Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

POLİTİK ÇATIŞMALARIN VE TERÖRİZMİN TURİZM SEKTÖRÜNE ETKİLERİ: 2010-2017 TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Yıl 2018, Cilt 23, Sayı 40, 61 - 74, 24.12.2018

Öz

Terör grupları dünyanın birçok noktasında faaliyet göstererek insanların yaşamları için büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Toplumsal düzeni ve barışı hedef alan terör faaliyetleri, faaliyette bulundukları ülkelerde siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel, vb. alanlarda birçok sorun doğurmaktadır.

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO)’nün yayınladığı verilere göre 2016 yılında turizm sektörü dünya çapında1 milyar 235 milyon kişinin katılımı ile 1 trilyon 220 milyar $ gelir elde etmiştir. Ülkeler için önemli ekonomik gelir ve reklam aracı haline gelen turizm bu özelliğinden dolayı terör faaliyetlerinden en çok zarar gören sektörlerin başında gelmektedir.

Yapılan bu çalışmada 2010-2017 yılları arasında Türkiye’de meydana gelen bazı önemli terör ve politik çatışma olayları incelenerek turizm sektörüne olan etkileri resmi istatiksel veriler ile belirlenmeye çalışılmıştır. İncelemeye dâhil edilen olayların şiddeti ve yankı derecesinin turizm sektörüne önemli derecede olumsuz etkilerinin olduğu saptanmıştır. Saptanan bu olumsuz etkiler yapılan literatür taraması ile elde edilen ikincil veriler ile de desteklenmektedir.

