Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

ASSESSMENT OF THE RURAL TOURISM POTENTIAL IN ERMENEK DISTRICT AND DEFINITION OF THE RELEVANT STRATEGIES

Yıl 2020, Cilt: 4 Sayı: 2, 45 - 62, 25.12.2020

Öz

Tourism is the largest and most popular service industry in the world. Touristic demands have recently changed with the impact of technological, social and spatial alterations. Move from metropoles to rural areas, whose fresh air, clean environment and natural and cultural values are protected, has occurred as an alternative touristic activity. Such a transition has increased the number of demands for rural tourism. Destinations of rural tourism that can present their differences play a key role in the development of rural tourism. This study aims to assess the rural tourism potential in Ermenek, Karaman, Turkey and to define the guiding strategies in this regard. Ermenek has been studied as a nationally important settlement due to of its natural, historical and cultural values, where many tourism alternatives can be developed. The materials of this study include theses, books, journals, articles, online database reviews, planning decisions, conclusions of 1st Cultural and Touristic Workshop held in Ermenek, and information and documents obtained from the field research. The rural tourism potential in Ermenek was assessed by performing the SWOT analysis. The results and conclusions of the discussion indicate that Ermenek can be a national and regional destination for rural tourism.

Kaynakça

 • Adeyinka-Ojo, S. F., Khoo-Lattimore, C., Nair, V. 2014. A Framework for Rural Tourism Destination Management and Marketing Organisations. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 144 (2014), 151 – 163.
 • Barke, M. 2004. Rural Tourism in Spain. International Journal of Tourism Research, 6(3), 137-149.
 • Blain, C., Levy, S. E. and Ritchie, J.R.B. 2005. Destination Branding: Insights and Practices from Destination Management Organisations. Journal of Travel Research, 43, 328-338.
 • Cengiz, Z. 2005. Turizm master planı ve uygulama imkanları. [Online] http://Kariyer.Turizmgazetesi.Com/Articles/Article.Aspx?İd=24542 [Erişim Tarihi: 01.07.2017].
 • Çevlik, H. 2013. Ermenek Baraj Gölü Limnolojisi. T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı, Ankara.
 • Dowling, R. K. and Fennell, D. A. 2003. The Context of Ecotourism Policy and Planning. In David A. Fennell & Ross K. Dowling (Eds.). Ecotourism Policy and Planning (1-20). Wallingford, Oxon; Cambridge, MA, USA: CABI Publishing.
 • Dwyer, L. and Kim, C. 2003. Destination Competitiveness: Determinants and Indicators. Current Issues in Tourism, 6(5), 369-414 Erkal, N. 2007. Gösteri Olarak Mimarlık: Turizmin Güncel Mimarlığa Etkileri Üzerine. Mimarlık, (336), Temmuz-Ağustos 2007
 • Garrod, B., Wornell, R. and Youell, R. 2006. Re-Conceptualising Rural Resources as Countryside Capital: The Case of Rural Tourism. Journal of Rural Studies, 22, 117-128.
 • Gök, B. 2006. Ermenek Kazası (1500–1600). Yayınlanmamış Doktora tezi, İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya. Gopal, R., Varma, S. and Gopinathan, R. 2008. Rural Tourism Development: Constraints and Possibilities With a Special Reference to Agri Tourism a Case Study on Agri Tourism Destination – Malegoan Village, Taluka Baramati, District Pune Maharashtra. Part XII. Tourism Other Sectors, Conference on Tourism in India – Challenges Ahead, 15-17 May 2008, IIMK.
 • Hall, D. 2004. Rural Tourism Development in Southeastern Europe: Transition and The Search for Sustainability. International Journal of Tourism Research, 6, 165-176.
 • http://cografyaharita.com/haritalarim/4l_karaman_ili_haritasi.png> Erişim: 30.04.2020 http://ermenek.bel.tr/Cografi_Konum_ve_Ulasim-2083-2043> Erişim: 30.04.2020
 • http://ermenekilcesi.blogspot.com.tr/2010/03/foto-ermenek-ilcesi-merkezi.html> Erişim: 30.04.2020 http://www.medyaermenek.com/2016/01/sbide-antik-kenti-ermenekte-mutlaka.html> Erişim: 06.07.2017 https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=95&locale=tr> Erişim: 29.04.2020
