PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Yıl 2009, Cilt 0, Sayı 22, 83 - 113, 01.03.2010

Öz

Kaynakça

 • Ahunbay, Z., “Siyavuş Paşa Medresesi” mad., Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, C. 7, İstanbul 1994, s.20-21.
 • Akakuş, R., Eyüp Sultan ve Mukaddes Emanetleri, İstanbul 1973.
 • Anonim, İstanbul Abideleri, İstanbul 1941.
 • Artan, T., “Siyavuş Paşa Köşkü” mad., Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, C. 7, İstanbul 1994, s.20.
 • Baltacı, C., XV-XVI. Yüzyıllarda Osmanlı Medreseleri, C.2, İstanbul 2005.
 • Çoban, A., Hadikatü’l Vüzera Adlı Eserin Tenkitli Transkripsiyonu, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Erzurum 2005.
 • Demiriz, Y., Eyüp’de Türbeler, Ankara 1989.
 • Demiriz, Y., “Siyavuş Paşa Türbesi”, mad., Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, C.7, İstanbul 1994, s. 21-22
 • Doruktuna, R., İstanbul Havuzları ve Fıskiyeli Havuzlar, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü basılmamış lisans tezi, İstanbul 1974.
 • Eldem, S. H., Köşkler ve Kasırlar, İstanbul 1968-1974.
 • Eldem, S. H., Türk Bahçeleri, İstanbul 1977.
 • Erdoğan, M., “Osmanlı Devrinde İstanbul Bahçeleri”, Vakıflar Dergisi, IV, Ankara 1958, s.149-182.
 • Genim, S., “Sinan’ın Sivil Yapıları”, Mimar Koca Sinan’ın Yaşadığı Çağ ve Eserleri, C.l, İstanbul 1988, s. 393-398.
 • Goodwin, G., A. History of Ottoman Architecture, London 1971.
 • Hüseyin Ayvansarayi, Hadikatül Cevami (Haz. A. N. Galitekin), İstanbul 2001,
 • Kuban, D., “Topkapı Sarayı”, mad., Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi C.7, İstanbul 1994, s. 288-291.
 • Kuran, A., Mimar Sinan, İstanbul 1986.
 • Kütükoğlu, M.S., XX. Asra Erişen İstanbul Medreseleri, Ankara 2000.
 • Mehmed Süreyya, Osmanlı Devletinde Kim Kimdi Sicill-i Osmanî Yahud Tezkire-i Meşahir-i Osmaniye’nin Düzeltilip Genişletilmiş Edimsel Basımı Osmanoğulları (Sad. G. Oransoy), Ankara 1969.
 • Meriç, R. M., Mimar Sinan Hayatı Eserleri, Ankara 1965.
 • Osmanzade Taib Ahmed, Hadikatül Vüzera, İstanbul 1270.
 • Parmaksızoğlu, İ., “Siyavuş Paşa” mad., Türk Ansiklopedisi, C. XXX, Ankara 1980, s. 171.
 • Sözen, M.- v.d., Türk Mimarisinin Gelişimi ve Mimar Sinan, İstanbul 1975.
 • Sözen, M., Mimar Sinan, İstanbul 1988.
 • Ünsal, B., “İstanbul Türbeleri Üzerine Stil Araştırması”, Vakıflar Dergisi, S. XVI, İstanbul 1982, s. 77-120.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER’DE SİYAVUŞ PAŞA KÖŞKÜ ÜZERİNE BAZI GÖZLEMLER

Yıl 2009, Cilt 0, Sayı 22, 83 - 113, 01.03.2010

Öz

İstanbul – Edirne Karayolunun eski güzergâhı üzerinde Davut Paşa Kışlası civarında XVI. yüzyılda inşa edilmiş bu köşk, Klasik mimarimizin önemli eserlerinden biridir. Kanuni Sultan Süleyman, II. Selim ve III. Murad dönemlerinde sarayda önemli görevlerde bulunmaktan başka üç kez Sadrazam olan Siyavuş Paşa tarafından yaptırılmış olan köşkün mimarı bilinmemektedir. Bir havuz ortasında bodrum kat üzerinde yükselen mimarisiyle orijinal bir plana sahip olan köşkün, yazlık ve kışlık olarak kullanıldığı anlaşılır. Geçmişte çevresinde bulunan bazı yapılar, ortadan kalkmış olarak Köşkün üst kısmına X1X. yüzyıl başlarında yapılan ekleme 1973 yılında restorasyonla ortadan kaldırılmıştır. Günümüzde Bahçelievler Belediyesi ve Kaymakamlığı’nın yanındaki gezi parkında bulunan Köşk’ün ayrıntılı tanıtımı ve bazı gözlemler bu bildiride yer almaktadır.