Kaynakça

 • Ayhan, A., & Çakmak, F. (2018). The Reflections of The Ideological Violence of The Media to Terror News Medyanın İdeolojik Şiddetinin Terör Haberlerine Yansımaları. Journal of Human Sciences, 15(1), 190-208.
 • Avineri, S. (1968). The Social and Political Thought of Karl Marx (Vol. 619). Cambridge University Press[Aktaran: Lulaci, Z. G. G. (2016). Çatışma Yönetimi ve Kuzey İrlanda Sorunu, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü)].
 • Baharçiçek, A. (2000). Etnik Terör ve Etnik Terörle Mücadele Sorunu. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(1), 11-27.
 • Bal, İ. (2006). Terör Nedir, Neden Terörist Olunur?. Terörizm: Terör, Terörizm ve Küresel Terörle Mücadelede Ulusal Ve Bölgesel Deneyimler, 7-24. Uşak Yayınları Ankara.
 • Bozoğlan, B. (2010). Balkan Ülkeleri Üniversite Öğrencilerinin Çatışma ve Şiddete İlişkin Farkındalık Düzeyleri İle Çatışma Çözme Stilleri, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Konya: Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Conant, J. S., T. Clark, J. J. Burnett, and G. Zank. (1988). Terrorism and Travel: Managing the Unmanageable, Journal of Travel Research, 26, 16-20.
 • Çakmak, A. (2017). 21. Yüzyılda Terör ve Terörün Medyada Temsili: Ankara ve Paris Saldırılarının Türk ve Fransız Basınında Sunumu, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Antalya: Akdeniz Üniversitesi İletişim Ana Bilim Dalı.
 • D’Amore, L. J. and Anuza T. E. (1986). International Terrorism: Implications and Challange For Global Tourism, Business Quarterly (November), 20-29.
 • Dilmaç, S. (1997). Terörizm Sorunu ve Türkiye, Ankara: Emniyet Müdürlüğü Yayınları, [Aktaran: Saran, M., & Bitirim, S. (2010). Terörle Mücadelede Sosyal Pazarlama ve İletişim Stratejileri. Uluslararası Güvenlik Ve Terörizm Dergisi, 1(2), 87-109.]
 • Demirli, A. (2011). Terörizm, Psikososyal Etkileri ve Müdahale Modelleri. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(35), 66-76.
 • Drakos, K. ve Kutan, A. M. (2001). Regional Effects of Terrorism on Tourism: Evidence From Three Mediterranean Countries, Zentrumfür Europäisch Integrationsforschung Center for European Integration Studies Working Paper B26.
 • Emsen, Ö. S. ve Değer, M. K. (2004). Turizm Üzerine Terörizmin Etkileri: 1984- 2001 Türkiye Deneyimi, Akdeniz İ. İ. B. F. Dergisi, 7, 67-83.
 • Ergil, D. (1992). Uluslararası Turizm. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 47(3), 139-143.
 • Feridun, M. (2010). Impact of Terrorism on Tourism in Turkey: Empirical Evidence from Turkey, Applied Economics, 1- 6.
 • Godrich, J. N. (2002). September 11 2001 Attack on America: A Record of The Immediate Impacts and Reactions In The USA Travel and Tourism Industry. Tourism Management. 23, 573-578.
 • Güvenek, B., & Alptekin, V. (2015). Turistlere Yönelik Terör Saldırılarının Turizme Etkisi Türkiye Üzerine Ampirik Bir Çalışma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi, 17(1), 21-38.
 • İnat, K., Duran, B. ve Ataman, M. (2007). Dünya Çatışma Bölgeleri, Ankara, Nobel Yayın ve Dağıtım, S – X-XI [Aktaran: Şahin, Y. (2013). Çatışma Kuramları Ve Kimlik Temelli Çatışmalar: Teorik Bir Giriş. Barış Araştırmaları ve Çatışma Çözümleri Dergisi, 1(1).]
 • Kauppi, M.V.; Viotti, P.R. (2012). International Relations Theory. Pearson Education Inc.[Aktaran: Lulaci, Z. G. G. (2016). Çatışma Yönetimi ve Kuzey İrlanda Sorunu, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü)].
