Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BAĞIMSIZLIK, ÖZGÜRLÜK, ÖZGÜVEN ve ÇAĞDAŞLAŞMA DEĞERLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ve ALGISAL DEĞİŞİMLERİNİN İNCELENMESİ

Yıl 2018, Cilt 23, Sayı 40, 87 - 100, 24.12.2018

Öz

Araştırmanın temel amacı, ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin bağımsızlık, özgürlük, özgüven ve çağdaşlaşma değerlerine yönelik algısal gelişim ve değişimlerini incelemektir. Bu doğrultuda değer öğretimi yapılmadan önce ön uygulama, değer öğretimi yapıldıktan sonra da son uygulama yapılarak veriler karşılaştırılmıştır. Araştırma 2014-2015 eğitim-öğretim yılında öğrenim gören toplam 26 adet 8. sınıf öğrencisi ile yürütülmüştür. Nitel araştırma yöntemlerinden öntest sontest uygulamalı fenomenografik araştırma deseni kullanılarak yapılan çalışmada veri toplama aracı olarak kelime ilişkilendirme testi ile yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Elde edilen veriler betimsel analiz ve içerik analizi ile çözümlenerek kavram ağı haritaları, yüzde ve frekans tabloları oluşturulmuştur. 

Kaynakça

 • Akbaş, O. (2004). Türk Mili Eğitim Sisteminin Duyuşsal Amaçlarının İlköğretim 2.Kademedeki Gerçekleşme Derecesinin Değerlendirilmesi. (Yayınlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Akman, Ö. (2016). Study of self efficacy perceptions of Social Studiesteacher candidates on educational internet usage. Educational Research and Reviews, 11(8), 630-634.
 • Akman, Ö. ve Koçoğlu, E. (2016). Investigation 8th grade students secondary school cognitive structure about principles of ataturk through word association test, Journal of Education and Training Studies, 4(11), 151-162.
 • Akman, Ö., Kılıç Çarşanbalı, Ç. ve Alagöz, B. (2017). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin değer eğitiminde örtük programa yönelik görüşlerinin değerlendirilmesi, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1), 701-720.
 • Bahar, M., Johnstone, A.H. & Sutcliffe, R.G. (1999). Investigation of students’ cognitive structure in elementary genetics through word association tests. Journal of Biological Education, 33, 134-141.
 • Bahar, M., Nartgül, Z., Durmuş, S. (2010). Geleneksel ve tamamlayıcı ölçme ve değerlendirme teknikleri. Ankara: Pegem.
 • Bahar, M. & Özatlı, N. S. (2003). Kelime iletişim test yöntemi ile lise 1. sinif öğrencilerinin canlilarin temel bileşenleri konusundaki bilişsel yapilarinin araştirilmasi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 5(2), 75-85.
 • Başcı Namlı, Z. (2015). Sosyal bilgiler dersinde değerler eğitimi, R. Sever (Ed.), Sosyal bilgiler öğretimi (ss. 349-376). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Büyüköztürk, Ş. (2011). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem
 • Coşkun, D. (2014). Sosyal bilgiler eğitiminde değerler eğitimi, S. İnan (Ed.), Sosyal bilgiler eğitimine giriş (ss. 111-128). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Çepni, S. (2007). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. Trabzon: Celepler.
 • Çelik, A., Baysan, S. & Öztürk, A. A. (2014). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin çağdaşlaşmaya yönelik algi ve görüşlerinin değerlendirilmesi. Turkish Studies, 9(5), 539-557.
 • Ercan, F., Taşdere, A. & Ercan, N. (2010). Kelime ilişkilendirme testi araciliğiyla bilişsel yapinin ve kavramsal değişimin gözlenmesi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, (2), 136-154.
 • Eren, F. (2012). İlköğretim Öğrencilerinin Bilişim Teknolojileri Algılarının Kelime İlişkilendirme Testi Kullanılarak İncelenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya.
 • Dönmez, C. & Yazıcı, K. (2008). T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konularının Öğretimi. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Genç, H., Demirkaya, H. & Karasakal, G. (2010). İlköğretim 7.sınıf öğrencilerinin orman kavramını algılamaları: fenomenografik bir araştırma. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1, 34-48.
 • Güneş, H. & Gözüm, A. İ. C. (2013). İlköğretimde işlenen ekoloji konusunun 10.sınıf öğrencilerin ekosistem ekolojisi konusundaki hazır bulunuşluk düzeyleri üzerindeki etkisinin saptanmasında kelime ilişkilendirmenin kullanılması. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(3), 252-264.
 • Işıklı, M., Taşdere, A. & Göz, N. L. (2011). Kelime ilişkilendirme testi araciliğiyla öğretmen adaylarinin atatürk ilkelerine yönelik bilişsel yapilarinin incelenmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(1), 50-72.
 • Kurtdede Fidan, N. (2009). Öğretmen adaylarinin değer öğretimine ilişkin görüşleri. Kuramsal Eğitim Bilim Dergisi, 2, 1-18.
