Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

ÖĞRENCİLERİN ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNE YÖNELİK METAFORİK ALGILARI (Erzurum Örneği)

Yıl 2018, Cilt 23, Sayı 40, 123 - 132, 24.12.2018
https://doi.org/10.17295/ataunidcd.489755

Öz

Alışveriş merkezlerinde farklı sektörlerden birçok mağaza, tüm dünyada popüler olan yüzbinlerce ürünü sistemli ve organize bir şekilde insanlara sunmaktadır. AVM’ler ziyaretçilerine sadece ihtiyaç duydukları ürünleri sunmamakta, aynı zamanda sanatsal ve kültürel aktivitelerle güzel vakit geçirmelerini de sağlamaktadır. Dolayısıyla sayıları her geçen gün artan ve hayatımızda her geçen gün daha fazla yer tutmaya başlayan AVM’lere yönelik algıların bilinmesinin yararlı olacağı düşünülmektedir.

Bu çalışmada öğrencilerin AVM’lere yönelik algıları metaforlar aracılığıyla ortaya konmaya çalışılmış olup, çalışmada nitel araştırma yaklaşımlarından olgubilim (fenomenoloji) araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu 23’ü kız, 43’ü erkek olan toplam 66 lise ve üniversite öğrencisinden oluşmaktadır. Araştırmanın verileri öğrencilerin “AVM …………… gibidir; çünkü ……………” cümlesini tamamlamalarıyla toplanmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Çalışma sonucunda  33 metafora ulaşılmıştır.  

Kaynakça

 • Akturan U. ve Esen, A. (2013). Fenomenoloji. Nitel Araştırma Yöntemleri. T. Baş ve U. Akturan (Ed.). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Arslan, F.M. ve Bakır, N.O. (2010). Tüketicilerin İlgilenim düzeylerine Göre Alışveriş Merkezlerini Tercih Etme Nedenleri ve Sadakate Etkisi. Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F.Dergisi. 28 (1), 227-259).
 • Çakmak, A.Ç. (2012). Ziyaretçilerin Alışveriş Merkezlerini Tercih Etme Nedenlerinin Araştırılması: Karabük Şehir Merkezinde Bir Uygulama. Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 2012, Cilt: 5, Sayı: 2, s.195-215.
 • Ekiz, D. (2013). Sınıf Öğretmenlerinin Öğretmen Kavramına İlişkin Metaforlarının Tespit Edilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 21 (2).
 • İbicioğlu, H. (2005). Alışveriş Merkezleri: Demografik Etkenler ve Tüketici Tutumlarının İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 10 (1), 43-55.
 • Köksal, Y. ve Aydın, E.E. (2015). Tüketicilerin Alışveriş Merkezleri Algısı Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme: Göller Bölgesi Örneği. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt: 11, Sayı: 24.
 • McMillan, J. H., & Schumacher, S. (2006). Research in education evidence-based inquiry. New York: Pearson Education.
 • Muğan Akıncı, G. (2013). Gençler ve Alışveriş Merkezleri (AVM’ler): AVM Kullanım Tercihleri Hakkında Bir Alan Çalışması. MEGARON Journal. 8(2):87-96.
 • Patton, M. Q.(2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri. (Çev. Ed. M. Bütün ve S. B. Demir) Ankara: PEGEM Akademi.Sönmez, V. ve Alacapınar, F. (2011). Örneklendirilmiş Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Şahin, S. Z. (2010). Alışveriş merkezlerinin evrimi ve geleceği sürdürülebilir bir geleceğe doğru. Atılım Üniversitesi Konferans Metni, Erişim Tarihi: 27.11.13 http://kurumsal. library.atilim.edu.tr/pdfs/100326-sunum.pdf
 • TDK, (1998). Türkçe Sözlük. Ankara:Türk Tarih Kurumu Basımevi.
 • Uslu, Z. (2006). Alışveriş Merkezlerinin Gelişimi: Konya Örneği, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya. Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2000). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Students’ Metaphorical Perceptions Towards Shopping Malls (Sample of Erzurum)

Yıl 2018, Cilt 23, Sayı 40, 123 - 132, 24.12.2018
https://doi.org/10.17295/ataunidcd.489755

Öz

Several shops from different sectors in shopping malls provide customers with thousands of products very popular in the world in an organized and systematic way. Shopping malls do not just provide the customers with the things they need, but they also help them have a good time through different art and cultural activities. In this sense, it would be better to find out some perceptions on shopping malls the number of which increases and which have greater importance in people’s lives day by day.