 • Keskin, A. (2007). Türkiye’de Terör Sorunu ve Sosyal Politika Stratejileri Açısından Çözümleri, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
 • Mallison, W. T. and Mallison, S .V. (1975). The Concept of Public Purpose Terror in International Law: Doctrines and Sanctions to Reduce the Destruction of Human and Material Values. International Terrorism and Political Crimes. Ed. Cherif Bassioni. Springfield Charles Thomas. 67.
 • Özerkmen, N. (2017). Terör, Terörizm ve Radikal İslamcı Terör. Ankara Üniversitesi Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi, 44, (2), 247-265.
 • Paraskevas, A., & Arendell, B. (2007). A Strategic Framework For Terrorism Prevention And Mitigation İn Tourism Destinations. Tourism Management, 28(6), 1560-1573.
 • Procasky, W. J., & Ujah, N. U. (2016). Terrorism and Its Impact on The Cost of Debt. Journal Of International Money And Finance, 60, 253-266.
 • Richter, L. K. (1980). Political Uses of Tourism: A Philippine Case Study, The Journal of Developing Areas, 14, 237-257.
 • Serçek, G. Ö. ve Serçek. S. (2016). Turizm Sektörünün Gelişmesi Önündeki Engel: Terörizm. JASSS Dergisi, 42, 431-44.
 • Sönmez, S. F. (1998). Tourism, Terrorizm and Political Instability, Annals of Tourism Research, 25(2), 416- 456.
 • Tavares, J. (2004). The Open Society Assesses Its Enemies: Shocks, Disasters and Terrorist Attacks. Journal Of Monetary Economics, 51(5), 1039-1070.
 • Yıldız, Z. ve Durgun, A. (2010). 2008 Küresel Ekonomik Krizi ve Turizm Sektörü ÜzerineEtkileri, Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 2(1) 1-15.
 • Yılmaz, B. (2005). Terörizm ve Terörizmin Hedefi Olarak Turizm Endüstrisi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 4(13), 39-58.
 • Zafer, H. (1999). Sosyolojik Boyutlarıyla Terörizm, Beta Yayınları, s. 14. [Aktaran: Akaras, A. I. (2017). Uluslararası Terörizm Ve Ira Örneği. Turan: Stratejik Araştırmalar Merkezi, 9(34), 321].
 • CNN Türk Haber Sitesi (2018): https://www.cnnturk.com/turkiye/iste-2017de-yasanan-en-onemli-siyasal-olaylar?page=, (Erişim tarihi: 19.03.2018).
 • CNN Türk Haber Sitesi (2018): https://www.cnnturk.com/turkiye/turkiyede-son-5-yilda-meydana-gelen-teror-saldirilari, (Erişim tarihi: 19.03.2018).
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi (2013) https://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhaklari/belge/TER%C3%96R%20VE%20%C5%9E%C4%B0DDET%20OLAYLARI%20KAPSAMINDA%20YA%C5%9EAM%20HAKKI%20%C4%B0HLALLER%C4%B0N%C4%B0%20%C4%B0NCELEME%20RAPORU.pdf, (Erişim tarihi: 14.02.2018).
 • Türk Dil Kurumu (2018): http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.5a876a66e40850.57092888, (Erişim tarihi: 16.02.2018).
 • Türkiye İstatistik Kurumu (2018): http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1072, (Erişim tarihi: 16.12.2017).
 • Türkiye İstatistik Kurumu (2018): www.turkstat.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=1610, (Erişim tarihi: 19.03.2018).
 • T. C. Emniyet Genel Müdürlüğü, (2018): Terör ve Terörizm, http://www.egm.gov.tr/teror.asp, (Erişim tarihi: 31.01.2018).
 • T. C. Kültür Ve Turizm Bakanlığı İstanbul İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü (2018): http://www.istanbulkulturturizm.gov.tr/TR,71515/turizm-istatistikleri.html (Erişim tarihi: 15.03.2018).
 • T.C. Kültür Ve Turizm Bakanlığı İzmir İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü (2018): http://www.izmirkulturturizm.gov.tr/TR,77220/turizm-istatistikleri.html, (Erişim tarihi: 15.03.2018).
 • UNWTO (2017), Tourism Highlights, www.unwta.org, (Erişim tarihi: 9 Aralık 2017).