 • İçöz, O., Var T. ve İlhan, İ. 2009. Turizm Planlaması ve Politikaları: Turizmde Bölgesel Planlama. (2. Baskı), Turhan Kitabevi, Ankara.
 • Kaplan, A ve Örücü, Ö. K. 2019. Burdur Gölü ve Çevresinin Peyzaj Değerleri Açısından Turizm Potansiyelinin Belirlenmesi. Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi, MBUD, 2019, 4(2), 105-121.
 • Karafaki Çetinkaya, F. ve Yazgan, M. 2012. Kırsal Turizme Kavramsal Yaklaşım, Kırsal Turizmin Önemi ve Etkileri. IJSES, Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, 2(2), 55-58.
 • Kauppila, P., Saarinen, J., and Leinonen, R. 2009. Sustainable Tourism Planning and Regional Development in Peripheries: a Nordic View. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 9(4), 424–435.
 • Kaya Köşklük, N. 2016. Kırsal Mimarlık Mirasının Korunmasında Turizmin Rolü: Cumalıkızık Köyü Örneği. Ege Mimarlık, Ocak 2016, 28-31. [Online] http://egemimarlik.org/92/7.pdf> Erişim: 13.04.2020.
 • Komppula, R. 2014. The Role of Individual Entrepreneurs in The Development of Competitiveness for a Rural Tourism Destination- a Case Study. Tourism Management, 40, 361–371.
 • Lane, B. 1994. What is Rural Tourism? Journal of Sustainable Tourism, 2(1-2), 7-21.
 • Ovalı Kısa, P. 2007. Kitle Turizmi ve Ekolojik Turizmin Kavram, Mimari ve Çevresel Etkiler Bakımından Karşılaştırılması. Megaron, YTÜ Mimarlık Fak. Dergisi, Cilt 2, Sayı 2, 64-79.
 • Ovalı Kısa, P. ve Tachir, G. 2015. Eko-destinasyon Olarak Santorini ve Ekolojik Turizm Potansiyelleri. Tasarım Kuram Dergisi, Sayı 20, Aralık 2015, 35-51. Ömer Battır Arşivi, 2018.
 • Pesonen, J., Komppula, R. Kronenberg, C. and Peters, M. 2011. Understanding the Relationship Between Push and Pull Motivations In Rural Tourism. Tourism Review, 66 (3), 32- 49.
 • Petrovi´c, D. M., Vujko, A., Gaji´c, T., Vukovi´c, B. D., Radovanovi´c, M., Jovanovi´c, J. M. and Vukovi´c, N. 2018. Tourism as an Approach to Sustainable Rural Development in Post-Socialist Countries: a Comparative Study of Serbia and Slovenia. Sustainability, 10, 54. Roberts, L., and Hall, D. (Eds.). (2001). Rural Tourism and Recreation: Principles to Practice. CABI.
 • Şarkaya İçellioğlu, C. (2014). Kent Turizmi ve Marka Kentler: Turizm Potansiyeli Açısından İstanbul’un Swot Analizi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 2014 / 1, 37-55.
 • Saxena, G. and Ilbery, B. (2008). Integrated Rural Tourism, a Border Case Study. Annals of Tourism Research, 35(1), 233-254.
 • Serdaroğlu Sağ, N. 2017. Turizm Yatırımlarının Gerçekleştirilebilmesine İlişkin Yapılması Gerekenler. (Ed.) Tekocak, M. ve Yaldız, E.: 1. Ermenek Kültür ve Turizm Çalıştayı Raporu (4-5 Haziran 2016).
 • Serdaroğlu Sağ, N., Yaldız, E. ve Sağ, M., A. 2007. Ermenek in the Context of Articulation Problem. Livenarch III, Livable Environments and Architecture. International Congress, Volume II, Trabzon 2007, 451-462.
 • Sharpley, J. 1997. Rural Tourism an Introduction. International Thomson Business Press. 1-165.
 • Sharpley, R. 2002. Rural Tourism and The Challenge of Tourism Diversification: The Case of Cyprus. Tourism Management, 23, 233–244.
 • Tasçı, A.D.A. 2011. Destination Branding and Positioning. In Y.Wang, A. Pizam (Eds.), Destination Marketing and Management: Theories And Applications, 113-129. Tuğlacı, P. 1985. Osmanlı Şehirleri. İstanbul 1985, 122.
 • United Nations World Tourism Organisation (UNWTO) 2013. World Tourism Barometer – Tourism Trends and Marketing, Madrid.
 • Wang, Y. and Fesenmaier, D. 2007. Collaborative Destination Marketing: a Case Study of Elkhart County, Indiana. Tourism Management, 28(3), 836-75.
 • Wilson, S., Fesenmaier, D.R., Fesenmaier, J. ve Van Es, J.C. 2001. Factors for Success in Rural Tourism Development. Journal Travel Research, 2001, 40, 132–138.
 • Yaldız, E. 2017. Ermenek Turkuaz Gölü Sürdürülebilir Turizm Potansiyeli; Mimari Karakterler ve Mevcut Olanakların değerlendirilmesi. (Ed.) Tekocak, M. ve Yaldız, E.: 1. Ermenek Kültür ve Turizm Çalıştayı Raporu (4-5 Haziran 2016), 79-98.

