Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Türkiye’de Coğrafi İşaretler ve İhracat Pazarlaması Açısından Değerlendirilmesi

Yıl 2018, Cilt 23, Sayı 39, 65 - 82, 02.07.2018
https://doi.org/10.17295/ataunidcd.392989

Öz

Coğrafi işaretler, son yıllarda ticaret hayatında ve tüketici pazarında oldukça önem arz eden bir kavram haline gelmeye başlamıştır. Temel anlamı ile ‘coğrafi işaret’ belirli bir coğrafi mekânın doğal şartları veya beşeri ve ekonomik şartları ile şekillenen, benzerlerine göre yüksek kaliteli simgesel ürün anlamına gelmektedir. Diğer bir değişle o coğrafi mekânla özdeşleşmiş ve ün kazanmış ürünleri tanımlar. Doğal ve beşeri şartlardan kaynaklanan ve sadece kendine özgü bir coğrafi mekânda üretilen ürünler ‘menşe ürün’ adını almaktadır. Burada sözü edilen menşe ürünler tarım ürünlerinden el sanatlarına, doğal taşlardan, dokuma ürünlerine kadar çok geniş bir yelpazede değerlendirilmektedir. Hiç şüphesiz belirli bir coğrafi işaret taşıyan ürünler; tüketicilerce güven duyulan, tercih edilen ve kendi içerisinde özel bir pazar oluşturan ürünler olarak görülmektedir. Bu özellikler, tüketicilerce farklı homojen özellikler sergileyen, farklı satın alma davranışları gösteren tüketicilerin oluşturduğu bir pazar olarak nitelendirilebilir. Bu özel pazar, kendi pazarlama bileşenlerini ile benzer ürünlere göre oldukça avantajlı ve güçlü bir pazar yapısı oluşturmaktadır.

Bu çalışmada, coğrafi işaretler kavramına coğrafi mekân ve şartlar gözetilerek yeni bir bakış açısı getirilmiş, Türkiye’de menşe ürünlerinin genel bir değerlendirilmesi yapılmış ve bu ürünlerin pazarlama faaliyetleri ile ülke ekonomisine katkısı irdelenmiştir. Çalışmanın son bölümünde coğrafi işaretler taşıyan ürünlerin gerek yurt içinde pazarlanması gerekse ihracat pazarlamasının arttırılması açısından yapısal önerilere yer verilmiştir. 

Kaynakça

  • Canıtez, Murat, (2007)“İhracat Pazarlaması Eğitim ve Öğretiminde İşletmelerin Beklentileri ve Üniversitelerin Rolü”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi.
  • Güler, Esra; Arslan Gürler; Burcu Nabalı ve Bekir Ayyıldız; (2016), Coğrafi İşaretlerin Kırsal Kalkınma Açısından Değerlendirilmesi: Tokat İli Örneği”, XII. Tarım Ekonomi Kongresi, 25-27 Mayıs,1049-1058
  • Kahraman, Cengiz, (2011) Kuşadası Körfezi Kıyı alanları Kullanımı ve Sorunları, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi.
  • Koçoğlu, Duygu; Sarıtaş, Emel, (2016)“İhracat Pazarlama Faaliyetlerinde Pazarlama Karması Adaptasyonu Ve Denizli Tekstil Sektöründe Bir Araştırma”, Pamukkale Üniversitesi Soysal Bilimler Dergisi, 25/1, 124-134.
  • Lertputtarak, Sarunya, (2012)“The Relationship between Destination Image, Food Image, and Revisiting Pattaya, Thailand”,International Journal of Business and Management Vol. 7, No. 5.Mutlu, Hanifi Murat ve Ayşegül Nakıpoğlu,(2011) “Uluslararası Pazarlama Stratejilerinin İhracat Performansı Üzerine Etkisi”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Autumn, Volume:10 Issue: 38.Türk Patent Enstitü Kurum Yayını (2017), Türk Patent ve Marka Kurumu“Coğrafi İşaretler ve Geleneksel Ürün Adları”, Ankara.Sarunya Lertputtarak,(2012) “The Relationship Between Destination Image, Food Image, and Revisiting Pattaya, Thailand”, International Journal of Business and Management, Vol. 7, No. 5.Şahin, Güven. “Coğrafi İşaretlerin Önemi Ve Vize (Kırklareli)’nin Coğrafi İşaretleri”, (2013) Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı 15, Sayfa 23-37.Zaman, Serhat; Alperen Kayserili; “The Role of Geographical Signs in Gastronomy Tourism: A Case Study of Erzurum Cag Kebab”,International Journal of Academic Research in Environment and Geography,Vol. 2, No.1, June, 2015, pp. 40 – 45.
  • http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/listhttp://online.turkpatent.gov.tr/web/index.htmlhttp://www.tuik.gov.tr/PreTablohttp://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/resources

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Güzide Öncü EROĞLU PEKTAŞ (Sorumlu Yazar)
İstanbul Üniversitesi
0000-0001-9685-5334
Türkiye


Cengiz KAHRAMAN Bu kişi benim


Güler ALKAN

Yayımlanma Tarihi 2 Temmuz 2018
Başvuru Tarihi 9 Şubat 2018
Kabul Tarihi 6 Haziran 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 23, Sayı 39

Kaynak Göster

APA Eroğlu Pektaş, G. Ö. , Kahraman, C. & Alkan, G. (2018). Türkiye’de Coğrafi İşaretler ve İhracat Pazarlaması Açısından Değerlendirilmesi . Doğu Coğrafya Dergisi , 23 (39) , 65-82 . DOI: 10.17295/ataunidcd.392989