Yıl 2018, Cilt 23, Sayı 40, 61 - 74, 24.12.2018

Öz

Kaynakça

 • Ayhan, A., & Çakmak, F. (2018). The Reflections of The Ideological Violence of The Media to Terror News Medyanın İdeolojik Şiddetinin Terör Haberlerine Yansımaları. Journal of Human Sciences, 15(1), 190-208.
 • Avineri, S. (1968). The Social and Political Thought of Karl Marx (Vol. 619). Cambridge University Press[Aktaran: Lulaci, Z. G. G. (2016). Çatışma Yönetimi ve Kuzey İrlanda Sorunu, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü)].
 • Baharçiçek, A. (2000). Etnik Terör ve Etnik Terörle Mücadele Sorunu. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(1), 11-27.
 • Bal, İ. (2006). Terör Nedir, Neden Terörist Olunur?. Terörizm: Terör, Terörizm ve Küresel Terörle Mücadelede Ulusal Ve Bölgesel Deneyimler, 7-24. Uşak Yayınları Ankara.
 • Bozoğlan, B. (2010). Balkan Ülkeleri Üniversite Öğrencilerinin Çatışma ve Şiddete İlişkin Farkındalık Düzeyleri İle Çatışma Çözme Stilleri, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Konya: Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Conant, J. S., T. Clark, J. J. Burnett, and G. Zank. (1988). Terrorism and Travel: Managing the Unmanageable, Journal of Travel Research, 26, 16-20.
 • Çakmak, A. (2017). 21. Yüzyılda Terör ve Terörün Medyada Temsili: Ankara ve Paris Saldırılarının Türk ve Fransız Basınında Sunumu, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Antalya: Akdeniz Üniversitesi İletişim Ana Bilim Dalı.
 • D’Amore, L. J. and Anuza T. E. (1986). International Terrorism: Implications and Challange For Global Tourism, Business Quarterly (November), 20-29.
 • Dilmaç, S. (1997). Terörizm Sorunu ve Türkiye, Ankara: Emniyet Müdürlüğü Yayınları, [Aktaran: Saran, M., & Bitirim, S. (2010). Terörle Mücadelede Sosyal Pazarlama ve İletişim Stratejileri. Uluslararası Güvenlik Ve Terörizm Dergisi, 1(2), 87-109.]
 • Demirli, A. (2011). Terörizm, Psikososyal Etkileri ve Müdahale Modelleri. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(35), 66-76.
 • Drakos, K. ve Kutan, A. M. (2001). Regional Effects of Terrorism on Tourism: Evidence From Three Mediterranean Countries, Zentrumfür Europäisch Integrationsforschung Center for European Integration Studies Working Paper B26.
 • Emsen, Ö. S. ve Değer, M. K. (2004). Turizm Üzerine Terörizmin Etkileri: 1984- 2001 Türkiye Deneyimi, Akdeniz İ. İ. B. F. Dergisi, 7, 67-83.
 • Ergil, D. (1992). Uluslararası Turizm. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 47(3), 139-143.
 • Feridun, M. (2010). Impact of Terrorism on Tourism in Turkey: Empirical Evidence from Turkey, Applied Economics, 1- 6.
 • Godrich, J. N. (2002). September 11 2001 Attack on America: A Record of The Immediate Impacts and Reactions In The USA Travel and Tourism Industry. Tourism Management. 23, 573-578.
 • Güvenek, B., & Alptekin, V. (2015). Turistlere Yönelik Terör Saldırılarının Turizme Etkisi Türkiye Üzerine Ampirik Bir Çalışma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi, 17(1), 21-38.
 • İnat, K., Duran, B. ve Ataman, M. (2007). Dünya Çatışma Bölgeleri, Ankara, Nobel Yayın ve Dağıtım, S – X-XI [Aktaran: Şahin, Y. (2013). Çatışma Kuramları Ve Kimlik Temelli Çatışmalar: Teorik Bir Giriş. Barış Araştırmaları ve Çatışma Çözümleri Dergisi, 1(1).]
 • Kauppi, M.V.; Viotti, P.R. (2012). International Relations Theory. Pearson Education Inc.[Aktaran: Lulaci, Z. G. G. (2016). Çatışma Yönetimi ve Kuzey İrlanda Sorunu, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü)].
 • Keskin, A. (2007). Türkiye’de Terör Sorunu ve Sosyal Politika Stratejileri Açısından Çözümleri, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
 • Mallison, W. T. and Mallison, S .V. (1975). The Concept of Public Purpose Terror in International Law: Doctrines and Sanctions to Reduce the Destruction of Human and Material Values. International Terrorism and Political Crimes. Ed. Cherif Bassioni. Springfield Charles Thomas. 67.
