PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Yıl 2009, Cilt 0, Sayı 22, 11 - 25, 01.03.2010

Öz

Kaynakça

 • ADIVAR, Abdülhak Adnan, Osmanlı Türklerinde İlim, Maarif Matbaası, İstanbul, 1943 (Bu Kitabın Fransızcası: Dr. Adnan Adıvar (Abdülhak Adnan), La Science Chez les Turcs Ottomans, Paris, Lib. Orientale, Maison-neuve, 1939)
 • AKYÜZ, Yahya, Başlangıçtan 2001’e Türk Eğitim Tarihi, 8.Baskı, Alfa Yay., İstanbul, 2001
 • AKINCI, Gündüz, Türk-Fransız Kültür İlişkileri (1071–1859), Ankara,1973
 • BERKES, Niyazi, Türkiye’de Çağdaşlaşma, Yayına Hazırlayan: Ahmet Kuyaş, YKY., 4.B, İstanbul, 2003
 • CEZAR, Mustafa, Sanatta Batıya Açılış ve Osman Hamdi, İş Bankası Yay., İstanbul, 1971
 • EDHEM, Halil, Elvahı Nakşiye Koleksiyonu, 1. Baskı, Milliyet yayınları, 1970
 • ERGİN, Osman, Türkiye Maarif Tarihi, C 1/5, İstanbul, 1977
 • ERGİN, Osman, Türkiye Maarif Tarihi, Cilt 2, İstanbul, 1940
 • İMBERT, Paul, Osmanlı İmparatorluğunda Yenileşme Hareketleri Türkiye’nin Meseleleri, Çev. Adnan CEMGİL, Havas Yayınları, İstanbul, 1981
 • KAFADAR, Osman, Türk Eğitim Düşüncesinde Batılılaşma, Vadi
 • Yayınları, Ankara, 1997
 • ŞİŞMAN, Adnan (2004), Tanzimat Döneminde Fransa’ya Gönderilen Osmanlı
 • Öğrencileri (1839–1876), Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, ss. 86–87.
 • LEWIS, Bernard, Modern Türkiye’nin Doğuşu, İngilizceden Çev. Boğaç Babür TURNA, Arkadaş Yay., 3.B., Ankara, 2008
 • MERTER, Feridun, “Eğitim Reformlarımız ve Sosyal Değişme”, Eğitim, Yeni Türkiye, C.7, Ankara, 1996
 • ORTAYLI, İlber, Tarihimiz ve Biz, Timaş Yayınları, İstanbul, 2008
 • ORTAYLI, İlber, Batılılaşma yolunda, Merkez Kitapçılık, İstanbul, 2007
 • ORTAYLI, İlber, “Maarifin Son 150 Yıldaki Serencamı”, Eğitim, Yeni Türkiye, C.7, Ankara, 1996
 • SOYSAL, İsmail, Fransız İhtilali ve Türk-Fransız Diplomasi Münasebetleri (1789– 1802), 2. Basım, Ankara, 1987
 • ŞİŞMAN, Adnan, Tanzimat Döneminde Fransa’ya Gönderilen Osmanlı Öğrencileri (1839–1876), Türk Tarih Kurumu, Ankara, 2004
 • TANSUĞ, Sezer, Çağdaş Türk Sanatı, 3. Basım, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1993
 • TAYAN, Turhan, “Milli Eğitimde Reform”, Eğitim, Yeni Türkiye, C.7, Ankara, 1996
 • TOPTAN, Köksal, “Türk Milli Eğitimi ve Geleceği”, Eğitim, Yeni Türkiye, C.7, Ankara, 1996
 • UNAT, Faik Reşit, Türkiye Eğitim Sisteminin Gelişmesine Tarihi bir Bakış, Ankara, 1964
 • ÜLKEN, H. Z., Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi, 2. Basım, İstanbul, 1979
 • ÜLKEN, Hilmi Ziya, “Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi”, 8.Basım, Ülken Yayınları, İstanbul, 2005

