PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Yıl 2012, Cilt 0, Sayı 29, 101 - 119, 19.11.2013

Öz

Kaynakça

 • Ağaldağ, Sabahattin (1988), En Eski Çağlardan Bizans dönemine kadar Malatya Tarihi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayınlanmamış Doktora Tezi).
 • Akdoğu, Onur (1996), Türk Müziğinde Türler ve Biçimler, İzmir, Ege Üniversitesi Yayınları.
 • Bryman, Alan (2001). Social Research Methods. New York: Oxford Univerity Pres Inc.
 • Cauvın Jasgues, V. Kazı Sonuçları Raporu (Toplantısı ) Ankara, 1984 ve Caferhöyük1982 Kazısı Raporu.
 • Günay, Edip (2006), Müzik Sosyolojisi, Sosyolojiden Müzik Kültürüne Bir Bakış, İstanbul, Bağlam Yayıncılık.
 • Güvenç, Bozkurt (1993), Türk Kimliği, Kültür Tarihinin Kaynakları, Ankara, Kültür Bakanlığı Yayını.
 • Hoşsu, Mustafa (1997), Geleneksel Türk Halk Müziği Nazariyatı, İzmir, Kombassan A.Ş.
 • Kaplan, Ayten(2005), Kültürel Müzikoloji, İstanbul, Bağlam Yayıncılık.
 • Hall, Stuart (1990), Cultural Identity and Diaspora, Identity, London, in J.Rutherford (ed.).
 • Hall, Stuart (1992), Cultural Identity and Guestion, , Cambridge, in Modernity and Futures.
 • Oğuz, Mevlüt (1985), Malatya Tarihi, İstanbul.
 • Örnek, S.Veyis (1971), 100 Soruda İlkelerle Din, Büyü, Sanat, Efsane, İstanbul, Gerçek Yayınevi.
 • Ramsay, William M. (1960), Anadolu'nun Tarihi Coğrafyası, İstanbul, Meb Yayınları.
 • Rice, Timothy (1987), Toward the Remodeling of Etnomusicology, Etnomusicology.
 • Rossman, B.Gretchen, Rallıs, F.Sharon (1998). Learning in The Field: An İntroduction to Qualitative Research. Thousand Oaks. California: Sage Publications.
 • Stepherd, John, P.Wicke.(1997), Music and Cultural Theory, Cambridge, Uk And Malden, Ma, Polity Pres.
 • Stokes, Martin (1996), Kural, Sistem ve Teknik: Türk Halk Müziğinin Yeniden İnşası, Dans, Müzik, Kültür, Folklora Doğru Araştırma Dergisi, İstanbul, Boğaziçi Üniversitesi Folklor Kulübü.
 • Stokes, Martin (1997), Etnicity, Identity and Music, Newyork, Berg Ethnic Identities Serıes.
 • Wıllıams, Raymond (1993). Kültür. İngilizceden Çeviren: Ertuğrul BAŞER, İstanbul. İletişim Yayıncılık.

MALATYA YÖRESİ MÜZİKLERİNİN KÜLTÜREL KİMLİĞİ

Yıl 2012, Cilt 0, Sayı 29, 101 - 119, 19.11.2013

Öz

Bu araştırmada, Malatya yöresel müziklerinin karar sesleri, dizi, seyir, makam, usul, konu işlevleri bakımından incelenmesi, yörenin sosyo-kültürel ve ekonomik yapısı araştırılıp, kültür müzik ilişkisi içinde Malatya yöresi müziklerinin kültürel kimliği ve genel karakterinin tespiti amaçlanmaktadır. Araştırma ayrıca Malatya yöresi müziklerinin karakterinin tespit edilmesine imkân sağlaması, Türk halk müziğinin genel yapısının ortaya çıkarılmasında Malatya yöresine ait bilgiler vermesi bakımından önemlidir. Araştırmada, Malatya İlinin coğrafi konumu, kültürel yapısı üzerinde genel olarak durulduktan sonra, Malatya yöresel müziğini ele almak üzere ‘kültürel kimlik’, ‘etnisite’ ve ‘folk müziği’ ilişkisi üzerinde durulmuştur. Tıpkı diğer yöresel kültür ürünleri gibi, yöresel müziklerin, kültürel kimliğin ve etnisitenin bir temsili niteliğinde olduğu saptanmıştır.

