Cilt: 5 Sayı: 2, 31.12.2021

Yıl: 2021

Sayı Editör Kurulu

İnşaat Mühendisliğinde Sayısal Modelleme, Yapısal Bütünlük ve Hasar, Yapı Endüstrisi Çalışmaları, Teknoloji ve Sistemleri, Mimari Tasarım, Yapı, Çevre, Yerleşim ve Ürünlerde Koruma, Restorasyon, Yenileme, Fiziksel Çevre Kontrolü, Mimarlık, Mimari ve Tasarım
Dr. Öğr. Üyesi Defne DURSUN ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ 0000-0003-4560-744X
Kentsel Tasarım, Kentsel Planlama ve Sağlık, Şehir Ekonomisi ( Kent Ekonomisi), Bölge Planlamada Kent Coğrafyası, Katılım ve Yönetişim, Bölge Planlama, Şehir ve Bölge Planlama, Kent Tarihi, Kent Morfolojisi, Mimari ve Tasarım
Manu SOBTİ Brisbane University
Mimarlık Tarihi
Yun GAO University of Huddersfield
Kent Morfolojisi
Yapısal Bütünlük ve Hasar, Yapı Endüstrisi Çalışmaları, Teknoloji ve Sistemleri
Dr. Ertu UNVER University of Huddersfield 0000-0002-9031-6353
Endüstriyel Ürün Tasarımı
Doç. Dr. Hilal Tuğba ÖRMECİOĞLU AKDENIZ UNIVERSITY, FACULTY OF ARCHITECTURE 0000-0002-0662-4178
Yapısal Bütünlük ve Hasar, Mimarlık Tarihi, Mimari Tasarım
Tasarım Araçları ve Teknolojisi, Yapı Endüstrisi Çalışmaları, Teknoloji ve Sistemleri, Mimarlıkta Malzeme ve Teknoloji, Mimarlık ve Tasarımda Bilgi Teknolojileri, Mimari Tasarım, Mimarlık, Ekoloji, Sürdürülebilirlik ve Enerji
Dr. Öğr. Üyesi Bilge ÇAKIR HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ, MİMARLIK FAKÜLTESİ, ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ, ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ANABİLİM DALI 0000-0002-3177-4696
Afet ve Acil Durum Yönetimi, Şehir ve Bölge Planlama Eğitimi, Beşeri Coğrafya, Planlamada Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), İklim Değişikliği Etkileri ve Uyarlama, Kentsel Planlama ve Sağlık, Ekoloji, Sürdürülebilirlik ve Enerji, Bölge Planlamada Kent Coğrafyası, Şehir ve Bölge Planlama, Peyzaj Planlama, Kent Morfolojisi

  ATA Planlama ve Tasarım Dergisi, Mimarlık, İç Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama ve Peyzaj Mimarlığı bölümlerinin ilgili dallarından ve bu alanlarla ilişkili olmak üzere; planlama ve tasarım, koruma ve onarım, yapı ve yapı sistemleri teknolojileri ve tasarımı, endüstriyel ürün tasarımı ve teknolojileri alanlarındaki kuram-uygulama ve tarih çalışmaları ile bu alanlarla ilişkili disiplinlerarası çalışmaları; kentsel, kırsal ve bölgesel düzeyde insan-çevre ilişkilerini fiziksel planlama ve tasarım perspektifinden değerlendiren, teori ve uygulamaya yönelik yüksek nitelikli, özgün araştırma çalışmalarını ve derlemeleri yayınlamayı amaçlamaktadır.

    ATA Planlama ve Tasarım Dergisi, özgün bilimsel araştırmalar/makaleler, derleme çalışmaları, planlama ve tasarım projeleri, röportajlar, kitap özetleri/eleştirilerini yayınlar. Ayrıca sunulduğu yer, toplantı ve tarihin kaydedilmesi ve başka bir yerde yayınlanmamış olması şartı ile sempozyum bildirileri de yayınlanabilir. 

    Dergiye gönderilen makale/derleme/görüş yazıları ve röportajlar İngilizce ya da Türkçe hazırlanmalı ve daha önce hiç bir yerde basılmamış ya da bu derginin kapsamında belirtilen kapsamları içeren herhangi bir başka dergiye eş zamanlı olarak gönderilmemiş olmalıdır.ATA Planlama ve Tasarım Dergisi yazım kurallarına BURADAN ulaşabilirsiniz.

Yazılarınızı hazırlarken bu ŞABLONu kullanabilirsiniz.

ATA PLANLAMA VE TASARIM DERGİSİ ETİK İLKELER VE YAYIN POLİTİKASI

ATA Planlama ve Tasarım Dergisi, Atatürk Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nin ulusal hakemli bir dergisi olup yılda iki kez ve gerekli durumlarda özel ya da ek sayılar da yayımlanabilmektedir.