MODERN EĞİTİM KURUMLARININ BATILILAŞMA DÖNEMİNDEKİ GELİŞİMİ (1700-1900)

Yıl 2009, Cilt 0, Sayı 22, 11 - 25, 01.03.2010

Öz

Osmanlı İmparatorluğu’nun 17. yüzyılın ikinci yarısından itibaren ekonomik ve askeri anlamda gerilemeye başlamasıyla birlikte önemli sorunlarda artık gün yüzüne çıkmaya başlamıştır. Bu dönemden sonradır ki devletin güçlendirilmesi ve tekrar eski ihtişamlı dönemlerine geri götürülmesi amacıyla düşüncelerde beliren yenileşme olgusu, yüzyılın sonlarına doğru kaybedilen savaşlarla birlikte hayata geçirilmesi zorunlu bir dönüşüm sürecini de beraberinde getirmiştir. Rönesans’la birlikte düşünce temellerini tamamlayan Batı dünyası aynı dönemlerde bu temeller üzerine inşa ettiği Batı Medeniyeti’nin ürünlerini almaya başlamış olarak görünür. Bu nedenledir ki, diğer dünya ülkeleri tarafından takip edilmesi ve örnek alınması gereken bir konuma yükselmiştir. Gerilemeye başlayan Osmanlı İmparatorluğu için de Batı’yı örnek olarak almaktan başka seçenek olmadığını tarihçilerimiz dile getirmektedirler. Batılılaşma kavramı bizde birçok isimde ve anlamda ele alınmış olmasına karşın (muasırlaşma, medenileşme, yenileşme, garplılaşma, çağdaşlaşma, modernleşme, vs.) asıl manada toplumumuzu ve geleceğimizi etkileyen bir unsur olarak, kültür değişmelerini içermesi yönünden ve eğitim kurumlarının değişmesi bakımından, sonraki süreç içerisinde diğer anlamlarından bizim için daha önemli olmuştur. Bu yaklaşım içerisinde ele alınacak olduğunda, önemli kültür değişimlerine sebep olması bakımından 18. yüzyılı Osmanlı için Batılılaşmanın başlangıç tarihi olarak alabiliriz. Batılılaşma döneminde en büyük değişimi eğitim alanında yapmış olduğumuz açıktır. Öyle ki, ilk değişim hareketleri olan askeri alanda yapılan yeniliklerde bile, Avrupa’dan getirilen eğitimciler görev almış daha sonra ise bu girişimler eğitimin giderek sistemli bir hal alması sonucuna bağlanmıştır. Askeri yenileşme çabaları sonucunda önce bu alanlardaki eğitim anlayışı ve sistemi ele alınmış ve zamanla genel anlamıyla eğitim anlayışı da bu çerçeve içinde genişlemiştir. Bu değişime bağlı olarak Avrupa tarzında oluşturulan yeni eğitim kurumları ülkede yerleşmeye başlamıştır.

