Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Yıl 2017, Cilt , Sayı 39, 9 - 30, 06.12.2017

Öz

Kaynakça

 • Akıncı, A. ve Seferoğlu, S. S. (2010). Teknoloji Politikaları, Kurumsal Vizyon Çalışmaları ve Eğitime Yansımalar. 4. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu Bildiriler Kitabı (BOTS-2010). s.52-56. Selçuk Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü: Konya.
 • Akıncı, A., Kurtoğlu, M. ve Seferoğlu, S. S. (2012). Bir Teknoloji Politikası Olarak FATİH Projesinin Başarılı Olması İçin Yapılması Gerekenler: Bir Durum Analizi Çalışması. Akademik Bilişim 2012, Uşak Üniversitesi: Uşak.
 • Berg, B. L., Lune, H. (2015). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Çev. Hasan Aydın. Konya: Eğitim Yayınevi.
 • Türkiye Zeka Vakfı. (2004). Türkiye 2. Bilişim Şurası. Eğitim Çalışma Grubu: Taslak Rapor.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E., Akgün, Ö., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2015). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Demir, K. M., Gür, H., Yalçın, Y.ve Yel, Ü. (2016). Hizmet İçi Eğitimlerin Matematik Öğretmenlerinin Geogebra Yazılımına Yönelik Tutumlarına Etkisi. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Eğitimde FATİH Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesi. s. 289-297. Ankara.
 • Gürgen, E. (2009). Farklı Müzik Eğitimi Yöntemlerinin Öğrencilerin Müziksel Becerileri Üzerindeki Etkileri. 8. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu. Ondokuz Mayıs Üniversitesi: Samsun.
 • Kahyaoğlu, M. (2011). İlköğretim Öğretmenlerinin Fen ve Teknoloji Dersinde Yeni Teknolojileri Kullanmaya Yönelik Görüşleri. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, Uluslararası E- Dergi. 1 (1), s.79-96.
 • Karasar, N. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Akademi Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti.
 • Levendoğlu, O. (2004). Teknoloji Destekli Çağdaş Müzik Eğitimi. 1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öğretmeni Yetiştirme Sempozyumu. Süleyman Demirel Üniversitesi: Isparta.
 • T.C. Milli Eğitim Bakanlığı. (2007). Temel Eğitim Projesi II. Fazı. BT Entegrasyonu Temel Araştırması: Ankara.
 • Özmusul, M. (2011). Bilişim Teknolojilerinden Yararlanma Ölçeğinin Geliştirilmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Kuramsal Eğitimbilim. 4 (1), s.1-17.
 • Pamuk, S., Çakır, R., Ergün, M., Yılmaz, B. H. ve Ayas, C. (2013). Öğretmen ve Öğrenci Bakış Açısıyla Tablet PC ve Etkileşimli Tahta Kullanımı: Fatih Projesi Değerlendirmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, Educational Sciences: Theory&Practise-13(3), s.1799-1822.
 • Parasız, G. ve Aras, T. (2012). Teknolojinin Müzik ve Müzik Eğitimi Alanındaki Yeri ve Önemi. X. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildiri Kitabı. s. 1105-1112. Niğde Üniversitesi: Niğde.
 • Şahinkayası, Y., Şahinkayası, H. ve Koç, İ. (2014). Bir İlköğretim Okulu Öğretmenleri Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanım Durumlarının İncelenmesi. 8th International Computer&Instructional Technologies Symposium. s. 264-270, Trakya University: Edirne.
 • T.C. Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğü. (2007). İlköğretim Müzik Dersi Öğretim Programı (1-8. Sınıflar). Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları: Ankara.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldız, H., Sarıtepeci, M. ve Seferoğlu, S. S. (2013). Fatih projesi kapsamında düzenlenen hizmet-içi eğitim etkinliklerinin öğretmenlerin mesleki gelişimine katkılarının ISTE öğretmen standartları açısından incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Özel Sayı (1), s. 375-392.

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN İLKÖĞRETİM MÜZİK DERSİNDE KULLANIMINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yıl 2017, Cilt , Sayı 39, 9 - 30, 06.12.2017

Öz

Günlük hayatımızda neredeyse bir gereksinim haline gelen bilişim teknolojileri her alanda olduğu gibi eğitim alanında da gün geçtikçe yaygınlaşmaktadır. İlgili literatür incelendiğinde, eğitim-öğretim faaliyetlerinde farklı alanlarda bilişim teknolojilerinin kullanımına yönelik pek çok çalışma ya da araştırma ile karşılaşılsa da müzik dersinde bilişim teknolojilerinin kullanımı ile ilgili çalışmaların eksikliği dikkat çekmektedir. Bu bağlamda, bilişim teknolojilerinin ilköğretim müzik dersinde kullanımına yönelik çalışmaların eksikliği araştırmanın problem durumunu ortaya koymaktadır.

Bu araştırmada, bilişim teknolojilerinin ilköğretim müzik dersinde kullanımına yönelik öğretmen görüşlerinin ortaya çıkartılarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Araştırmada, öğretmen görüşlerinin değerlendirilebilmesi amacıyla 11 sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Görüşme formu, Bilişim Teknolojilerinde Öğretmen Eğitim Durumu, Materyal ve Teknik Donanım ile Uygulama kapsamında 3 ayrı boyutta değerlendirilmiştir. Hazırlanan görüşme formu Türkiye’ nin farklı illerinde ve ilköğretim okullarında görev yapmakta olan 30 müzik öğretmenine uygulanmış ve toplanan veriler içerik analizi yöntemi kullanılarak incelenmiş, frekans ve yüzde değerleri göz önüne alınarak yorumlanmıştır.

