Yıl 2018, Cilt , Sayı 41, Sayfalar 135 - 153 2018-10-24

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN DİNLEDİKLERİ MÜZİK TÜRLERİNİN ŞİDDET EĞİLİMLERİNE ETKİSİ

Taner Uluçay [1]


Araştırmanın amacı 15-18 yaş aralığında yer alan ve yaşı itibarı ile şiddet eğilimi unsurunu en yoğun şekilde hissetmesi beklenen lise öğrencilerinin dinledikleri müzik türlerinin şiddet eğilimleri üzerinde etkisi var mıdır? Sorusuna cevap aramaktır.

Çalışmada Türkiye’nin 7 bölgesinde yer alan 7 farklı ilde öğrenim gören lise öğrencileri yer almıştır. Toplam 1909 öğrenci üzerinde, Göka, Bayat, Türkçapar tarafından; 1998 yılında, ‘’Aile İçinde ve Toplumsal Alanda Şiddet’’ başlıklı çalışmada kullanılmak üzere geliştirilmiş olan ‘’Şiddet Eğilim Ölçeği’’  ve araştırmacı tarafından geliştirilmiş olan ‘’Müzik Yaşantısı Anketi’’ içerisinde yer alan ‘’Müzik Dinleme Alışkanlıkları’’ bölümü kullanılmıştır.