ATA Planlama ve Tasarım Dergisi, Mimarlık, İç Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, Peyzaj Mimarlığı bölümlerinin ilgili dallarından ve bu alanlarla ilişkili olmak üzere; planlama ve tasarım, koruma ve onarım, yapı ve yapı sistemleri teknolojileri ve tasarımı, endüstriyel ürün tasarımı ve teknolojileri alanlarındaki kuram-uygulama ve tarih çalışmaları ile bu alanlarla ilişkili disiplinler arası çalışmaları; kentsel, kırsal ve bölgesel düzeyde insan-çevre ilişkilerini fiziksel planlama ve tasarım perspektifinden değerlendiren, teori ve uygulamaya yönelik araştırma ve derlemeleri kabul etmektedir.

Ata Planlama ve Tasarım Dergisi’ne gönderilen çalışmalar çift taraflı kör hakemlik süreciyle değerlendirilmekte ve ücretsiz erişimle elektronik olarak yayımlanmaktadır. Aşağıda yazarların, dergi editörünün, hakemlerin ve yayımcının etik sorumlulukları, rolleri ve görevleri yer almaktadır. Aşağıda yer alan etik ilkeler ve kurallar ‘Yayın Etiği Komitesi’nin (Committe on Publication Ethics - COPE (https://publicationethics.org/)) yönergesine göre hazırlanmıştır. 

YAZAR (LAR)

ATA Planlama ve Tasarım Dergisi’ne gönderilen çalışmalar, Mimarlık, İç Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, Peyzaj Mimarlığı bölümlerinin ilgili dallarından ve bu alanlarla ilişkili alanlarındaki özgün araştırmalar olması gerekmektedir. Makalelerde yararlanılan tüm kaynaklar (yazarlar, çevrimiçi sayfalar, kişisel görüşmeler, vb.) için doğru ve uygun bir şekilde kaynak gösterilmelidir. 

ATA Planlama ve Tasarım Dergisi’nde basılacak eserlere telif hakkı ödenmeyecektir. Gönderilecek makalelere Telif Hakkı Sözleşmesi’nin imzalanarak eklenmesi zorunludur. Eksik imza durumunda sorumluluk, imzalayan yazar(lar)a aittir. 

Gönderilen makaleye ilişkin çıkar çatışmaları belirtilmeli ve nedeni açıklanmalıdır. Yazarların, hakem sürecindeyken çalışmalarına ilişkin ham verileri editörler kuruluna iletmesi istenebilir, bu durumda yazarların ham verilerini editörler kuruluyla paylaşmaları beklenmektedir. Yazarlar, yayımlanan bir makaleye ilişkin verileri 5 yıl süreyle saklamakla yükümlüdürler. Yazarlar çalışmalarında bir hata tespit ettiklerinde editörü ve editörler kurulunu bilgilendirmeli, düzeltme ya da geri çekme süreci için iş birliği kurmalıdırlar.

Yazar(lar), başka yerde yayımladıkları ya da yayımlanmak üzere gönderdikleri bir makalesini ya da aynı anda birden fazla makalesini ATA Planlama ve Tasarım Dergisi'ne göndermemelidir.

Makaleye katkı sağlamayan kişilerin adı, yazar olarak yazılmamalı, yayımlanmak üzere başvurusu yapılan bir makalenin yazar sırasını değiştirme, yazar çıkartma, yazar ekleme önerilmemelidir.

Yazar(lar), değerlendirme ve erken görünüm aşamasındaki ya da elektronik ortamda yayımlanmış makalesiyle ilgili hatayı fark ettiklerinde bilgi vermek, düzeltmek ya da geri çekmek için editörle iletişime geçmelidirler.

Yazar(lar), etik kurul kararı gerektiren deney, anket, ölçek, görüşme, gözlem, odak grup çalışması gibi nicel ya da nitel yöntemlerde araştırmalar için etik kurul onayı aldığını; etik kurul adı, karar tarihi ve sayısı aday makalenin ilk-son sayfasında ve yöntem bölümünde belirtmeli, etik kurul kararını gösteren belgeyi makalenin başvurusuyla birlikte sisteme yüklemelidir. 

Yazar(lar)dan derleme makaleler için etik kurul onayı istenmez. Bununla birlikte etik kurul kararı gerektirmeyen makalelerde de, etik kurul kararının gerekmediği, makalenin ilk-son sayfasında ve yöntem bölümünde belirtilmelidir. 

