Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Yıl 2018, Cilt , Sayı 40, 42 - 55, 28.04.2018

Öz

Kaynakça

 • Alimdar, S. (2016). Osmanlı’da batı müziği. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Arıkan, R. (2017). Araştırma yöntem ve teknikleri (3. Basım). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Aslan, A. (2006). Bilgisayar destekli eğitim yapmaya ilişkin tutum ölçeği. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3 (2), 24-33.
 • Büyüköztürk, Ş. (2014). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (19. Basım). Ankara: Pegem Akademi.
 • Elhankızı, A. (2012). Armoni- Klasik Batı sistemine Rus ekolü yaklaşımları. Konya: Eğitim Yayınevi.
 • Görücü, A. Ö. (2014). Koro eğitimi ve nefes egzersizleri tutum ölçeği geliştirilmesi ve öğrencilerin tutumlarının karşılaştırmalı olarak incelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • İnceoğlu, M. (2011). Tutum, algı, iletişim (6. Basım). Ankara: Siyasal Kitapevi.
 • Karasar, N. (2006). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Sağlam, A. (2001). Türk müziğinde çok seslilik uygulamaları ve İlerici armonisi. İstanbul: Pan Yayıncılık.
 • Say, A. (2005). Müzik ansiklopedisi. Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları.
 • Tavşancıl, E. (2014). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi (5. Basım). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

ARMONİ DERSİNE İLİŞKİN TUTUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

Yıl 2018, Cilt , Sayı 40, 42 - 55, 28.04.2018

Öz

Bu araştırmanın amacı, müzik bölümü öğrencilerinin armoni dersine yönelik tutumlarını öğrenebilmek için geçerli ve güvenilir bir tutum ölçeği geliştirmektir. Araştırma, genel tarama yöntemiyle yürütülen betimsel bir çalışmadır. Armoni Dersine İlişkin Tutum Ölçeği geliştirme sürecinin ilk aşamasında ilgili literatür taranarak tutum kuramları irdelenmiştir. Ardından maddeler belirlenmiş ve uzman görüşüne sunulmuştur. Uzman görüşü sonrasında 37 maddelik taslak ölçek 21 maddeye düşürülmüş ve geçerlik ve güvenirlik analizleri için ön uygulama yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bilimleri Bölümünde öğrenim görmekte olan ve Armoni dersini almış 67 kişi oluşturmuştur. Ölçeğin yapı geçerliğini belirlemek amacıyla faktör analizi yapılmış, ölçeğin tek faktörlü olduğu ve yapı geçerliğini sağladığı tespit edilmiştir. Ölçeğin güvenirliği için ise, ön uygulama yapılmış ve güvenirlik katsayısı (Cronbach’s Alpha = 0.958) olarak tespit edilmiştir. Bu doğrultuda ölçeğin yüksek derecede güvenilir olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Kaynakça

 • Alimdar, S. (2016). Osmanlı’da batı müziği. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Arıkan, R. (2017). Araştırma yöntem ve teknikleri (3. Basım). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Aslan, A. (2006). Bilgisayar destekli eğitim yapmaya ilişkin tutum ölçeği. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3 (2), 24-33.
 • Büyüköztürk, Ş. (2014). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (19. Basım). Ankara: Pegem Akademi.
 • Elhankızı, A. (2012). Armoni- Klasik Batı sistemine Rus ekolü yaklaşımları. Konya: Eğitim Yayınevi.
 • Görücü, A. Ö. (2014). Koro eğitimi ve nefes egzersizleri tutum ölçeği geliştirilmesi ve öğrencilerin tutumlarının karşılaştırmalı olarak incelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • İnceoğlu, M. (2011). Tutum, algı, iletişim (6. Basım). Ankara: Siyasal Kitapevi.
 • Karasar, N. (2006). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Sağlam, A. (2001). Türk müziğinde çok seslilik uygulamaları ve İlerici armonisi. İstanbul: Pan Yayıncılık.
 • Say, A. (2005). Müzik ansiklopedisi. Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları.
 • Tavşancıl, E. (2014). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi (5. Basım). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Emrah LEHİMLER (Sorumlu Yazar)
Atatürk University,Erzurum,Turkey
0000-0002-7283-638X
Türkiye


Cumhur CENGİZ Bu kişi benim
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 28 Nisan 2018
Başvuru Tarihi 30 Mart 2018
Kabul Tarihi 28 Nisan 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt , Sayı 40

Kaynak Göster

APA Lehimler, E. & Cengiz, C. (2018). ARMONİ DERSİNE İLİŞKİN TUTUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI . Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi , (40) , 42-55 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunigsed/issue/36820/411076

Etik kurallarla ilgili maddelerin uygulanması konusunda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için izinlerin alınıp, izinle ilgili bilgilere makalede yer verilmesi hususu kriterlere eklenmiştir. Bu doğrultuda dergimize gönderilen ve aşağıda belirtilen koşullara uyan makaleler için Etik Kurul İzni alınması gerekmektedir.
• Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar.
Ayrıca;
• Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,
• Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi gerekmektedir.