Sanat ve Edebiyat
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Yıl 2017, Cilt , Sayı 39, 171 - 181, 06.12.2017

Öz

Kaynakça

 • AKAY Ali (1997); Postmodern Görüntü, Bağlam Yayıncılık, İstanbul
 • BATUR Enis (1999); Modernizmin Serüveni, YKY., İstanbul
 • BAUMAN Zygmunt (1997); Modernite ve Holocaust, (Çev. Süha Sertabipoğlu), Sarmal Yayınevi, İstanbul
 • GERMANER Semra (1997); 1960 Sonrası Sanat, Kabalcı Yayınevi, İstanbul
 • JAMESON F., J. –F Lyotard, J.Habermas (1994); Postmodernizm, Der. Necmi Zeka, Kıyı yayınları, İstanbul
 • MURPHY W.John (2000); Postmodern Sosyal Analiz ve Postmodern Eleştiri, (Çev. Hüsamettin Arslan), Paradigma, İstanbul

POSTMODERN SANAT BAĞLAMINDA İLETİŞİMSİZLİK ve “ÇÖP EV”

Yıl 2017, Cilt , Sayı 39, 171 - 181, 06.12.2017

Öz

Öz                              

Modern dönemde ideal insan ve doğa tiplemeleri yerine zayıf, değersiz, kötü, güçsüz, bayağı ve basit ele alışlara yönelim artmıştır. Bundan dolayı modern sanat, son zamanlarda kötümser olarak tanımlanmıştır. Bireysel yalnızlığın kara bir örtü gibi insanları sarması, teknolojik rahatlık sonucu oluşan kayıtsızlık, modernizmin ideal insan ve düzen yaratma çabalarının yıkımla sonuçlanması üzerine oluşan hayal kırıklığı ve süratle gelişen pop kültürü, sanatı sorgulamaya, başka bir değişle yeni arayışlara itmiştir.

            Bu çalışmanın amacını, dönemin toplumsal buhranlarının, postmodern sanat anlayışıyla yansıtılması düşüncesi oluşturur. “Çöp ev” şeklinde kavramsallaşan istifçilik anlayışının yalnızlık, korku bağlamında sanatın diliyle ifadesi söz konusudur. 2002 yılında sanatsal bir eylem olarak gerçekleştirilen çalışmanın toplumsalı deşifre etmesinin yanı sıra sanat söylemi/dili olarak incelenmesinin gerekleri ortaya konulmaktadır.

Kaynakça

 • AKAY Ali (1997); Postmodern Görüntü, Bağlam Yayıncılık, İstanbul
 • BATUR Enis (1999); Modernizmin Serüveni, YKY., İstanbul
 • BAUMAN Zygmunt (1997); Modernite ve Holocaust, (Çev. Süha Sertabipoğlu), Sarmal Yayınevi, İstanbul
 • GERMANER Semra (1997); 1960 Sonrası Sanat, Kabalcı Yayınevi, İstanbul
 • JAMESON F., J. –F Lyotard, J.Habermas (1994); Postmodernizm, Der. Necmi Zeka, Kıyı yayınları, İstanbul
 • MURPHY W.John (2000); Postmodern Sosyal Analiz ve Postmodern Eleştiri, (Çev. Hüsamettin Arslan), Paradigma, İstanbul

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yakup Gökdaş
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 6 Aralık 2017
Başvuru Tarihi 29 Mart 2017
Kabul Tarihi 13 Eylül 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt , Sayı 39

Kaynak Göster

APA Gökdaş, Y. (2017). POSTMODERN SANAT BAĞLAMINDA İLETİŞİMSİZLİK ve “ÇÖP EV” . Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi , (39) , 171-181 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunigsed/issue/32733/302404

Etik kurallarla ilgili maddelerin uygulanması konusunda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için izinlerin alınıp, izinle ilgili bilgilere makalede yer verilmesi hususu kriterlere eklenmiştir. Bu doğrultuda dergimize gönderilen ve aşağıda belirtilen koşullara uyan makaleler için Etik Kurul İzni alınması gerekmektedir.
• Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar.
Ayrıca;
• Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,
• Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi gerekmektedir.