Yıl 2020, Cilt 31 , Sayı 3, Sayfalar 239 - 249 2020-12-21

Tarımsal Üretimin Krizine Karşı Kırsal Turizmin Bir Alternatif Olarak Değerlendirilmesi: Muğla İli Örneği
Rural Tourism as an Alternative to Crisis of Agricultural Production: Muğla Province Case

Muammer TUNA [1]


Bölgesel ya da aynı bölge içinde kalkınmışlık farklarının ortadan kaldırılması son derece önemli bir sosyo-ekonomik sorundur. Türkiye’de de batı bölgeleri ile diğer bölgeleri arasında kalkınmışlık farkları dikkat çekmektedir. Ancak, aynı il içinde de farklı ilçelerde kalkınmışlık farkları görülebilmekte olup, bu farkın en yoğun olarak görüldüğü illerden birisi de Muğla’dır. Muğla’nın kıyı ilçeleri ile iç ilçeleri arasında ciddi kalkınmışlık farkları vardır. Bu noktadan hareketle bu makalede, Muğla’nın kıyı ilçeleri ile iç/kırsal ilçeleri arasındaki kalkınmışlık farkı ve bu farkı ortadan kaldırılması için kırsal turizmin bir alternatif kalkınma stratejisi olup olamayacağı tartışılmıştır. Makalenin dayandığı araştırma, Muğla İli’nin iç bölgelerinde yer alan doğal, kültürel, tarihsel değerlerinin ortaya konularak kırsal kalkınma/kırsal turizm açısından bir potansiyel taşıyıp taşımadığının belirlenmesini hedeflemekte olup GEKA (Güney Ege Kalkınma Ajansı) tarafından desteklenmiştir. Sosyolojik bir alan araştırması olan araştırmada nicel ve nitel araştırma stratejileri kullanılmıştır.

The regional development level difference is one of the most important socio-economic problems that has been seen in between the western parts and the eastern parts of Turkey. However, the issue is also important for even in the different regions of one province. There is a huge development difference between the coastal tourism districts and rural districts of Muğla province. Therefore, a sociological field research that was suppor-ted by GEKA accomplished to investigate possibilities of rural tourism in Muğla province in 2015. Quantitative research technique was used with face to face interviews and 408 sample size. The main concern of this research is to minimize development level differences between the different districts of Muğla province. The quantitative research technique was used in this research with 408 sample size. According to the research findings, the rural tourism might be an alternative to minimize the development level difference between the coastal districts and the rural districts of Muğla Province. Suggestions about the rural tourism development for Muğla Province were presented a book that was recently published (Tuna 2020).   

 • Açma, B. (1991). Gelişmiş Ülkelerin Az Gelişmiş Bölgelerini Geliştirmeyi Amaçlayan Politikaların İncelenmesi ve GAP Örneği, İstanbul Ticaret Odası, 7: 9.
 • Açma, B. (1991). Gelişmiş Ülkelerin Az Gelişmiş Bölgelerini Geliştirmeyi Amaçlayan Politikaların İncelenmesi ve GAP Örneği, İstanbul Ticaret Odası, 7: 9.
 • Akgün, A. A. (2010). Rural Areas as Promising Hot Spots, 50th Anniversary European Congress of the Regional Science Association International 19-23 August. İsveç: Jönköping.
 • Akgün, A. A. (2010). Rural Areas as Promising Hot Spots, 50th Anniversary European Congress of the Regional Science Association International 19-23 August. İsveç: Jönköping.
 • Akyürek, S., Ö. Özdemir ve H. Çeken. (2018). Gümüşhane İlinin Kırsal Turizm Potansiyeli ve Yerel Halkın Kırsal Turizm Hakkındaki Görüşleri (Zigana Köyü Örneği), International Rural Tourism and Development Journal, 2 (2): 10-19.
 • Akyürek, S., Ö. Özdemir ve H. Çeken. (2018). Gümüşhane İlinin Kırsal Turizm Potansiyeli ve Yerel Halkın Kırsal Turizm Hakkındaki Görüşleri (Zigana Köyü Örneği), International Rural Tourism and Development Journal, 2 (2): 10-19.