Ermenek İlçesinde Kırsal Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi ve Stratejilerin Tanımlanması

Yıl 2020, Cilt: 4 Sayı: 2, 45 - 62, 25.12.2020

Öz

Turizm, dünyanın en büyük ve en popüler hizmet endüstrisidir. Özellikle son yıllarda teknolojik gelişme, sosyal ve mekânsal değişimlerin etkisi ile turizm talepleri değişmekte, farklı turizm alternatifi olarak, metropollerden, temiz hava, temiz çevre, doğal ve kültürel değerleri korunan kırsal alanlara bir kaçış söz konusu olmaktadır. Bu eğilim kırsal turizme yönelik taleplerin artmasına neden olmaktadır. Kırsal turizm gelişiminde, diğer yerleşimlerden farklılıklarını sunabilen kırsal turizm destinasyonları anahtar bir konumda yer almaktadır. Bu bağlamda makale, Karaman’ın Ermenek İlçesindeki kırsal turizm potansiyelinin değerlendirilmesini ve rehber stratejilerin tanımlanmasını amaçlamaktadır. Ermenek, birçok turizm alternatifinin gelişebileceği doğal, tarihi ve kültürel değerleri ile ulusal düzeyde önemi olan bir yerleşme olması nedeniyle incelenmiştir. Makalenin materyalleri, tez, kitap, dergi, makale internet ve online veri tabanı taramaları, planlama kararları, 1. Ermenek Kültür ve Turizm Çalıştayı sonuçları ve saha araştırmasından edinilen bilgi ve dokümanlardır. Ermenek kırsal turizm potansiyeli SWOT analizi kullanılarak değerlendirilmiştir. Bulgu ve tartışma sonuçları, Ermenek’in ulusal ve bölgesel bir kırsal turizm destinasyonu olabileceğini ortaya koymuştur.

