün insan ve toplum üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu, dolayısıyla bireyi ve toplumu değiştirdiği veya dönüştürdüğü bir gerçekliktir. Nüfus hareketlerinin yaşanmasında doğal afet ve savaş gibi nedenlerin yanında ekonomik gerekçeler ile teknolojik ilerlemelerin de rolü büyüktür. Bu anlamda, göç olgusu yerel, ulusal ve küresel olmak üzere üç boyutludur. Nedenleri ve boyutları farklı biçimde gerçekleşen göç hareketleri, özellikle göç alan ve göç veren devletleri ilgilendiren bir niteliğe sahiptir. Zira, göç hareketinin sınırları aşıp uluslararası bir boyuta ulaşması göç yönetimi anlayışının yeniden gözden geçirilmesini zorunlu kılmıştır. Bu durumda, küresel ölçekte uluslararası göç yönetişimi kavramının gelişimine neden olmuştur. Devletin, sivil toplumun ve piyasada etkin olan aktörlerin birlikteliğine ve eşitler arası yönetime karşılık gelen yönetişim kavramı doğrultusunda, ülkelerin göç hareketini yönetebilmeleri ve göç nedeniyle yaşamış oldukları sorunları çözmeleri gerekmektedir. Türkiye jeopolitik konumu nedeniyle göç hareketlerine açık olan ve göç hareketlerinden oldukça fazla etkilenen bir ülke konumundadır. Özellikle son yıllarda yaşanan siyasal, ekonomik ve bölgesel gelişmeler Türkiye’ye olan göç hareketlerini şekillendirmiştir. Bu göç hareketleri de Türkiye’deki ekonomik, toplumsal ve demografik yapı ile kamu düzeni ve güvenliği gibi alanları etkilemiştir. Türkiye’nin karşı karşıya olduğu bu göç hareketlerine yönelik uygulayacağı politikalar ve anlayışlar, uluslararası göç yönetişiminin temellerini oluşturacaktır.

Bu çalışmada; öncelikle göç ve uluslararası göç yönetişimi kavramları üzerinde durulacaktır. Ardından uluslararası göç yönetişimi bağlamında Türkiye’nin göç hareketlerine yönelik tutum ve politikaları ele alınacaktır. Son olarak da, küresel ölçekte gerçekleşen göç nedeniyle yaşanan sorunlar değerlendirilecektir.