 • Bakırcı, M. (2007). Türkiye’de Kırsal Kalkınma: Kavramlar, Politikalar ve Uygulamalar. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Bakırcı, M. (2007). Türkiye’de Kırsal Kalkınma: Kavramlar, Politikalar ve Uygulamalar. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Beeton, S. (2006). Community Development Through Tourism. Collingwood Australia: LandLink Press.
 • Beeton, S. (2006). Community Development Through Tourism. Collingwood Australia: LandLink Press.
 • Boratav, K. (2009). Tarımsal Fiyatlar, İstihdam ve Köylülüğün Kaderi. İçinde: H. T. Benli ve Y. Koç, S. Şahinkaya (Editörler). Alpaslan Işıklı’ya Armağan (ss.115-130). Ankara: Mülkiyeliler Birliği Yayınları.
 • Boratav, K. (2009). Tarımsal Fiyatlar, İstihdam ve Köylülüğün Kaderi. İçinde: H. T. Benli ve Y. Koç, S. Şahinkaya (Editörler). Alpaslan Işıklı’ya Armağan (ss.115-130). Ankara: Mülkiyeliler Birliği Yayınları.
 • Bozok, D., S. Kılıç ve S. Özdemir. (2017). Turizm Literatüründe Kırsal Turizmin Bibliyometrik Analizi, Journal of Human Sciences, 14 (1):187-202.
 • Bozok, D., S. Kılıç ve S. Özdemir. (2017). Turizm Literatüründe Kırsal Turizmin Bibliyometrik Analizi, Journal of Human Sciences, 14 (1):187-202.
 • Çetin, İ, T. P. Üzümcü, İ. Orhan. (2017). Kırsal Alanlarda Sürdürülebilir Kırsal Turizm ve Kocaeli-Kandıra Kırsal Turizm Gelişimi Modeli, Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (15): 137-156.
 • Çetin, İ, T. P. Üzümcü, İ. Orhan. (2017). Kırsal Alanlarda Sürdürülebilir Kırsal Turizm ve Kocaeli-Kandıra Kırsal Turizm Gelişimi Modeli, Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (15): 137-156.
 • Çukur, T., N. Kılıçaslan. (2018). Milas İlçesinde Zeytin Hasat Şenliğinin Kırsal Turizme Katkısı, Turkish Journal of Agricultural Economics, 24 (2): 233-241.
 • Çukur, T., N. Kılıçaslan. (2018). Milas İlçesinde Zeytin Hasat Şenliğinin Kırsal Turizme Katkısı, Turkish Journal of Agricultural Economics, 24 (2): 233-241.
 • Dashper, K. (2014). Introduction, Rural Tourism: Opportunities and Challenges, İçinde: Katherine Dashper (Editör) Rural Tourism: An International Perspective (ss. 15-30). New Castle: Cambridge Scholars Publishing.
 • Dashper, K. (2014). Introduction, Rural Tourism: Opportunities and Challenges, İçinde: Katherine Dashper (Editör) Rural Tourism: An International Perspective (ss. 15-30). New Castle: Cambridge Scholars Publishing.
 • Devlet Planlama Teşkilatı. (2004). İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması, http://www.tkhk.gov.tr/ Dosyalar/5e32d48195ff4f0a9568f1d7daf79136.pdf, Erişim tarihi: 18.10.2019
 • Devlet Planlama Teşkilatı. (2004). İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması, http://www.tkhk.gov.tr/ Dosyalar/5e32d48195ff4f0a9568f1d7daf79136.pdf, Erişim tarihi: 18.10.2019
 • European Commission (EC). (1999). Towards Quality Rural Tourism. Enterprise Directorate General, Brussels: Tourism Unit.
 • European Commission (EC). (1999). Towards Quality Rural Tourism. Enterprise Directorate General, Brussels: Tourism Unit.
 • Ersoy, Y., A. Tehci, B. Ersoy. (2018). Kırsal Turizm Potansiyelinin Swot Analizi ile Değerlendirilmesi: Yozgat İli Örneği, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(1): 649-664.
 • Ersoy, Y., A. Tehci, B. Ersoy. (2018). Kırsal Turizm Potansiyelinin Swot Analizi ile Değerlendirilmesi: Yozgat İli Örneği, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(1): 649-664.
