Cilt: 3 Sayı: 2, 23.12.2021

Yıl: 2021

Bu derginin amacı kadınla ilgili yapılan tüm alanlardaki bilimsel araştırmaları yayınlamaktır. 

Bu dergi kadınla ilişkili eğitim, sağlık,  hukuk, sosyal statü, toplumsal cinsiyet, şiddet, girişimcilik, evlilik ve aile, psikoloji, iletişim vb. alanlarda yapılan çalışmaları kapsar.

Başlık sayfası; makale başlığı, yazarların isim ve soyisimleri (yayın sırasına göre), ünvanları, kurum bilgileri, mail adresleri, sayfa altına gelecek şekilde yazışma yapılacak yazarın isim-soyisim yazışma adresi, fax ve telefon numarası (cep telefonu tercih edilmelidir), e-mail adresini içermelidir. Bu dosya "başlık sayfası" olarak sisteme ayrıca  yüklenmelidir.

Makale dosyası; Makale aşağıdaki kurallara göre hazırlanmalıdır ve yazar bilgilerini içermemelidir. Bu dosya "makale" adı ile sisteme yüklenmelidir.


a.Makaleler IBM uyumlu bilgisayarda, Microsoft Word 7.0 yazılım programında, Times New Roman yazı karakterinde, 12 punto ve 1.5 satır aralığı ile yazılmalıdır.

b. Makaleler sayfanın üst-alt ve sağ-sol yanlardan 2.5'er cm, boşluk bırakılacak ve toplam 14 sayfayı geçmeyecek şekilde hazırlanmalıdır. İlk sayfa hariç diğer sayfalar numaralandırılmalıdır.

c. Makalelerin başlığı 12 punto, büyük harflerle ve bold karakterde yazılmalıdır. Başlık en kısa anlatımla içeriği yansıtmalıdır. 

d. Yazının başında en fazla 250 kelimelik Türkçe "ÖZ" ile İngilizce "ABSTRACT" yer almalıdır (10 punto ve italik karakterde).

Öz bölümünde: Çalışmanın amacına, yöntemine, bulgularına ve sonuçlarına yer verilmelidir. Özette kısaltma ve kaynak kullanılmamalıdır. Türkçe özetin altına "Anahtar Kelimeler", İngilizce özetin altına "Key Words" ibaresi ile az üç anahtar kelime yazılmalıdır. Kelimeler birbirlerinden  virgül (,) ile ayrılmalı ve her kelime büyük harfle başlamalıdır. Çalışmanın İngilizce başlığı "Abstract" başlığının altında olacak şekilde küçük harflerle, her kelime büyük harfle başlatılarak 10 punto ve bold karakterde yazılmalıdır.          

e. Araştırma yazılarında: Giriş, Amaç, Gereç ve Yöntem, Bulgular, Tartışma, Sonuç ve Öneriler, Kaynaklar bölümleri yer almalı ve bölüm başlıkları büyük harflerle 12 punto ve bold, normal yazı karakterinde olmalıdır. Gereç ve yöntem kısmında araştırmanın türü, evren ve örneklemi, örnekleme yöntemi, veri toplama aracı, varsa yapılan girişimi, etik, araştırmanın sınırlılıkları yazılmalıdır. 

f.Etik sorumluluk: İnsan öğesini kapsayan tüm araştırmalarda Helsinki Deklarasyonu Prensipleri'ne uyulması gerekmektedir. Bu tür araştırmalarda yazarlar etik kurul izni ve çalışmanın yapıldığı alanın yetkililerinden izin almalıdır. Yazılarda araştırmaya katılmış insanlardan bilgilendirilmiş yazılı/sözlü onam alındığı belirtilmek zorundadırlar. Eğer araştırma için maddi destek veya herhangi bir kurumdan fon sağlanmış ise belirtilmelidir. Makalelerin etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır. 

g. Derleme yazılarında: Özet (En fazla  250 kelime, bölümsüz, Türkçe ve İngilizce), konu ile ilgili başlıklar, kaynaklar bölümleri yer almalıdır. Derleme yazıları güncel literatürü de içine alacak şekilde hazırlanmalıdır. Yazarın o konu ile ilgili basılmış yayınlarının olması özellikle tercih nedenidir.