Araştırmada, uygulanan görüşme formu sonucunda elde edilen bulgular ortaya konularak mevcut durum tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlara dayanarak, bilişim teknolojilerinin müzik dersindeki kullanımına ilişkin çözüm önerilerine yer verilmiştir.

Araştırma, bu alanda şimdiye kadar yapılan mevcut bir durum değerlendirmesi olmadığından ve alanla ilgili diğer çalışmalara basamak teşkil edeceğinden dolayı önem taşımaktadır.

Kaynakça

 • Akıncı, A. ve Seferoğlu, S. S. (2010). Teknoloji Politikaları, Kurumsal Vizyon Çalışmaları ve Eğitime Yansımalar. 4. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu Bildiriler Kitabı (BOTS-2010). s.52-56. Selçuk Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü: Konya.
 • Akıncı, A., Kurtoğlu, M. ve Seferoğlu, S. S. (2012). Bir Teknoloji Politikası Olarak FATİH Projesinin Başarılı Olması İçin Yapılması Gerekenler: Bir Durum Analizi Çalışması. Akademik Bilişim 2012, Uşak Üniversitesi: Uşak.
 • Berg, B. L., Lune, H. (2015). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Çev. Hasan Aydın. Konya: Eğitim Yayınevi.
 • Türkiye Zeka Vakfı. (2004). Türkiye 2. Bilişim Şurası. Eğitim Çalışma Grubu: Taslak Rapor.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E., Akgün, Ö., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2015). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Demir, K. M., Gür, H., Yalçın, Y.ve Yel, Ü. (2016). Hizmet İçi Eğitimlerin Matematik Öğretmenlerinin Geogebra Yazılımına Yönelik Tutumlarına Etkisi. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Eğitimde FATİH Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesi. s. 289-297. Ankara.
 • Gürgen, E. (2009). Farklı Müzik Eğitimi Yöntemlerinin Öğrencilerin Müziksel Becerileri Üzerindeki Etkileri. 8. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu. Ondokuz Mayıs Üniversitesi: Samsun.
 • Kahyaoğlu, M. (2011). İlköğretim Öğretmenlerinin Fen ve Teknoloji Dersinde Yeni Teknolojileri Kullanmaya Yönelik Görüşleri. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, Uluslararası E- Dergi. 1 (1), s.79-96.
 • Karasar, N. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Akademi Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti.
 • Levendoğlu, O. (2004). Teknoloji Destekli Çağdaş Müzik Eğitimi. 1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öğretmeni Yetiştirme Sempozyumu. Süleyman Demirel Üniversitesi: Isparta.
 • T.C. Milli Eğitim Bakanlığı. (2007). Temel Eğitim Projesi II. Fazı. BT Entegrasyonu Temel Araştırması: Ankara.
 • Özmusul, M. (2011). Bilişim Teknolojilerinden Yararlanma Ölçeğinin Geliştirilmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Kuramsal Eğitimbilim. 4 (1), s.1-17.
 • Pamuk, S., Çakır, R., Ergün, M., Yılmaz, B. H. ve Ayas, C. (2013). Öğretmen ve Öğrenci Bakış Açısıyla Tablet PC ve Etkileşimli Tahta Kullanımı: Fatih Projesi Değerlendirmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, Educational Sciences: Theory&Practise-13(3), s.1799-1822.
 • Parasız, G. ve Aras, T. (2012). Teknolojinin Müzik ve Müzik Eğitimi Alanındaki Yeri ve Önemi. X. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildiri Kitabı. s. 1105-1112. Niğde Üniversitesi: Niğde.
 • Şahinkayası, Y., Şahinkayası, H. ve Koç, İ. (2014). Bir İlköğretim Okulu Öğretmenleri Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanım Durumlarının İncelenmesi. 8th International Computer&Instructional Technologies Symposium. s. 264-270, Trakya University: Edirne.
 • T.C. Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğü. (2007). İlköğretim Müzik Dersi Öğretim Programı (1-8. Sınıflar). Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları: Ankara.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldız, H., Sarıtepeci, M. ve Seferoğlu, S. S. (2013). Fatih projesi kapsamında düzenlenen hizmet-içi eğitim etkinliklerinin öğretmenlerin mesleki gelişimine katkılarının ISTE öğretmen standartları açısından incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Özel Sayı (1), s. 375-392.

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ajda Aylin CAN
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ, GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ, MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Türkiye


Tuncay ARAS
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ, MÜZİK BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 6 Aralık 2017
Başvuru Tarihi 15 Eylül 2017
Kabul Tarihi 10 Ekim 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt , Sayı 39

Kaynak Göster

APA Can, A. A. & Aras, T. (2017). BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN İLKÖĞRETİM MÜZİK DERSİNDE KULLANIMINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ . Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi , (39) , 9-30 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunigsed/issue/32733/338400

Etik kurallarla ilgili maddelerin uygulanması konusunda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için izinlerin alınıp, izinle ilgili bilgilere makalede yer verilmesi hususu kriterlere eklenmiştir. Bu doğrultuda dergimize gönderilen ve aşağıda belirtilen koşullara uyan makaleler için Etik Kurul İzni alınması gerekmektedir.
• Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar.
Ayrıca;
• Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,
• Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi gerekmektedir.