Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ VE İKAMETGÂH İLİŞKİSİ/BİR MEKÂNIN EVE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ: NEVŞEHİR ÖRNEĞİ

Yıl 2017, Cilt: 22 Sayı: 38, 15 - 38, 18.07.2017
https://doi.org/10.17295/ataunidcd.316850

Öz

Coğrafya’daki ‘kültürel
dönüşüm’ ve sosyal bilimlerdeki ‘mekânsal dönüşüm’e bağlı olarak mekân
kavramının insan ve toplum ile ilişkisine dair çalışmaların
önemi gün geçtikçe artmaktadır. Bu bağlamda coğrafyada ‘genç coğrafyalar’, ‘öğrenci
coğrafyaları’, ‘yükseköğrenim 
coğrafyaları’ gibi yeni alt dallar ortaya çıkmıştır. Bu alanda yapılan
çalışmalardan bazıları bir özne olarak öğrencilerin iç dünyasına girmeye
çalışırken bazıları da farklı öğrenci gruplarının toplumsal özelliklerine
yoğunlaşmıştır. Bu çalışmaların ortak noktası ise bütün bireyselliği ve
toplumsallığı içine alan mekân kavramına vurgudur. Üniversite öğrencileri ve
mekân arasındaki ilişki denildiği zaman ilk akla gelen yerlerden birisi de
yurt, ev, apart gibi barınma yerleridir. Coğrafya disiplini içinde de özellikle
son yıllarda ev kavramına dair çalışmalar artmıştır. Bu çalışmalarda ev ile
ilgili farklı bakış açılarını ve paradigmaları görmek mümkündür. Fiziksel bir
mekân olan ev, zamanla hatıraların ve duyguların biriktiği ya da toplumsal
anlamların oluştuğu ev haline gelir. Araştırmada, öncelikle Nevşehir Hacı
Bektaş Veli Üniversitesi öğrencilerinin şehrin hangi bölgelerinde kaldıkları ve
ne tür yerlerde ikamet ettikleri gösterildikten sonra öğrencilerin ‘fiziksel
bir mekânı’ nasıl ‘anlamlı bir mekân’ haline getirdikleri incelenecektir.
Ayrıca, bir yurt odasının, apart bir dairenin, bir evin, geçici de olsa nasıl
‘yuva’ haline getirildiği üzerinde durulacaktır. Nitel
yöntemlerin kullanıldığı bu çalışma olgubilim deseni ile yürütülmüştür. Farklı
fakültelerden 20 öğrenci ile derinlemesine görüşme yapılmıştır. Ev, yurt ve
apart gibi yerlerde yaşayan öğrenciler, kaldıkları ortamda katılımcı gözlem
yöntemi ile gözlenmiştir.  Öğrencilerin
kaldıkları yerdeki nesnelerle kurdukları ilişki ve fiziksel bir mekânı anlamlı
bir mekân haline getirirken kullandıkları nesnelerin önemi etnografik yöntem
üzerinden görülmeye çalışılmıştır.