ğ. Yazılarda geçen kısaltmalar yazı içinde ilk kullanımlarında açık olarak yazılmalı ve hemen yanında parantez içinde kısaltılmış şekil verilmelidir.

h. Yazılardaki tablolar dikey çizgiyi içermemeli ve tablolar word programındaki tablo menüsünden yararlanılarak yapılmalıdır.   Tablolar, tablodaki her bir değer, bir satır ve sütuna gelecek şekilde yazılmalı, ondalık sayılar arasına virgül değil nokta konulmalıdır. Noktadan sonraki sayılar 1 basamak olmalıdır (95.8 gibi).   Şekil, resim, tablo ve grafiklerin metin içinde geçtiği yerler ilgili cümlenin sonunda belirtilmelidir. Şekil, resim, tablo ve grafikler makale içine eklenmelidir.  Kullanılan kısaltmalar şekil, resim, tablo ve grafiklerin altındaki açıklamada belirtilmelidir. Daha önce basılmış şekil, resim, tablo ve grafik kullanılmış ise yazılı izin alınmalıdır ve bu izin açıklama olarak şekil, resim, tablo ve grafik açıklamasında belirtilmelidir.      Resimler/fotoğraflar renkli, ayrıntıları görülecek derecede kontrast ve net olmalıdır.

ı. Makalelerin yazım dilleri açık ve anlaşılır olmalıdır. 

i.Teşekkür: Makalelerde, eğer çıkar çatışması, finansal destek, bağış ve diğer bütün editöryal (istatistiksel analiz, İngilizce/Türkçe değerlendirme) ve/veya teknik yardım varsa, metnin sonunda belirtilmelidir.

Metin İçinde Kaynak Kullanımı:

Hem metin içinde hem de kaynakçada Amerikan Psikologlar Birliği tarafından yayımlanan Publication Manual of American Psychological Association  (APA)  (6.  baskı)  adlı  kitapta  belirtilen  yazım  kuralları uygulanmalıdır.

 

Metin İçi Referans Gösterimi Örnekleri:

(Metin içi atıflarda yazarlar arasında “&” işareti yerine “ve” kullanılmalıdır.)

 

Atıf Türü

Metin İçinde İlk Atıf

Metin İçi

Müteakip Atıflar

Parantez İçi İlk Atıf

Parantez İçi Müteakip Atıflar

 Tek Yazarlı

 Uslu (2007)

(Uslu, 2007)

 İki Yazarlı

 Uslu ve Kara (2004)

(Uslu ve Kara, 2004)

 Üç Yazarlı

Uslu, Kara ve Köse (2018)

Uslu ve ark. (2018)

(Uslu, Kara ve Köse, 2018)

(Uslu ve ark., 2018)

 Dört Yazarlı

Uslu, Kara, Köse ve Ay (2018)

Uslu ve ark. (2018)

(Uslu, Kara, Köse ve Ay, 2018)

(Uslu ve ark., 2018)

Beş Yazarlı

 Uslu, Kara, Köse, Ay  ve Sis (2019)

Uslu ve ark. (2019)

(Uslu, Kara, Köse, Ay ve Sis, 2019)

(Uslu ve ark., 2019)

Altı ve Daha Fazla Yazarlı

Uslu ve ark. (2018)

(Uslu ve ark., 2018)

Kaynakça Yazımı

(Yayınlanmamış tezler, kongre, sempozyum vb. bildiri kitaplarında yer alan bildiriler, ders  notları, kişisel ya da uzman görüleri kaynak olarak kullanılamaz)

Kitap

Tek Yazarlı:

Demir, P. (2012).  Feminizm.  İstanbul: Mor Basın Yayıncılık.

Walliman, N. (2011). Research Methods The Basics. New York: Routledge.