This study was carried out to investigate students’ perceptions on shopping malls and thus followed phenomenological research design, one of the qualitative research designs. The participants of this study consisted of 23 girls and 43 boys (66 in total) from university and high school students. The data were collected through the sentence of “a shopping mall is like………………..because………………” completed by the participants. The data were analyzed by content analysis.

This study in which university students produced more metaphors reached totally 33 metaphors. The common metaphors produced by both university and high-school students were as follows: “Magnet, blackhole, time machine, thief, and ocean”. On the other hand, some negative metaphors in the meaning of removing time perception and of damaging material and sentimental values were suggested by the participants. 

Keywords: Shopping malls, students, metaphors

Kaynakça

 • Akturan U. ve Esen, A. (2013). Fenomenoloji. Nitel Araştırma Yöntemleri. T. Baş ve U. Akturan (Ed.). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Arslan, F.M. ve Bakır, N.O. (2010). Tüketicilerin İlgilenim düzeylerine Göre Alışveriş Merkezlerini Tercih Etme Nedenleri ve Sadakate Etkisi. Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F.Dergisi. 28 (1), 227-259).
 • Çakmak, A.Ç. (2012). Ziyaretçilerin Alışveriş Merkezlerini Tercih Etme Nedenlerinin Araştırılması: Karabük Şehir Merkezinde Bir Uygulama. Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 2012, Cilt: 5, Sayı: 2, s.195-215.
 • Ekiz, D. (2013). Sınıf Öğretmenlerinin Öğretmen Kavramına İlişkin Metaforlarının Tespit Edilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 21 (2).
 • İbicioğlu, H. (2005). Alışveriş Merkezleri: Demografik Etkenler ve Tüketici Tutumlarının İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 10 (1), 43-55.
 • Köksal, Y. ve Aydın, E.E. (2015). Tüketicilerin Alışveriş Merkezleri Algısı Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme: Göller Bölgesi Örneği. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt: 11, Sayı: 24.
 • McMillan, J. H., & Schumacher, S. (2006). Research in education evidence-based inquiry. New York: Pearson Education.
 • Muğan Akıncı, G. (2013). Gençler ve Alışveriş Merkezleri (AVM’ler): AVM Kullanım Tercihleri Hakkında Bir Alan Çalışması. MEGARON Journal. 8(2):87-96.
 • Patton, M. Q.(2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri. (Çev. Ed. M. Bütün ve S. B. Demir) Ankara: PEGEM Akademi.Sönmez, V. ve Alacapınar, F. (2011). Örneklendirilmiş Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Şahin, S. Z. (2010). Alışveriş merkezlerinin evrimi ve geleceği sürdürülebilir bir geleceğe doğru. Atılım Üniversitesi Konferans Metni, Erişim Tarihi: 27.11.13 http://kurumsal. library.atilim.edu.tr/pdfs/100326-sunum.pdf
 • TDK, (1998). Türkçe Sözlük. Ankara:Türk Tarih Kurumu Basımevi.
 • Uslu, Z. (2006). Alışveriş Merkezlerinin Gelişimi: Konya Örneği, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya. Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2000). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Yayınlanma Tarihi Kış
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Arda ALIM Bu kişi benim
0000-0003-1701-8445
Türkiye


Mete ALIM
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-7805-3215
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 24 Aralık 2018
Başvuru Tarihi 29 Kasım 2018
Kabul Tarihi 18 Aralık 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 23, Sayı 40

Kaynak Göster

APA Alım, A. & Alım, M. (2018). ÖĞRENCİLERİN ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNE YÖNELİK METAFORİK ALGILARI (Erzurum Örneği) . Doğu Coğrafya Dergisi , 23 (40) , 123-132 . DOI: 10.17295/ataunidcd.489755