Kaynakça

 • ADIVAR, Abdülhak Adnan, Osmanlı Türklerinde İlim, Maarif Matbaası, İstanbul, 1943 (Bu Kitabın Fransızcası: Dr. Adnan Adıvar (Abdülhak Adnan), La Science Chez les Turcs Ottomans, Paris, Lib. Orientale, Maison-neuve, 1939)
 • AKYÜZ, Yahya, Başlangıçtan 2001’e Türk Eğitim Tarihi, 8.Baskı, Alfa Yay., İstanbul, 2001
 • AKINCI, Gündüz, Türk-Fransız Kültür İlişkileri (1071–1859), Ankara,1973
 • BERKES, Niyazi, Türkiye’de Çağdaşlaşma, Yayına Hazırlayan: Ahmet Kuyaş, YKY., 4.B, İstanbul, 2003
 • CEZAR, Mustafa, Sanatta Batıya Açılış ve Osman Hamdi, İş Bankası Yay., İstanbul, 1971
 • EDHEM, Halil, Elvahı Nakşiye Koleksiyonu, 1. Baskı, Milliyet yayınları, 1970
 • ERGİN, Osman, Türkiye Maarif Tarihi, C 1/5, İstanbul, 1977
 • ERGİN, Osman, Türkiye Maarif Tarihi, Cilt 2, İstanbul, 1940
 • İMBERT, Paul, Osmanlı İmparatorluğunda Yenileşme Hareketleri Türkiye’nin Meseleleri, Çev. Adnan CEMGİL, Havas Yayınları, İstanbul, 1981
 • KAFADAR, Osman, Türk Eğitim Düşüncesinde Batılılaşma, Vadi
 • Yayınları, Ankara, 1997
 • ŞİŞMAN, Adnan (2004), Tanzimat Döneminde Fransa’ya Gönderilen Osmanlı
 • Öğrencileri (1839–1876), Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, ss. 86–87.
 • LEWIS, Bernard, Modern Türkiye’nin Doğuşu, İngilizceden Çev. Boğaç Babür TURNA, Arkadaş Yay., 3.B., Ankara, 2008
 • MERTER, Feridun, “Eğitim Reformlarımız ve Sosyal Değişme”, Eğitim, Yeni Türkiye, C.7, Ankara, 1996
 • ORTAYLI, İlber, Tarihimiz ve Biz, Timaş Yayınları, İstanbul, 2008
 • ORTAYLI, İlber, Batılılaşma yolunda, Merkez Kitapçılık, İstanbul, 2007
 • ORTAYLI, İlber, “Maarifin Son 150 Yıldaki Serencamı”, Eğitim, Yeni Türkiye, C.7, Ankara, 1996
 • SOYSAL, İsmail, Fransız İhtilali ve Türk-Fransız Diplomasi Münasebetleri (1789– 1802), 2. Basım, Ankara, 1987
 • ŞİŞMAN, Adnan, Tanzimat Döneminde Fransa’ya Gönderilen Osmanlı Öğrencileri (1839–1876), Türk Tarih Kurumu, Ankara, 2004
 • TANSUĞ, Sezer, Çağdaş Türk Sanatı, 3. Basım, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1993
 • TAYAN, Turhan, “Milli Eğitimde Reform”, Eğitim, Yeni Türkiye, C.7, Ankara, 1996
 • TOPTAN, Köksal, “Türk Milli Eğitimi ve Geleceği”, Eğitim, Yeni Türkiye, C.7, Ankara, 1996
 • UNAT, Faik Reşit, Türkiye Eğitim Sisteminin Gelişmesine Tarihi bir Bakış, Ankara, 1964
 • ÜLKEN, H. Z., Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi, 2. Basım, İstanbul, 1979
 • ÜLKEN, Hilmi Ziya, “Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi”, 8.Basım, Ülken Yayınları, İstanbul, 2005

Ayrıntılar

Birincil Dil tr; en
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yakup Göktaş

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2010
Başvuru Tarihi 1 Mart 2010
Kabul Tarihi 22 Eylül 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2009, Cilt 0, Sayı 22

Kaynak Göster

APA Göktaş, Y. (2010). MODERN EĞİTİM KURUMLARININ BATILILAŞMA DÖNEMİNDEKİ GELİŞİMİ (1700-1900) . Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi , 0 (22) , 11-25 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunigsed/issue/2556/32942

Etik kurallarla ilgili maddelerin uygulanması konusunda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için izinlerin alınıp, izinle ilgili bilgilere makalede yer verilmesi hususu kriterlere eklenmiştir. Bu doğrultuda dergimize gönderilen ve aşağıda belirtilen koşullara uyan makaleler için Etik Kurul İzni alınması gerekmektedir.
• Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar.
Ayrıca;
• Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,
• Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi gerekmektedir.