Çok yazarlı:

Sevil, Ü., & Yanıkkerem E. (2006). Kadına Yönelik Aile Şiddet. İzmir: Güven Kitapevi.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. Ç., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

 Çeviri Kitap

Morris,  C.  (2002).  Psikolojiyi  Anlamak  (Çev.  A.  Erkuş,  A.  D.  Batıgün  ve  B.  Ayvaşık).

Ankara: TPD Yayınları.

 Kitap İçinde Bölüm

Akpınar, R. (2005). Türkiye’de kadının sosyal konumu. B. Aksoy  (Ed.), Türkiye’de Kadın. Erzurum: Erzurum Palandöken Basımevi

 Makale   (Dergi isimleri kısaltma yapılmadan yazılmalıdır)

Aydın, A., Barut, Y., Kalafat, T., Boysan, M., & Beşiroğlu, L. (2012). Travma Sonrası Stres Bozukluğu Belirtileri Ölçeği—Kendini Değerlendirme (TSSBÖ-KD) Türkçe formunun psikometrik özellikleri. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 13, 125-130.

 Fenwick, J., Gamble, J., Nathan, E., Bayes, S., & Hauck, Y. (2009). Pre‐and postpartum levels of childbirth fear and the relationship to birth outcomes in a cohort of Australian women. Journal of Clinical Nursing, 18(5), 667-677. 

Yediden Fazla Yazarlı Makale

Gatsonis C., Gavin, N., Vollrath, M.E., Lohr, K.N., Swinson, T., Gartlehner, G., . . . Miller, W. C. (2005). Perinatal depression: Prevalence, screening accuracy, and screening outcomes. Journal of Traumatic Stress, 6(4), 459-473.

Online Edinilmiş Makale

Çapık, A., Apay, S. E., & Sakar, T. (2015). Gebelerde distres düzeyinin belirlenmesi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 18(3), 196-203 Alındı: http://dergipark.gov.tr/ataunihem/issue/2670/34888

Sillick, T. J.,&Schutte, N. S. (2006). Emotional intelligence and self-esteem mediate between perceived early parental love and adult happiness. E-Journal of Applied Psychology2(2), 38-48. Retrieved from http://ojs.lib.swin.edu.au/index. php/ejap

Ulusal ya da Uluslararası Organizasyonların Basmış olduğu kitap, kitapçık vb.

World Health Organization. (2008). Maternal Health & Child Health and Development. http://www.who.int/mental_health/prevention/suicide/MaternalMH/en/  (last accessed 10.10.2017)

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü. (2016). Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele (2016-2020) Ulusal Eylem Planı. https://kadininstatusu.aile.gov.tr/ulusal-ey-lem-planlari/kadina-yonelik-siddetle-mu-cadele-ulusal-eylem-plani (Son Erişim:16.12.2018)

 

 

