PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Yıl 2012, Cilt 0, Sayı 29, 1 - 16, 18.11.2013

Öz

Kaynakça

  • Adorno, Theodor. W(2008).: Kültür Endüstrisi Kültür Yönetimi, Nihat Ülner, Mustafa Tüzel, Elçin Gen (Çev.), Sanat Hayat Dizisi, İstanbul.

KÜRESELLEŞME BAĞLAMINDA SANAT ve SERMAYE İLİŞKİSİ

Yıl 2012, Cilt 0, Sayı 29, 1 - 16, 18.11.2013

Öz

Küresel neoliberal ekonomi, dünya çapında yarattığı büyük tahribatları meşrulaştırıp, kendi hegemonyasının sürekliliğini sağlayabilmek için bireyler ve toplumlar üzerinde sistemli bir normalizasyon ve uyum süreci başlatmıştır. Egemenler, üstten dayattıkları yapay bir kitle kültürü ile insanları yığınlara dönüştürerek yaşamlarını kontrol altında tutmayı amaçlamıştır. Oluşturulmaya çalışılan bu yapay kültürün meşrulaştırılıp kamusallaştırılması için çeşitli toplumsal araçlar kullanılmıştır. Bu araçlar, başta medya ve kitle iletişim araçları olmak üzere sanat, din ve bilim gibi hayata ve topluma dair hemen hemen her şeydir. Özellikle kültürle organik bir yakınlığı bulunan sanat, kapitalizmin öncü birlikleri gibi hayatın her alanına sızdırılmaya çalışılmıştır.

Kaynakça

  • Adorno, Theodor. W(2008).: Kültür Endüstrisi Kültür Yönetimi, Nihat Ülner, Mustafa Tüzel, Elçin Gen (Çev.), Sanat Hayat Dizisi, İstanbul.

Ayrıntılar

Birincil Dil tr;en
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Seçkin AYDIN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 18 Kasım 2013
Başvuru Tarihi 18 Kasım 2013
Kabul Tarihi 10 Eylül 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2012, Cilt 0, Sayı 29

Kaynak Göster

APA Aydın, S. (2013). KÜRESELLEŞME BAĞLAMINDA SANAT ve SERMAYE İLİŞKİSİ . Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi , 0 (29) , 1-16 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunigsed/issue/2582/33226

Etik kurallarla ilgili maddelerin uygulanması konusunda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için izinlerin alınıp, izinle ilgili bilgilere makalede yer verilmesi hususu kriterlere eklenmiştir. Bu doğrultuda dergimize gönderilen ve aşağıda belirtilen koşullara uyan makaleler için Etik Kurul İzni alınması gerekmektedir.
• Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar.
Ayrıca;
• Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,
• Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi gerekmektedir.