Kaynakça

 • Adeyinka-Ojo, S. F., Khoo-Lattimore, C., Nair, V. 2014. A Framework for Rural Tourism Destination Management and Marketing Organisations. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 144 (2014), 151 – 163.
 • Barke, M. 2004. Rural Tourism in Spain. International Journal of Tourism Research, 6(3), 137-149.
 • Blain, C., Levy, S. E. and Ritchie, J.R.B. 2005. Destination Branding: Insights and Practices from Destination Management Organisations. Journal of Travel Research, 43, 328-338.
 • Cengiz, Z. 2005. Turizm master planı ve uygulama imkanları. [Online] http://Kariyer.Turizmgazetesi.Com/Articles/Article.Aspx?İd=24542 [Erişim Tarihi: 01.07.2017].
 • Çevlik, H. 2013. Ermenek Baraj Gölü Limnolojisi. T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı, Ankara.
 • Dowling, R. K. and Fennell, D. A. 2003. The Context of Ecotourism Policy and Planning. In David A. Fennell & Ross K. Dowling (Eds.). Ecotourism Policy and Planning (1-20). Wallingford, Oxon; Cambridge, MA, USA: CABI Publishing.
 • Dwyer, L. and Kim, C. 2003. Destination Competitiveness: Determinants and Indicators. Current Issues in Tourism, 6(5), 369-414 Erkal, N. 2007. Gösteri Olarak Mimarlık: Turizmin Güncel Mimarlığa Etkileri Üzerine. Mimarlık, (336), Temmuz-Ağustos 2007
 • Garrod, B., Wornell, R. and Youell, R. 2006. Re-Conceptualising Rural Resources as Countryside Capital: The Case of Rural Tourism. Journal of Rural Studies, 22, 117-128.
 • Gök, B. 2006. Ermenek Kazası (1500–1600). Yayınlanmamış Doktora tezi, İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya. Gopal, R., Varma, S. and Gopinathan, R. 2008. Rural Tourism Development: Constraints and Possibilities With a Special Reference to Agri Tourism a Case Study on Agri Tourism Destination – Malegoan Village, Taluka Baramati, District Pune Maharashtra. Part XII. Tourism Other Sectors, Conference on Tourism in India – Challenges Ahead, 15-17 May 2008, IIMK.
 • Hall, D. 2004. Rural Tourism Development in Southeastern Europe: Transition and The Search for Sustainability. International Journal of Tourism Research, 6, 165-176.
 • http://cografyaharita.com/haritalarim/4l_karaman_ili_haritasi.png> Erişim: 30.04.2020 http://ermenek.bel.tr/Cografi_Konum_ve_Ulasim-2083-2043> Erişim: 30.04.2020
 • http://ermenekilcesi.blogspot.com.tr/2010/03/foto-ermenek-ilcesi-merkezi.html> Erişim: 30.04.2020 http://www.medyaermenek.com/2016/01/sbide-antik-kenti-ermenekte-mutlaka.html> Erişim: 06.07.2017 https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=95&locale=tr> Erişim: 29.04.2020
 • İçöz, O., Var T. ve İlhan, İ. 2009. Turizm Planlaması ve Politikaları: Turizmde Bölgesel Planlama. (2. Baskı), Turhan Kitabevi, Ankara.
 • Kaplan, A ve Örücü, Ö. K. 2019. Burdur Gölü ve Çevresinin Peyzaj Değerleri Açısından Turizm Potansiyelinin Belirlenmesi. Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi, MBUD, 2019, 4(2), 105-121.
 • Karafaki Çetinkaya, F. ve Yazgan, M. 2012. Kırsal Turizme Kavramsal Yaklaşım, Kırsal Turizmin Önemi ve Etkileri. IJSES, Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, 2(2), 55-58.
 • Kauppila, P., Saarinen, J., and Leinonen, R. 2009. Sustainable Tourism Planning and Regional Development in Peripheries: a Nordic View. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 9(4), 424–435.
 • Kaya Köşklük, N. 2016. Kırsal Mimarlık Mirasının Korunmasında Turizmin Rolü: Cumalıkızık Köyü Örneği. Ege Mimarlık, Ocak 2016, 28-31. [Online] http://egemimarlik.org/92/7.pdf> Erişim: 13.04.2020.
