PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

-

Yıl 2013, Cilt , Sayı 31, 223 - 248, 02.05.2014

Öz

Kemah Castle Excavation has been continuing under the direction of Professor Dr. Hüseyin YURTTAŞ since 2010, due to article 35 of the law number 2863, and with the permission verdict of Ministry Council number 2010/721, in connection with the Ministry of Culture and Tourism and Atatürk University. Castle Road, Guard Rooms, Bey Mosque, Structure of Hamam, and opening the Routes of Walkways are determined as workspaces in Kemah Castle Excavation. 198 pieces of both manuscript and published Holly Qur’an, and books written in various issues were found in domed area of the south-west side of Palace Hamam in 2012. Besides, a lot of pieces of glazed and unglazed ceramics, and gypsum parts in geometric size and shapes with animal figures were also found out during the excavation.

Kaynakça

 • Erzen, A. (1979). Eastern Anatolia and Urartians, İstanbul.
 • Al-Balâzur ( 1866). Fütuhu’l-Buldan, (Çev. De Goeje), Leiden.
 • Luckanbıl, D.D. (1926). Ancient Records of Assyria and Babylonia I, Chicago.
 • Will, E. (1967). Historie Politique du monde Hellenistique, II, Nancy.
 • Ko şay, H. Z. (1974). Erzurum ve Çevresinin Dip Tarihi, 50. Yıl Armağanı: Erzurum ve Çevresi I, Erzurum.
 • Önkal, H. (1996). Anadolu Selçuklu Türbeleri, Ankara.
 • Miro ğlu, İ. (1990). Kemah Sancağı ve Erzincan Kazası (1520-1566), Ankara. Şahin, İ. (2002). “Kemah” Mad., TDV. İslam Ansiklopedisi, C. 25, Ankara, 219-220
 • İbnü’l Esir Tarihü’l-Kâmil, (Çev. Tornberg), Upsala-Leyden, 1851-1876, III. Garstang J.- Gurney O. R. (1969). The Geography of the Hitite Empire, London.
 • Salvini, M. (1967). Nairi e Ur(u)atri, Roma.
 • Yınanç, M.H. (1944). Türkiye Tarihi, Selçuklular Devri, I Anadolu’nun Fethi Aslanapa, O. (1973). Türk Sanatı, İstanbul.
 • Tuncer, O. C. (1986). Anadolu Kümbetleri I (Selçuklu Dönemi), Ankara.
 • Turan, O.(1973) Do ğu Anadolu Türk Devletleri Tarihi, İstanbul.
 • Turan, O.(1971). Selçuklular Zamanında Türkiye, İstanbul.
 • Özgüç, T. (1962). “Mengüceklilere Ait Bir Türbe”, Millerarası I. Türk Sanatları Kongresi, Ankara, 321-348.
 • Kurt, Y. (1996). Kemah Kitabı “Bir Derkenar”, Ankara. Çiz. 1: Kemah Kalesi.
 • Çiz. 2: Bey Camii Planı Çiz. 3: Bey Camii.

KEMAH ve KEMAH KALESİ KAZILARI / Kemah and Excavetıons of Kemah Castle

Yıl 2013, Cilt , Sayı 31, 223 - 248, 02.05.2014

Öz

2863 Sayılı Kanunun 35. Maddesi çerçevesinde Kültür ve Turizm
Bakanlığı ile Atatürk Üniversitesi adına Bakanlar Kurulu’nun 2010/721 sayılı
kararı ile 2010 yılından itibaren Erzincan İli Kemah İlçesi Kemah Kalesi
Kazısı Prof. Dr. Hüseyin YURTTAŞ’ın başkanlığında yapılmaktadır. Kemah
Kalesi Kazısı çalışmalarında, Kale Yolu ve Muhafız Odaları, Bey Camii,
Hamam Yapısı ve Yürüme Yollarının Açılması çalışma alanları olarak
belirlenmiştir. 2012 yılında Saray Hamamının güneybatısındaki kubbeli
mekânda 198 parça tam olmayan el yazması ve matbu Kuran-ı Kerimler ve
çeşitli konularda yazılmış kitap parçaları bulunmuştur. Ayrıca çok sayıda sırlı
ve sırsız seramik parçaları ile geometrik, bitkisel, yazılı ve hayvan figürlü
olmak üzere bir kısım alçı parçaları ele geçirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kemah, Kemah Kalesi, Bey Camii, Saray Hamamı.

