PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Yıl 2004, Cilt 0, Sayı 12, 03.03.2010

Öz

ESKİ BAKÜ (İÇERİŞEHİR)'DE İKİ MESCİT / TWO MASJIDS IN OLD BAKU (ICERİSEHİR)

Yıl 2004, Cilt 0, Sayı 12, 03.03.2010

Öz

ÖZET
Azerbaycan'ın başkenti olan Bakü, eski bir liman ve yerleşim yeridir.
Günümüzde metropol bir kent olan şehir, XiX. yüzyıla kadar, etrafı kale ile çevrili
küçük bir yerleşim yerinden ibaretti. Bugün "İçerişehir" denilen bu Eski Bakü
yerleşmesinde, mahalle aralarına serpiştirilmiş halde çok sayıda tarihi mescit
bulunmaktadır. Bunlardan Muhammed (Sınıg Kala) ve Aş,ür (I,ezgi) mescitleri,
çeşitli yönleriyle yöredeki pek çok mescit yapısına öncü olmuş örneklerdir. Aynı
zamanda Azerbaycan'ın en eski· mescitleri olan bu yapılar; çeşitli onarımlar
geçinnelerine rağmen, özgünlüklerini büyük ölçüde koruyarak günümüze
gelebilmişlerdir. 2003 yılında Azerbaycan'da yaptığımız Türk sanatı araştırmaları
kapsamında incelenen söz konusu mescitler bu yazıda etraflıca ele alınmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Eski Bakü, mimari, mescitler.

 

ABSTRACT
Baku, the capital of Azerbaijan, is an old pan town. Althougr it İs a metropol
city in the present, it was only a smail settlement sıırrounded by castle walls until
XIXth century. In this Old Baku sertlemenL now caJled "Tcerisehir". there are a
number of historical rnasjids spred in the districts. Muhammed (Sinig Kala) and
Aştır (Lezgi) masjids are examples that pioneered the structure of these type of
buildings in many ways. Although they have been renovated many times, these
buildings, which are the oldest masjids of Azerbaijan. survived with their
originality intact. In this artİcle, we analyse these masjids, which we examined in
the scopc of Turkish art rescarehes in Azerbaijan in 2003.

Key Words: Old Baku, arehitecture, masjids.

Ayrıntılar

Birincil Dil tr; en
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yüksel SAYAN

Yayımlanma Tarihi 3 Mart 2010
Başvuru Tarihi 3 Mart 2010
Kabul Tarihi 16 Eylül 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2004, Cilt 0, Sayı 12

Kaynak Göster

APA Sayan, Y. (2010). ESKİ BAKÜ (İÇERİŞEHİR)'DE İKİ MESCİT / TWO MASJIDS IN OLD BAKU (ICERİSEHİR) . Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi , 0 (12) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunigsed/issue/2574/33144

Etik kurallarla ilgili maddelerin uygulanması konusunda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için izinlerin alınıp, izinle ilgili bilgilere makalede yer verilmesi hususu kriterlere eklenmiştir. Bu doğrultuda dergimize gönderilen ve aşağıda belirtilen koşullara uyan makaleler için Etik Kurul İzni alınması gerekmektedir.
• Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar.
Ayrıca;
• Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,
• Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi gerekmektedir.