Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

KAHRAMANMARAŞ’TA TURİZM ALGISI

Yıl 2018, Cilt 23, Sayı 39, 45 - 64, 02.07.2018
https://doi.org/10.17295/ataunidcd.417212

Öz

Dünya genelinde en hızlı gelişen sektörlerden biri olan turizm, ekonomik olduğu kadar sosyal, kültürel, siyasi açılardan da toplumsal yapı üzerinde önemli rol oynamaktadır. Turizm sektörü, kalkınmayı daha az maliyet ile sağlayabilecek nadir sektörlerden birisi olması nedeniyle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için büyük önem arz etmektedir. Kahramanmaraş ilinin son yıllarda, sanayi, ticaret ve tarım sektörlerinde gerçekleştirdiği atılımlara benzer bir gelişimi turizm sektöründe de gerçekleştirmesi yerel ve bölgesel ekonomi açısından büyük önem taşımaktadır. Kahramanmaraş turizmine katkıda bulunan turistlerin, turizm alanlarına yönelik algılarına ilişkin yapılacak tespit ve değerlendirmeler, köklü tarihiyle birçok medeniyete beşiklik etmiş olan Kahramanmaraş’ın turizm potansiyelinin daha etkin kullanılabilmesi, turizmine yapılacak yatırım ve düzenlemeler açısından değer taşımaktadır.

Bu çalışmanın amacı Kahramanmaraş’ta halkın turizm alanlarına, turiste ve turizme karşı yaklaşımını ortaya koyabilmektir. Kahramanmaraş şehrini kapsayan, şehir halkının turizme ve turiste bakışı ile ilişkisini ortaya koyan ve ildeki turizm alanlarına yaklaşımını yansıtan bu çalışmada anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında kullanılmak üzere geliştirilen anket formları Kahramanmaraş ilinde 1553 kişi üzerinde uygulanmış ve elde edilen veriler Ki-Kare (x2) istatistik metodu ile test edilmiştir. Elde edilen veriler ve analizler sonucunda katılımcıların turizmin sosyo-kültürel ve ekonomik etkileriyle ilgili olumlu ve olumsuz düşünceleri ile gelir, eğitim ve meslekleri arasında anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.

Kaynakça

 • Bayer, M.Z. (1992).Turizme Giriş, İstanbul: İşletme Fakültesi Yayını.
 • Bingöl, Z. (2004). “Akdeniz Bölgesinin Kültür ve İnanç Turizmi Potansiyeli Açısından Değerlendirilmesi”,Dergipark8: 125-137.
 • Güngördü, E. (2007). Türkiye’nin Turizm Coğrafyası, Ankara: Asil Yayın Dağıtım. Himmetoğlu, B.A. (1989). “Turizmin Barışcıl Sonuçlarının Sosyo-Kültürel Analizi”, Ankara: Türkiye Kalkınma Bankası Turizm Yıllığı 1987.
 • Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi (2018). https://kahramanmaras.bel.tr/Son erişim 10.01.2018.
 • Kalaycı, Ş. (2016). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Ankara: Asil Yayınevi.
 • Keskin, A. (2015).“Yerel Kalkınmada Yerel Yönetimlerin Rolü: Turizm Örneği”,Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 30 (1):143-151.
 • Kozak,N.,Akoğlan,M., Kozak, M. (1997), Genel Turizm İlkeler ve Kavramlar, Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı (2007). Türkiye Turizm Stratejisi (2023), Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayını.
 • MGM, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (2018). www.mgm.gov.tr Son erişim 10.01.2018.
 • Özdemir, M. (1998).“Turisme Fiske Taşları”, Anatolia Dergisi 9: 5-7.
 • Resmi Gazete (2012). “On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi Ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, Ankara: Resmi Gazete 5 (53).
 • Sandal, E. K., Karademir, N., (2011). “Kahramanmaraş’ta Rekreasyon Alanlarının Kullanımının Sosyo-Ekonomik Faktörlerle İlişkisi”, E-Journal Of New World Sciences 6 (4), ISSN:1306-3111.
 • TKDK, (Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu) (2018). http://kahramanmaras.tkdk.gov.tr/Default.aspx Son erişim 01.01.2018.
 • Toprak, L. (2015).“Mardin’de Halkın Turizm Algısı”, Electronic Journal Of SocialSciences, 14 (54), ISSN:1304-0278.
 • TÜİK (DİE).“1927-2010 Yılları Arasında Yayınlanan Nüfusla İlgili Çeşitli Veriler”, Ankara: Türkiye İstatistik Kurumu Yayınları.
 • TÜİK, (Türkiye İstatistik Kurumu) (2017). http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1059
 • Yıldız, Z. (2011).Turizmin Sektörünün Gelişimi ve İstihdam Üzerindeki Etkisi, Süleyman Demirel Üniversitesi Suleyman Demirel UniversityVizyoner Dergisi 3 (5): 54-71.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Nadire KARADEMİR
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş, Türkiye
0000-0002-5850-0580
Türkiye


Ersin Kaya SANDAL
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş, Türkiye
0000-0002-6969-1570
Türkiye


Fatma Betül URHAN (Sorumlu Yazar)
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş, Türkiye
0000-0003-0929-1206
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 2 Temmuz 2018
Başvuru Tarihi 20 Nisan 2018
Kabul Tarihi 29 Mayıs 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 23, Sayı 39

Kaynak Göster

APA Karademir, N. , Sandal, E. K. & Urhan, F. B. (2018). KAHRAMANMARAŞ’TA TURİZM ALGISI . Doğu Coğrafya Dergisi , 23 (39) , 45-64 . DOI: 10.17295/ataunidcd.417212

Cited By