 • Özerkmen, N. (2017). Terör, Terörizm ve Radikal İslamcı Terör. Ankara Üniversitesi Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi, 44, (2), 247-265.
 • Paraskevas, A., & Arendell, B. (2007). A Strategic Framework For Terrorism Prevention And Mitigation İn Tourism Destinations. Tourism Management, 28(6), 1560-1573.
 • Procasky, W. J., & Ujah, N. U. (2016). Terrorism and Its Impact on The Cost of Debt. Journal Of International Money And Finance, 60, 253-266.
 • Richter, L. K. (1980). Political Uses of Tourism: A Philippine Case Study, The Journal of Developing Areas, 14, 237-257.
 • Serçek, G. Ö. ve Serçek. S. (2016). Turizm Sektörünün Gelişmesi Önündeki Engel: Terörizm. JASSS Dergisi, 42, 431-44.
 • Sönmez, S. F. (1998). Tourism, Terrorizm and Political Instability, Annals of Tourism Research, 25(2), 416- 456.
 • Tavares, J. (2004). The Open Society Assesses Its Enemies: Shocks, Disasters and Terrorist Attacks. Journal Of Monetary Economics, 51(5), 1039-1070.
 • Yıldız, Z. ve Durgun, A. (2010). 2008 Küresel Ekonomik Krizi ve Turizm Sektörü ÜzerineEtkileri, Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 2(1) 1-15.
 • Yılmaz, B. (2005). Terörizm ve Terörizmin Hedefi Olarak Turizm Endüstrisi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 4(13), 39-58.
 • Zafer, H. (1999). Sosyolojik Boyutlarıyla Terörizm, Beta Yayınları, s. 14. [Aktaran: Akaras, A. I. (2017). Uluslararası Terörizm Ve Ira Örneği. Turan: Stratejik Araştırmalar Merkezi, 9(34), 321].
 • CNN Türk Haber Sitesi (2018): https://www.cnnturk.com/turkiye/iste-2017de-yasanan-en-onemli-siyasal-olaylar?page=, (Erişim tarihi: 19.03.2018).
 • CNN Türk Haber Sitesi (2018): https://www.cnnturk.com/turkiye/turkiyede-son-5-yilda-meydana-gelen-teror-saldirilari, (Erişim tarihi: 19.03.2018).
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi (2013) https://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhaklari/belge/TER%C3%96R%20VE%20%C5%9E%C4%B0DDET%20OLAYLARI%20KAPSAMINDA%20YA%C5%9EAM%20HAKKI%20%C4%B0HLALLER%C4%B0N%C4%B0%20%C4%B0NCELEME%20RAPORU.pdf, (Erişim tarihi: 14.02.2018).
 • Türk Dil Kurumu (2018): http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.5a876a66e40850.57092888, (Erişim tarihi: 16.02.2018).
 • Türkiye İstatistik Kurumu (2018): http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1072, (Erişim tarihi: 16.12.2017).
 • Türkiye İstatistik Kurumu (2018): www.turkstat.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=1610, (Erişim tarihi: 19.03.2018).
 • T. C. Emniyet Genel Müdürlüğü, (2018): Terör ve Terörizm, http://www.egm.gov.tr/teror.asp, (Erişim tarihi: 31.01.2018).
 • T. C. Kültür Ve Turizm Bakanlığı İstanbul İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü (2018): http://www.istanbulkulturturizm.gov.tr/TR,71515/turizm-istatistikleri.html (Erişim tarihi: 15.03.2018).
 • T.C. Kültür Ve Turizm Bakanlığı İzmir İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü (2018): http://www.izmirkulturturizm.gov.tr/TR,77220/turizm-istatistikleri.html, (Erişim tarihi: 15.03.2018).
 • UNWTO (2017), Tourism Highlights, www.unwta.org, (Erişim tarihi: 9 Aralık 2017).

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Taşkın DENİZ (Sorumlu Yazar)
Karabük University,Karabük,Turkey
0000-0003-1293-5404
Türkiye


Doğan KARADAĞ
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ, SAFRANBOLU TURİZM FAKÜLTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 24 Aralık 2018
Başvuru Tarihi 23 Nisan 2018
Kabul Tarihi 15 Aralık 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 23, Sayı 40

Kaynak Göster

APA Deniz, T. & Karadağ, D. (2018). POLİTİK ÇATIŞMALARIN VE TERÖRİZMİN TURİZM SEKTÖRÜNE ETKİLERİ: 2010-2017 TÜRKİYE ÖRNEĞİ . Doğu Coğrafya Dergisi , 23 (40) , 61-74 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunidcd/issue/41436/417871