 • Geray, C. (1999). Kırsal Kalkınma Yöneltileri, İlçe Yerel Yönetimi ve “İlçe Köy Birlikleri” Önerisi, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, 8 (2): 12.
 • Geray, C. (1999). Kırsal Kalkınma Yöneltileri, İlçe Yerel Yönetimi ve “İlçe Köy Birlikleri” Önerisi, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, 8 (2): 12.
 • Gürsel, S., U. Karakoç. (2009). Türkiye’de Tarımın Yapısı Değişiyor, Betam Araştırma Notu, 09/24, İstanbul: Bahçeşehir Üniversitesi Betam Yayını.
 • Gürsel, S., U. Karakoç. (2009). Türkiye’de Tarımın Yapısı Değişiyor, Betam Araştırma Notu, 09/24, İstanbul: Bahçeşehir Üniversitesi Betam Yayını.
 • Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü. (2017). İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması SEGE 2017. Ankara: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü.
 • Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü. (2017). İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması SEGE 2017. Ankara: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü.
 • Kalkınma Bakanlığı (2012). Türkiye Sürdürülebilir Kalkınma Raporu: Geleceği Sahiplenmek. Ankara.
 • Kalkınma Bakanlığı (2012). Türkiye Sürdürülebilir Kalkınma Raporu: Geleceği Sahiplenmek. Ankara.
 • Kuşat, N. (2014). Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma İçin Bir Alternatif Olarak Kırsal Turizm ve Türkiye’de Uygulanabilirliği, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10 (2) :69-70.
 • Kuşat, N. (2014). Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma İçin Bir Alternatif Olarak Kırsal Turizm ve Türkiye’de Uygulanabilirliği, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10 (2) :69-70.
 • Mackay, M., T. Nelson, C. H. C. Perkins (2019). Agritourism and The Adaptive Re-use of Farm Buildings in New Zealand, Open Agriculture, 4: 465-474.
 • Mackay, M., T. Nelson, C. H. C. Perkins (2019). Agritourism and The Adaptive Re-use of Farm Buildings in New Zealand, Open Agriculture, 4: 465-474.
 • Mafunzwaini, A. E. ve Hugo, L. (2005). Unlocking the Rural Tourism Potential of the Limpopo Province of South Africa: Some Strategic Guidelines, Development Southern Africa 22 (2): 251-296
 • Mafunzwaini, A. E. ve Hugo, L. (2005). Unlocking the Rural Tourism Potential of the Limpopo Province of South Africa: Some Strategic Guidelines, Development Southern Africa 22 (2): 251-296
 • Neil, C. ve Hess, M. (2004). Globalizing Regional Development: A Global Production Networks Perspective, Royal Geographical Society, 29 (4): 468.
 • Neil, C. ve Hess, M. (2004). Globalizing Regional Development: A Global Production Networks Perspective, Royal Geographical Society, 29 (4): 468.
 • Oakley, P. ve C. Garforth, C. (1985). Guide to Extension Training. FAO Training Series, No: 11, İtalya: Roma.
 • Oakley, P. ve C. Garforth, C. (1985). Guide to Extension Training. FAO Training Series, No: 11, İtalya: Roma.
 • OECD. (2001). Strategies for Sustainable Development- Practical Guidance for Development. Paris: OECD.
 • OECD. (2001). Strategies for Sustainable Development- Practical Guidance for Development. Paris: OECD.
 • Ören M.N., Yurdakul O., Çevik B. ve Dinç, U. (2000). Türkiye’de Ulusal Entegre Projeler ve Tarımsal Kalkınma, Türkiye Ziraat Mühendisliği V. Teknik Kongresi. Türkiye: Ankara.
 • Ören M.N., Yurdakul O., Çevik B. ve Dinç, U. (2000). Türkiye’de Ulusal Entegre Projeler ve Tarımsal Kalkınma, Türkiye Ziraat Mühendisliği V. Teknik Kongresi. Türkiye: Ankara.