Etik İlkeler ve Yayın Politikası
Bu yönergenin dergiye makale gönderecek olan bütün araştırmacılar tarafından dikkatle incelenmesi gerekmektedir.
ETİK POLİTİKASI
Bilimsel bir çalışma ortaya koyan tüm paydaşların (yazar, editör, hakem, yayıncı ve okuyucu), bilimin doğru bir şekilde ilerlemesine katkı sağlaması hedeflenir. Bu hedef gereğince hazırlanan bilimsel çalışmalarda bilimsel etik ilkelere uygunluk önemlidir.
Bu etik ilkeler, COPE (Committee On Publication Ethics) tarafından hazırlanan yönerge esas alınarak tarafımızca kabul edilmiştir ve paydaşlar tarafından da benimsenmesi önerilerek, bir kısmı ile aşağıda sunulmuştur.
1. Yayın ve Yazarlık
a) Makalede yazım kurallarına dikkat edilmelidir.
b) Makalenin konusu olan araştırmaya eğer destek sağlayan kurum ya da kuruluşlar var ise, makale başlığının sonuna üst simge olarak yıldız işareti konulmalı, makalenin ilk sayfasının dipnot kısmında gerekli açıklama yapılmalıdır.
c) İntihal (aşırma) kasti olup olmaması önemsenmeksizin, bir etik ihlalidir. Çalışmaların başka kaynaklarla, referans gösterilmeden benzeşmesi ve bu haliyle yayına alınması etik olmamasının yanında suçtur ve kabul edilemez.
d)Yayın Kurulu, dergiye gönderilen çalışmalarla ilgili aşırma, atıf manipülasyonu ve veri sahteciliği iddia ve şüpheleri karşısında COPE kurallarına uygun olarak hareket edebilmektedir. Yayınlanmak üzere dergiye gönderilen makaleler, farklı dergilerde ve çeşitli internet kaynaklarında yayınlanan makaleler ile benzerlik açısından uygun bir program ile kontrol edilir. Kontrol sonucunda %20 veya daha fazla benzerlik gösteren makaleler reddedilir.
e) Herhangi bir şekilde sahte veri kullanıldığı belirlenen makaleler reddedilir.
f) Daha önce başka bir dergide yayımlanmış makaleler, değerlendirmeye alınmaz.
2. Yazarların Sorumlulukları
a) Yazar(lar) çalışmayla ilişkili verilerin doğruluğundan emin olmak, araştırmasına ilişkin kayıtlarını düzenli tutmak ve olası bir talep üzerine bu verilere erişim verebilmelidir.
b) Yazarlar gönderdikleri makalelerin detaylı değerlendirme sürecine tabi tutulmasını kabul etmiş sayılırlar.
c) Makalede isimleri bulunan yazarların makaleye yaptıkları katkıyı editörlüğe bildirmek zorundadırlar.
ç) Yazarlar, makalelerini dergi kurallarına uygun bir şekilde hazırlayıp göndermelidirler.
d) Yayımlanmak üzere dergiye gönderilen herhangi bir makalede isimleri bulunan yazarlar, makaledeki her türlü verinin gerçek ve orijinal olduğunu beyan etmiş sayılırlar.
e) Yazarlar, yayımlanmak üzere dergiye gönderdikleri makalelerini eş zamanlı olarak başka dergilere gönderemezler.
f) Yazarlar, hakem değerlendirmesine tabi tutulmuş makaleleriyle ilgili hakemlerin ve editörlüğün istediği her türlü düzeltmeyi yapmakla yükümlüdürler.
g) Atatürk Üniversitesi Kadın Araştırmaları Dergisi’ne yayımlanması amacıyla gönderilen çalışmalarda; makalenin Materyal ve Metot kısmında “Etik Kurulu onayı alınmıştır” ifadesi yer almalıdır. Yazar(lar) etik kurul onayı aldıkları kurumu ve onay numarasını belirtmelidirler.
h) Yazar(lar) insan veya hayvan denek içeren tüm çalışmalar için ulusal ve uluslararası yasalara ve yönergelere uygun olmasını sağlamak, (örneğin, WMA Helsinki Bildirgesi, NIH Laboratuar Hayvanlarının Kullanımına İlişkin Politika, Hayvanların Kullanımına İlişkin AB Direktifi) gerekli onayların alındığını onaylamak, denek mahremiyete saygı göstermelidir.
ı) Yazar(lar), başka kaynaklardan alınan veya kullanılan materyal ile ilgili telif hakkı şartlarına uymak ve telif hakkının Dergiye devrini ifade eden sözleşmeyi imzalamakla yükümlüdürler.