 • Kılcan, B. (2013a). Sosyal bilgiler ders kitaplarinda değer eğitimi, B. Akbaba (Ed.), Konu alani ders kitabi inceleme kilavuzu sosyal bilgiler (ss.311-324). Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Kılcan, B. (2013b). Sosyal Bilgiler Öğretim Programında Yer Alan Değerlere İlişkin Öğrenci Algılarının İncelenmesi. (Yayınlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Koçoğlu, E. (2012). Cumhuriyetten günümüze insan hakları ve demokrasi kavramları açısından sosyal bilgiler dersi eğitim programının incelenmesi, dicle Üniversitesi Sosdyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(1), 1-20.
 • Koçoğlu, E. (2013). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının okul yöneticilerinde olması gereken demokratik tutum ve davranışlara ilişkin görüşleri, Turkish Studies, 6, 413-430.
 • Koçoğlu, E. (2015). Social studies teachers perspevtive of religion education in Turkey, International Online Journal of Educational Sciences, 7, 192-206.
 • Kuşdil, M. E. ve Kağıtçıbaşı, Ç. (2000). Türk öğretmenlerin değerler yönelimi ve schwartz değer kuramı. Türk Psikoloji Dergisi, 15(45), 59-76.
 • Lickona, T. (1992). Educating for Character (How Our Schools Can Teach REspect and Responsibility). Bantom boks, New York.
 • Marshall, G. (2009). Sosyoloji Sözlüğü. Çeviren Osman Akınhay ve Derya Kömürcü. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
 • MEB. (2005). Sosyal Bilgiler 6. ve 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Programı. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü.
 • MEB. (2007). 8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Öğretim Programı. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü.
 • Oğuz, S. (2014), A. Condorcet ve vatandaşlık eğitimi, Sosyal bilgiler eğitimi açısından eğitim klasikleri incelemeleri içinde 46-46., Bahti Ata ve İkram Bağcı (Ed.). Ankara: Pegem Akademi
 • Oğuz Haçat, S. ve Sözcü, U. (2016). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarına göre sosyal medya kullanımının değerler üzerine etkisi, Turkish Studies, 11(9), 617-634.
 • Oğuz Haçat, S. ve Aşkın Tekkol, İ. A., (2017). İlkokul ve Ortaokul Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programında Yer Alan Kazanımların Vatandaşlık konuları bağlamında incelenmesi, Online Fen Eğitimi Dergisi, 1(1), 45-54.
 • Oğuz Haçat, S. ve Demir, F. (2017). İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin insan hakları, yurttaşlık ve demokrasi dersine ilişkin görüşleri, Türkiye Bilimsel araştırmalar Dergisi, 2(1), 1-17.
 • Oğuz Haçat, S., Önlen, M., Tatan, M. ve Demir, F. (2018). İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırılmalı Analizi (1998, 2010, 2015, 2018). Researcher Social Science Studies, 6(1), 407-422.
 • Orgill, M. (2008). Phenomenography. [Çevrim-içi: http://www.minds.may.ie/~dez/ phenom.html], Erişim tarihi: 02 Ocak 2011.
 • Özgen, N. (2013). Öğretmen adaylarının erozyon kavramına yönelik algıları: fenomenografik bir araştırma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(2), 321-334.
 • Özgüven, İ. E. (1994). Psikolojik Testler. Ankara: Yeni Doğuş Matbaası.
 • Sencer, M. (1989). Toplum Bilimlerinde Yöntem. İstanbul: Beta.
 • Şimşek, Selçuk (2016). Sosyal Bilgiler Programının Yapısı ve Özellikleri. (Ed.) Selçuk Şimşek Sosyal Bilgiler ve Sınıf Öğretmenleri İçin Sosyal Bilgiler Öğretimi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • TDK (2016). Büyük Türkçe Sözlük, http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.5821bf142fbd75.10118924 (Erişim Tarihi: 10.03.2017).
 • Türnüklü, A. (2000). Eğitimbilim araştırmalarında etkin olarak kullanılabilecek nitel bir araştırma tekniği: görüşme.Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 24, 543-559.
 • Ulu Kalın, Ö. ve Koçoğlu, E. (2017). Sosyal Bilgiler Öğretmen adaylarının bağımsızlık değerine karşı metaforik algıları, KEFAD, 18(2), 419-434.
 • Ulusoy, K. ve Dilmaç, B. (2016). Değerler Eğitimi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Uzun, N., Özsoy, S. & Keleş, Ö. (2010). Öğretmen adaylarinin biyolojik çeşitlilik kavramina yönelik görüşleri. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, 3(1), 85-91.
 • Yapıcı, A. ve Kayıklık, H. (2005). Ruh sağlığı bakımından dindarlığın özsaygı ve kaygı ile ilişkisi: Çukurova üniversitesi örneği. Değerler Eğitimi Dergisi, 1(4), 173-206.
 • Yel, S. & Aladağ, S. (2009). Sosyal bilgilerde değerlerin öğretimi, M. Safran (Ed.), Sosyal bilgiler öğretimi (ss. 119-150). Ankara: Pegem Akademi.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin.
 • Yıldırım, S., Akman, Ö. ve Alagöz, B. (2017). The level of history teachers use active learning methods andtechnics. International Education Studies, 10(12), 140-152.