 • Komppula, R. 2014. The Role of Individual Entrepreneurs in The Development of Competitiveness for a Rural Tourism Destination- a Case Study. Tourism Management, 40, 361–371.
 • Lane, B. 1994. What is Rural Tourism? Journal of Sustainable Tourism, 2(1-2), 7-21.
 • Ovalı Kısa, P. 2007. Kitle Turizmi ve Ekolojik Turizmin Kavram, Mimari ve Çevresel Etkiler Bakımından Karşılaştırılması. Megaron, YTÜ Mimarlık Fak. Dergisi, Cilt 2, Sayı 2, 64-79.
 • Ovalı Kısa, P. ve Tachir, G. 2015. Eko-destinasyon Olarak Santorini ve Ekolojik Turizm Potansiyelleri. Tasarım Kuram Dergisi, Sayı 20, Aralık 2015, 35-51. Ömer Battır Arşivi, 2018.
 • Pesonen, J., Komppula, R. Kronenberg, C. and Peters, M. 2011. Understanding the Relationship Between Push and Pull Motivations In Rural Tourism. Tourism Review, 66 (3), 32- 49.
 • Petrovi´c, D. M., Vujko, A., Gaji´c, T., Vukovi´c, B. D., Radovanovi´c, M., Jovanovi´c, J. M. and Vukovi´c, N. 2018. Tourism as an Approach to Sustainable Rural Development in Post-Socialist Countries: a Comparative Study of Serbia and Slovenia. Sustainability, 10, 54. Roberts, L., and Hall, D. (Eds.). (2001). Rural Tourism and Recreation: Principles to Practice. CABI.
 • Şarkaya İçellioğlu, C. (2014). Kent Turizmi ve Marka Kentler: Turizm Potansiyeli Açısından İstanbul’un Swot Analizi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 2014 / 1, 37-55.
 • Saxena, G. and Ilbery, B. (2008). Integrated Rural Tourism, a Border Case Study. Annals of Tourism Research, 35(1), 233-254.
 • Serdaroğlu Sağ, N. 2017. Turizm Yatırımlarının Gerçekleştirilebilmesine İlişkin Yapılması Gerekenler. (Ed.) Tekocak, M. ve Yaldız, E.: 1. Ermenek Kültür ve Turizm Çalıştayı Raporu (4-5 Haziran 2016).
 • Serdaroğlu Sağ, N., Yaldız, E. ve Sağ, M., A. 2007. Ermenek in the Context of Articulation Problem. Livenarch III, Livable Environments and Architecture. International Congress, Volume II, Trabzon 2007, 451-462.
 • Sharpley, J. 1997. Rural Tourism an Introduction. International Thomson Business Press. 1-165.
 • Sharpley, R. 2002. Rural Tourism and The Challenge of Tourism Diversification: The Case of Cyprus. Tourism Management, 23, 233–244.
 • Tasçı, A.D.A. 2011. Destination Branding and Positioning. In Y.Wang, A. Pizam (Eds.), Destination Marketing and Management: Theories And Applications, 113-129. Tuğlacı, P. 1985. Osmanlı Şehirleri. İstanbul 1985, 122.
 • United Nations World Tourism Organisation (UNWTO) 2013. World Tourism Barometer – Tourism Trends and Marketing, Madrid.
 • Wang, Y. and Fesenmaier, D. 2007. Collaborative Destination Marketing: a Case Study of Elkhart County, Indiana. Tourism Management, 28(3), 836-75.
 • Wilson, S., Fesenmaier, D.R., Fesenmaier, J. ve Van Es, J.C. 2001. Factors for Success in Rural Tourism Development. Journal Travel Research, 2001, 40, 132–138.
 • Yaldız, E. 2017. Ermenek Turkuaz Gölü Sürdürülebilir Turizm Potansiyeli; Mimari Karakterler ve Mevcut Olanakların değerlendirilmesi. (Ed.) Tekocak, M. ve Yaldız, E.: 1. Ermenek Kültür ve Turizm Çalıştayı Raporu (4-5 Haziran 2016), 79-98.
Toplam 34 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Kentsel Politika, Mimarlık
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Neslihan Serdaroğlu Sağ 0000-0001-8002-4499

Esra Yaldız 0000-0001-6295-0157

Yayımlanma Tarihi 25 Aralık 2020
Kabul Tarihi 14 Eylül 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 4 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Serdaroğlu Sağ, N., & Yaldız, E. (2020). Ermenek İlçesinde Kırsal Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi ve Stratejilerin Tanımlanması. ATA Planlama Ve Tasarım Dergisi, 4(2), 45-62.