Araştırma sonucunda öğrencilerin dinledikleri müzik türlerinin şiddet eğilim düzeyini anlamlı olarak etkilediği ve içeriğinde umutsuzluk öğesini yoğun olarak barındıran Arabesk müzik dinleyenlerin şiddet eğilimlerinin yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Müzik dinleme alışkanlıkları, Şiddet eğilimi
 • American Academy of Pediatrics, (1996; 98; 1219). Impact of Music Lyrics and Music Videos on Children and Youth, pediatric:aapublication:org adresinden 15.11.2011 tarihinde alınmıştır.
 • Arendt, Hannah. (2011) ‘’Şiddet Üzerine ‘’ (Çev. Bülent PEKER). 5. Baskı İletişim Yayıncılık İSTANBUL. (1. Baskı 1997 İletişim Yayıncılık İSTANBUL).BÜYÜKÖZTÜRK, Şener, ÇAKMAK, Ebru Kılıç, AKGÜN, Özcan, Erkan, KARADENĠZ, Şirin, DEMĠREL, Funda, (2011), Bilimsel Araştırma Yöntemleri, (8. Baskı), Pegem Akademi Yayınları, Ankara, (1. Baskı 2008).
 • BÜYÜKÖZTÜRK, Şener, (2008), Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı, (9. Baskı), Pegem Akademi Yayınları, Ankara, (1. Baskı 2002).Çınar İ. (2007). ‘’Okullarda Şiddet-Dağın İki Yamacını da Görebilmek’’ (Editör/Yazar: Âdem SOLAK.(2007) Okullarda Şiddet ve Çocuk Suçluluğu Uluslar arası Kongresi (15-17 Eylül 2006, Trabzon-Giresun) Ankara: Hegem Yayınları.
 • Efilti, E. (2006). ‘’Orta Öğretim Kurumlarında Okuyan Öğrencilerin Saldırganlık ve Denetim Odağının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi’’. Selçuk Üniversitesi, Sosyal BilimlerEnstitüsü,http://www.sosyalbil.selcuk.edu.tr/sos_mak/makaleler/Erkan%20EF%C4%B0LT%C4%B0/EF%C4%B0LT%C4%B0,%20ERKAN.pdf.FROMM E. (1995). ‘’Escape From Freedoom’’3. Baskı. Öteki Ajans. İstanbul.
 • GÖZÜTOK, Dilek. KARACAOĞLU, Cem. ER, Oğuz. ‘’Çocuklar Evde de Okulda da Dövülüyor’’ Editör/Yazar: Âdem SOLAK.(2007) Okullarda Şiddet ve Çocuk Suçluluğu Uluslar arası Kongresi (15-17 Eylül 2006, Trabzon-Giresun). Ankara: Hegem Yayınları.
 • GÜNİNDİ-ERSÖZ, Aysel, (2002), Popüler Kültür Ürünlerinden Müzik Videolarının Gençler Üzerindeki Olumsuz Etkileri, Aile ve Toplum Dergisi. Nisan-Haziran Sayısı.
 • HOBART Mark. (1996). ‘’Şiddet ve Susku. Bir Eylem Siyasasına Doğru’’. (s.52). (Çev. Yurdanur SALMAN). Cogito, 3 Aylık Düşünce Dergisi, Sayı (6-7). Yapı Kredi Yayınları- İstanbul.
 • İpek, Cemalettin. (2007). ‘’Okullarda Şiddet Bağlamında İlköğretim Programına Konan Medya Okur-Yazarlığı Dersi’’. Editör/Yazar: Âdem SOLAK.(2007) Okullarda Şiddet ve Çocuk Suçluluğu Uluslar arası Kongresi (15-17 Eylül 2006, Trabzon-Giresun).Ankara: Hegem Yayınları.
 • KARASAR, Niyazi. (2011). Bilimsel Araştırma Yöntemi (22. Baskı), Nobel Yayın ve Dağıtım, Ankara.
 • KAYRI M. (2009), ‘’ Araştırmalarda gruplar arası farkın belirlenmesine yönelik çoklu karşılaştırma (post-hoc) teknikleri’’. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 19, Sayı: 1, Sayfa: 51-64, ELAZIĞ-2009.
 • Kürklü, Evrim. (2007). ‘’Ruh Sağlığı ve Müzik’’. 3. Ulusal Sanat Eğitimi Sempozyumu, 19 – 21 Kasım. Gazi Eğitim Fakültesi, Ankara.
 • MİTSCERLİCH, Alexander. (1999). ‘’Barış Düşüncesi ve Saldırganlık’’. Cem Yayınevi (1. Basım). (Çev. Hüsen PORTAKAL).-İstanbul.
 • Orhan, Y. Şebnem, ‘Büyükkayıkçı, Elif G., ‘’Ergenlerin Dinlediği Müzik Türlerinin Depresyon Düzeylerine Etkileri’’ (s. 135-147). Üçüncü Ulusal Sanat Eğitimi Sempozyumu, ‘Sanat Eğitimi ve Şiddet, (2007), Gazi Eğitim Fakültesi, Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Ankara.
 • SEZER, Fahri, İŞGÖR, Yücel, İsa, ÖZPOLAT, Ahmet, Ragıp. SEZER, Mukaddes, (2006). Lise Öğrencilerinin Öz Yeterlilik Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi, Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl:2006 Sayı:13 Erzurum.
 • Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Haber Bülteni Eylül 2011 Sayı: 179 Ölüm Nedeni İstatistikleri, 2009, (www.tuik.gov.tr adresinden 06.09.2011 tarihinde alınmıştır).
 • ÜNSAL Artun, (1996), Genişletilmiş Bir Şiddet Tipolojisi, Cogito, 3 Aylık Düşünce Dergisi, Sayı (6-7), Yapı Kredi Yayınları- İstanbul.
 • Üstün, Ahmet. Müge, Yılmaz. Şule, Kırbaş. Ş (2007). ‘’Gençleri Şiddete Yönelten Nedenler’’, (Editör/Yazar: Âdem SOLAK.(2007) Okullarda Şiddet ve Çocuk Suçluluğu Uluslar arası Kongresi (15-17 Eylül 2006, Trabzon-Giresun) Ankara: Hegem Yayınları.
 • Weilburger, S. L. , (2009), ‘’Baba Sakın Bize Vurma’’, Çocuk ve Aile İçi Şiddet, Editör: İlayda Özbaş, Ekinoks Yayınları, İstanbul.
 • WILLIAMS, Megan, (2008), Violins over Violence: Mentoring At-Risk Youth with Music Education, Pirate Papers: A Collection of Student Writing From English 1200 Third Edition , November, (92-69).
 • WORLD HEALTH REPORT (2002).
 • YAVUZER, Haluk. (2009). ‘’Çocuk ve Suç’’. Remzi Kitabevi 12. Baskı-İstanbul (1. Baskı Altın Kitaplar, 1982).
 • Yurga, Cemal. (2002).‘’20. Yüzyılda Türkiye’de Popüler Müzikler’’. PegemA Yayıncılık, Ankara. (1. Baskı).
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-5354-3509
Yazar: Taner Uluçay (Sorumlu Yazar)
Kurum: ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 2 Ağustos 2018
Kabul Tarihi : 19 Ekim 2018
Yayımlanma Tarihi : 24 Ekim 2018

APA Uluçay, T . (2018). LİSE ÖĞRENCİLERİNİN DİNLEDİKLERİ MÜZİK TÜRLERİNİN ŞİDDET EĞİLİMLERİNE ETKİSİ . Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi , (41) , 135-153 . DOI: 10.32547/ataunigsed.450424