Examining 8th Grade Students’ Views and Perceptional Changes Towards Indepence, Freedom, Self Relliance and Contemporaneousness Values

Yıl 2018, Cilt 23, Sayı 40, 87 - 100, 24.12.2018

Öz

The main purpose of the research is to examine 8th grade secondary school students’ perceptional changes and improvements towards independence, freedom, self reliance, and contemporaneousness values. In accordance with this main purpose, before value teaching a pre-implementation and after value teaching a post-implementation was done and the data was compared. The research was implemented with 26 eight graders who were taking education in 2014-2015 school year. In this study as research design pretest-posttest applied phenomenographic study which is one of the qualitative research methods and as data collection method word binding test and semi structured interview forms were used. Analyzing the obtained data by descriptive analysis and content analysis, concept network maps, percentage and frequency tables were composed.

Kaynakça

 • Akbaş, O. (2004). Türk Mili Eğitim Sisteminin Duyuşsal Amaçlarının İlköğretim 2.Kademedeki Gerçekleşme Derecesinin Değerlendirilmesi. (Yayınlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Akman, Ö. (2016). Study of self efficacy perceptions of Social Studiesteacher candidates on educational internet usage. Educational Research and Reviews, 11(8), 630-634.
 • Akman, Ö. ve Koçoğlu, E. (2016). Investigation 8th grade students secondary school cognitive structure about principles of ataturk through word association test, Journal of Education and Training Studies, 4(11), 151-162.
 • Akman, Ö., Kılıç Çarşanbalı, Ç. ve Alagöz, B. (2017). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin değer eğitiminde örtük programa yönelik görüşlerinin değerlendirilmesi, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1), 701-720.
 • Bahar, M., Johnstone, A.H. & Sutcliffe, R.G. (1999). Investigation of students’ cognitive structure in elementary genetics through word association tests. Journal of Biological Education, 33, 134-141.
 • Bahar, M., Nartgül, Z., Durmuş, S. (2010). Geleneksel ve tamamlayıcı ölçme ve değerlendirme teknikleri. Ankara: Pegem.
 • Bahar, M. & Özatlı, N. S. (2003). Kelime iletişim test yöntemi ile lise 1. sinif öğrencilerinin canlilarin temel bileşenleri konusundaki bilişsel yapilarinin araştirilmasi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 5(2), 75-85.
 • Başcı Namlı, Z. (2015). Sosyal bilgiler dersinde değerler eğitimi, R. Sever (Ed.), Sosyal bilgiler öğretimi (ss. 349-376). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Büyüköztürk, Ş. (2011). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem
 • Coşkun, D. (2014). Sosyal bilgiler eğitiminde değerler eğitimi, S. İnan (Ed.), Sosyal bilgiler eğitimine giriş (ss. 111-128). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Çepni, S. (2007). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. Trabzon: Celepler.
 • Çelik, A., Baysan, S. & Öztürk, A. A. (2014). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin çağdaşlaşmaya yönelik algi ve görüşlerinin değerlendirilmesi. Turkish Studies, 9(5), 539-557.
 • Ercan, F., Taşdere, A. & Ercan, N. (2010). Kelime ilişkilendirme testi araciliğiyla bilişsel yapinin ve kavramsal değişimin gözlenmesi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, (2), 136-154.
