Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Yıl 2016, Cilt , Sayı 37, 114 - 143, 28.12.2016

Öz

Kaynakça

 • Bedr Şâkir es-Seyyâb, Unşûdetu’l-matar, Kahire, 2014.
 • Beşşâr b. Burd, Dîvânu Beşşâr b. Burd, nşr. Muhammed Tâhir İbn ‘Âşûr, I-IV, Kahire, 1386/1966.
 • el-Buhturî, Dîvânu’l-Buhturî, nşr. Hasan Kâmil es-Sayrafî), Kahire, 1963.
 • Celâluddîn Muhammed b. Ahmed el-Mahallî - Celâluddîn ‘Abdurrahmân b. Ebî Bekr es-Suyûtî, Tefsîru’l-Celâleyn, I-II, II, 26.
 • Cemîl Buseyne, Dîvânu Cemîl Buseyne, Beyrut, tsz.
 • Cerîr, Dîvânu Cerîr, şerh.Tâcuddîn Şelak, Beyrut, 1415/1994.
 • Ebû Firâs el-Hamdânî, Dîvânu Ebî Firâs el-Hamdânî, şerh. ‘Abbâs İbrâhîm, Beyrut, 1994.
 • Ebû Hayyân el-Endelusî, Dîvânu Ebî Hayyân el-Endelusî, Mektebetu Câmi’ati’r-Riyâd, Kısmu’l- Mahtûtât, 29, 091,8114, أ 239 varak 82.
 • Ebû Temmâm, Dîvânu Ebî Temmâm, I-IV, şerh. el-Hatîb et-Tebrîzî, neşr. Muhammed ‘Abduh ‘Azzâm, Kahire, 1983.
 • Ebu’l-‘Alâ el-Ma‘arrî, el-Luzûmiyyât, I-II, (nşr. ‘Umer et-Tabbâ‘ , Beyrut, 1421/2000.

ARAP ŞİİRİNDE GÖZ İMGESİ

Yıl 2016, Cilt , Sayı 37, 114 - 143, 28.12.2016

Öz

Öz

Arap şiirinde göz imgesi, en eski dönemlerden beri aşk şiirlerinin vaz geçilmez imgelerinden biri olmuştur. Bu şiirlerde gözler, fiziksel güzelliğin tamamlayıcısı, kalbe açılan pencere olarak tanımlanmıştır. Klasik Arap şiirinde daha ziyade somut anlamıyla işlenen gözün, fiziksel görünüşü, rengi ve büyüleyici etkisi üzerinde durulduğu görülür. Gözler, çağdaş Arap şairlerinde farklı anlamlar kazanmaya başlar ve insana acı veren, yüreği yaralayan, âşığa azap çektiren bir organ haline gelir. Bu makalede Arap şiirinde göz imgesinin en eski dönemlerden günümüze kadar nasıl ele alındığı şiirlerden örnekler verilerek sunulmuştur.

Kaynakça

 • Bedr Şâkir es-Seyyâb, Unşûdetu’l-matar, Kahire, 2014.
 • Beşşâr b. Burd, Dîvânu Beşşâr b. Burd, nşr. Muhammed Tâhir İbn ‘Âşûr, I-IV, Kahire, 1386/1966.
 • el-Buhturî, Dîvânu’l-Buhturî, nşr. Hasan Kâmil es-Sayrafî), Kahire, 1963.
 • Celâluddîn Muhammed b. Ahmed el-Mahallî - Celâluddîn ‘Abdurrahmân b. Ebî Bekr es-Suyûtî, Tefsîru’l-Celâleyn, I-II, II, 26.
 • Cemîl Buseyne, Dîvânu Cemîl Buseyne, Beyrut, tsz.
 • Cerîr, Dîvânu Cerîr, şerh.Tâcuddîn Şelak, Beyrut, 1415/1994.
 • Ebû Firâs el-Hamdânî, Dîvânu Ebî Firâs el-Hamdânî, şerh. ‘Abbâs İbrâhîm, Beyrut, 1994.
 • Ebû Hayyân el-Endelusî, Dîvânu Ebî Hayyân el-Endelusî, Mektebetu Câmi’ati’r-Riyâd, Kısmu’l- Mahtûtât, 29, 091,8114, أ 239 varak 82.
 • Ebû Temmâm, Dîvânu Ebî Temmâm, I-IV, şerh. el-Hatîb et-Tebrîzî, neşr. Muhammed ‘Abduh ‘Azzâm, Kahire, 1983.
 • Ebu’l-‘Alâ el-Ma‘arrî, el-Luzûmiyyât, I-II, (nşr. ‘Umer et-Tabbâ‘ , Beyrut, 1421/2000.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Nevzat Hafis YANIK

Yayımlanma Tarihi 28 Aralık 2016
Başvuru Tarihi 28 Aralık 2016
Kabul Tarihi 18 Eylül 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt , Sayı 37

Kaynak Göster

APA Yanık, N. H. (2016). ARAP ŞİİRİNDE GÖZ İMGESİ . Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi , (37) , 114-143 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunigsed/issue/26812/282075

Etik kurallarla ilgili maddelerin uygulanması konusunda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için izinlerin alınıp, izinle ilgili bilgilere makalede yer verilmesi hususu kriterlere eklenmiştir. Bu doğrultuda dergimize gönderilen ve aşağıda belirtilen koşullara uyan makaleler için Etik Kurul İzni alınması gerekmektedir.
• Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar.
Ayrıca;
• Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,
• Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi gerekmektedir.