 

Abstract
Kemah Castle Excavation has been continuing under the direction of
Professor Dr. Hüseyin YURTTAŞ since 2010, due to article 35 of the law
number 2863, and with the permission verdict of Ministry Council number
2010/721, in connection with the Ministry of Culture and Tourism and
Atatürk University. Castle Road, Guard Rooms, Bey Mosque, Structure of
Hamam, and opening the Routes of Walkways are determined as workspaces
in Kemah Castle Excavation. 198 pieces of both manuscript and published
Holly Qur’an, and books written in various issues were found in domed area
of the south-west side of Palace Hamam in 2012. Besides, a lot of pieces of
glazed and unglazed ceramics, and gypsum parts in geometric size and
shapes with animal figures were also found out during the excavation.
Keywords: Kemah, Kemah Castle, Bey Mosque, Structure of Hamam.

Kaynakça

 • Erzen, A. (1979). Eastern Anatolia and Urartians, İstanbul.
 • Al-Balâzur ( 1866). Fütuhu’l-Buldan, (Çev. De Goeje), Leiden.
 • Luckanbıl, D.D. (1926). Ancient Records of Assyria and Babylonia I, Chicago.
 • Will, E. (1967). Historie Politique du monde Hellenistique, II, Nancy.
 • Ko şay, H. Z. (1974). Erzurum ve Çevresinin Dip Tarihi, 50. Yıl Armağanı: Erzurum ve Çevresi I, Erzurum.
 • Önkal, H. (1996). Anadolu Selçuklu Türbeleri, Ankara.
 • Miro ğlu, İ. (1990). Kemah Sancağı ve Erzincan Kazası (1520-1566), Ankara. Şahin, İ. (2002). “Kemah” Mad., TDV. İslam Ansiklopedisi, C. 25, Ankara, 219-220
 • İbnü’l Esir Tarihü’l-Kâmil, (Çev. Tornberg), Upsala-Leyden, 1851-1876, III. Garstang J.- Gurney O. R. (1969). The Geography of the Hitite Empire, London.
 • Salvini, M. (1967). Nairi e Ur(u)atri, Roma.
 • Yınanç, M.H. (1944). Türkiye Tarihi, Selçuklular Devri, I Anadolu’nun Fethi Aslanapa, O. (1973). Türk Sanatı, İstanbul.
 • Tuncer, O. C. (1986). Anadolu Kümbetleri I (Selçuklu Dönemi), Ankara.
 • Turan, O.(1973) Do ğu Anadolu Türk Devletleri Tarihi, İstanbul.
 • Turan, O.(1971). Selçuklular Zamanında Türkiye, İstanbul.
 • Özgüç, T. (1962). “Mengüceklilere Ait Bir Türbe”, Millerarası I. Türk Sanatları Kongresi, Ankara, 321-348.
 • Kurt, Y. (1996). Kemah Kitabı “Bir Derkenar”, Ankara. Çiz. 1: Kemah Kalesi.
 • Çiz. 2: Bey Camii Planı Çiz. 3: Bey Camii.

Ayrıntılar

Birincil Dil tr;en
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Hüseyin YURTTAŞ
0000-0002-3968-5321


Haldun ÖZKAN


Zerrin KÖŞKLÜ


Muhammet Lütfü KINDIĞILI

Yayımlanma Tarihi 2 Mayıs 2014
Başvuru Tarihi 2 Mayıs 2014
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2013, Cilt , Sayı 31

Kaynak Göster

APA Yurttaş, H. , Özkan, H. , Köşklü, Z. & Kındığılı, M. L. (2014). KEMAH ve KEMAH KALESİ KAZILARI / Kemah and Excavetıons of Kemah Castle . Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi , (31) , 223-248 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunigsed/issue/2584/33259

Etik kurallarla ilgili maddelerin uygulanması konusunda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için izinlerin alınıp, izinle ilgili bilgilere makalede yer verilmesi hususu kriterlere eklenmiştir. Bu doğrultuda dergimize gönderilen ve aşağıda belirtilen koşullara uyan makaleler için Etik Kurul İzni alınması gerekmektedir.
• Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar.
Ayrıca;
• Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,
• Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi gerekmektedir.