 • Eren, F. (2012). İlköğretim Öğrencilerinin Bilişim Teknolojileri Algılarının Kelime İlişkilendirme Testi Kullanılarak İncelenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya.
 • Dönmez, C. & Yazıcı, K. (2008). T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konularının Öğretimi. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Genç, H., Demirkaya, H. & Karasakal, G. (2010). İlköğretim 7.sınıf öğrencilerinin orman kavramını algılamaları: fenomenografik bir araştırma. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1, 34-48.
 • Güneş, H. & Gözüm, A. İ. C. (2013). İlköğretimde işlenen ekoloji konusunun 10.sınıf öğrencilerin ekosistem ekolojisi konusundaki hazır bulunuşluk düzeyleri üzerindeki etkisinin saptanmasında kelime ilişkilendirmenin kullanılması. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(3), 252-264.
 • Işıklı, M., Taşdere, A. & Göz, N. L. (2011). Kelime ilişkilendirme testi araciliğiyla öğretmen adaylarinin atatürk ilkelerine yönelik bilişsel yapilarinin incelenmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(1), 50-72.
 • Kurtdede Fidan, N. (2009). Öğretmen adaylarinin değer öğretimine ilişkin görüşleri. Kuramsal Eğitim Bilim Dergisi, 2, 1-18.
 • Kılcan, B. (2013a). Sosyal bilgiler ders kitaplarinda değer eğitimi, B. Akbaba (Ed.), Konu alani ders kitabi inceleme kilavuzu sosyal bilgiler (ss.311-324). Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Kılcan, B. (2013b). Sosyal Bilgiler Öğretim Programında Yer Alan Değerlere İlişkin Öğrenci Algılarının İncelenmesi. (Yayınlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Koçoğlu, E. (2012). Cumhuriyetten günümüze insan hakları ve demokrasi kavramları açısından sosyal bilgiler dersi eğitim programının incelenmesi, dicle Üniversitesi Sosdyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(1), 1-20.
 • Koçoğlu, E. (2013). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının okul yöneticilerinde olması gereken demokratik tutum ve davranışlara ilişkin görüşleri, Turkish Studies, 6, 413-430.
 • Koçoğlu, E. (2015). Social studies teachers perspevtive of religion education in Turkey, International Online Journal of Educational Sciences, 7, 192-206.
 • Kuşdil, M. E. ve Kağıtçıbaşı, Ç. (2000). Türk öğretmenlerin değerler yönelimi ve schwartz değer kuramı. Türk Psikoloji Dergisi, 15(45), 59-76.
 • Lickona, T. (1992). Educating for Character (How Our Schools Can Teach REspect and Responsibility). Bantom boks, New York.
 • Marshall, G. (2009). Sosyoloji Sözlüğü. Çeviren Osman Akınhay ve Derya Kömürcü. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
 • MEB. (2005). Sosyal Bilgiler 6. ve 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Programı. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü.
 • MEB. (2007). 8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Öğretim Programı. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü.
 • Oğuz, S. (2014), A. Condorcet ve vatandaşlık eğitimi, Sosyal bilgiler eğitimi açısından eğitim klasikleri incelemeleri içinde 46-46., Bahti Ata ve İkram Bağcı (Ed.). Ankara: Pegem Akademi
 • Oğuz Haçat, S. ve Sözcü, U. (2016). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarına göre sosyal medya kullanımının değerler üzerine etkisi, Turkish Studies, 11(9), 617-634.
 • Oğuz Haçat, S. ve Aşkın Tekkol, İ. A., (2017). İlkokul ve Ortaokul Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programında Yer Alan Kazanımların Vatandaşlık konuları bağlamında incelenmesi, Online Fen Eğitimi Dergisi, 1(1), 45-54.