HAKEMLER

Ata Planlama ve Tasarım Dergisi’ne gönderilen tüm makaleler çift taraflı kör hakemlik süreci ile değerlendirilmektedir. Çift taraflı kör hakemlik, yansız, nesnel ve bağımsız bir değerlendirme sürecinin sağlanabilmesi için yazarların hakemlerden, hakemlerin de yazarlardan gizli tutulması anlamına gelmektedir. Hakemlere makaleler değerlendirilmek üzere dergi yönetim sisteminden iletilmektedir. Hakemlerin, değerlendirdikleri çalışmanın Mimarlık, İç Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, Peyzaj Mimarlığı bölümlerinin ilgili dallarından ve bu alanlarla ilişkili olmak üzere; planlama ve tasarım, koruma ve onarım, yapı ve yapı sistemleri teknolojileri ve tasarımı, endüstriyel ürün tasarımı ve teknolojileri alanlarındaki kuram-uygulama ve tarih çalışmaları ile bu alanlarla ilişkili disiplinler arası çalışmaları; kentsel, kırsal ve bölgesel düzeyde insan-çevre ilişkilerini fiziksel planlama ve tasarım perspektifinden değerlendiren, teori ve uygulamaya yönelik araştırma ve derlemelerin alanlarına katkısı ve makalenin yayımlanabilir olup olmadığına ilişkin kararları ve bu kararlarına ilişkin gerekçelerini içeren bir form doldurmaları gerekmektedir. Ata Planlama ve Tasarım Dergisi hakemlerinin etik sorumlulukları ve rolleri aşağıda belirtildiği gibidir:

Hakemlerin yalnızca uzmanlık alanlarına ilişkin makalelere hakemlik yapmaları gerekmektedir.

Hakemlerden çıkar çatışmaları bulunmayan makalelere hakemlik yapmayı kabul etmeleri beklenmektedir. Hakemler herhangi bir çıkar çatışması fark ettiklerinde editörü bilgilendirmeli ve ilgili makalenin hakemliğini yapmayı reddetmelidirler.

Hakemler makaleleri yansız ve nesnel olarak değerlendirmelidirler.
Hakemlerin değerlendirdikleri makalelere ilişkin Elektronik Hakem Değerlendirme Formu’nu doldurmaları gerekmekte, çift taraflı kör hakemlik sürecine zarar vermemek için formlarda isimlerini belirtmemeleri gerekmektedir. Hakemlerin değerlendirdikleri makalenin yayımlanabilir olup olmadığına ilişkin kararları ile kararlarına ilişkin gerekçelerini de bu formda belirtmeleri gerekmektedir.

Hakemlerin önerilerinde kullandıkları üslubun kibar, saygılı ve bilimsel olması gerekmektedir. Hakemler saldırgan, saygısız ve öznel kişisel yorumlardan kaçınmalıdırlar. Hakemlerin bu tür bilimsel olmayan yorumlarda bulundukları tespit edildiğinde yorumlarını yeniden gözden geçirmeleri ve düzeltmeleri için editör ya da editörler kurulu tarafından kendileriyle iletişime geçilebilmektedir.

Hakemlerin kendilerine verilen 30 gün süre içerisinde değerlendirmelerini tamamlamaları gerekmekte ve burada belirtilen etik sorumluluklara uymaları beklenmektedir.

EDİTÖR, EDİTÖR YARDIMCILARI VE ALAN EDİTÖRLERİNİN ETİK SORUMLULUKLARI

Editörün ‘Yayın Etiği Komitesi’nin (Committe on PublicationEthics - COPE (https://publicationethics.org/)) yayımlamış olduğu ‘COPE Dergi Editörleri için Etik Davranışlar ve En İyi Uygulamalar Kılavuzu’ (COPE Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors ve ‘COPE Dergi Editörleri için En İyi Uygulamalar Kılavuzu’nda (COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors yer alan ve aşağıda listelenen etik sorumluluklara uyması gerekmektedir.

Editör dergide basılan tüm makalelerden sorumludur. Editörün etik görevleri ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir:

Genel Sorumluluklar

Editör derginin niteliğinin artırılması ve gelişimine katkıda bulunmak için çaba sarf etmekle yükümlüdür. 

Editörün, yazarların ifade özgürlüğünü desteklemesi gerekmektedir.

Okuyucularla İlişkiler

Editörün, dergide hakem değerlendirmesinin gerekli olmadığı bölümlerin (editöre mektup, davetli yazılar, konferans duyuruları vb.) açıkça belirtildiğinden emin olması gerekmektedir.

Editörün yayımlanan makalelerin dergi okuyucularının bilgi ve becerileriyle uyumlu olabilmesi için çaba sarf etmesi gerekmektedir.

Hakemlerle İlişkiler

Editör, en az iki hakem görevlendirerek, hakemlerin bilgi ve uzmanlıklarına uygun makaleleri değerlendirmelerini istemelidir. Böylece makalelerin alanında uzman kişilerce uygun bir şekilde değerlendirilmesi sağlanmalıdır.

Editör, hakemlerin bir makaleyi değerlendirmeden önce makaleye ilişkin çıkar çatışmaları bulunmadığını belirtmelerini talep etmekle yükümlüdür. 

