Yıl 2018, Cilt , Sayı 41, Sayfalar 48 - 59 2018-10-24

SES KAYIT VE DÜZENLEME PROGRAMLARININ ÖĞRETİM MATERYALİ GELİŞTİRME ARACI OLARAK KULLANILMASI: BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

Türker EROĞLU [1] , Erkan DEMİRTAŞ [2]


Bu çalışmada, ses kayıt ve düzenleme programlarının öğretim materyali geliştirme aracı olarak kullanılmasına yönelik görüşleri belirleyebilmek için bir ölçek geliştirilmesi amaçlanmıştır. Literatür taraması sonucunda oluşturulan maddeler kapsam geçerliliği için üç alan uzmanı tarafından incelenerek gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Oluşturulan taslak ölçeğin uygulaması Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalında gerçekleştirilmiştir. Ölçeğin yapı geçerliliğini belirlemek için Açımlayıcı Faktör Analizi yapılmıştır. Analiz sonucunda 4 faktör ve 25 maddelik bir yapıya ulaşılmıştır. Ölçeğin Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı .92 olarak belirlenmiştir. Elde edilen bulgulara göre, ses kayıt ve düzenleme programlarının öğretim materyali geliştirme aracı olarak kullanılmasına yönelik görüşleri almak için oluşturulan ölçeğinin geçerli ve güvenilir olduğu sonucuna varılmıştır.

ses kayıt ve düzenleme programları, öğretim materyali, ölçek geliştirme
 • Anderson, I. G. (2003). Devoloping multimedia courseware for teaching history: a UK perspective. The Journal for Multimedia History, Volume 3 https://www.albany.edu/jmmh/vol3/creating_cdroms/creating_cdroms.html sayfasından erişilmiştir.
 • Arapgirlioğlu, H. (2003, Ekim). Müzik teknolojisi ve yeni yüzyılda müzik eğitimi. Cumhuriyetimizin 80. Yılında Müzik Eğitimi Sempozyumu’nda sunulmuş bildiri, İnönü Üniversitesi, Malatya.
 • Bulun, M., Gülnar, B. & Güran, S. (2004). Eğitimde mobil teknolojiler. The Turkish Online Journal Of Educational Technology, 3(2) 165-169. http://www.tojet.net/volumes/v3i2.pdf sayfasından erişilmiştir.
 • Büyüköztürk, Ş. (2016). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pagem.
 • Can, A. (2016). Spss ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Çakırer, H. S. (2002). Türkiye’de müzik eğitiminde teknoloji. (Doktora Tezi). https://tez.yok.gov.tr sayfasından erişilmiştir.
 • Eren, E. Ş. (2010). İlköğretim okul müdürlerinin eğitim teknolojilerini sağlama ve kullanmada gösterdikleri liderlik davranışları. (Yüksek Lisans Tezi). https://tez.yok.gov.tr sayfasından erişilmiştir.
 • Ertürk, S. (1972). Eğitimde program geliştirme. Ankara: Yelkentepe.
 • Field, A. (2005). Discovering statistics using SPSS. London: Sage Publications.
 • Günay, E. & Özdemir, M. A. (2012). Müzik öğretim teknolojisi ve materyal geliştirme. İstanbul: Bağlam.
 • İşman, A. (2008). Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı. Ankara: Pagem.
 • Kaiser, H. (1974). An index of factorial simplicity. Psychometrika, 39, 31-36. doi: 10.1007/BF02291575
 • Kaya, Z. (2006). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. Ankara: Pagem A.
 • Kircher, P. & Selinger, M (2003). The State of affairs of teacher education with respect to information and communications technology. Technology, Pedagogy and Education, 12 (1), 5-17. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14759390300200143 sayfasından erişilmiştir.
 • Koç, A. (Nisan, 2004). Günümüzde bilgisayar destekli yazılımların müzik eğitimine katkıları. 1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öğretmeni Yetiştirme Sempozyumu’nda sunulmuş bildiri, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.
 • Levendoğlu, N. O. (2004). Müzik eğitiminde online sistemler ve interaktif yazılımlar. Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(8), 90-95. http://uvt.ulakbim.gov.tr/uvt/index.php?cwid=9&vtadi=TPRJ%2CTTAR%2CTTIP%2CTMUH%2CTSOS%2CTHUK&ano=45952_49a245e91ea8076fc7c9586a1e48cef1 sayfasından erişilmiştir.
 • Önder, O. & Yıldız, G. (2015). Müzik uygulamalarında tablet bilgisayar (ipad) kullanımı. Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi, 15(15), 127-154. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/sduarte/article/view/5000113571 sayfasından erişilmiştir.
 • Şen, Ü. S., & Şentürk, N. (2014). İlköğretim müzik öğretiminde kullanılmak üzere (programlı öğretim yöntemine göre) geliştirilen öğretim yazılım modeli. Milli Eğitim Dergisi, 2014(202), 170-192. http://uvt.ulakbim.gov.tr/uvt/index.php? cwid=9&vtadi=TPRJ%2CTSOS&ano=177738_8523e9e3c452284a29d2107be4560af4 sayfasından erişilmiştir.
 • Uşun, S. (2006). Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı. Ankara: Nobel.
 • Yaşar, Ş. & Güntekin, M. (2006). Sosyal bilgiler öğretiminde araç-gereç kullanımı. C. Öztürk (Ed.), Hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğretimi içinde (s. 287-311). Ankara: Pagem A.
 • Yengin, A. (2014). Müzik teknolojilerinin örgün müzik eğitiminde kullanılma durumlarına ilişkin öğretmen görüşleri: Burdur ili örneği. (Yüksek lisans tezi). https://tez.yok.gov.tr sayfasından erişilmiştir.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-5943-209X
Yazar: Türker EROĞLU
Kurum: GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Orcid: 0000-0002-4357-6697
Yazar: Erkan DEMİRTAŞ (Sorumlu Yazar)
Kurum: Gazi üniversitesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 29 Ağustos 2018
Kabul Tarihi : 24 Eylül 2018
Yayımlanma Tarihi : 24 Ekim 2018

APA Eroğlu, T , Demirtaş, E . (2018). SES KAYIT VE DÜZENLEME PROGRAMLARININ ÖĞRETİM MATERYALİ GELİŞTİRME ARACI OLARAK KULLANILMASI: BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI . Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi , (41) , 48-59 . DOI: 10.32547/ataunigsed.455933