PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

-

Yıl 2013, Cilt 0, Sayı 30, 95 - 102, 19.11.2013

Öz

In this article, famous Azerbaijan composer Gara Garayev’s music examples which he wrote for lots of stage works (bullet, drama theatre, operetta, cinema and programmed music), and also his programmed works are examined, and also these works’ additions to national and universal culture treasure, its importance in the world music literature are presented. Moreover, artistic and esthetic styles of these works and subjects are evaluated, and their universal values are stressed.

Kaynakça

  • Abasova E. (1965). s,5-6. ”Simfoniçeskiye Gravyurı “Don Kişot” G. Garayeva. Az. gos.izdatelstvo. Bakü.
  • Garayev G. (1963). İskusstvo Obyazıvayet. “Molodyoj Azerbaydjana” 18 dekabr, No:1498050.
  • Gurbanov B. (2001). Azerbaycan İnceseneti:Terifler, Tehrifler. Araz neşriyatı, Bakü.
  • Muzikalnaya Ensiklopediya (1974). Cilt. 2 s. 712, İzdatelstvo, “Sovetskaya Ensiklopediya” Moskova.
  • Sovetskaya Muzıkalnaya Literatura (1983). s. 104, İzd. “Muzıka”, Moskova.

GARA GARAYEV’ İN SAHNE MÜZİĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME / An Interpretation on the Music Stage of Gara Garayev

Yıl 2013, Cilt 0, Sayı 30, 95 - 102, 19.11.2013

Öz

Öz

Makalede; ünlü Azerbaycan bestecisi Gara Garayev’ in birçok sahne
eserlerine (bale, dram tiyatrosu, operet, sinema, programlı müzik) yazdığı
musiki örnekleri, aynı zamanda programlı eserleri gözden geçirilmekte,
eserlerin milli ve evrensel kültür hazinesine katkıları, dünya müzik
edebiyatındaki yeri ve önemi gözler önüne serilmektedir. Aynı zamanda bu
eserlerin sanatsal ve estetik yönleri ile işlediği konular açıklanmakta, evrensel
değerlerine vurgu yapılmaktadır.


Abstract

In this article, famous Azerbaijan composer Gara Garayev’s music
examples which he wrote for lots of stage works (bullet, drama theatre,
operetta, cinema and programmed music), and also his programmed works
are examined, and also these works’ additions to national and universal
culture treasure, its importance in the world music literature are presented.
Moreover, artistic and esthetic styles of these works and subjects are
evaluated, and their universal values are stressed.


Anahtar Kelimeler: Gara Garayev, Bale, Tiyatro, Opera, Senfoni.

Keywords: Gara Garayev, Balet, Theatre, Operetta, Symphony.

Kaynakça

  • Abasova E. (1965). s,5-6. ”Simfoniçeskiye Gravyurı “Don Kişot” G. Garayeva. Az. gos.izdatelstvo. Bakü.
  • Garayev G. (1963). İskusstvo Obyazıvayet. “Molodyoj Azerbaydjana” 18 dekabr, No:1498050.
  • Gurbanov B. (2001). Azerbaycan İnceseneti:Terifler, Tehrifler. Araz neşriyatı, Bakü.
  • Muzikalnaya Ensiklopediya (1974). Cilt. 2 s. 712, İzdatelstvo, “Sovetskaya Ensiklopediya” Moskova.
  • Sovetskaya Muzıkalnaya Literatura (1983). s. 104, İzd. “Muzıka”, Moskova.

Ayrıntılar

Birincil Dil tr;en
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Nargiz GULİEVA Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 19 Kasım 2013
Başvuru Tarihi 19 Kasım 2013
Kabul Tarihi 27 Eylül 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2013, Cilt 0, Sayı 30

Kaynak Göster

APA Gulieva, N. (2013). GARA GARAYEV’ İN SAHNE MÜZİĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME / An Interpretation on the Music Stage of Gara Garayev . Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi , 0 (30) , 95-102 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunigsed/issue/2583/33239

Etik kurallarla ilgili maddelerin uygulanması konusunda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için izinlerin alınıp, izinle ilgili bilgilere makalede yer verilmesi hususu kriterlere eklenmiştir. Bu doğrultuda dergimize gönderilen ve aşağıda belirtilen koşullara uyan makaleler için Etik Kurul İzni alınması gerekmektedir.
• Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar.
Ayrıca;
• Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,
• Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi gerekmektedir.