Editörün hakem değerlendirme sürecine ilişkin gerekli tüm bilgileri ve hakemlerden yapması beklenenleri hakemlere iletmesi gerekmektedir.

Editör, hakem değerlendirme sürecinin çift taraflı kör hakemlik ile sürdürüldüğünden emin olmalı ve yazarlara hakemleri, hakemlere de yazarları ifşa etmemelidir.

Editör, hakemleri zamanlama ve performanslarına göre değerlendirmelidir.

Editör, hakemlere ilişkin bir veri tabanı oluşturmalı ve hakemlerin performansına göre veri tabanını güncellemelidir.

Editör, kaba ve niteliksiz yorumlarda bulunan ya da geç dönen hakemleri hakem listesinden çıkarmalıdır.

Editör, hakem listesini hakemlerin uzmanlık alanlarına göre sürekli yenilemeli ve genişletmelidir.

Yazarlarla İlişkiler

Editör, yazarlara kendilerinden ne beklendiğine ilişkin yayım ve yazım kuralları ile örnek şablonu sürekli güncellemelidir.

Editör dergiye gönderilen makaleleri dergi yazım kuralları, çalışmanın önemi, özgünlüğü açısından değerlendirmeli ve makaleyi ilk gönderim sürecinde reddetme kararı alırsa, yazarlara bunun nedenini açık ve yansız bir şekilde iletmelidir. Bu süreçte, makalenin dilbilgisi, noktalama ve/veya yazım kuralları (kenar boşlukları, uygun şekilde referans gösterme, vb.) açısından tekrar gözden geçirilmesi gerektiğine karar verilirse, yazarlar bu konuda bilgilendirilmeli ve gerekli düzeltmeleri yapabilmeleri için kendilerine zaman tanınmalıdır

Makalelerde gönderim ve yayıma kabul tarihleri yer almalıdır.

Yazarların makalelerinin durumuna ilişkin bilgi talebi olduğunda çift taraflı kör hakemlik sürecini bozmayacak şekilde yazarlara makalelerinin durumuna ilişkin bilgi verilmelidir.

Editörler Kurulu ile İlişkiler

Editör, yeni editörler kurulu üyelerine yayım ve yazım kurallarını iletmeli ve kendilerinden beklenenleri açıklamalıdır.

Editör, editörler kurulu üyelerine yayım ve yazım kurallarının en güncel halini iletmelidir.

Editör, editörler kurulu üyelerini değerlendirmeli ve derginin gelişimine aktif olarak katılım gösterecek üyeleri editörler kuruluna seçmelidir.

Editör, editörler kurulu üyelerini aşağıda yer alan rolleri ve sorumluluklarına ilişkin bilgilendirmelidir.

• Derginin gelişimini desteklemek
• Kendilerinden istendiğinde uzmanlık alanlarına ilişkin derlemeler hazırlamak
• Yayım ve yazım kurallarını denetlemek ve iyileştirmek
• Derginin işletiminde gerekli sorumlulukları yerine getirmek

YAYIMCI

ATA Planlama ve Tasarım Dergisi, Atatürk Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nin ulusal hakemli bir dergisi olup yılda iki kez (Aralık ve Haziran aylarında) elektronik olarak yayımlanır. Gerekli durumlarda özel ya da ek sayılar da yayımlanabilir.

İNTİHAL VE ETİK DIŞI DAVRANIŞLAR

ATA Planlama ve Tasarım Dergisine gönderilen tüm makaleler basılmadan önce IThenticate (http://www.ithenticate.com/) ya da Turnitin (https://www.turnitin.com/) yazılım programı ile taranmaktadır. Benzerlik oranı %30 olup; belirtilen ve bu oranın altında olan makaleler yayıma kabul edilir. Bu oranı aşan makaleler ayrıntılı olarak incelenir ve gerekli görülürse gözden geçirilmesi ya da düzeltilmesi için yazarlara geri gönderilir, intihal ya da etik dışı davranışlar tespit edilirse yayımlanması reddedilir.

Aşağıda etik dışı bazı davranışlar listelenmiştir:

• Çalışmaya fikren katkıda bulunmayan kişilerin yazar olarak belirtilmesi.
• Çalışmaya fikren katkıda bulunan kişilerin yazar olarak belirtilmemesi.
• Makale yazarın yüksek lisans/doktora tezinden ya da bir projeden üretilmişse bunun belirtilmemesi.
• Dilimleme yapılması yani, tek bir çalışmadan birden fazla makale yayımlanması.
• Gönderilen makalelere ilişkin çıkar çatışmalarının bildirilmemesi.
• Çift taraflı kör hakemlik sürecinin deşifre edilmesi.


İletişim: Ata Planlama ve Tasarım Dergisi