 • Özkan, E. (2007). Türkiye’de Kırsal Kalkınma Politikaları ve Kırsal Turizm. (Basılmamış Yüksel Lisans Tezi). Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Özkan, E. (2007). Türkiye’de Kırsal Kalkınma Politikaları ve Kırsal Turizm. (Basılmamış Yüksel Lisans Tezi). Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Özsoy, C. ve B. Günsoy (2012). İktisadi Kalkınma. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Özsoy, C. ve B. Günsoy (2012). İktisadi Kalkınma. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Ryan, C. (1997). Rural Tourism in New Zealand: Rafting at Rangitikei River Ventures. İçinde: S. Page, D. Getz (Editörler) The Business of Rural Tourism: International Perspectives. New York: International Thompson Business Press.
 • Ryan, C. (1997). Rural Tourism in New Zealand: Rafting at Rangitikei River Ventures. İçinde: S. Page, D. Getz (Editörler) The Business of Rural Tourism: International Perspectives. New York: International Thompson Business Press.
 • Susam, N. ve Bakkal, U. (2008). Türkiye’deki Tarım Politikalarındaki Dönüşümün Kamu Bütçesi ve Ekonomi Üzerindeki Etkileri, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, (X:1).
 • Susam, N. ve Bakkal, U. (2008). Türkiye’deki Tarım Politikalarındaki Dönüşümün Kamu Bütçesi ve Ekonomi Üzerindeki Etkileri, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, (X:1).
 • Şenses, F. (2004). Neoliberal Küreselleşme Kalkınma İçin Bir Fırsat mı, Engel mi?. Middle East Technical University Economic Research Center Working Papers in Economics, Issue: 04/09, Ankara.
 • Şenses, F. (2004). Neoliberal Küreselleşme Kalkınma İçin Bir Fırsat mı, Engel mi?. Middle East Technical University Economic Research Center Working Papers in Economics, Issue: 04/09, Ankara.
 • The Milenium Goals Development Report. (2015). https://sustainabledevelopment.un.org /content/documents/2036MDG%202015%20rev%20(July%201).pdf, Erişim tarihi: 25.09.2020.
 • The Milenium Goals Development Report. (2015). https://sustainabledevelopment.un.org /content/documents/2036MDG%202015%20rev%20(July%201).pdf, Erişim tarihi: 25.09.2020.
 • Tuna, M., Şen, H. ve Durdu, Z. (2011). Modern Toplumun İnşası: Tarihsel ve Sosyolojik Bir Perspektif. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Tuna, M., Şen, H. ve Durdu, Z. (2011). Modern Toplumun İnşası: Tarihsel ve Sosyolojik Bir Perspektif. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Tuna, M. (2006). Cultural Approximation and Tourist Satisfaction. İçinde: M. Kozak (Ed.) Progres in Tourism Marketing. Amsterdam: Andreu, Elsvier.
 • Tuna, M. (2006). Cultural Approximation and Tourist Satisfaction. İçinde: M. Kozak (Ed.) Progres in Tourism Marketing. Amsterdam: Andreu, Elsvier.
 • Tuna, M. (2011). Social and Environmental Impacts of Tourism Development in Turkey. İçinde: M. Kozak ve N. Kozak (Editörler). Sustainability of Tourism: Cultural and Environmantal Perspectives. New Castle: Cambridge Scholars.
 • Tuna, M. (2011). Social and Environmental Impacts of Tourism Development in Turkey. İçinde: M. Kozak ve N. Kozak (Editörler). Sustainability of Tourism: Cultural and Environmantal Perspectives. New Castle: Cambridge Scholars.
 • Tuna, M. (2020). Köylülüğe Bağlı Tarımın Krizine Karşı Alternatif Bir Kırsal Kalkınma Stratejisi Olarak Kırsal Turizm (Muğla Örneği). Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Tuna, M. (2020). Köylülüğe Bağlı Tarımın Krizine Karşı Alternatif Bir Kırsal Kalkınma Stratejisi Olarak Kırsal Turizm (Muğla Örneği). Ankara: Detay Yayıncılık.
 • TÜİK (2019). https://www.aksam.com.tr/guncel/turkiye-nufusu-2019-ne-kadar-oldu-tuik-turkiye-nufusunu-acikladi/haber-818948 , Erişim tarihi: 22.08.2020.
 • TÜİK (2019). https://www.aksam.com.tr/guncel/turkiye-nufusu-2019-ne-kadar-oldu-tuik-turkiye-nufusunu-acikladi/haber-818948 , Erişim tarihi: 22.08.2020.