i) Dergide yer alan yazılardan doğacak her türlü sorumluluk yazar(lar)ına aittir.
j) Yazar(lar) herhangi bir çıkar çatışması durumunda, makalesiyle ilgili etik bir ihlal tespit ettiğinde bunu editör ve yayıncı ile paylaşmak, hata beyanı, zeyilname, tazminat bildirimi yayınlamak veya gerekli görüldüğü durumlarda (çalışma kabul edilmeden önce) çalışmayı geri çekebilirler.
k) Yayınlanmak üzere dergiye gönderildikten sonra yazarlardan hiçbiri, tüm yazarların yazılı izni olmadan yazar listesinden silinemez ve hiçbir isim yazar olarak eklenemez veya yazar sırası değiştirilemez.
l) Yayınlanmak üzere dergiye gönderilen makaleler hakem değerlendirme sürecini tamamlayıp editör tarafından basılmak üzere kabul edildikten sonra yazar(lar) tarafından makale geri çekilemez.
m) Yayınlanmak üzere dergimize gönderilen çalışmalar, daha önce herhangi bir şekilde yayınlanmamış veya herhangi bir yere yayınlanmak üzere gönderilmemiş, özgün çalışma niteliği taşımalıdır. Kişiler çalışmalarını gönderirken, çalışmanın kısmen veya tamamen, herhangi başka bir platformda daha önce yayınlanmadığı, yayın için değerlendirmede bulunmadığını beyan etmekle yükümlüdür. Aksi bir durumla karşılaşıldığında ilgili yaptırımlar uyarınca yazar(lar) durumdan sorumlu tutulacaktır.
n) Yazar(lar) çalışmalarının telif hakkından feragat etmeyi kabul ederek, değerlendirme için gönderimle birlikte çalışmalarının telif hakkını dergiye devretmek zorundadır. Bu devir, yazının yayına kabulü ile bağlayıcı hale gelir. Basılan materyalin hiçbir kısmı yayınevinin yazılı izni olmadıkça bir başka yerde kullanılamaz.
o) Derginin yayın süreçleri, Uluslararası Tıbbi Dergileri Editörler Kurulu (ICMJE), Dünya Tıbbi Editörler Derneği (WAME), Bilim Editörleri Konseyi (CSE), Yayın Etiği Kurulu (COPE), Avrupa Bilim Editörleri Derneği (EASE) ve Ulusal Bilgi Standartları örgütü (NISO) kılavuzları uyarınca yürütülür.
ö) Yazarların; patent, telif hakkı dışında kalan bütün tescil edilmemiş hakları, çalışmayı satmamak koşulu ile kendi amaçları için çoğaltma hakkı, yazarın kendi kitap ve diğer akademik çalışmalarında, kaynak göstermesi koşuluyla, çalışmanın tümü ya da bir bölümünü kullanma hakkı, çalışma künyesini belirtmek koşuluyla kişisel web sitelerinde veya üniversitesinin açık arşivinde bulundurma hakkı gibi hakları saklıdır.
p) Yazarlar, basılı ya da elektronik formatta yardımcı resimler, tablolar ya da diğer her türlü içerik dahil daha önce yayımlanmış içeriği kullanırken telif hakkı sahibinden izin almalılardır. Bu konudaki yasal, mali ve cezai sorumluluk yazarlara aittir.
r) Dergimize çalışma gönderecek yazarlar, "Telif Hakkı Devir Formu" belgesini doldurmalıdır. Yazar(lar) doldurdukları formu ıslak imza ile imzalamalıdır. İmzalanan form Dergiye, önce taranarak sisteme yüklenmelidir.
s) Ekonomik veya kişisel fayda sağlanan durumlar çıkar çatışmasını meydana getirir. Bilimsel sürecin ve yayınlanan makalelerin güvenilirliği; bilimsel çalışmanın planlanması, uygulanması, yazılması, değerlendirilmesi, düzenlenmesi ve yayınlanması sırasında çıkar çatışmalarının objektif bir şekilde ele alınmasıyla doğrudan ilişkilidir. Finansal ilişkiler en kolay belirlenebilen çıkar çatışmalarıdır ve derginin, yazarların ve bilimin güvenilirliğini zedelemesi kaçınılmazdır. Bu çatışmalara bireysel ilişkiler, akademik rekabet veya entelektüel yaklaşımlar sebep olabilir. Yazarlar, çalışmanın tüm verilerine erişimi kısıtlayan veya verileri analiz etme, yorumlama, makaleleri hazırlama, yayınlama vb. yeteneklerine müdahale eden, hem kar amaçlı hem de kar amacı gütmeyen sponsorlarla anlaşmalara girmekten mümkün olduğunca kaçınmalıdır. Makalenin içinde yazar(lar) çıkar çatışmasını belirtmek zorundadırlar.