 • Akan, Y., & Arslan, İ. (2008). Göç Ekonomisi; Türkiye Üzerine Bir Uygulama. Ankara: Ekin Yayınevi.
 • Akçapar, Ş. (2012). Küreselleşme Çağında Göç: Kavramlar, Tartışmalar. A. Ş. Gülfer Ihlamur Öner içinde, Uluslararası Göç Alanında Güvenlik Algılamaları ve Göçün İnsan Boyutu (s. 563-576). İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Canyurt, D. (2015). Suriye Gelişmeleri Sonrası Suriyeli Mülteciler: Türkiye'de Riskler. Akademik Bakış Dergisi(48), 127-146.
 • Castles, S., & Miller, J. M. (2008). Göçler Çağı-Modern Dünyada Uluslararası Göç Hareketleri. (İ. A. Bülent Uğur Bal, Çev.) İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Çatır, G. (2012). Zorunlu Göç Tecrübesinin Devlet Politiklarındaki Yansıması: Bulgaristan'dan Türkiye'ye Kitlesel Göçün Analizi. A. Ş. Gülfer Ihlamur Öner içinde, Küreselleşme Çağında Göç (s. 217-232). İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Demirhan, Y., & Aslan, Y. (2015). Türkiye'nin Sınır Ötesi Göç Politikaları ve Yönetimi. Birey ve Toplum Dergisi, 5(9).
 • Diken, B. (2007). Göç: Eleştriri ve Ötesi. B. Ş. Ayhan Kaya içinde, Kökler ve Yollar Türkiye'de Göç Süreçleri (s. 41-61). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Dönmez Kara, C. Ö. (2015). Göç Bağlamında Uluslararası İşbirliği ve Türkiye’nin Politikaları. On Sekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Çanakkale.
 • Erder, S. (1986). Refah Toplumunda Getto ve Türkler. İstanbul: Teknografik Matbaacılık.
 • Erder, S. (2015). İstanbul Bir Kervansaray (Mı?). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Kaya, A., & Bahar, Ş. (2007). Kökler ve Yollar Türkiye'de Göç Süreçleri. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Kirişçi, K. (2014). Misafirliğin Ötesine Geçerken Türkiye'nin Suriyeli Mülteci Sınavı. Ankara: Karınca Ajans Yayıncılık.
 • Kurt, H. (2006). Göç Eğilimleri ve Olası Etkileri. Yönetim Bilimleri Dergisi, 4(1), 148-178.
 • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (2017). Türkiye Göç Raporu. Ankara: İç İşleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Yayınları.
 • Organization, I. M. (2009). Göç Terimleri Sözlüğü. İstanbul: IOM Yayınları.
 • Öner, A. Ş. (2012). Göç Çalışmalarında Temel Kavramlar. A. Ş. Gülfer Ihlamur Öner içinde, Küreselleşme Çağında Göç (s. 13-27). İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Örselli, E., & Babahanoğlu, V. (2016). Türkiye'nin Göç Yönetimi ve Göç Politikalarının Gelişimi: Bir Kamu Politikası Analizi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(43), 2063-2072.
 • Sağıroğlu, A. Z. (2015). Türkiye’nin Değişen Göç Karakteri. Sosyoloji Divanı Dergisi, 3(6), 9-30.
 • Sandıklı, A., & Kaya, E. (2013). Barış Kavramına Yönelik Teorik Yaklaşımlar ve Küresel Yönetişim. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(23), 59-79.
 • Taşçı, F. (2009). Bir Sosyal Politika Sorunu Olarak Göç. Kamu-İş Dergisi, 10(4), 177-204.
 • Tekeli, İ. (1998). Türkiye'de Cumhuriyet Döneminde Kentsel Gelişme ve Kent Planlaması. Y. Sey içinde, Bilanço:98 75 Yılda Değişen Kent Ve Mimarlık (s. 1-24). İstanbul: İş Bankası ve Tarih Vakfı Ortak Yayını.
 • Vatandaş, S. (2016). Avrupa’ya Göçmen Akışı ve Türkiye’de Göç Politikaları. İlke İlim Kültür Eğitim Derneği (3), 1-19.
 • Yalçın, C. (2004). Göç Sosyolojisi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Yıldız, K., Ünlü, Ü., & Sezer, M. (2014). Mülteci- Sığınmacı Cinnetleri ve Toplum "Her İnsanın Huzur İçinde, Kendi Evinde, Sevdiği İnsanların İçinde ve Vatanında Ölme Hakkı Vardır!". KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 16(1), 42-50.
 • World Migration Report (2013). https://www.iom.int/wmr2013, (Erişim Tarihi: 10.03.2019)
 • World Migration Report (2018). https://www.iom.int/wmr/world-migration-report-2018, (Erişim Tarihi: 10.03.2019)
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makale
Yazarlar

Yazar: YÜCEL ÖZDEN (Sorumlu Yazar)
Kurum: BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: ALİ HAMURCU
Kurum: BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 23 Eylül 2019

Bibtex @konferans bildirisi { assam571450, journal = {ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi}, issn = {2148-5879}, address = {Yakuplu Mahallesi Hürriyet Bulvarı Newport Sitesi No: 155 1. Blok Kat 7 D.55 Beylikdüzü İstanbul}, publisher = {Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği}, year = {2019}, volume = {}, pages = {447 - 455}, doi = {}, title = {Uluslararası Göç Yönetişimi ve Türkiye}, key = {cite}, author = {ÖZDEN, YÜCEL and HAMURCU, ALİ} }
APA ÖZDEN, Y , HAMURCU, A . (2019). Uluslararası Göç Yönetişimi ve Türkiye. ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi , () , 447-455 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/assam/issue/48907/571450
MLA ÖZDEN, Y , HAMURCU, A . "Uluslararası Göç Yönetişimi ve Türkiye". ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi (2019 ): 447-455 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/assam/issue/48907/571450>
Chicago ÖZDEN, Y , HAMURCU, A . "Uluslararası Göç Yönetişimi ve Türkiye". ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi (2019 ): 447-455
RIS TY - JOUR T1 - Uluslararası Göç Yönetişimi ve Türkiye AU - YÜCEL ÖZDEN , ALİ HAMURCU Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi JF - Journal JO - JOR SP - 447 EP - 455 VL - IS - SN - 2148-5879- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi Uluslararası Göç Yönetişimi ve Türkiye %A YÜCEL ÖZDEN , ALİ HAMURCU %T Uluslararası Göç Yönetişimi ve Türkiye %D 2019 %J ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi %P 2148-5879- %V %N %R %U
ISNAD ÖZDEN, YÜCEL , HAMURCU, ALİ . "Uluslararası Göç Yönetişimi ve Türkiye". ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi / (Eylül 2019): 447-455 .
AMA ÖZDEN Y , HAMURCU A . Uluslararası Göç Yönetişimi ve Türkiye. ASSAM-UHAD. 2019; 447-455.
Vancouver ÖZDEN Y , HAMURCU A . Uluslararası Göç Yönetişimi ve Türkiye. ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi. 2019; 455-447.