 • Weeks, J. R. (2016). Population: An Introduction to Concepts and Issues. USA: Cengage Learnig.
 • Weeks, J. R. (2016). Population: An Introduction to Concepts and Issues. USA: Cengage Learnig.
 • World Tourism Organization. (2002). Rural Tourism in Europe: Experiences. World Tourism Organization.
 • World Tourism Organization. (2002). Rural Tourism in Europe: Experiences. World Tourism Organization.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Hakem Denetimli Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-2384-229X
Yazar: Muammer TUNA (Sorumlu Yazar)
Kurum: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Ülke: Turkey


Destekleyen Kurum GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI VE MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Proje Numarası TR32-15-DFD-0043
Teşekkür GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI'NA VE MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONUNA TEŞEKKÜR EDERİM.
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 21 Aralık 2020

Bibtex @araştırma makalesi { atad747637, journal = {Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi}, issn = {1300-4220}, address = {}, publisher = {Detay Yayıncılık}, year = {2020}, volume = {31}, pages = {239 - 249}, doi = {10.17123/atad.747637}, title = {Tarımsal Üretimin Krizine Karşı Kırsal Turizmin Bir Alternatif Olarak Değerlendirilmesi: Muğla İli Örneği}, key = {cite}, author = {Tuna, Muammer} }
APA Tuna, M . (2020). Tarımsal Üretimin Krizine Karşı Kırsal Turizmin Bir Alternatif Olarak Değerlendirilmesi: Muğla İli Örneği . Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi , 31 (3) , 239-249 . DOI: 10.17123/atad.747637
MLA Tuna, M . "Tarımsal Üretimin Krizine Karşı Kırsal Turizmin Bir Alternatif Olarak Değerlendirilmesi: Muğla İli Örneği" . Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 31 (2020 ): 239-249 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/atad/issue/58432/747637>
Chicago Tuna, M . "Tarımsal Üretimin Krizine Karşı Kırsal Turizmin Bir Alternatif Olarak Değerlendirilmesi: Muğla İli Örneği". Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 31 (2020 ): 239-249
RIS TY - JOUR T1 - Tarımsal Üretimin Krizine Karşı Kırsal Turizmin Bir Alternatif Olarak Değerlendirilmesi: Muğla İli Örneği AU - Muammer Tuna Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.17123/atad.747637 DO - 10.17123/atad.747637 T2 - Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 239 EP - 249 VL - 31 IS - 3 SN - 1300-4220- M3 - doi: 10.17123/atad.747637 UR - https://doi.org/10.17123/atad.747637 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi Tarımsal Üretimin Krizine Karşı Kırsal Turizmin Bir Alternatif Olarak Değerlendirilmesi: Muğla İli Örneği %A Muammer Tuna %T Tarımsal Üretimin Krizine Karşı Kırsal Turizmin Bir Alternatif Olarak Değerlendirilmesi: Muğla İli Örneği %D 2020 %J Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi %P 1300-4220- %V 31 %N 3 %R doi: 10.17123/atad.747637 %U 10.17123/atad.747637
ISNAD Tuna, Muammer . "Tarımsal Üretimin Krizine Karşı Kırsal Turizmin Bir Alternatif Olarak Değerlendirilmesi: Muğla İli Örneği". Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 31 / 3 (Aralık 2020): 239-249 . https://doi.org/10.17123/atad.747637
AMA Tuna M . Tarımsal Üretimin Krizine Karşı Kırsal Turizmin Bir Alternatif Olarak Değerlendirilmesi: Muğla İli Örneği. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi. 2020; 31(3): 239-249.
Vancouver Tuna M . Tarımsal Üretimin Krizine Karşı Kırsal Turizmin Bir Alternatif Olarak Değerlendirilmesi: Muğla İli Örneği. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi. 2020; 31(3): 239-249.
IEEE M. Tuna , "Tarımsal Üretimin Krizine Karşı Kırsal Turizmin Bir Alternatif Olarak Değerlendirilmesi: Muğla İli Örneği", Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 31, sayı. 3, ss. 239-249, Ara. 2020, doi:10.17123/atad.747637