 • Oğuz Haçat, S. ve Demir, F. (2017). İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin insan hakları, yurttaşlık ve demokrasi dersine ilişkin görüşleri, Türkiye Bilimsel araştırmalar Dergisi, 2(1), 1-17.
 • Oğuz Haçat, S., Önlen, M., Tatan, M. ve Demir, F. (2018). İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırılmalı Analizi (1998, 2010, 2015, 2018). Researcher Social Science Studies, 6(1), 407-422.
 • Orgill, M. (2008). Phenomenography. [Çevrim-içi: http://www.minds.may.ie/~dez/ phenom.html], Erişim tarihi: 02 Ocak 2011.
 • Özgen, N. (2013). Öğretmen adaylarının erozyon kavramına yönelik algıları: fenomenografik bir araştırma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(2), 321-334.
 • Özgüven, İ. E. (1994). Psikolojik Testler. Ankara: Yeni Doğuş Matbaası.
 • Sencer, M. (1989). Toplum Bilimlerinde Yöntem. İstanbul: Beta.
 • Şimşek, Selçuk (2016). Sosyal Bilgiler Programının Yapısı ve Özellikleri. (Ed.) Selçuk Şimşek Sosyal Bilgiler ve Sınıf Öğretmenleri İçin Sosyal Bilgiler Öğretimi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • TDK (2016). Büyük Türkçe Sözlük, http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.5821bf142fbd75.10118924 (Erişim Tarihi: 10.03.2017).
 • Türnüklü, A. (2000). Eğitimbilim araştırmalarında etkin olarak kullanılabilecek nitel bir araştırma tekniği: görüşme.Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 24, 543-559.
 • Ulu Kalın, Ö. ve Koçoğlu, E. (2017). Sosyal Bilgiler Öğretmen adaylarının bağımsızlık değerine karşı metaforik algıları, KEFAD, 18(2), 419-434.
 • Ulusoy, K. ve Dilmaç, B. (2016). Değerler Eğitimi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Uzun, N., Özsoy, S. & Keleş, Ö. (2010). Öğretmen adaylarinin biyolojik çeşitlilik kavramina yönelik görüşleri. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, 3(1), 85-91.
 • Yapıcı, A. ve Kayıklık, H. (2005). Ruh sağlığı bakımından dindarlığın özsaygı ve kaygı ile ilişkisi: Çukurova üniversitesi örneği. Değerler Eğitimi Dergisi, 1(4), 173-206.
 • Yel, S. & Aladağ, S. (2009). Sosyal bilgilerde değerlerin öğretimi, M. Safran (Ed.), Sosyal bilgiler öğretimi (ss. 119-150). Ankara: Pegem Akademi.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin.
 • Yıldırım, S., Akman, Ö. ve Alagöz, B. (2017). The level of history teachers use active learning methods andtechnics. International Education Studies, 10(12), 140-152.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Alan Çalışmaları
Yayınlanma Tarihi Kış
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Arcan AYDEMİR
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, SOSYAL BİLİMLER VE TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
0000-0001-8110-954X


Özlem ULU KALIN (Sorumlu Yazar)
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, SOSYAL BİLİMLER VE TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
0000-0001-9317-5261
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 24 Aralık 2018
Başvuru Tarihi 9 Ağustos 2018
Kabul Tarihi 23 Kasım 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 23, Sayı 40

Kaynak Göster

APA Aydemir, A. & Ulu Kalın, Ö. (2018). 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BAĞIMSIZLIK, ÖZGÜRLÜK, ÖZGÜVEN ve ÇAĞDAŞLAŞMA DEĞERLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ve ALGISAL DEĞİŞİMLERİNİN İNCELENMESİ . Doğu Coğrafya Dergisi , 23 (40) , 87-100 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunidcd/issue/41436/452388