Kaynakça

 • Alım, M. ve Doğanay, S. (2002). Coğrafya eğitimi anabilim dalı I. sınıf öğrencilerinin profilleri ile akademik başarılarının karşılaştırılması, Doğu Coğrafya Dergisi, 7(8): 61-74.
 • Arlı, E. (2013). Barınma yerinin üniversite öğrencilerinin kişisel ve sosyal gelişim ve akademik başarı üzerindeki etkilerinin odak grup görüşmesi ile incelenmesi. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi. 3(2) ,173-178.
 • Bachelard, G. (1994) [1958] The Poetics of Space. Translated by M. Jolas. Boston, MA: Beacon Press.
 • Blunt, A ve Dowling, R. (2006). Home. London: Routledge.
 • Bradford, M. (1990). Education, attainment and the geography of choice. Geography, 75: 3-16.
 • Brah, A. (1996) Cartographies of diaspora: contesting identities. London: Routledge.
 • Butcher, A. P. (2004). Educate, consolidate, immigrate: educational immigration in Auckland, New Zealand. Asia Pacific Viewpoint, 45: 255–278.
 • Çalışkan, V. ve Sarış, F. (2008). Çanakkale şehrinde üniversite ve konut ilişkisi. Doğu Coğrafya Dergisi, 13(20): 215-238.
 • Çelik, B. (1991). Ankara üniversitesi veteriner fakültesi öğrencilerinin barınma koşullarının ders başarıları üzerine etkisi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Çiçek, H. G., Baykul, A. ve Keleş, M. K (2014). Öğrenci profilinin değerlendirilmesine yönelik bir alanaraştırması, Süleyman Demirel Üniversitesi örneği. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 33: 171-186.
 • Çitil, M., İspir, E., Söğüt, Ö. ve Büyükkasap, E. (2006). Fen edebiyat fakültesi öğrencilerinin profilleri ve başarılarını etkilediğine inandıkları faktörler, K.S.Ü. örneği. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2): 69-81.
 • Collins, F. L. (2006). Making Asian students, making students Asian: the racialisation of export education in Auckland, New Zealand. Asia Pacific Viewpoint, 47: 217–234.
 • Depres, C. (1991) ‘The meaning of home: literature review, directions for future research. Journal of Architectural and Planning Research, 8(2): 96–115.
 • Ersoy, A. F., ve Arpacı, F. (2003). Üniversite öğrencilerinin konut koşullarının ve konutta yaşamayı tercih etme nedenlerinin incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 158.
 • Filiz, Z. ve Çemrek, F. (2007). Üniversite öğrencilerinin barınma sorunlarının uygunluk analizi ile incelenmesi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(2): 207-224.
 • Fouron, G. E. (2003). Haitian immigrants in the United States: the imagining of where “home” is in their transnational social fields. In Yeoh, B. S. A., Charney, M. W., and Kiong, T. C. (ed), Approaching Transationalism: Studies on Transational Societies, Multicultural Contacts, and Imaginings of Home. Boston: Kluwer Academic Publishers, 205–50.
 • Güldiken, N. ve Özekicioğlu, H. (2004). Anadolu üniversitelerinde ailelerinden uzakta öğrenim gören öğrencilerin barınmaya ilişkin sorunları. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 5(1): 163-180.
 • Gulson, K. N. (2007). Spatial theories of education: policy and geography matters. London: Routledge.
 • Holloway, S. L., Hubbard, P., Jons, H. and Pimlott-Wilson, H. (2010). Geographies of education and the significance of children, youth and families. Progress in Human Geography, 34: 583.
 • Holton, M ve Riley M. (2013) Student geographies: exploring the diverse geographies of students and higher education. Geography Compass, 7(1): 61–74.
 • Işık, Ş. (2008). Türkiye’de Üniversitelerin Kentleşme Üzerine Etkileri. Dokuz Eylül Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(3): 159-181.
 • Kara, Ö. (2009). Yükseköğrenimde barınma sorunu Türkiye’de öğrenci yurtları ve dünyadan örnekler. (Yayımlanmamış Yüksek LisansTezi). Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.
 • Koçbeker, D.V. (2007). Alâeddin Keykubat Yerleşkesinde yurtlarda barınan öğrencilerin sorunlarının eğitimlerindeki başarı düzeylerine etkisi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Mallett, S. (2004). Understanding home: a critical review of the literature, The Sociological Review, 52(1): 62–89.
 • Özgür, G., Babacan Gümüş, A. ve Durdu, B. (2010). Evde ve yurtta kalan üniversite öğrencilerinde yaşam doyumu. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi,1(1): 25-32.
 • Sabri, S. and Ludin, A. N. M. (2009). Studentification: is it a key factor within the residential decision-making process in Kuala Lumpur? http: ⁄ ⁄ www.fab.utm.my ⁄ download ⁄ ConferenceSeminar ⁄ SEATUC200904P.pdf.
 • Sandal, E. K. ve Karademir, N. (2013). Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen edebiyat fakültesi coğrafya bölümü öğrencilerinin profili, beklenti ve sorunlarının değerlendirilmesi. KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 10(2): 129-155.
 • Smith D P, (2008). The politics of studentification and `(un)balanced' urban populations: lessonsfor gentrification and sustainable communities?'. Urban Studies, 45: 2541-2564.
 • Taş, B. ve Türkan, O. (2016). Üniversite öğrencileri ikametgâh durumu ve şehir ilişkileri: Çankırı örneği. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(47): 403-410.
 • Thiem, C. H. (2009). Thinking through education: the geographies of contemporary educational restructuring. Progressin Human Geography, 33(2): 154–173.
 • Tuan, Y.F. (1977). Space and Place: The perspective of experience. Minneapolis: University of Minnesota Press.
 • Walkerdine, V. (2011). Neoliberalism, working-class subjects and higher education. Contemporary Social Science, 6: 255–271.
 • Waters, J. (2006). Geographies of cultural capital: education, international migration and family strategies between Hong Kong and Canada. Transactions of the Institute of British Geographers, 31: 179–192.
 • Wu, W. and Hammond, M. (2011). Challenges of university adjustment in the UK: a study of East Asian Master’s degree students. Journal of Further and Higher Education, 35: 423–438.
 • Yavuzer, H. ve Kahraman, A. B. (2014). Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ve öğrenci profili. Cappadocıa Journal Of Hıstory And Socıal Scıences (Cahij), 3: 23-34.
 • Yıldırım, T. (2016). Farklı standartta yurtlarda barınan öğrencilerinin akademik başarılarının karşılaştırılması. OMÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(1): 31-44.
Toplam 36 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ahmet Uysal Bu kişi benim

Şenay Güngör

Ali Meydan

Yayımlanma Tarihi 18 Temmuz 2017
Gönderilme Tarihi 29 Mayıs 2017
Yayımlandığı Sayı Yıl 2017 Cilt: 22 Sayı: 38

Kaynak Göster

APA Uysal, A., Güngör, Ş., & Meydan, A. (2017). ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ VE İKAMETGÂH İLİŞKİSİ/BİR MEKÂNIN EVE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ: NEVŞEHİR ÖRNEĞİ. Doğu Coğrafya Dergisi, 22(38), 15-38. https://doi.org/10.17295/ataunidcd.316850

Content of this journal is licensed under a Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License

29929