ş) Çıkar çatışmalarının önlenmesi adına editörler de, çalışmaların değerlendirilmesi sırasında aralarında herhangi bir ilişki bulunabilecek kişileri bir araya getirmekten kaçınmalıdır. Makaleler hakkında son kararı veren editörlerin de karar verecekleri konulardan hiçbiri ile kişisel, profesyonel veya finansal bağlarının olmaması gerekir. Kişiler makalelerin etik ilkeler çerçevesinde değerlendirilebilmesi ve bağımsız bir süreç yürütülebilmesi için olası çıkar çatışmaları ile ilgili olarak yayın kurulunu bilgilendirmelidir.
3. Hakemlerin Sorumlulukları
a) Makale değerlendirmesinde görev yapan hakemler objektif ve tarafsız olarak değerlendirme yapmalıdırlar.
b) Makale yazarları veya makaleyi destekleyen kurum ve kuruluşlar ile ilgili herhangi bir çıkar çatışması bulunan hakemler durumu editörlüğe bildirerek, makale değerlendirmesinde bulunmamalıdırlar.
c) Hakemler değerlendirmeleri üzere kendilerine gönderilen makalelerin verilerini kimseyle paylaşamazlar.
d) Düzeltme isteyerek makalenin yayınlanabileceği yönünde kanaate varan hakemler, gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra makaleyi yeniden inceleme hakkına sahiptirler.
4. Yayın Kurulunun Sorumlulukları
a) Makalelerin ön değerlendirmeleri Yayın Kurulu tarafından yapılır.
b) Makaleler değerlendirilmek üzere editör ofisi tarafından en az iki hakeme gönderilir. Hakem raporlarına bağlı olarak editör ofisi, makalelerin kabulüne, reddine veya revizyonuna karar verir.
c) Editör ofisi gerek gördüğünde makaleyi üçüncü bir hakeme gönderebilir.
d) Yayın Kurulu, yayımlanmamış makalelerin verilerini hiçbir şekilde şahsi işleri için kullanamaz ve bu verileri hiçbir şekilde paylaşamaz.
e) Makale değerlendirme süreci tamamlandığında, editör kararı sorumlu yazara iletir.
f) Editör, bir makalenin kabulüne ya da reddine karar verirken, makalede ismi bulunan kişi ya da kişilerle olan çıkar çatışmasından etkilenmemelidir.
g) Editör ofisi cinsiyet, dini veya politik inançlar, yazarların etnik veya coğrafi kökenleri üzerine ayrım yapılmaksızın görevlerini yerine getirirken dengeli, objektif ve adil bir şekilde hareket etmelidir.
h) Editör ofisi dergiye gönderilen çalışmaları içeriğine göre değerlendirmek, hiçbir yazara ayrıcalık göstermez.
ı) Editör ofisi olası çıkar çatışmalarını önlemek adına gerekli önlemleri almak ve varsa mevcut beyanları değerlendirir.
i) Editör ofisi sponsorlu çalışmaları veya özel konulardaki çalışmaları diğer çalışmalarla aynı şekilde ele alır.
j) Etik ihlali niteliğinde bir şikayet olması durumunda editör ofisi, derginin politika ve prosedürlerine bağlı kalarak gerekli prosedürleri uygular. Editör ofisi yazarlara, gelen şikayete cevap vermek için bir fırsat vermek, çalışma kime ait olursa olsun gerekli yaptırımları uygulamaktan kaçınmaz.
k) Derginin amaç ve kapsamına uygun olmaması durumunda gelen çalışmayı reddetmek.

Etik İlkelere Uymayan Durumun Editöre Bildirilmesi
Atatürk Üniversitesi Kadın Araştırmaları Dergisi'nde editörler, hakemler, yazarlar ile ilgili etik ilkelere uymayan bir davranış ya da değerlendirme sürecindeki, erken görünümdeki ya da yayımlanmış bir makale ilgili etik olmayan bir durumla karşılaşılması durumunda atakad@atauni.edu.tr adresine ileti yoluyla bildirilmesi gerekir.