Kaynakça

 • Ağaldağ, Sabahattin (1988), En Eski Çağlardan Bizans dönemine kadar Malatya Tarihi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayınlanmamış Doktora Tezi).
 • Akdoğu, Onur (1996), Türk Müziğinde Türler ve Biçimler, İzmir, Ege Üniversitesi Yayınları.
 • Bryman, Alan (2001). Social Research Methods. New York: Oxford Univerity Pres Inc.
 • Cauvın Jasgues, V. Kazı Sonuçları Raporu (Toplantısı ) Ankara, 1984 ve Caferhöyük1982 Kazısı Raporu.
 • Günay, Edip (2006), Müzik Sosyolojisi, Sosyolojiden Müzik Kültürüne Bir Bakış, İstanbul, Bağlam Yayıncılık.
 • Güvenç, Bozkurt (1993), Türk Kimliği, Kültür Tarihinin Kaynakları, Ankara, Kültür Bakanlığı Yayını.
 • Hoşsu, Mustafa (1997), Geleneksel Türk Halk Müziği Nazariyatı, İzmir, Kombassan A.Ş.
 • Kaplan, Ayten(2005), Kültürel Müzikoloji, İstanbul, Bağlam Yayıncılık.
 • Hall, Stuart (1990), Cultural Identity and Diaspora, Identity, London, in J.Rutherford (ed.).
 • Hall, Stuart (1992), Cultural Identity and Guestion, , Cambridge, in Modernity and Futures.
 • Oğuz, Mevlüt (1985), Malatya Tarihi, İstanbul.
 • Örnek, S.Veyis (1971), 100 Soruda İlkelerle Din, Büyü, Sanat, Efsane, İstanbul, Gerçek Yayınevi.
 • Ramsay, William M. (1960), Anadolu'nun Tarihi Coğrafyası, İstanbul, Meb Yayınları.
 • Rice, Timothy (1987), Toward the Remodeling of Etnomusicology, Etnomusicology.
 • Rossman, B.Gretchen, Rallıs, F.Sharon (1998). Learning in The Field: An İntroduction to Qualitative Research. Thousand Oaks. California: Sage Publications.
 • Stepherd, John, P.Wicke.(1997), Music and Cultural Theory, Cambridge, Uk And Malden, Ma, Polity Pres.
 • Stokes, Martin (1996), Kural, Sistem ve Teknik: Türk Halk Müziğinin Yeniden İnşası, Dans, Müzik, Kültür, Folklora Doğru Araştırma Dergisi, İstanbul, Boğaziçi Üniversitesi Folklor Kulübü.
 • Stokes, Martin (1997), Etnicity, Identity and Music, Newyork, Berg Ethnic Identities Serıes.
 • Wıllıams, Raymond (1993). Kültür. İngilizceden Çeviren: Ertuğrul BAŞER, İstanbul. İletişim Yayıncılık.

Ayrıntılar

Birincil Dil tr;en
Bölüm Makaleler
Yazarlar

A.metin KARKIN


Derya KARABURUN

Yayımlanma Tarihi 19 Kasım 2013
Başvuru Tarihi 19 Kasım 2013
Kabul Tarihi 3 Eylül 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2012, Cilt 0, Sayı 29

Kaynak Göster

APA Karkın, A. & Karaburun, D. (2013). MALATYA YÖRESİ MÜZİKLERİNİN KÜLTÜREL KİMLİĞİ . Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi , 0 (29) , 101-119 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunigsed/issue/2582/33231

Etik kurallarla ilgili maddelerin uygulanması konusunda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için izinlerin alınıp, izinle ilgili bilgilere makalede yer verilmesi hususu kriterlere eklenmiştir. Bu doğrultuda dergimize gönderilen ve aşağıda belirtilen koşullara uyan makaleler için Etik Kurul İzni alınması gerekmektedir.
• Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar.
Ayrıca;
• Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,
• Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi gerekmektedir.