Kaynakça

 • Ahunbay, Z., “Siyavuş Paşa Medresesi” mad., Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, C. 7, İstanbul 1994, s.20-21.
 • Akakuş, R., Eyüp Sultan ve Mukaddes Emanetleri, İstanbul 1973.
 • Anonim, İstanbul Abideleri, İstanbul 1941.
 • Artan, T., “Siyavuş Paşa Köşkü” mad., Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, C. 7, İstanbul 1994, s.20.
 • Baltacı, C., XV-XVI. Yüzyıllarda Osmanlı Medreseleri, C.2, İstanbul 2005.
 • Çoban, A., Hadikatü’l Vüzera Adlı Eserin Tenkitli Transkripsiyonu, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Erzurum 2005.
 • Demiriz, Y., Eyüp’de Türbeler, Ankara 1989.
 • Demiriz, Y., “Siyavuş Paşa Türbesi”, mad., Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, C.7, İstanbul 1994, s. 21-22
 • Doruktuna, R., İstanbul Havuzları ve Fıskiyeli Havuzlar, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü basılmamış lisans tezi, İstanbul 1974.
 • Eldem, S. H., Köşkler ve Kasırlar, İstanbul 1968-1974.
 • Eldem, S. H., Türk Bahçeleri, İstanbul 1977.
 • Erdoğan, M., “Osmanlı Devrinde İstanbul Bahçeleri”, Vakıflar Dergisi, IV, Ankara 1958, s.149-182.
 • Genim, S., “Sinan’ın Sivil Yapıları”, Mimar Koca Sinan’ın Yaşadığı Çağ ve Eserleri, C.l, İstanbul 1988, s. 393-398.
 • Goodwin, G., A. History of Ottoman Architecture, London 1971.
 • Hüseyin Ayvansarayi, Hadikatül Cevami (Haz. A. N. Galitekin), İstanbul 2001,
 • Kuban, D., “Topkapı Sarayı”, mad., Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi C.7, İstanbul 1994, s. 288-291.
 • Kuran, A., Mimar Sinan, İstanbul 1986.
 • Kütükoğlu, M.S., XX. Asra Erişen İstanbul Medreseleri, Ankara 2000.
 • Mehmed Süreyya, Osmanlı Devletinde Kim Kimdi Sicill-i Osmanî Yahud Tezkire-i Meşahir-i Osmaniye’nin Düzeltilip Genişletilmiş Edimsel Basımı Osmanoğulları (Sad. G. Oransoy), Ankara 1969.
 • Meriç, R. M., Mimar Sinan Hayatı Eserleri, Ankara 1965.
 • Osmanzade Taib Ahmed, Hadikatül Vüzera, İstanbul 1270.
 • Parmaksızoğlu, İ., “Siyavuş Paşa” mad., Türk Ansiklopedisi, C. XXX, Ankara 1980, s. 171.
 • Sözen, M.- v.d., Türk Mimarisinin Gelişimi ve Mimar Sinan, İstanbul 1975.
 • Sözen, M., Mimar Sinan, İstanbul 1988.
 • Ünsal, B., “İstanbul Türbeleri Üzerine Stil Araştırması”, Vakıflar Dergisi, S. XVI, İstanbul 1982, s. 77-120.

Ayrıntılar

Birincil Dil tr; en
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Hamza Gündoğdu

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2010
Başvuru Tarihi 1 Mart 2010
Kabul Tarihi 24 Eylül 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2009, Cilt 0, Sayı 22

Kaynak Göster

APA Gündoğdu, H. (2010). İSTANBUL BAHÇELİEVLER’DE SİYAVUŞ PAŞA KÖŞKÜ ÜZERİNE BAZI GÖZLEMLER . Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi , 0 (22) , 83-113 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunigsed/issue/2556/32944

Etik kurallarla ilgili maddelerin uygulanması konusunda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için izinlerin alınıp, izinle ilgili bilgilere makalede yer verilmesi hususu kriterlere eklenmiştir. Bu doğrultuda dergimize gönderilen ve aşağıda belirtilen koşullara uyan makaleler için Etik Kurul İzni alınması gerekmektedir.
• Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar.
Ayrıca;
• Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,
• Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi gerekmektedir.